• No results found

Förordning om ändring i förordningen (2011:538) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ändring i förordningen (2011:538) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2011:538) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige

Utfärdad den 17 oktober 2019

Regeringen föreskriver att 2 a § förordningen (2011:538) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige ska ha följande lydelse.

2 a §1 Det som sägs i 2 § första stycket ska fortsätta att tillämpas på de barn och ungdomar som dagen före Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (EU) omfattades av 29 kap. 2 § andra stycket 3 skollagen (2010:800) till följd av Förenade kungarikets medlemskap i EU.

Detsamma gäller ett barn och en ungdom som är familjemedlem till en person som hade uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt i Sverige dagen före Förenade kungarikets utträde ur EU, om barnet eller ungdomen

– ansluter till personen i Sverige efter utträdet, och

– skulle ha omfattats av 29 kap. 2 § andra stycket 3 skollagen till följd av Förenade kungarikets medlemskap i EU om han eller hon hade anslutit senast dagen före utträdet.

Uttrycket familjemedlem har i denna förordning samma betydelse som i 3 a kap. 2 § första stycket utlänningslagen (2005:716).

Rätten till utbildning enligt första och andra styckena ska endast gälla om Förenade kungariket har utträtt ur EU utan utträdesavtal och i så fall som längst till och med fjorton månader efter utträdet.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2019.

På regeringens vägnar ANNA EKSTRÖM

Eva Lenberg

(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2019:162.

SFS 2019:626

Publicerad

den 23 oktober 2019

References

Related documents

1 § I denna förordning finns föreskrifter om ett tillfälligt inreseförbud vid resor från Danmark, Norge eller Förenade kungariket till Sverige för att hindra att en

För att en utlänning som reser till Sverige från Förenade kungariket ska omfattas av något av undantagen i tredje stycket 1, 3, 4 eller 5 krävs dessutom att

För att en utlänning som reser till Sverige från Förenade kungariket ska omfattas av något av undantagen i tredje stycket 1, 3, 4 eller 5 krävs dessutom att

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2020:1258) om tillfälligt inreseförbud vid resor från Danmark eller Förenade kungariket till Sverige ska ha följande lydelse..

Första stycket gäller inte heller för en utlänning som har särskilt angelägna behov eller som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige, till exempel2. hälso-

Regeringen meddelar särskilda bestämmelser om statsbidrag till kom- muner och regioner till kostnader för utlandssvenska barns och ungdomars skolgång i grundskolan

Regeringen föreskriver att 15 § förordningen (2015:736) om statsbidrag till kostnader för utbildning i Sverige för utlandssvenska elever ska ha följande lydelse. På

Regeringen föreskriver att 33 § förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer ska ha följande lydelse. På regeringens vägnar