Innehållsförteckning 1

Full text

(1)
(2)

2

Innehållsförteckning

1 Verksamhet ... 3

1.1 Uppföljning av grunduppdrag ... 3

2 Måluppföljning ... 3

2.1 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva ... 3

3 Uppföljning av internkontroll... 4

3.1 Årets internkontrollarbete ... 4

3.2 Uppföljning av internkontrollplanen ... 4

4 Ekonomi ... 4

4.1 Driftredovisning ... 4

5 BILAGOR ... 4

5.1 Följetal verksamhet ... 4

(3)

3

1 Verksamhet

1.1 Uppföljning av grunduppdrag

Huvudverksamhet / Uppdraget uppfyllt Helt I hög grad Delvis I låg grad Inte alls

Val X

Inget val har genomförts så bedömningen från tidigare år kvarstår.

2 Måluppföljning

Kommunens verksamhet ska planeras med vision och mål för Marks kommun som utgångspunkt. I detta avsnitt följs mål och indikatorer upp.

2.1 Strategiska områden/Förutsättningar/Utgångspunkter: I Mark ska vi vara en kreativ kommun för att alla ska trivas med att bo och leva

Kommungemensamma mål: En god kommunal service

Nämndens mål: Samtliga röstlokaler ska vara politiskt och religiöst obundna och tillgänglighetsanpassade

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Mål 2020

Andel röstlokaler som är politiskt och religiöst

obundna 96% 96% 96% = 100%

Andel röstlokaler som är

tillgänglighetsanpassade 96% 96% 96% = 100%

Under året har inget arbete bedrivits avseende röstlokalerna.

Nämndens mål: Röstmottagare och ordförande i valdistrikt upplever att de har tillräckligt med kunskap och stöd i fråga om lagstiftning och genomförande av val

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Mål 2020

Andel som upplever att de hade tillräckligt med kunskap och stöd i fråga om lagstiftning och

genomförande av val 100% 100% 100% = 100%

Under året har ingen utbildning eller uppföljning genomförts.

(4)

4

3 Uppföljning av internkontroll

3.1 Årets internkontrollarbete

Nämnder och styrelser har ansvar för att den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde är tillräcklig och ska rapportera om sitt arbete med intern kontroll.

3.2 Uppföljning av internkontrollplanen

Risker Uppföljning Resultat av uppföljning 2020 Underbemanning och

sårbarhet på

valkansliet under icke valår

Finns bemanning

inför 2021 Presidiet har aktivt arbetat för att personalbudget ska tillföras Valnämnden. Kommunfullmäktige fastställde budget för kommande år där det ingår resurser för att valnämndens uppdrag ska kunna genomföras. Och nämndsekreterare är anställd.

4 Ekonomi

Avsnittet ekonomi innehåller ekonomisk uppföljning av utfall för 2020.

4.1 Driftredovisning

Driftredovisning

(belopp i tkr) Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Budget 2020 Budgetavvikelse

Intäkter 669,8 780,3 0 0 0

Personalkostnader -974,1 -1 020,2 -53,8 -90 36,2

Övriga kostnader -687,2 -507,9 0 -10 10

Nettokostnader -991,5 -747,8 -53,8 -100 46,2

Analys av driftredovisning

Valnämnden har på grund av Coronapandemin under året genomfört färre

nämndsmöten än planerat, vilket resulterat i överskott i förhållande till budget med 46 tkr.

Arvodeskostnaderna understeg budget och resulterade i ett överskott om 36 tkr.

Under övriga kostnader finns inga kostnader under året vilket innebär ett överskott om 10 tkr.

5 BILAGOR

5.1 Följetal verksamhet

Följetal är mått som speglar verksamhetens omfattning och utveckling.

Valdeltagande (%)

Följetal Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020

Val till landstingsfullmäktige - 84,45% -

Val till kommunfullmäktige - 85,33% - -

Val till europaparlamentet - - 54,8% -

Val till riksdagen - 87,99% - -

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :