• No results found

Lag om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

Utfärdad den 15 november 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 1 och 5 §§ lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 §2 Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Tullverkets verksamhet, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

Bestämmelserna i 4–6 och 8 §§ samt 2 kap. gäller även vid behandling av uppgifter om juridiska personer.

Bestämmelserna i denna lag gäller inte vid behandling av personuppgifter i den brottsbekämpande verksamhet som Tullverket bedriver.

5 §3 Uppgifter som behandlas enligt 4 § får även behandlas för

1. att tillhandahålla information som behövs i författningsreglerad verk- samhet hos någon annan än Tullverket för

a) fastställande av underlag för samt bestämmande, redovisning, betal- ning och återbetalning av skatter eller avgifter,

b) revision och annan analys- eller kontrollverksamhet,

c) tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan liknande prövning, och

d) utsökning och indrivning,

2. att tillhandahålla information som behövs i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet enligt 2 kap. 1 § lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område,

3. att fullgöra uppgiftslämnande som sker i överensstämmelse med lag eller förordning, och

4. andra ändamål, under förutsättning att uppgifterna inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlades in.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

1 Prop. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10.

2 Senaste lydelse 2017:449.

3 Senaste lydelse 2018:231.

SFS 2018:1705

Publicerad

den 20 november 2018

(2)

2 SFS 2018:1705 På regeringens vägnar

PER BOLUND

Martina Löfstrand (Finansdepartementet)

References

Related documents

I paragrafens första stycke sägs, som Lagrådet noterat under 1 §, att uppgifter får behandlas i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet om det behövs för att (1) förhindra

Uppgifter och handlingar om godkända lagerhållare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om skatt på energi, lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss

I ärenden om tilldelning av personnummer enligt 18 b § folkbokförings- lagen eller samordningsnummer får även anges grunden för tilldelningen och de handlingar som har

Uppgifter och handlingar om godkända lagerhållare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om skatt på energi, lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss

b) av andra frågor om ansvar för någon annans skatter och avgifter, c) enligt lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och 22 b

1 § 3 Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Skatte- verkets beskattningsverksamhet och i verkets handläggning enligt lagen (2007:324)

b) av andra frågor om ansvar för någon annans skatter och avgifter, c) enligt lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton och 22 b

6 a § Personuppgifter i ett ärende om uppbörd får inte behandlas för ända- mål inom denna lags tillämpningsområde längre än fem år efter utgången av det kalenderår då

1 § 3 Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Krono- fogdemyndighetens verksamhet med utsökning och indrivning, skuld- sanering,

5 § första stycket lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdata- lagens område har löpt ut, om behandlingen av särskilda skäl är nödvändig

5 § Om en förundersökning har lett till åtal eller annan domstolsprövning, får personuppgifter som finns i förundersökningen och som har gjorts gemensamt tillgängliga

huruvida en fysisk eller juridisk person är godkänd som skattebefriad förbrukare enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt eller lagen (1994:1776) om skatt på energi och

uppgifter per betalningsmottagare i en sådan arbetsgivardeklaration eller förenklad arbetsgivardeklaration som avses i 26 kap.. identifikationsuppgifter för den

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2 och 7 a §§ lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten ska ha följande lydelse.. verksamhet enligt

Uppgifter och handlingar om godkända upplagshavare, registrerade varumottagare, tillfälligt registrerade varumottagare, registrerade avsändare eller godkända skatteupplag enligt

I databasen får uppgifter behandlas som den 30 juni 1991 enligt särskilda bestämmelser var antecknade i sådan personakt som avses i 16 § i den upphävda

1 § 2 Denna lag tillämpas, om inte annat anges i 3 §, vid behandling av per- sonuppgifter inom socialtjänsten, om behandlingen är helt eller delvis auto- matiserad eller

I lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet finns bestämmelser om Tullverkets behandling av uppgifter i vissa fall... På

3 § 2 Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018: 218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskydds- förordning och

6 § Personuppgifter som avses i artikel 9.1 i EU:s dataskyddsförordning (känsliga personuppgifter) och uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i

1 § Artikel 21.1 i EU:s dataskyddsförordning om rätten att göra invändningar gäller inte vid sådan behandling som är tillåten enligt denna lag eller föreskrifter

3 § 3 Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller lagen (2018: 218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförord- ning och föreskrifter som

8 § Artikel 21.1 i EU:s dataskyddsförordning om rätten att göra invändningar gäller inte vid sådan behandling som är tillåten enligt denna lag eller föreskrifter