• No results found

Lag om ändring i lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4, 12 och 13 §§ lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska ha följande lydelse.

4 § Det som i denna lag sägs om en region gäller även en kommun som inte ingår i en region.

12 §2 Försäkringskassan ska, om det inte är uppenbart obehövligt, i ett ärende om ersättning eller förhandsbesked enligt denna lag inhämta ett yttrande från den region som enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) har ansvar för patientens vård i Sverige.

Om en region ska yttra sig i ett ärende som avser ersättning för hjälpmedel som berör en kommun som ingår i regionen, ska regionen inför yttrandet samråda med kommunen.

13 § Myndigheter ska inom ramen för ett förfarande enligt 12 § eller på begäran lämna Försäkringskassan, regioner och kommuner sådana uppgifter som är av betydelse för tillämpningen av denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN

Lars Hedengran (Socialdepartementet)

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2017:65.

SFS 2019:959

Publicerad

den 3 december 2019

References

Related documents

Du kan få rätt till ersättning för ombudskostnad vid tvist om försäkringen var gällande när de händel- ser eller omständigheter som ligger till grund för anspråket

De ersättningar som bestäms enligt 7 § lagen (xxxx:xxx) om ersättning för vissa vårdkostnader som uppkommit vid vård i ett annat land inom det Europeiska ekonomiska

Standardiserade och icke-standardiserade de- rivatinstrument med värdepapper, penningmark- nadsinstrument, kreditrisk (credit default swap), andelar i placeringsfonder

Genom lagen (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsom- rådet, ersättningslagen, genomförs det

I avsaknad av en sådan beräkningsmekanism kan enligt Högsta förvaltnings- domstolens mening rätten till ersättning begränsas med stöd 7 § första

När det gäller utredningens förslag i övrigt har Justitiekanslern, med utgångspunkt i ovan beskriven inriktning på granskningen, inte några synpunkter att redovisa. Ärendet

Energiföretagen Sverige konstaterar att ett godkännande från regeringen för hela det sammanhängande systemet för använt kärnbränsle och kärnavfall är av stor vikt för att

Tillhandahållandet av vård är dock att se som tillhandahållande av en tjänst i den mening som avses i artikel 49 i EG-fördraget och det för- hållandet att denna form

Lagen om läkarvårdsersättning (SFS 1993:1651) och lagen om ersättning för fysioterapi (SFS 1993:1652) reglerar landstingens ansvar för den vård som ges i enlighet med

Första stycket gäller även den som i större omfattning förbrukar eller avser att förbruka elektrisk kraft eller bränslen om frågan rör beskattning enligt

Om en ledamot under en månad har fått sjukpension, och då inte har haft rätt till arvode enligt första stycket, utgörs underlaget för pensionsrätten i stället av det arvode

2 § kustbevakningslagen (2019:32) har rätt till ersättning, om den skadelidande inte har betett sig på ett sådant sätt att det varit påkallat att använda våld mot hans eller

andra djur än sådana som anges ovan och produkter av djur, om det finns särskild anledning att misstänka att smittsam sjukdom förekommer, att djuret eller djurprodukten på annat

12 § En ledamot har rätt till ålderspension tidigast från och med den månad då han eller hon fyller 62 år och längst till och med den månad då ledamoten avlider.

andra djur än sådana som anges ovan och produkter av djur, om det finns särskild anledning att misstänka att smittsam sjukdom förekommer, att djuret eller djurprodukten på annat

3 a § Skatterättsnämnden får lämna över till ordföranden, vice ord- föranden eller någon som tjänstgör vid nämndens kansli att fatta andra beslut än att

Om patienten inte är bosatt inom någon regions område, ska den region inom vars område patienten eller familjemedlem- men är förvärvsverksam eller, när det gäller en person som

2 § kust- bevakningslagen (2019:32) har rätt till ersättning, om den skadelidande inte har betett sig på ett sådant sätt att det varit påkallat att använda våld mot hans

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 16 § lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen ska

Bestämmelser om avregistrering av företagsnamnet sedan en dom om hävning av en registrering av ett företagsnamn har fått laga kraft finns i lagen (2018:1653)

15 § 2 Transportföretag som befordrar varor, passagerare eller fordon till eller från Sverige skall på begäran av Tullverket skyndsamt lämna de aktuella uppgifter om

Den som har en särskild rätt till fastigheten har också rätt till ersättning enligt första stycket, om han eller hon lider skada på grund av att fastighetens vattenområde

8 § Rätten får besluta att staten ska ersätta den enskilde för hans eller hennes rättegångskostnad eller att vardera parten ska stå för sin egen rättegångskostnad, även