• No results found

Finansiering av MALAB

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Finansiering av MALAB "

Copied!
8
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Trafikförvaltningen

5 ^ V E STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

1(3)

Ledningsstaben Kansliet

Handläggare

Björn Holmberg

08-6861588

bjorn.holmberg@sll.se

Finansiering av MALAB

Ärendebeslmvning

Trafiknämnden föreslås besluta att för år 2013 tillskjuta 800 000 kr till MÄLAB:s verksamhet.

B eslutsunderl ag

12 december 2012

MÄLAB Verksamhetsplan och budget 2013

Förslag till beslut

Trafiknämnden föreslås besluta

arr tillskjuta 800 000 k r till Mälardalstrafik MÄLAB A B avseende verksamheten 2013

Förvaltningens förslag och motivering

Bakgrund

Mälardalstrafik MÄLAB A B ägs gemensamt av landstingen i Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro samt Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Bolagets verksamhet är att handlägga frågor av gemensamt intresse för ägarna vad gäller regionaltågstrafik, särskilt i Mälarregionen.

I aktieägaravtalet regleras att kostnaderna för bolagets administration ska finansieras av ägarna i proportion till ägarandel. För Stocldiolms del innebär detta 40 procent och för övriga 15 procent vardera. I Stocldiolms läns landsting har denna finansiering hanterats via landstingsstyrelsens regionala bidrag, vilka bland annat betalas ut till olika föreningar och stiftelser såsom

Skärgårdsstiftelsen och K l Science Park.

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2013-01-28

Version

Diarienummer

TN2-2013-00259

Infosäk. klass

K l ( Ö p p e n )

Trafiknämnden

i S r V R E L S E S A M H A f J i R Ä D l

2013-02- 0 5

ÄRENDE Nf?i

(2)

Trafikförvaltningen

STOCKHOLMS LÅNS LANDSTING 2(3)

TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer

2013-01-28

Version Infosäk. klass

K l (Öppen) Utöver kostnaden för administration har bolaget nettoavtal om trafik p å fyra

regionaltågslinjer med S J A B p å totalt 130 miljoner kr, vilka finansieras via separata finansierings avtal. Via A B S L deltar Stocldiolms läns landsting sedan år 2010 med finansiering med sex miljoner kr per år för trafiken p å

Svealandsbanan (Stocldiolm - Eskilstuna - Arboga).

Den 20 november 2012 ingick MÄLAB:s ägare samt Landstinget i Östergötland en avsiktsförklaring om utveclding av den regionala tågtrafiken (behandlades av T N

16

oktober T N

1206-0138).

Bland annat mot bakgrund av

avsiktsförklaringen gjorde MÄLAB:s styrelse bedömningen att bolaget för år 2013 behövde en budget om totalt 9,4 miljoner la-, vilket var samma nivå som år 2012 och en utökning mot året dessförinnan. I enlighet med aktieägaravtalet skulle SLL:s andel utgöra 3,76 miljoner kr. I LSF:s budget finns för år 2013 budgeterat ett regionalt bidrag till MÄLAB om 2,96 miljoner kr vilket var den nivå som utbetalades år 2011.

Finansieringen av MÄLAB via landstingsstyrelsens regionala bidrag till föreningar och stiftelser h ö r samman med det faktum att MÄLAB fram till år 2010 under tidigare TiM-avtal haft en mycket liten verksamhet samt att landstinget i tidigare egenskap av Trafikhuvudman och inte A B SL stod som delägare. Bolagets verksamhet har dock de senaste åren utökats och ändrat karaktär. O m beslut om ny trafik fattas i enlighet med avsiktsförklaringens intentioner kan SLL:s åtagande via MÄLAB för den regionala tågtrafiken bli betydande. T N F planerar därför för att MÄLAB framöver helt inkluderas i TN:s budgetprocess och finansieringen därmed flyttas över f r å n landstingsstyrelsens regionala bidrag till TN:s budget.

Överväganden

För år 2013 föreslås att T N utöver LSF:s bidrag om 2,96 miljoner kr tillskjuter 800 000 kr till MÄLAB:s verksamhet.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Beslutet innebär att SLL:s totala bidrag till MÄLAB för år 2013 är lika stort som år 2012, men att 800 000 kr som för år 2012 betalats ut via L S F istället

finansieras via T N .

Miljökonsekvenser av beslutet

Beslutet har inga konsekvenser för miljön.

Ledningsstaben Kansliet

(3)

Trafikförvaltningen

/ V S STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Ledningsstaben Kansliet

3(3) TJÄNSTEUTLÅTANDE

2013-01-28

Version

Diarienummer

Infosäk. klass

K l ( Ö p p e n )

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program

2012-2016

har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen ä r att det inte är relevant med en

miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

Anders Lindström

Förvaltningschef

n

Björji Holmberg Stabschef

(4)

MÄLAB Beslutsförslag Styrelsen

M ä l a r d a l s t r a f i k A B 2 0 1 2 - 1 2 - 1 2

Ärende 6 Verksamhetsplan och budget 2013

Föredragande: Mårten Levin

Bilaga: Styrelsesammanträden 2013 Sammanfattning

Föreslagen verksamhetsplan och budget innebär att MÄLAB under 2013 utökar arbetet med strategiska utredningar i syfte att möjliggöra att beslut om ny trafik efter Citybanans öppnande kan fattas under år 2013.

Budget och verksamhetsplan förutsätter att ägarnas anslag till MÅLAB:s

verksamhet är oförändrad jämfört med föregående år, förutom den utökning som förväntas ske som en följd av att Landstinget Östergötland träder in som ägare.

Därutöver behöver ägarna ha beredskap för att under året tillskjuta medel för avropsprojekt för fordon från Transitio samt projekt för anskaffning av fordonsdepå.

Styrelsen beslutar

att fastställa förslag till verksamhetsplan och budget för 2013

(5)

Sammanfattning av verksamheten 2013

Verksamhetsplanen för år 2012 innebar cn utökning av MÄLABrs arbete med framförallt utredningar och beslutsunderlag avseende ny regionaltågstrafik efter Citybanans öppnande.

För år 2013 föreslås i huvudsak en fortsatt utveckling i den riktning som påbörjats under 2012.

Förvaltning av befintliga samverkansavtal och trafikavtal

MÄLAB kommer under året förvalta de avtal om samverkan (TiM II och Ramavtalen) och trafik och som tecknats. Därutöver förs diskussioner om att MÄLAB eventuellt skulle ta över förvaltning av SKTM:s avtal med SL om Gnestapendeln samt länens periodkortsavtal med SJ.

För de befintliga avtalen finns behov av att se över och ytterligare formaiisera rutiner kring information och rapportering. Därutöver kan ägarna komma att ha behov av ökat stöd från MÄLAB i form av deltagande i olika former av länsinterna samråd med kommuner mm. MÄLAB:s utgångspunkt är att serva med informadon och vid behov delta i RKTM:s länsvisa samråd samt delta vid SJ:s processmöten, däremot arrangerar MÄLAB inga egna länsvisa möten.

Kopplat till de befintliga avtalen deltar också MÄLAB tillsammans med landstingen/SKTM i arbetsgrupper inom T i M A B och i olika samråd om

trafikförändringar, svarar på remisser mm.

Vid behov bistår också MÄLAB ägarna med stöd vid arbete med Trafikförsörjningsprogram eller motsvarande strategiska dokument.

Marknadsföring via TiM AB

Liksom tidigare år budgeteras för tre miljoner kronor per år för finansiering av verksamheten i det med SJ gemensamt ägda bolaget T i M A B , vars kostnader

huvudsakligen består av marknadsföring av SJ:s och MÄLAB:s ägares gemensamma trafik

Utveckling och upphandling av ny trafik

Sedan 2012 har MÄLAB ramavtal med SJ och Tågkompaniet som möjliggör avrop av trafik, periodkortgiltigheter eller andra trafikrelaterade tjänster. Nyupphandling eller avrop från ramavalet kommer ske utifrån ägarnas behov. Alla upphandlingar förutsätter beslut om allmän trafikplikt från berörda R K T M samt avtal om finansiering.

I november 2012 ingick R K T M i Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergödands län en avsiktsförklaring avseende utveckling av den regionala tågtrafik som ingår i MÄLAB:s ansvarsområde.

Innehållet i avsiktsförklaringen följer de strategiska underlag som MÄLAB och

(6)

länen arbetade fram under åren 2011-2012 och även för det vidare arbetet förväntas MÄLAB ges ett omfattande uppdrag.

Under år 2013 förväntas arbetet med ny trafik i stort sett styras av de åtaganden som uttrycks i avsiktsförklaringen. MÄLAB bistår i arbetet med att förbereda samverkans- och genomförandeavtal mellan ägarna. De huvudsakliga

verksamheterna är att ta fram olika underlag samt att förbereda/genomföra upphandling/avrop av fordon (via Transitio), fordonsdepå samt trafik.

Beslut fmns om att länen inom det så kallade EBS-samarbetet under 2013 ska göra en ny systemanalys för transportsystemet, ett arbete i vilket MÄLAB förväntas delta. För den regionala tågtrafiken i det storregionala stomnätet bör resultatet av systemanalysen i under år 2014 ligga till grund för utveckling av tiafiken i

kommande tidshorisont, troligen år 2030.

Organisation

För närvarande pågår en flytt av ägandet i MÄLAB från de gamla bolagen till R K T M . I samband med framtagande av nytt aktieägaravtal och bolagsordning hat- fråga lyfts om att ägarna skulle tydliggöra bolagets uppdrag i ett ägardirektiv. När ägarflytten är avklarad finns behov av att se över hur beredning med ägarna ska formaliseras (skrivningar om beredning har förts in i förslag till Arbetsordning).

Även om dessa frågor framförallt är ett ansvar för ägarna finns behov av att MÄLAB ska kunna delta i beredningsprocessen. Även avsiktsförklaringen och kommande beslut om ny trafik kommer ställa nya krav på MÄLAB:s organisation.

Överföringen av verksamhet från Länstrafiken Mälardalen till RKTM/bolagen i Sörmland, Västmanland och Örebro kan komma att påverka MÄLAB genom att länen framöver kommer behöva utökat stöd i frågor som tidigare delvis hanterades via Länstrafiken Mälardalen. Det kommer heller inte längre vara möjligt för

MÄLAB att hyra in kompetens från Länstrafiken Mälardalen. För att bland annat ta hänsyn till detta planeras antalet anställda i bolaget utökas med ytterligare en tjänst under år 2013, samtidigt som budgeten för inhyrd personal minskas.

MÅLAB:s samarbete med Mälardalsrådet

Under 2013 görs uppföljande resandeundersökningar i form av räkning av av- och påstigande. Syftet med undersökningen är att skaffa kunskap om hur resandet med tåg ser ut, vilket ligger till grund för såväl MÄLAB:s som övriga aktörers planering.

E n första undersökning gjordes under 2011 i samverkan och gemensamt finansierad av de olika regionala aktörerna och med Mälardalsrådet som

samordnande part. MÄLAB har kommit överens med Mälardalsrådet om att 2013 års undersökning ska administreras på samma sätt, vilket innebär att denna inte belastar MÄLAB:s budget.

Under tidigare år har MÄLAB och Mälardalsrådet gemensamt arrangerat storregionala möten kring trafik- och infrastruktur frågor. Avsikten är att motsvarande arrangemang ska genomföras under 2013.

(7)

MÄLAB:s resursbehov 2013

I aktieägaravtalet om MÄLAB anges att "Kostnaderför Bolagets allmänna förvaltning skall bestridas av Parterna iförhållande till deras aktieinnehav. "1 dessa kostnader har historiskt utöver kostnaderna för den egna administrationen också ingått marknadsbidrag till T i M A B . För den egna administrationen uppgick budgeten år 2012 till 6,4 miljoner kr, varav huvuddelen går till kostnader för anställd och inhyrd personal.

Marknadsbidraget till T i M A B var 3 miljoner kr.

För år 2013 föreslås budget från ägarna för den allmänna förvaltningen om 10,1 miljoner kr. Ökningen med 705 000 kr förutsätts finansieras genom att Landstinget Östergötland från halvårsskiftet inträder som delägare med 18 aktier och därefter deltar i finansiering av bolagets allmänna förvaltning på samma villkor som övriga ägare.

Under år 2013 kommer kostnader för avropsprojekt för fordon (själva ramavtalsupphandlingen finansieras av Transitio och belastar kommande fordonsbeställningar) om ca 5 miljoner kr samt eventuella kostnader för depåprojekt. Kostnaderna är dock svårbedömda och har därför inte inkluderats i MÄLAB:s budget, även om resurser finns avsatta om 2,3 miljoner för projektarvoden. I den del dessa kostnader inte ryms inom

M A L A B : s egen budget föreslås att ägarna istället finansierar dessa kostnader direkt med motsvarande fördelningsnyckel som för MÄLAB:s allmänna förvaltning.

Kostnaderna för MÅLAB:s trafikavtal och periodkortsavtal finansieras separat genom särskilda avtal med berörda ägare. Årskostnaden för trafikavtalen uppgår för år 2013 till ca 132 miljoner kr exklusive eventuella viten.

Budget 2013

Nedanstående budget avser trafikavtalen samt bolagets allmänna förvaltning.

Kostnaderna för trafikavtalen är uppskattade kostnader med hänsyn taget till förväntad indexutveckling mm.

Till skillnad mot tidigare år följer budgeten MÄLAB:s kontoplan, för att därmed underlätta uppföljningen mot resultatrapporter. För jämförbarhet med budget för 2012 redovisas budgetering för vissa konton under kontogruppen Övriga externa kostnader.

Budgeten är lagd utifrån att den fasta bemanningen från andra kvartalet utökas med en fjärde heltidstjänst, preliminärt med inriktning på upphandling och

affärsutveckling.

Mot bakgrund av avsiktsförklaringen om ny regionaltågs trafik och MÄLABrs roll för dess genomförande inkluderas kostnaderna för Storregional stomnätsstrategi och genowförandentredningar, som framförallt avser konsultkostnader och under 2012

särredovisades på ett särskilt konto, i den ordinarie verksamheten.

(8)

jämförelse budget 2012 2013 INTÄKTER

Verksamhetsbidrag ägarna (3500) 9400 10105

SLL 3760 3760

Vardera ST KM, LUL, LTV, ÖLL 1410 1410

UÖ (antagen delägare från 201307) fanns ej med i budget 705

Ersätting trafikavtalen (3510-3514) fanns ej med i budget 131960

Ränteintäkter (8300-8314) fanns ej med i budget 100

Summa intäkter 142165

KOSTNADER

Trafikavtalen (4610-4613) fanns ej med i budget 131960

UVEN (4610) 28810

Sörmlandspilen (4611) 46150

Norrköping - Nyköping (4612) 25925

Svealandsbanan (4613) 31075

Marknadsbidrag TiM AB (4615) 3000 3000

Övriga externa kostnader (5000-6999) 3805

Lokalhyra inkl. arbetsplatser (5010) ingick i personalkostnader 380

Marknadsföring (5910) ingick i projektarvoden 100

Företagsförsäkring (6310) fanns ej med i budget 80

Styrelsearvoden (6410) "styrelsen" 40 30

Revision (6420) ingick i redovisning 30

Redovisning (6530) 240 200

Inhyrda företagsledare (6880) ingick i personalkostnader 400 Projektarvoden (6550) och Advokatkostnader (6580) 2370 2300

Övriga konton 5000-6999 285

Personalkostnader (7000-7999) inkl. inhyrd personal 3530 3200

Budgetreserv 120 200

Summa kostnader 14216g

RESULTAT

'1

i

I

i

References

Related documents

Under andra halvan av förstudien kommer en kartläggning av möjliga utlysningar att göras, med syfte att se på vilket sätt arbetet kan tas vidare och ligga till grund för ett

Syftet för Sundsvalls kommun är att få djupare kunskaper om olika individers, klas- sers och grupper studiemotivation, hitta didaktiska förhållningssätt och mera precist

universitet med intresse att utveckla framtidens livsmedelsindustri. Förstudien kopplas även till Härnösands tillväxtstrategi, främst inom delstrategiområdena Företagsamhet,

Kontentan av gjord undersökning är att det inte finns några tydliga samband mellan bolag med aktierelaterade incitamentsprogram, bolag utan sådana program och respektive

Vid Luleå Tekniska Universitet har Joakim Bergkvist och Anders Lindberg gjort en kvalitativ studie om att intressera flickor till att utveckla sitt musikspelande. Studien

Faktorerna som påverkar hur lätt vagnen är att manövrera är vikten, val av hjul och storleken på vagnen. Val av material påverkar vikten i stor utsträckning och då vagnen ska

I kunskapssamhället av idag finns matematiska och digitaliserade strukturer i stort sett överallt och inom alla områden och på grund av detta innehåller även de nationella

Syftet med Transitio AB är att optimera ägarnas/hyrestagarnas kostnader för fordon genom att säkerställa en samlad hög kvalitet och kompetens inom anskaffning,