• No results found

Proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remissyttrande

Datum 2020-05-28 Vårt Dnr 2020/293 Ert Dnr UD2020/04337/HI

Postadress Fakturaadress Besöksadress Telefon/Fax E-post/webbadress Bankgiro Org.nr

Box 48 FE 64 Tage Erlandergatan 8A 0771-42 33 00 konsumentverket@konsumentverket.se 5050-2806 202100-2064 651 02 Karlstad 838 73 Frösön 054-19 41 95 www.konsumentverket.se

Utrikesdepartementet

Proportionalitetsprövning av krav på

yrkeskvalifikationer

Konsumentverket har inga synpunkter. __________________________

Detta yttrande har beslutats av avdelningschef Anna Stjärnhem. I

handläggningen har också föredragande verksamhetsanalytiker Peter Vikström deltagit.

... ……… Anna Stjärnhem Peter Vikström

References

Related documents

I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen Anders Swahnberg, Annett Kjellberg, Katharina Gielen, Anna Wretling Clarin och Ann Bladh deltagit..

STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN Nina Cromnier Anna Haraldsson För kännedom

Svensk sjuksköterskeförening instämmer att det är av högsta vikt att förordningen innehåller samma uttryck och förklaringstext, samma innebörd på skyddad yrkestitel och reserverad

Svenskt Näringsliv delar även åsikten om att den sökande av utfärdande av europeiskt yrkeskort för yrkesutövning i en annan stat, överföring av ansökan om europeiskt yrkeskort

Däremot anser förbundet att det är bra om det nationella regelverket inte bidrar till att det kan uppfattas vara svårare för en medlemsstat att reglera ett yrke, eller skärpa

handläggningen har också föredragande verksamhetsanalytiker Peter Vikström

handläggningen har också föredragande verksamhetsanalytiker Peter Vikström

handläggningen har också föredragande verksamhetsanalytiker Peter Vikström