• No results found

Remiss: Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remiss: Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sveriges a-kassor Besök: Östgötagatan 90 116 64 Stockholm Post: Box 11116, 100 61 Stockholm Tel: 08 555 138 00 info@sverigesakassor.se www.sverigesakassor.se Orgnr 802006–9582 2020-04-16 Dnr S2020/03216/SF Socialdepartementet s.remissvar@regeringskansliet.se maria.lidstrom@regeringskansliet.se

Remiss: Tillfälliga bestämmelser om tillfällig

föräldrapenning med anledning av covid-19

Den föreslagna tillfälliga föräldrapenningen som kan komma att betalas ut med anledning av covid-19 anses vara tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. SFB. Då det i lagen (1997:235) om arbetslöshetsförsäkringen (ALF) finns bestämmelser som avser föräldrapenningförmån enligt socialförsäkringsbalken kommer den nu föreslagna föräldrapenningen omfattas av det befintliga regelverket i arbetslöshetsförsäkringen. Sveriges a-kassor har med anledning av vad som framkommer ovan inget att erinra mot förslaget. För det fall det krävs förändringar i a-kassornas IT-system kommer detta dock medföra ytterligare kostnader för a-kassorna samt innebära att det kan dröja innan a-kassorna har elektronisk tillgång till information om utbetald tillfällig föräldrapenning vilket kan fördröja a-kassornas handläggning av ersättningsärenden.

I ALF finns det bestämmelser som reglerar hur arbetslöshetsersättningen och föräldrapenning enligt socialförsäkringsbalken ska förhålla sig gentemot varandra. I vissa fall kan en sökande få tillgodoräkna sig tid med föräldrapenning i ett arbetsvillkor som kan ligga till grund för en ersättningsperiod. 1 Föräldrapenningen kan även i vissa fall

utgöra så kallad överhoppningsbar tid som gör att den sökande kan använda arbetad tid som ligger flera år tillbaka i tiden i arbetsvillkoret.2

Det finns bestämmelser för när en sökande kan tillgodogöra sig tid och ersättning från föräldrapenning vid fastställande av normalarbetstid och dagsförtjänst i

arbetslöshetsförsäkringen vilket påverkar vilken ersättning a-kassan kan betala ut till den sökande.3

1 13 a § ALF 2 17 § ALF

(2)

2 (2)

Eftersom den föreslagna tillfälliga föräldrapenningen som kan komma att betalas ut med anledning av covid-19 anses vara tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. SFB kommer den att omfattas av det befintliga regelverket om föräldrapenning i arbetslöshetsförsäkringen. Utbetald föräldrapenning ingår i de uppgifter som a-kassorna får genom det elektroniska informationsutbytet med Försäkringskassan och Sveriges a-kassor förutsätter att även den föreslagna tillfälliga föräldrapenningen kommer att vara en del av det befintliga

informationsutbytet. För det fall det krävs anpassningar i a-kassornas IT-system för att kunna ta emot uppgifter om den föreslagna tillfälliga föräldrapenningen kommer detta att medföra kostnader för a-kassorna samt innebära att det kan komma att dröja innan a-kassorna kan ta emot uppgifterna elektroniskt.

Sveriges a-kassor har inte något att erinra mot förslaget. Observera dock vad vi ovan har framfört gällande informationsutbyte.

Med vänlig hälsning Sveriges a-kassor

Ulf Hellstenius

References

Related documents

Efter 30 dagar riskerar programdeltagaren att stå utan ersättning eftersom tillfällig föräldrapenning endast betalas ut till den som avstår från förvärvsarbete eller går

Såväl möjligheten att överlåta den utvidgade tillfälliga föräldrapenningen till en annan försäkrad, som att den kan utges på olika förmånsnivåer underlättar

I arbetet med remissvaret har även verksjuristerna Sara Ljung och Annika Åhlin samt utredaren Henrik Strömberg Croné deltagit..

Friskolornas riksförbund (förbundet) har getts möjlighet att inkomma med synpunkter på ovan rubricerad promemoria. Förbundet har inga synpunkter

arbetsmarknadspolitiska program och får förmåner (4 kap. 1 § förordning [2017:819] om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser) inte kommer att ha rätt

Den aktuella måltypen utgör endast en mycket begränsad del av antalet överklagade mål till de allmänna förvaltningsdomstolarna och, trots att rätten till ersättning genom

Det här kan bidra till att försvåra förståelsen för regelverket samt att föräldrar felaktigt ansöker om tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn i stället

Den finns heller ingenting i den lagens lydelse – och inte heller i de förslagna bestämmelserna – som tydligt begränsar de utvidgade möjligheterna till tillfällig