Remiss: Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19

Download (0)

Full text

(1)

Sveriges a-kassor Besök: Östgötagatan 90 116 64 Stockholm Post: Box 11116, 100 61 Stockholm Tel: 08 555 138 00 info@sverigesakassor.se www.sverigesakassor.se Orgnr 802006–9582 2020-04-16 Dnr S2020/03216/SF Socialdepartementet s.remissvar@regeringskansliet.se maria.lidstrom@regeringskansliet.se

Remiss: Tillfälliga bestämmelser om tillfällig

föräldrapenning med anledning av covid-19

Den föreslagna tillfälliga föräldrapenningen som kan komma att betalas ut med anledning av covid-19 anses vara tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. SFB. Då det i lagen (1997:235) om arbetslöshetsförsäkringen (ALF) finns bestämmelser som avser föräldrapenningförmån enligt socialförsäkringsbalken kommer den nu föreslagna föräldrapenningen omfattas av det befintliga regelverket i arbetslöshetsförsäkringen. Sveriges a-kassor har med anledning av vad som framkommer ovan inget att erinra mot förslaget. För det fall det krävs förändringar i a-kassornas IT-system kommer detta dock medföra ytterligare kostnader för a-kassorna samt innebära att det kan dröja innan a-kassorna har elektronisk tillgång till information om utbetald tillfällig föräldrapenning vilket kan fördröja a-kassornas handläggning av ersättningsärenden.

I ALF finns det bestämmelser som reglerar hur arbetslöshetsersättningen och föräldrapenning enligt socialförsäkringsbalken ska förhålla sig gentemot varandra. I vissa fall kan en sökande få tillgodoräkna sig tid med föräldrapenning i ett arbetsvillkor som kan ligga till grund för en ersättningsperiod. 1 Föräldrapenningen kan även i vissa fall

utgöra så kallad överhoppningsbar tid som gör att den sökande kan använda arbetad tid som ligger flera år tillbaka i tiden i arbetsvillkoret.2

Det finns bestämmelser för när en sökande kan tillgodogöra sig tid och ersättning från föräldrapenning vid fastställande av normalarbetstid och dagsförtjänst i

arbetslöshetsförsäkringen vilket påverkar vilken ersättning a-kassan kan betala ut till den sökande.3

1 13 a § ALF 2 17 § ALF

(2)

2 (2)

Eftersom den föreslagna tillfälliga föräldrapenningen som kan komma att betalas ut med anledning av covid-19 anses vara tillfällig föräldrapenning enligt 13 kap. SFB kommer den att omfattas av det befintliga regelverket om föräldrapenning i arbetslöshetsförsäkringen. Utbetald föräldrapenning ingår i de uppgifter som a-kassorna får genom det elektroniska informationsutbytet med Försäkringskassan och Sveriges a-kassor förutsätter att även den föreslagna tillfälliga föräldrapenningen kommer att vara en del av det befintliga

informationsutbytet. För det fall det krävs anpassningar i a-kassornas IT-system för att kunna ta emot uppgifter om den föreslagna tillfälliga föräldrapenningen kommer detta att medföra kostnader för a-kassorna samt innebära att det kan komma att dröja innan a-kassorna kan ta emot uppgifterna elektroniskt.

Sveriges a-kassor har inte något att erinra mot förslaget. Observera dock vad vi ovan har framfört gällande informationsutbyte.

Med vänlig hälsning Sveriges a-kassor

Ulf Hellstenius

Figure

Updating...

References

Related subjects :