• No results found

Betänkandet Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat, SOU 2019:68

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Betänkandet Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat, SOU 2019:68"

Copied!
6
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remiss

2020-02-06 Fi2019/04318/BB

Finansdepartementet

Avdelningen för samhällsplanering och bostäder, Enheten för bostäder och byggande

Betänkandet Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat, SOU 2019:68 Remissinstanser Akademiska Hus AB Arbetsmiljöverket Barnverket Besqab Bodens kommun Bostadsrätterna Botrygg Boverket

Blekinge tekniska högskola Brunnberg & Forshed Burlövs kommun Byggföretagen Byggherrarna

DHR – Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet Domstolsverket

Falu kommun

Fastighetsägarna Sverige Fojab

(2)

Förbundet för delaktighet och jämlikhet

Föreningen Sveriges Bygglovsgranskare och Byggnadsnämndssekreterare Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer

Gotlands kommun Gällivare kommun Gävle kommun Göteborgs kommun Hallstahammars kommun Haninge kommun HSB Huddinge kommun Hyresgästföreningen Härjedalens kommun Hörselskadades riksförbund Innovationsföretagen Installatörsföretagen IQ Samhällsbyggnad JM AB Kemikalieinspektionen Kiruna kommun Knivsta kommun Kommerskollegium Konkurrensverket Kontrollansvarigas Riksförening Kramfors kommun

Kungliga Tekniska högskolan (KTH) Lantmäteriet

Luleå tekniska universitet Lunds universitet

(3)

Länsstyrelsen i Halland Länsstyrelsen i Jämtland Länsstyrelsen i Norrbotten Länsstyrelsen i Skåne Länsstyrelsen i Stockholm Länsstyrelsen i Västra Götaland Malmö kommun

Marks kommun

Myndigheten för delaktighet (MFD)

Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen Naturvårdsverket

NCC

Näringslivets regelnämnd Nässjö kommun

Nätverket Unga för tillgänglighet (Nuft) Oxelösunds kommun

Partille kommun Peab

Regelrådet

Research Institutes of Sweden (RISE) Riksantikvarieämbetet

Riksbyggen

Ronneby kommun Sandvikens kommun SBR Byggingenjörerna Semrén och Månsson Specialfastigheter

Statens energimyndighet Statens Fastighetsverk Statskontoret

(4)

Stockholms kommun

Stockholms universitet (juridiska fakulteten) Storfors kommun

Studentbostadsföretagen

Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) Svenska teknik- & designföretagen

Svensk Byggtjänst

Sveriges förenade studentkårer (SFS) Svensk Försäkring

Svenska institutet för standarder (SIS) Svenskt Näringsliv

Sveriges Allmännytta Sveriges Arkitekter

Sveriges Kommuner och Regioner Sweco arkitekter

Swedac

Swedish Rental Association Synskadades riksförbund (SRF) Söderköpings kommun Tanums kommun Tengbom Arkitektkontor Trä- och Möbelföretagen (TMF) Tyréns Töreboda kommun Umeå kommun Varbergs kommun Veidekke Villaägarnas Riksförbund Vimmerby kommun

(5)

Wingårdhs White Arkitekter WSP Sverige ÅF Pöyry AB Örebro kommun

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 15 maj

2020. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat) per

e-post till fi.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till

fi.sba.bb@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Fi2019/04318/BB och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet. Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i betänkandet.

Boverket har ett pågående uppdrag att se över myndighetens bygg- och konstruktionsregler (Fi2019/02343/BB) som ska redovisas till regeringen senast den 20 december 2020. Remissynpunkter på de förslag i betänkandet som rör Boverkets byggregler, BBR, kommer att överlämnas till Boverket.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Betänkandet kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

(6)

Remissinstanserna kan utan kostnad beställa två exemplar av betänkandet. Exemplaren beställs hos Norstedts Juridik, kundservice, 106 47 Stockholm. Telefon 08-598 191 90, e-post kundservice@nj.se. Ange vid beställning att exemplaren är avsedda för remissändamål.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Johan Ndure Departementsråd

Kopia till

References

Related documents

Nedan återfinns universitetets synpunkter gällande kapitlen 2 Uppdraget, 4.3 Regelverkets omfattning i några andra länder, 5 Föreskrifter, allmänna råd och standarder i BBR,

Det saknas en beskrivning av hur kommittén tänkt sig att detta ska fungera utan att kommunens byggnadsnämnd i allt för hög grad får fungera stöd för byggherren med framtagande av

På grund av rådande omständigheter och den aktuella arbetssituationen inom berörda delar av länsstyrelsen beslutar länsstyrelsen i Jämtlands län att avstå av att yttra sig

Riksantikvarieämbetet avstyrker förslaget att avskaffa kontroll genom certifierad sakkunnig avseende kulturvärden i PBL, enligt (kapitel 9.7).. Certifierad sakkunnig har en

Hela processen som leder fram till att funktionskraven kan anses vara uppfyllda behöver förtydligas och den behöver också testas för att se att det fungerar för alla områden..

VGS ser många fördelar med att pröva utformningen av planlösning redan i bygglovet, att återgå till tidigare system där byggnadsnämnden kan bli tvungen att bevilja bygglov trots

Statskontoret kan inte bedöma om det behövs en särskild myndighet för att tolka reglerna och utveckla en enhetlig praxis, eller om det finns andra sätt att uppnå syftet.. Men

[r]