• No results found

REMISSYTTRANDE Datum Dnr 4268-19-8.1 Aktbilaga Regeringskansliet Utbildningsdepartementet u.remissvar@regeringskansliet.se

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "REMISSYTTRANDE Datum Dnr 4268-19-8.1 Aktbilaga Regeringskansliet Utbildningsdepartementet u.remissvar@regeringskansliet.se"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

REMISSYTTRANDE Datum Dnr 4268-19-8.1 Aktbilaga Regeringskansliet Utbildningsdepartementet u.remissvar@regeringskansliet.se

Delbetänkandet Kontroller vid högskoleprovet – ett lagförslag om åtgärder mot fusk (SOU 2019:37)

(Departementets diarienummer U2019/02411/UH)

Postadress Gatuadress Telefon (växel) Telefax E-post

Box 2308 Birger Jarls Torg 12 08–405 10 00 08–723 03 57 registrator@justitiekanslern.se 103 17 STOCKHOLM

Justitiekanslern ska vaka över tryck- och yttrandefriheten samt värna inte-griteten och rättssäkerheten i den offentliga verksamheten. I Justitiekans-lerns uppdrag ingår även att bevaka statens rätt och att medverka till att rättstillämpningen är effektiv och av hög kvalitet.

Genomgången av de förslag som läggs fram i betänkandet och de överväg-anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslern, utifrån sitt uppdrag, främst har att beakta.

Med dessa utgångspunkter vill Justitiekanslern framföra följande synpunkter.

De föreslagna kontrollmetoderna

Utredningen föreslår att det ska finnas möjlighet att i samband med högskoleprov genomföra in- eller utpasseringskontroller med kroppsvisitation och kontroller med radiovågsdetektorer. Det är mycket viktigt att förtroendet för högskoleprovet som

urvalsinstrument upprätthålls. Justitiekanslern har förståelse för att det finns behov av verkningsfulla medel för att motverka fusk som sker genom användning av elektroniska medel. Kroppsvisitation är emellertid en mycket ingripande åtgärd som endast får förekomma i situationer där begränsningen av grundlagsskyddet kan bedömas som godtagbar. Det kan starkt

ifrågasättas om det föreslagna förfarandet med in- eller

utpasseringskontroller kombinerade med kroppsvisitation är något som står i rimlig proportion till de mål som ska uppnås med lagstiftningen. Mot den bakgrunden framstår kontroller med radiovågsdetektor under pågående prov i kombination med strikt upprätthållande av ordningsföreskrifter beträffande mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning som betydligt mindre ingripande. Som framgår av förslaget är sådana kontroller dessutom potentiellt mer avskräckande eftersom de är mindre personalintensiva och kan omfatta fler provdeltagare än kroppsvisitation. Som utredningen framhållit, kan en eventuell oro inför sådana kontroller undanröjas genom tydlig information innan provet om att en sådan kontroll kommer att genomföras, hur den kommer att ske och vad syftet med den är. Även med

(2)

beaktande av att sådana undersökningar är tänkta att genomföras under pågående prov är den störning som de eventuellt kan orsaka inte sådan att den inte kan tolereras. Lösningen med enbart sådana kontroller är alltså att föredra.

Överklagbarhet

Det ska enligt 10 § andra stycket i den nya lagen om kontroll vid

högskoleprov vara möjligt att besluta att den som vägrar genomgå en in- eller utpasseringskontroll inte får något resultat på provet. Det ska också vara möjligt att besluta att den som vägrat genomgå en utpasseringskontroll stängs av från deltagande i provet under en period av två år. Dessa beslut ska få överklagas till allmän förvaltningsdomstol (15 §).

Även Universitets- och högskolerådets beslut enligt högskoleförordningen (1993:100) att stänga av den som överträtt ordningsföreskrifterna för högskoleprovet ska kunna överklagas på samma sätt. Rådets beslut att inte meddela något provresultat vid sådana överträdelser kommer dock inte att vara överklagbara. Denna ordning kan ifrågasättas. Beslutet att inte meddela provresultat har samma verkningar för en provdeltagare oberoende av anledningen till beslutet. Justitiekanslern, som noterar att utredningen inte haft i uppgift att göra en närmare översyn av regleringen av

överklagbarheten i de beslut som fattas enligt högskoleförordningen, vill ändå framhålla vikten av att frågan uppmärksammas i det fortsatta lagstiftningsarbetet.

Justitiekanslern har i övrigt inga synpunkter att redovisa med anledning av förslaget.

Mari Heidenborg

References

Related documents

Danmark och Norge vad gäller krav på försörjning (s. I Danmark gäller att utlän- ningen under de senaste fyra åren före ansökan om ett permanent uppehålls- tillstånd inte

Genomgången av de förslag som läggs fram i betänkandet och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslern, utifrån sitt uppdrag, främst

Justitiekanslern delar också uppfattningen att en reglering bör möjliggöra brådskande placeringar som genomförs utan att frågan om samtycke från båda vårdnadshavarna har

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslern, utifrån sitt uppdrag, främst har

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslern, utifrån sitt uppdrag, främst har

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslern, utifrån sitt uppdrag, främst har

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslern, utifrån sitt uppdrag, främst har

Genomgången av de förslag som läggs fram i betänkandet och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslern, utifrån sitt uppdrag, främst

Genomgången av de förslag som läggs fram i utkastet till lagrådsremiss och de överväganden som görs där har skett med de utgångspunkter som. Justitiekanslern, utifrån sitt

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslern, utifrån sitt uppdrag, främst har

Promemorian Fortsatt giltighet av lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa.. (Departementets

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslern, utifrån sitt uppdrag, främst har

Betänkandet Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården – lärdomar från exemplet NKS (SOU 2020:15). (Departementets

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslern, utifrån sitt uppdrag, främst har

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslern, utifrån sitt uppdrag, främst har

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslern, utifrån sitt uppdrag, främst har

Genomgången av de förslag som läggs fram i betänkandet och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslern, utifrån sitt uppdrag, främst

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslern, utifrån sitt uppdrag, främst har

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslern, utifrån sitt uppdrag, främst har

Genomgången av de förslag som läggs fram i betänkandet och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslern, utifrån sitt uppdrag, främst

Genomgången av de förslag som läggs fram i betänkandet och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslern, utifrån sitt uppdrag, främst

Genomgången av de förslag som läggs fram i promemorian och de överväg- anden som görs där har skett med de utgångspunkter som Justitiekanslern, utifrån sitt uppdrag, främst har

14 § radio- och tv-lagen ska föreskrivas att den som sänder över satellit till något annat EES-land än Sverige, och som inte är etablerad i Sverige men använder sig av svensk