• No results found

Malmö universitet har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss och vill anföra följande yttrande.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Malmö universitet har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss och vill anföra följande yttrande. "

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

Dnr. LED 2020/445 1 (av 2) REKTOR

YTTRANDE 2020-08-24 U2020/03053/UH

Postadress Malmö universitet

Gemensamt verksamhetsstöd 205 06 Malmö

Besöksadress Malmö universitet Nordenskiöldsgatan 1

Telefon 040-665 70 00

E-post

josef.chaib@mau.se Webb

www.mau.se

Utbildningsdepartementet

u.remissvar@regeringskansliet.se

Yttrande över Promemoria från Utbildningsdepartementet med rubriken Ändringar i högskolelagen för att främja den

akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet

Malmö universitet har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss och vill anföra följande yttrande.

Avsnitten om akademisk frihet består väsentligen av en sammanfattning och precisering av det som presenterades i Strututredningens slutbetänkande (SOU 2019:6). ”Struten” lämnade dock inget konkret författningsförslag. Malmö universitet ser positivt på den föreslagna ändringen i högskolelagen med nedanstående förändring, ”att det införs en bestämmelse om att det för högskolornas verksamhet som en allmän princip ska gälla att den akademiska friheten ska främjas och värnas” (s. 13).

Malmö universitet konstaterar att övriga förslag som Struten presenterar i

anslutning till ovanstående – t.ex. att akademisk frihet ska gälla både forskning och utbildning, att både undervisning och forskning ska ingå i personalens

arbetsuppgifter eller att det kollegiala ansvaret ska värnas – inte skrivs fram som författningsförslag i Promemorian.

Avsnitten om livslångt lärande består huvudsakligen av tydliggörande av sådant som redan idag anses ingå i lärosätenas uppdrag. Strutens förslag att

vidareutbildning och fortbildning ska skrivas in i lag avfärdas med hänvisning till att dessa begrepp är olämpliga för ändamålet. Malmö universitet har ingenting att invända mot den i Promemorian föreslagna ändringen, att det ”i högskolelagen införs en bestämmelse om att högskolorna i sin verksamhet ska främja det livslånga lärandet” (s. 19).

Struten lämnar därutöver många förslag som skulle ha konsekvenser för

utbildningsutbudet och det livslånga lärandet som Promemorian inte tar ställning till. Malmö universitet ställer sig här frågande till varför Promemorian inte tar ställning till Strutens konkreta författningsförslag i frågan om utbildningsutbud, nämligen ”att det i författning skrivs in att utbildningsutbudet vid universitet och högskolor ska utformas med hänsyn till kunskapsutvecklingen och svara mot studenternas efterfrågan samt arbetslivets och samhällets behov” (SOU 2019:6, s.

225). Detta förslag har direkt bäring på frågan om livslångt lärande.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor efter föredragning av

utredare Josef Chaib. I den slutliga handläggningen har också universitetsdirektör

Susanne Wallmark deltagit.

(2)

2020-08-24 (Dnr. LED 2020/445) 2 (av 2)

Kerstin Tham Rektor

Josef Chaib

Utredare, Universitetskansliet

Kopia

NN

References

Related documents

- Flera moment i kursen behöver göras obligatoriska då de bidrar till att studenterna når målen, får formativ återkoppling samt kan delta i kollegiala lärandeprocesser, något

Förutsättningarna för att arbeta med och förbereda det gestaltande provet lyfts dock fram som svårt, fram- förallt avseende rum för att öva:.. ”Gällande den gestaltande delen

I och med att det finns ett behov och även en möjlighet att jaktträna älghundar innan jakten (från och med 16 augusti alternativt 21 augusti beroende på utfallet av

Betänkandet har enligt Svenskt Näringsliv sådana brister och förslagen innebär sammantaget sådana försämringar att det enligt föreningen inte kan läggas till grund

I denna artikel föreslås att även den som hörs utan att vara misstänkt eller anklagad för brott ska ha rätt till försvarare om denne under förhöret ändå blir misstänkt

Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Malmö universitet Riksdagen har för budgetåret 2022 beslutat om anslag och.. bemyndiganden om ekonomiska åtaganden

förutsättningar för inkluderande och studentaktivt livslångt lärande Sammanhållna, starka och gränsöver- skridande internationella akademiska miljöer där utbildning, forskning

Ett beslut om avstängning innebär att studenten inte får delta i undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för all utbildning vid universitetet.. Alternativt får ett

Stockholms läns landsting kan lämna bidrag till skärgårdens utveckling för projekt för infrastruktur och tillgänglighet och andra aktiviteter som är av allmänt intresse, värnar

Energimyndigheten har ett uppdrag att föreslå regeringen hur användningen av elektricitet från solenergi (solel) ska ges förutsättningar att öka i Sverige, samt även att analysera

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att initiativ bör tas för att i samverkan med Sveriges grannländer påverka främst Ryssland och Belarus för att öka

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förändra lagen om ordningsvakter på så sätt att kommuner, inte Polismyndigheten, får avgöra vilka områden i

Om ny lagstiftning som rör barn skulle övervägas vill MFoF betona vikten av barnets bästa beaktas i lagstiftningsarbetet, i enlighet med lag (2018:1197) om Förenta

Linköpings kommun är positiv till förslaget att kommunerna ska bemyndigas att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan

Nämnden, som inte tar ställning till förslaget i sak, har ingen erinran mot utformningen av förslaget men noterar samtidigt att regleringen av förmåner av detta slag kan komma att

Yttrande över Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till nya av- giftsnivåer för 2021 enligt förordningen (2008:463) om vissa av- gifter till Strålsäkerhetsmyndigheten samt ändringar

- Karlstad universitet ställer sig positiva till införandet av en skyddad yrkestitel som inne- fattar nationella kompetenskrav och till remissens förslag om övergångsbestämmelser.. -

Folkhälsomyndigheten saknar en ordentlig analys över vilka positiva effekter utöver koldioxidutsläpp som minskad trafik i urbana miljöer har, i synnerhet för hälsa, till exempel

Malmö Universitet ställer sig mycket positivt till inrättandet av Sveriges museum om Förintelsen och har med intresse tagit del av betänkandet kring etablerandet av ett

Svar i detta ärende har på delegation avgivits av fakultetens dekanus, professor Mattias Dahlberg..

Med vänlig hälsning Ann-Kristin

Mot den bakgrunden anser Svenskt Näringsliv att promemorians förslag inte kan läggas till grund för lagstiftning utan en adekvat genomlysning av. • konsekvenserna

Mot bakgrund av ovan har tingsrätten inga invändningar mot att underrättelse- skyldigheten avseende folkbokföringsuppgifter utvidgas till att omfatta samtliga myndigheter..