• No results found

Remissyttrande över betänkandet Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2019:59)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissyttrande över betänkandet Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2019:59)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1(1)

551 81 Jönköping • Besöksadress: Kyrkogatan 32 • Telefon: 036-15 53 00 • domstolsverket@dom.se • www.domstol.se/domstolsverket Öppettider: måndag–fredag kl. 8.00–16.30

Yttrande

Domstolsverket Datum 2020-04-16 Diarienummer DOV 2020/229

Avd. för domstolsutveckling, Rättsenheten

Finansdepartementet

fi.remissvar@regeringskansliet.se

Remissyttrande över betänkandet Samlade

åtgärder för korrekta utbetalningar från

välfärdssystemen (SOU 2019:59)

Ert dnr Fi2019/04199/BATOT

Domstolsverket har granskat betänkandet mot bakgrund av den verksamhet som bedrivs av Sveriges Domstolar, dvs. utifrån hur förslaget kan tänkas påverka verksamheten ekonomiskt, organisatoriskt och utbildningsmässigt. Granskningen har även omfattat hur förslaget kan påverka verksamhetsstöd, arbetsformer eller rättssäkerheten generellt. Domstolsverket har bedömt att utredningen inte innehåller något förslag som i någon större mån påverkar Sveriges Domstolar på ett sådant sätt.

Domstolsverket har därför inte något att invända mot förslaget. Detta yttrande har beslutats av chefsjuristen Charlotte Driving. Föredragande har varit juristen Sofia Lyth.

Charlotte Driving

References

Related documents

Ekobrottsmyndigheten som har stor erfarenhet av brottsbekämpning inom välfärdssektorn anser att en grundlig orsaksanalys till de felaktiga utbetalningarna är en förutsättning för

Med hänvisning till att IAF anser att det behöver finnas en rättsligt reglerad skyldighet även för arbetslöshetskassorna att ha en intern styrning, kontroll och riskhantering,

Kronofogden har inga synpunkter på delegationens förslag att de fem utbetalande myndigheterna, Skatteverket och Sveriges Kommuner och Regioner får i uppdrag att lämna förslag på

Migrationsverket ställer sig positivt till förslaget om behov av samverkan mellan kommunerna, men vill även påtala att det finns risk för felaktiga utbetalningar och

Myndigheten för delaktighet har inga synpunkter på de förslag som lämnas om samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen.. Myndigheten vill dock

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), som har i uppdrag att samordna och stödja den förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.. Christian Pousette

Region Stockholms yttrande till Finansdepartementet över betänkandet Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen (SOU 2019:59). Delegationen uppskattar