YTTRANDE 1 2019-04-09 124–2019

Full text

(1)

YTTRANDE 1

2019-04-09 124–2019

Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-14 30 00 växel

www.ostersund.se Budgetchef

Christina Westman

Finansdepartementet

Betänkandet SOU 2018:74 Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjäm-ningen för kommuner och landsting

(dnr Fi2018/03212/K)

Finansdepartementet har genom remiss bjudit in Östersunds kommun att yttra sig över betänkandet Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74).

Östersunds kommun är i grunden positiv till förslaget men anser att ett ikraftträdande 2020 inte är lämpligt utan föreslår förskjutning av tidplanen till 2021. Många kommuner beslutar redan under våren 2019 sina ekono-miska ramar för 2020. Mot bakgrund av det och att 300 kr per invånare ut-gör ett väsentligt belopp att ta hänsyn till anser kommunen att tidplanen är för snäv.

Östersunds kommun anser att det är överlag positivt att uppdatering sker och positivt med översyn av kostnadsutjämningen där alla delar ses över samtidigt. Ett komplext utjämningssystem behöver kontinuerligt ses över och uppdateras utifrån förändrade förutsättningar. Det är av yttersta vikt att se hela utjämningssystemet i ett sammanhang eftersom kommunerna och landsting påverkas relativt kraftigt av alla delarna: inkomstutjämningen, kostnadsutjämningen, strukturbidraget samt regleringsposten. Alla delarna bör ses över samtidigt då det är det sammantagna utfallet som är relevant. Av vikt är också att delmodellen individ- och familjeomsorg bör utredas vi-dare. Östersunds kommun anser att variablerna i den föreslagna modellen är påverkbara för kommunerna och bör därför ses över.

---

I detta ärende har kommunstyrelsen beslutat. Kommundirektören har varit föredragande. ÖSTERSUNDS KOMMUN Kommunstyrelsen Bosse Svensson Kommunstyrelsens ordförande Anders Wennerberg Kommundirektör

(2)

YTTRANDE 2

2019-04-09 124–2019

Östersunds kommun, 831 82 ÖSTERSUND telefonnummer 063-14 30 00 växel

www.ostersund.se

Utdrag till Finansdepartementet, digitalt i wordform och pdf till fi.remissvar@regeringskansliet.se och

fi.ofa.k.remisser@regeringskansliet.se e-postens ärenderad ska det stå dnr Fi2018/03212/K (se remiss). Se instruktion i remiss.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :