• No results found

Remissyttrande: Promemorian Höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Remissyttrande: Promemorian Höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Af 0 00 07 _3 .0 _(2 01 8-06 -1 9, AF 10 00 ) Sida 1 (2) Datum Diarienummer 2020-01-21 Dnr Af-2019/00529710 Avsändarens referens Fi2019/03975/S1 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Arbetsförmedlingen

113 99 Stockholm Besöksadress Telefon vxl

0771-60 00 00 E-post

Elektrogatan 4 registrator@arbetsformedlingen.se

Remissyttrande: Promemorian Höjt tak för

uppskov med kapitalvinst vid avyttring av

privatbostad

Arbetsförmedlingens yttrande begränsas till kommentarer på delar av utredningen som kan bedömas påverka arbetsmarknaden och

Arbetsförmedlingens verksamhet.

Sammanfattning

Ökad rörlighet på bostadsmarknaden och effektivare utnyttjande av bostadsbeståndet kan medföra positiva effekter för den geografiska rörligheten och matchningen på arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingen tillstyrker promemorians förslag att höja taket för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad.

Allmänna synpunkter

Arbetsförmedlingens huvuduppdrag är att sammanföra dem som söker arbete med arbetsgivare som söker arbetskraft och prioritera

arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden. Utifrån sitt

uppdrag ser myndigheten positivt på åtgärder som syftar till att förbättra rörligheten och matchningen på arbetsmarknaden.

En effektivare bostadsmarknad skapar möjligheter för individer att flytta till bostäder som bättre motsvarar deras behov. Detta kan i sin tur underlätta den geografiska rörligheten och matchningen på arbetsmarknaden.

(2)

Sida 2 (2)

Datum Diarienummer

2020-01-21 Dnr Af-2019/00529710

[Skriv hä r]

Synpunkter utifrån valda avsnitt i slutbetänkandet

Kapitel 3 Taket för uppskov höjs

Promemorian föreslår att taket för uppskovsbelopp vid avyttring av privatbostad höjs. Avsikten är främst att öka rörligheten på

bostadsmarknaden. Detta sker genom att kapitalvinsten från en

avyttring, helt eller delvis, kan investeras i en ny bostad utan beskattning. Rörligheten på bostadsmarknaden kan öka genom att flyttkedjor skapas och bostadsbeståndet kan därför utnyttjas effektivare.

Enligt promemorian bedöms förslaget inte ha några direkta effekter för sysselsättningen. Arbetsförmedlingen menar dock att den geografiska rörligheten på arbetsmarknaden kan underlättas i ett längre perspektiv vid ökad rörlighet på bostadsmarknaden. En mer effektiv

bostadsmarknad kan förbättra matchningen och

kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen ställer sig av den anledningen positiv till utredningens förslag att höja taket för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad. Arbetsförmedlingen vill understryka att tillgången på bostäder är viktigt för kompetensförsörjningen, rörligheten och matchningen på

arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens prognoser visar att den framtida kompetensförsörjningen och sysselsättningstillväxten är beroende av att utrikes födda kommer ut i arbete. För att nyanlända ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden är tillgången på bostäder exempel på en viktig förutsättning. Enligt promemorian påverkar förslaget främst individer högst upp i inkomstfördelningen, och därför i många fall inte gruppen nyanlända. Arbetsförmedlingen menar att det är angeläget att också skapa goda förutsättningar på bostadsmarknaden för individer på övriga inkomstnivåer. På Arbetsförmedlingens vägnar Maria Mindhammar generaldirektör Sandra Offesson utredare

Beslut i ärendet har fattats av generaldirektör Maria Mindhammar. Ärendet har föredragits av utredare Sandra Offesson, enheten

Arbetsmarknad. I den slutliga handläggningen av ärendet har direktören för Analysavdelningen Annika Sundén, chefen för enheten

Arbetsmarknad Anders Ljungberg samt sektionschef Jens Sandahl deltagit.

References

Related documents

Därför anser HSB att det är av stor vikt att fler förslag som rör den så kallade flyttskatten genomförs, och att de oklara besked om tidpunkter som kommunicerats för

Institutionen tillstyrker förslaget om att uppskovsbe- loppet höjs från 1,45 miljoner kr till 3 miljoner för avyttringar som sker efter den 30 juni 2020. För Institutionen

En höjning av taket från 1,45 till 3 miljoner kronor innebär dock troligen ett något ökat incitament att flytta.. I promemorian anges ingen anledning till en

Ändringen innebär att taket för uppskovsbelopp höjs från 1,45 miljoner kronor till 3 miljoner kronor för avyttringar som sker efter den 30 juni 2020.. Länsstyrelsen

Riksbyggen menar att en målgrupp som i stor omfattning skulle kunna bidra till ökad rörlighet på marknaden är äldre personer som har bott i samma bostad (framförallt villor) under

Vi är positiva till den föreslagna höjningen av uppskovstaket på reavinstskatt, från 1,45 miljoner till 3 miljoner kronor för avyttringar som sker efter den 30 juni..

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2019-12-03 ERT DATUM 2019-11-27 DIARIENR 2019/192-4 ER BETECKNING Fi2019/03975/S1 Regeringskansliet

Villaägarna vill erinra om att det sedan 21 juni 2016 intefinnsnågot tak för uppskovet och Villaägarna är kritiska till att taket återinförs.. I valet mellan den gamla taknivån