• No results found

Vi ska ha barnen här hos oss . De ska få möjligheter här och nu och framåt

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Vi ska ha barnen här hos oss . De ska få möjligheter här och nu och framåt"

Copied!
22
0
0

Full text

(1)
(2)

Barn och elevhälsoplan

Lerum

Alla barn är olika, lär på olika sätt och har olika behov. Därför har Lerums kommun en skola för alla, en

skola som anpassar lärmiljö och pedagogik efter barn och elevers behov. I Lerums kommuns

pedagogiska verksamheter har vi ett inkluderande förhållningssätt, vilket innebär att varje barn och elev

i möjligaste mån får sin omsorg och skolgång på vald skola, och i den grupp som är positiv för barnets/

elevens kunskapsutveckling och sociala trygghet. Verksamheterna ska stärka barns och elevers känsla

av tillhörighet och sammanhang samt arbeta hälsofrämjande

Lerums kommuns förskolor och skolor arbetar förebyggande och gör tidiga insatser för att främja alla

barn och elevers utveckling och lärande. På alla skolenheter finns barn och elevhälsoteam som

omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska kompetenser. Dessa team

arbetar enligt den lokala elevhälsoplan som finns på varje skolenhet.

Barn på våra förskolor eller elever på våra skolor som befaras inte få tillräckligt med stöd och stimulans

för god kunskapsutveckling eller uppnå kunskapsmålen eller om ett barn/elev varaktigt visar tydliga

tecken på missförhållande skall detta anmälas till förskolechefen/rektor som då ansvarar för att en

allsidig utredning görs i syfte att identifiera barns behov för att kunna sätta in rätt åtgärder

Arbetslagens personal och pedagoger har alltid barnens/elevernas behov och kunskapsutveckling i

fokus och planerar arbetet därefter genom att anpassa pedagogik, metoder och lärmiljö.

En helhetssyn på barn och elever präglar arbetet i kommunen vilket innebär att vid behov samverkar

förskola och skola med andra, för barnet/eleven viktiga aktörer, enligt Västbusmodell. Denna

samverkan sker efter samtycke med vårdnadshavare.

(3)
(4)
(5)
(6)

- och hur mycket det är att tänka på innan man får en kopp kaffe.

Kaffebryggaren

1. 

Ta ut kannan

2. 

Lyft av locket

3. 

Sätt på kranen

4. 

Spola ren kannan, varmt vatten

5. 

Häll ut vattnet i diskhon

6. 

Fyll på nytt kallt vatten till röda strecket

7. 

Stäng av vattnet

8. 

Öppna vatten behållaren

9. 

Fyll på vattnet

10. 

Ta ner vattenbehållarelocket

11. 

Sätt tillbaka kannan

12. 

Ta fram filterhållaren

13. 

Släng ev. gammalt filter i soptunnan

14. 

Sätt i nytt filter

15. 

Öppna kaffeburken

16. 

Ta fem skedar kaffemått

17. 

Stäng kaffeburken

18. 

Sätt tillbaka filterhållaren

19. 

Tryck på den röda knappen, on/off., på/av

20. 

Sätt på timern

(7)

INKLUDERING

Utökning Psykologer

från 4 till 5 för att täcka behovet

För att få möjlighet att arbeta förebyggande

8 st Elevhälsopedagog

Time-outgrupper, handson, kompetens,

stötta pedagog och elev i det dagliga arbetet,

Skolutvecklare på golvet. Stöd EHT,

Tidig utveckling

Utbildningsinsatser på

förskola och år6-9

Hur upptäcka

6-9

F-5

Förskola

Profilgrupp

Goda pedagoger

Berättelser

Ovanliga lösningar

Spridning

Sätta ord på arbetet,

bli professionell

Why Not

Coacher 4 st

Spridning, Organisation

Forskning, Nätverk, föräldrar

Skolutveckling

Stöd till

Skolan/Rektor, förskolechef

Uppföljning

Justera, flexibelt, dynamiskt

Fältare

Prevention i skolan

Grupper

Möte de elever som riskerar komma i alkohol, droger,

kriminalitet, utanförskap

Fälta helg 3 av 4 helger i månaden

Uppsökande

Skapa alternativ, friska grupper

rätt kontaktytor/förebyggande

Möjlighet att arbeta med IFO närmare (UC)

Tonårsåren/gymnasiet Föreningar/följa i vardagen (Neuro)

Det positiva

Ingen särskild undervisningsgrupp

utanför skolenheterna

På år enheterna få möjlighet att bygga upp

verksamhet med hjälp av elevhälsopedagoger

justerbart/flexibelt stöd

(8)

Coacher

(9)

Processförslag

insats av elevhälsopedagog

FRÅGA

Fångas upp av:

EHT

Grovplanering

ide om insats av EHP

Kartläggning av frågan

kunskapsinhämtning

Observation

Intervju

Arbetslag

pedagog

elev

Dialog föräldrar

Återkoppling till EHT

eller delar av EHT?

Beslut om insats

-tid

-Vem gör vad, när hur

_-åtgärdsprogram?

Tankar om uppföljning

Kommunicera ut till berörda

Uppföljning

Om en månad?

(10)

Coacherna

Organisatorisk placering

• 

Coacherna, totalt 4 st, tillhör organisatoriskt

"utvecklingsenheten" med chefen för

elevhälsa och utveckling som närmsta chef.

De är centralt placerade och arbetar flexibelt

tillsammans med elevhälsopedagogerna i

de olika områdena.

Uppdrag

• 

Coachernas uppdrag är att stödja rektorer

och förskolecheferna organisatorisk som en

övergripande resurs, på uppdrag av chefen

för elevhälsa och utveckling. Coacherna ska

vara specialister på områdena forskning,

handledning, föräldrastöd och nätverk. De

kommer ha mandat att påverka med sina

synpunkter och även kunna förhålla sig

kritiskt och konsultativt till enheterna.

Coacherna bidrar med mindre

utbildningsinsatser och har idéer om hur

skolorna ska bli tydligare och spetsigare i

sitt förebyggande elevhälsoarbete.

Coacherna fungerar som kartläggande

"bakompedagoger" med längre uppdrag i

syfte att förändra organisatoriska strukturer.

Kompetensprofil

• 

Pedagogisk högskoleexamen samt

• 

Kompletterande utbildning inom ex

funktionsnedsättning, specialpedagogik,

autism, nätverksarbete, handledning eller

liknande

• 

Erfarenhet av att ge handledning

• 

Lång erfarenhet av att arbeta med elever

med funktionsnedsättningar, främst

neuropsykiatriska och beteendestörningar.

• 

Lyhörd, god kommunikationsförmåga, god

samarbetsförmåga

• 

Förmåga att få mandat och respekt, hög

social kompetens

• 

Mod att stå för sina åsikter och kunna

genomdriva förändringar

• 

Erfarenhet av att arbeta på

elevhälsopedagog-sättet

• 

Förstå och kunna applicera framgångsrika

metoder

(11)

Coacherna  är  centralt  placerade  och  arbetar  flexibelt  tillsammans  med  elevhälsopedagogerna  i  de  olika   områdena.    

 

Uppdrag:    

Coachernas  uppdrag  är  att  stödja  rektorer  och  förskolecheferna  organisatorisk  som  en  övergripande  resurs,   på  uppdrag  av  chefen  för  elevhälsa  och  utveckling.    

Coacherna  ska  vara  specialister  på  områdena  forskning,  handledning,  föräldrastöd  och  nätverk.  De  kommer   ha  mandat  att  påverka  med  sina  synpunkter  och  även  kunna  förhålla  sig  kritiskt  och  konsultativt  till   enheterna.  Coacherna  bidrar  med  mindre  utbildningsinsatser  och  har  idéer  om  hur  skolorna  ska  bli  tydligare   och  spetsigare  i  sitt  förebyggande  elevhälsoarbete.  Coacherna  fungerar  som  kartläggande  

"bakompedagoger"  med  längre  uppdrag  i  syfte  att  förändra  organisatoriska  strukturer.      

Kvalifikationer

*  Pedagogisk  högskoleexamen    

•  Kompletterande  utbildning  inom  ex  funktionsnedsättning,  specialpedagogik,  autism,  nätverksarbete,   handledning  eller  liknande    

•  Erfarenhet  av  att  ge  handledning    

•  Lång  erfarenhet  av  att  arbeta  med  elever  med  funktionsnedsättningar,  främst  neuropsykiatriska  och   beteendestörningar.    

•  Lyhörd,  god  kommunikationsförmåga,  god  samarbetsförmåga     •  Förmåga  att  få  mandat  och  respekt,  hög  social  kompetens     •  Mod  att  stå  för  sina  åsikter  och  kunna  genomdriva  förändringar     •  Erfarenhet  av  att  arbeta  på  elevhälsopedagog-­‐sättet    

•  Förstå  och  kunna  applicera  framgångsrika  metoder      

(12)

Elevhälsopedagogerna

Organisatorisk placering

• 

Elevhälsopedagogerna, 8 st (två i varje

geografiskt område) är såväl fysiskt som

organisatoriskt placerade på varsin enheter

inom området, med respektive rektor som

närmsta chef. Arbetet är fokuserat till

samtliga enheter inom det geografiska

området.

Uppdrag

• 

Vara en förebild/vägledare för de pedagoger

man utgör ett stöd för i hur man kan arbeta

och fungera i klass (pedagog - elev)

• 

Skolutvecklare på golvet med förmåga och

möjlighet att se och bryta beteendemönster i

och utanför klassrummet

• 

Kortare insatser med möjlighet att se och

bryta beteendemönster i och utanför

klassrummet. Utöka palletten, arbeta i

mellanrummen för pedagogerna, inspirera,

ge hopp och möjligheter

• 

Identifiera frirummet för skolan och

utveckling

• 

Stödja föräldrar, pedagoger och elever.

Kompetensprofil

• 

Pedagogisk högskoleexamen

• 

Tidigare erfarenhet av arbete med barn med

neuropsykiatrisk problematik och social

beteendeproblematik

• 

Förmåga att skapa goda relationer med

pedagoger, vårdnadshavare mfl, byggda på

kunskap och erfarenhet

• 

Förebild/vägledare/modell i klassrummet för

elever och pedagoger

• 

Kännedom om elevhälsoteamsarbete,

välorienterad i skolmiljön

• 

God samarbetsförmåga, kreativ, modig

• 

Erfarenhet av funktionsnedsättningar

neuropsykiatri, social beteendeproblematik

• 

Handledaregenskaper

• 

Såväl coacher som elevhälsopedagoger

ingår i kommunens elevhälsonätverk.

Kategoriträffar 1 gång/månad, hälften av

gångerna kan även coacherna vara med.

(13)

Arbetsbeskrivning

1. Elevhälsopedagogerna,  8  st  (två  i  varje  geografiskt  område)  är  såväl  fysiskt  som  organisatoriskt   placerade  på  varsin  enheter  inom  området,  med  respektive  rektor  som  närmsta  chef.  Arbetet  är  fokuserat   till  samtliga  enheter  inom  det  geografiska  området.    

 

Uppdrag:    

-­‐  Vara  en  förebild/vägledare  för  de  pedagoger  man  utgör  ett  stöd  för  i  hur  man  kan  arbeta  och  fungera  i   klass  (pedagog  -­‐  elev)    

-­‐  Skolutvecklare  på  golvet  med  förmåga  och  möjlighet  att  se  och  bryta  beteendemönster  i  och  utanför   klassrummet    

-­‐  Kortare  insatser  med  möjlighet  att  se  och  bryta  beteendemönster  i  och  utanför  klassrummet.  Utöka   palletten,  arbeta  i  mellanrummen  för  pedagogerna,  inspirera,  ge  hopp  och  möjligheter    

-­‐  Identifiera  frirummet  för  skolan  och  utveckling     -­‐  Stödja  föräldrar,  pedagoger  och  elever.      

Kvalifikationer

2. -­‐  Pedagogisk  högskoleexamen    

-­‐  Tidigare  erfarenhet  av  arbete  med  barn  med  neuropsykiatrisk  problematik  och  social  beteendeproblematik     -­‐  Förmåga  att  skapa  goda  relationer  med  pedagoger,  vårdnadshavare  mfl,  byggda  på  kunskap  och  

erfarenhet    

-­‐  Förebild/vägledare/modell  i  klassrummet  för  elever  och  pedagoger     -­‐  Kännedom  om  elevhälsoteamsarbete,  välorienterad  i  skolmiljön     -­‐  God  samarbetsförmåga,  kreativ,  modig    

-­‐  Erfarenhet  av  funktionsnedsättningar  neuropsykiatri,  social  beteendeproblematik     -­‐  Handledaregenskaper    

 

3. Krav  på  arbetslivserfarenhet:  Erfarenhet  krävs    

(14)

Uppdrag Elevhälsopedagog

•  Förebild/vägledare/modell i

klassrummet för elever och

pedagoger

•  Kortare insatser med möjlighet att

se och bryta beteendemönster i och

utanför klassrummet. Utöka palletten,

arbeta i mellanrummen för

pedagogerna, inspirera, ge hopp och

möjligheter

•  Se möjligheter och hitta frirummet i

klassrummet

•  Skolutvecklare på golvet

•  Enheternas egen resurs

•  Erfarenhet av funktionsnedsättn

neuropsykiatri, social beteendeprobl

•  Stödja föräldrar, pedagoger och

elever.

Uppdrag Coach

•  Kartläggande bakompedagog

•  Specialister på forskning,

handledning, föräldrastöd, nätverk mm.

•  Längre uppdrag i syfte att förändra

organisatoriska strukturer

•  Konsultativt uppdrag gentemot

enheterna, utbildningsinsatser,

utvecklingsfokus på skolnivå

• Se möjligheter och hitta frirummet för

skolan och utveckling

•  Organisationsutvecklare med

erfarenhet av EHP-sättet.

•  Övergripande resurs

•  Erfarenhet av funktionsnedsättn

neuropsykiatri, social beteendeprobl

•  Stödja rektorer, pedagoger,

(15)

Den nya elevhälsoorganisationen

-Elevhälsopedagoger och Coacher

läsåret 2012-2013

(16)

Indikatorer

- hur har det sett ut fram till nu?

•  Genus Kille/tjej

•  Ärenden

•  Typ av insatser

•  Ålder

•  Enhet

•  Resultat

•  Tid

(17)

Genus

Kille/tjej

Sammanlagt antal ärenden: 83

(30)

(18)
(19)

Övriga förfrågningar

Sammanlagt antal ärenden: 30

16

6

4

8

(20)
(21)
(22)

Resultat?

För tidigt

pågående ärenden

• 

Hög skolfrånvaro, avviker från skolan- Lyckat, pojken avviker inte från skolan längre

• 

Hyperaktiv pojke, svår att fånga mm-fått syn på problematiken, vidare till EHT

• 

Från att inte deltagit alls i klass under vt-12 är nu eleven helt deltagande under skoldagarna utan extra stöd.

Föräldrarna är positiva till skolan och nöjda med elevens situation. Jag har utifrån observationer och

kartläggningen gett pedagogerna tips på

• 

Insatser som berör bl.a. struktur, förutsägbarhet, socialträning, bildscheman,tidshjälpmedel samt appar som

främjar språkutvecklingen- Personalen arbetar i nuläget utifrån några av dessa metoder och vid de

avstämningar som gjorts fungerar det i nuläget bra.

• 

Eleven uppvisade en hög stressnivå under skoldagarna och deltog inte alls på lektionerna-Eleven deltar i

stor utsträckning på lektionerna, föräldrarna är nöjda, eleven upplevs som glad från att upplevts deprimerad.

• 

Ny elev på skolan med ADHD diagnos. Jag har verkat som stöd vid överlämning och inskolning då eleven

haft stora svårigheter i sin gamla skola.-Eleven har kommit in bra i elevgruppen och fungerar i nuläget väl

iverksamheten

• 

Pojke 10 år, från att under hela sin skoltid varit en korridorvandrare är pojken nu med sin grupp.

• 

Från att under hela sin skoltid i princip inte varit i klassrummet är pojken nu med sin grupp

• 

En pojke som tidigare gått på Parkskolan följer nu sin klass och har integrerats på ett mycket positivt sätt.

Han gillar skolan!

• 

År 6 (33 elever) En tydlig struktur som hjälper elever och personal att få arbetsro.

• 

Klass 6/ i huvudsak pojkar som "ställt till det - Gott resultat. En ohållbar situation har blivit bättre. Målet var

att få arbetsro i klassen. I stort har det blivit mycket bättre för de (flesta) elever som kan har förändrat sin

attityd och sitt förhållningssätt i klassrummet

• 

Coachende enskilda samtal utifrån händelser-Fanstastiska barn som har så mycket att berätta. Föräldrar

som varit så nöjda med att få lyssna i 20 min när deras barn blivit "intervjuat" av oss vuxna.

• 

Stöd kring pojke inom NPF.-Resultatet är gott, insatsen har bestått i såväl observationer, kartläggning,

handledning,öräldrasamtal och möten, föreläsning för personal på APT samt i nuläget uppföljning av

åtgärder i AL.

• 

Stöd kring flicka inom NPF.-Resultatet är gott, vi arbetar i nuläget med planering för inskolning i F-klass

Många skolbyten

• Sköra processer

• Intressant med insatser med fokus hela klassen

• Processer är igång

References

Related documents

Att läraren inte bara ska vara väl insatt i sina ämnen, utan även trevlig, rolig och benägen till att utveckla en personlig relation till sina elever verkar vara en åsikt som

- Ja alltså det kan ju vara såna där saker som att man bara helt enkelt säger att …ja men nu, nu blir hon snart fem och nu måste hon ju… det här med och hur tränar ni med

I vårt arbete med Plan mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling främjar vi barns och elevers lika rättigheter oavsett kön,

Lärarna som var med i studien hade arbetat olika länge som lärare, där den med minst erfarenhet hade arbetat i 2.5 år medan den som arbetat längst som lärare hade arbetat i 35

Men det är inte bara vinsten som utgör ett exklu- sivt moment, även de tillfällen som vinnaren väljer att illustrera sitt vardagsliv utifrån be- står av ovanliga händelser

Below I outline the research design for the second study of this thesis as a way to elaborate the methodological approach used to answer the research question: What is the

Vi i Strängnäs kommun måste också ta vårt ansvar för spridningen och se till att vi inte bidrar till kapitalförstörelse. Med anledning av det har vår partikamrat Tomas Fors,

Uppdraget formulerades till ”att ge SFAB i uppdrag att via SBAB sprida information om huskurage till hyresgäster samt att i nätverk med andra fastighetsägare verka för att kunskap

Detta oklara ansvar illustreras också av att ansvaret för dessa tjänster förvisso är decentraliserat, men att det ändå i slutändan är de centrala politikerna som bestämmer

– Generellt sett är alla fattiga här, säger Parheez Khan, men det är värt att nämna att föräldrarna accepterar fat- tigdomens börda och gör sitt bästa för att

Jag kommer också att relatera till en studie, som jag tidigare nämnt, gjord av Kairos Future (2011) IT och digital kompetens i skolan.. Återigen en annan, och

Utifrån att en mängd begrepp används för att beskriva skolfrånvaro och att tidigare forskning visat på att kategorisering är problematiskt utifrån en maktaspekt, var syftet

Wellros skriver också att barnen genom att leka och att observera vuxna, lär sig hur de skall ta olika roller (1998, ss. I den här observationen finns det två olika sorters roller,

I Skolverkets allmänna råd, Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (Skolverket 2012) står att: 16 § En utbildningsanordnare som avses i 14 § ska varje år upprätta

Då Sverige har skolplikt är det viktigt att vi som lärare upprätthåller elevers intresse samt att bemöta varje elev utifrån olika förutsättningar och behov (SOU 2010:99)

Denna personliga kontakt som influencers över lag, och som både Kenza och Bianca Ingrosso arbetar med i sina inlägg, är en anledning till att intervjupersonerna i den här studien

For assessing the eco-friendliness, a combination of a multicriteria decision-making framework by Olsmats & Dominic, (2003) explained in section 2.2.5, has been used

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen, för att minska exploateringen av åkermark, bör återkomma med ett förslag till nationell målsättning

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska vara pådrivande inom ICAO, IMO och EU för att säkerställa implementering och efterlevnad av

Indexen användes senare till att beräkna korrelation mellan index och frågan: ”I vilken utsträckning tycker du att ditt nuvarande arbete är attraktivt?” En korrelationsberäkning

Skolans problem var allvarliga eftersom de hindrar lärarna att uppfylla sitt samhällsuppdrag, vilket var att ge en likvärdig undervisning till alla. Att ge en likvärdig utbildning

Men när jag bara följer hennes råd – som jag känner att det kanske är lika bra att jag gör, för jag hade nog inte fått göra som jag tänkt ändå, så kommer jag inte att lära

Anbringandet skall vara av permanent karaktär och ha ett objektivt ändamålsenligt syfte avseende byggnaden eller anläggningen, vilket innebär att tillbehöret skall vara typiskt