Remiss: Möjlighet för regeringen att frångå regeln för beredning av platser vid urval till högskolan vid extraordinära händelser i fredstid

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, 371 79 Karlskrona, 0455-38 50 00 Yttrande 2021-03-03

BTH 1.4.1.-0053-2021 U2021/01271

Utbildningsdepartementet

Universitets- och högskoleenheten

Remiss: Möjlighet för regeringen att frångå regeln för beredning av platser

vid urval till högskolan vid extraordinära händelser i fredstid

Yttrande

Blekinge Tekniska Högskola (BTH) har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade remiss. BTH ställer sig bakom att om ett eller båda högskoleproven våren 2021 ställs in så bör

platsfördelningen vid urval till högskoleutbildning tillfälligt ändras så att andelen platser som fördelas på grundval av högskoleprovsresultat tillfälligt minskas i syfte att andelen som antas på grundval av betyg därmed tillfälligt kan öka.

I förslaget beskrivs att andelen som antas på grundval av resultat på högskoleprov ska ändras tillfälligt från minst en tredjedel till ett spann mellan en fjärdedel och en tredjedel och det ska avgöras av varje lärosäte och för respektive utbildning. Då denna förändring kan träda i kraft med kort varsel anser BTH att det vore rimligare att högskoleprovets kvot sänks generellt för samtliga lärosäten och utbildningar till en fjärdedel. BTH anser också att ändringen inte ska vara tillfällig utan kvarstår som möjlighet för lärosäten att tillämpa även i fortsättningen. BTH beklagar den korta remisstiden samt den eventuellt mycket korta tiden för omställning om förslaget bifalles i riksdagen. BTH uppfattar det som negativt för sökande att

platsfördelningen kan förändras under pågående antagningsomgång. Det är inte heller optimalt att BTH:s styrelse ska fatta beslut i förtid om en förändring i antagningsordningen som ännu inte är beslutad. BTH ser också en risk med en snäv tidsperiod mellan beslutet och de

förändringar som måste till i antagningssystemet

Ärendehantering

Beslut i ärendet har fattats av rektor Mats Viberg. Remissvaret har beretts av studieadministrativa chefen Jenny Welander. I ärendet har prorektor Eva Pettersson deltagit.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :