• No results found

Yttrande över promemorian Undantag från sekretess för vissa beslut som rör stöd vid korttidsarbete Finansdepartementet fi.remissvar@regeringskansliet.se alf.engsbraten@regeringskansliet.se Remissvar

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över promemorian Undantag från sekretess för vissa beslut som rör stöd vid korttidsarbete Finansdepartementet fi.remissvar@regeringskansliet.se alf.engsbraten@regeringskansliet.se Remissvar"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1/1

Remissvar

Drottninggatan 89, Box 45316, 104 30 Stockholm | Tfn 08-690 43 00 | Org.nr/F-skattebevis 202100-5026, SE202100502601 (EU) | www.esv.se Datum 2020-12-03 ESV dnr 2020-01109-2 Handläggare Stefan Gehlin Ert datum 2020-10-21 Er beteckning Fi2020/04215 Finansdepartementet fi.remissvar@regeringskansliet.se alf.engsbraten@regeringskansliet.se

Yttrande över promemorian Undantag från sekretess

för vissa beslut som rör stöd vid korttidsarbete

Ekonomistyrningsverket (ESV) har inga synpunkter på förslaget om införande av ett undantag från sekretess i beslut om stöd vid korttidsarbete.

I detta ärende har generaldirektör Clas Olsson beslutat. Utredare Stefan Gehlin har varit föredragande. I beredningen har också avdelningschef Bo Stoltz deltagit.

Datum: 2020-12-03

... ...

Beslutande Föredragande

Clas Olsson Stefan Gehlin

Namnförtydligande Namnförtydligande

References

Related documents

En sådan lösning skulle kunna innebära för- och nackdelar för berörda, inklusive men inte begränsat till företag som mottar stöd.. Det är inte uteslutet att det skulle

Bestämmelsen om databassekretess genomgick bara förändringar av redaktionell karaktär i samband med att lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2020-10-26 ERT DATUM 2020-10-21 DIARIENR 2020/193-4 ER BETECKNING Fi2020/04215 Regeringskansliet Finansdepartementet

Journalistförbundet delar inte utredningens uppfattning att det fortsatt finns behov av sekretess när det gäller uppgifter som ligger till grund för beslut om stöd vid

I promemorian konstateras att om sådana uppgifter, dvs att ett företag har fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter, blir offentliga kan det potentiellt vara till

TCO anser att det i promemorian kunde ha redogjorts för utförligare hur undantaget från sekretess valts ut för att utröna om fler undantag kunde varit motiverade.. TCO

Stöd får lämnas om stödmottagaren förbinder sig att erbjuda kommunen att hyra fem procent av lägenheterna i projektet, dock minst en lägenhet, eller motsvarande antal lägenheter

Melleruds kommun har inbjudits att lämna synpunkter på PM:en ”En utvecklad organisation för lokal statlig service – slutredovisning (Ds 2020:29)”. Vi beklagar att PM:en