• No results found

Yttrande över Promemorian Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Yttrande över Promemorian Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

1 (2) Regionledningskontoret Martina Jonsson YTTRANDE 2021-02-16 Diarienummer RS 2020-0978 Finansdepartementet

Yttrande över Promemorian Vissa ändrade

åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet

Bakgrund

Region Stockholm har genom remiss beretts möjlighet att yttra sig om promemorian Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialgiftssystemet. I budgetpropositionen för 2021 aviserades att åldersgränserna i

pensionssystemet och angränsande system bör ändras för att stödja övergången till ett förlängt arbetsliv. I promemorian föreslås att

åldersgränsen för det förhöjda grundavdraget ändras från 65 år till 66 år samt att sociala avgifter och allmän löneavgift ska betalas till och med det år som den anställde fyller 66 år. De nya bestämmelserna föreslås gälla från och med 2023. Från och med den första januari 2026 föreslås

åldersgränsen höjas till 67 år, vilket motsvarar riktåldern för pension.

Region Stockholms yttrande

Region Stockholm kan konstatera att det är angeläget att fler arbetar allt längre, framförallt med tanke på att medelåldern har ökat och därmed också tiden för hur länge pensionen ska räcka. Det finns också ett

kompetensförsörjningsperspektiv avseende att det finns en risk för att det kommer bli svårt att rekrytera nya medarbetare när allt fler i Sverige blir äldre samtidigt som färre i yrkesför ålder kommer ut på arbetsmarknaden. Detta gäller hela svenska arbetsmarknaden och kommer även att påverka Region Stockholm. Om fler medarbetare inom Region Stockholm arbetar längre bidrar det till att säkra kompetensförsörjningen på lång sikt. Sveriges Kommuner och Regioner samt Region Stockholm ställde sig positiv till promemorian ”Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem” (LS 2019-0245). I remissvaret konstaterade Region Stockholm att det är viktigt att även övriga system anpassas för att bidra till att arbetslivet förlängs och att allt fler arbetar längre. Genom att

promemorian föreslog att såväl skatte- som socialavgiftssystemet

anpassades efter den riktålder för pension som gäller, bidrar förslagen till att det finns fler incitament för medarbetare att arbeta längre. Om fler

(2)

2 (2) YTTRANDE 2021-02-16 Diarienummer RS 2020-0581

kommer att arbeta längre kan det ge positiva effekter för samhällsekonomin och ökade skatteintäkter för Region Stockholm.

Region Stockholm tillstyrker promemorians förslag om att höja

åldersgränsen för det förhöjda grundavdraget och socialavgifterna i två steg: år 2023 respektive år 2026. Region Stockholm anser att förslagen är motiverade. Det handlar om nödvändiga anpassningar till planerade

förändringar inom pensions- och socialförsäkringssystemen syftande till ett längre arbetsliv, reformer som Region Stockholm i tidigare remissvar ställt sig bakom. Förslagen innebär att berörda åldersgränser från och med 2026 motsvarar riktåldern för pension.

Carina Lundberg Uudelepp Regiondirektör

Ulrika Sundquist HR-direktör

References

Related documents

Alla kommuner klarar inte plan- och bygglagens krav på max tio veckors handläggningstid för ärenden om lov och förhandsbesked.. Läget är trots allt inte så allvarligt som

I den slutliga handläggningen av ärendet har även Lars Lööw, överdirektör, Gunilla Ekstedt Åberg, biträdande rättschef och Thomas Hagman, chef Ledningsstaben deltagit.

När till exempel åldersgränserna för att ta ut allmänpension, garantipension samt den så kallade LAS-åldern höjs, är det också motiverat att även åldern för att få

I den slutliga handläggningen har även enhetschef Tomas Jonsson deltagit.. Föredragande har varit verksamhetscontroller

Beslut om detta remissvar har fattats av enhetschefen Jeanette Carlsson efter föredragning av verksjuristen Monika Haraldsson..

Beslut i detta ärende har fattats av Lars Arrhenius efter utredning och förslag från utredaren Patricia Isakson Rivas.. I den slutliga handläggningen har också sektionschefen

Domstolsverket har bedömt att utredningen inte innehåller något förslag som i någon större mån påverkar Sveriges Domstolar på ett sådant sätt.. Detta yttrande har beslutats

I budgetpropositionen för 2021 aviserades att åldersgränserna i pensionssystemet och angränsande trygghetssystemen bör ändras för att understödja övergången till ett

Den genomförda höjningen av LAS- åldern bör inte göras isolerat utan bör mötas av lindrigare regler från annat håll, exempelvis genom en förändrad grund för uppsägning

I remissyttrandet den 3 maj 2019 anges att Försäkringskassan avvaktar med att kommentera hur mycket utgifterna förväntas öka av förändringarna som träder i kraft första

115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm

Förslaget att åldersgränsen höjs 2023 för det förhöjda grundavdraget innebär att detta omfattar personer som har fyllt 66 år vid beskattningsårets ingång från att

I den slutliga beredningen av ärendet har även enhetschef Annelie

IFAU har granskat förslagen med utgångspunkt i vårt uppdrag att följa upp och utvärdera arbetsmarknads- och utbildningspolitik samt arbetsmarknadseffekter av socialförsäkringen..

Den ytterligare högre skatten för personer mellan 65 år och riktåldern om även jobbskatteavdraget skulle ju- steras efter riktålden är marginell i förhållande till hur

Juridiska fakultetsstyrelsen, som anmodats att yttra sig över rubricerat betänkande, får härmed avge följande yttrande, som utarbetats av professor Mats Tjernberg.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har inga synpunkter på promemorians förslag.. I detta ärende har generaldirektör Lena

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), sektionschef Magnus Lagercrantz och utredare Brita Törnell

Regelrådet har dock inte funnit några skäl till att ifrågasätta förslagsställarens kvalitativa beskrivning och finner därför att avsaknaden av en kvantitativ beskrivning kan

registrator@statskontoret.se www.statskontoret.se DATUM 2021-01-08 ERT DATUM 2020-12-15 DIARIENR 2020/224-4 ER BETECKNING Fi2020/05036 Regeringskansliet

Givet att åldersgränserna för kompletterande privat försäkring anpassas till de höjda åldersgränserna leder det till ökade kostnader och höjda premier för

TCO tillstyrker förslagen om höjda åldersgränser för det förstärkta grundavdraget i skattesystemet samt för sociala avgifter och allmän löneavgift inom ramen

Kommunstyrelsen lämnar följande synpunkter till promemorians förslag om att höja åldersgränsen för det förhöjda grundavdraget och.. socialavgifterna i två steg (från