• No results found

Promemorian – Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet, Fi2020/05036

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Promemorian – Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och socialavgiftssystemet, Fi2020/05036"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

REMISSVAR

Datum IAF dnr

2021-02-04 2020/580

Finansdepartementet

Promemorian – Vissa ändrade åldersgränser i skatte- och

socialavgiftssystemet, Fi2020/05036

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har granskat förslagen i

promemorian utifrån myndighetens ansvarsområde. IAF har inga synpunkter på förslagen.

________________________________________

I ärendet har generaldirektör Peter Ekborg beslutat. Maria Magnusson har varit föredragande i ärendet. I den slutliga beredningen av ärendet har även enhetschef Annelie Westman deltagit.

Peter Ekborg

Generaldirektör

Maria Magnusson Utredare

References

Related documents

Den genomförda höjningen av LAS- åldern bör inte göras isolerat utan bör mötas av lindrigare regler från annat håll, exempelvis genom en förändrad grund för uppsägning

I remissyttrandet den 3 maj 2019 anges att Försäkringskassan avvaktar med att kommentera hur mycket utgifterna förväntas öka av förändringarna som träder i kraft första

115 76 Stockholm • Besöksadress: Tegeluddsvägen 1 • Telefon: 08-561 680 00 • forvaltningsrattenistockholm@dom.se www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Lena Ag efter föredragning av utredare Eberhard Stüber.

Vi anser att det är nödvändigt att åldersgränserna ses över i skatte- och trygghetssystemen i och med införandet av ändrade åldersgränser och på sikt införande av riktålder

Juridiska fakultetsstyrelsen, som anmodats att yttra sig över rubricerat betänkande, får härmed avge följande yttrande, som utarbetats av professor Mats Tjernberg.

Lägre avgifter för äldre medarbetare kompenserar inte kostnaderna för det glapp som uppstår från 65 års ålder.. Glappet består i att Försäkringskassans förändrade

I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman Aldén (beslutande), sektionschef Magnus Lagercrantz och utredare Brita Törnell