• No results found

Därför ser förbundet positivt på förslaget om sänkt statlig inkomstskatt och vill på sikt helt avskaffa den statliga inkomstskatten

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Därför ser förbundet positivt på förslaget om sänkt statlig inkomstskatt och vill på sikt helt avskaffa den statliga inkomstskatten"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Småföretagarnas Riksförbund, Götagatan 5, 263 31 Höganäs Tel: 042-342850 E-post: info@smaforetagarna.se

REMISSVAR 2020-08-06

Finansdepartementet Fi2020/ 02954/ S1 Skatte- och tullavdelningen

Enheten för inkomstskatt och socialavgifter

Promemorian Sänkt statlig skatt

Småföretagarnas Riksförbund har tagit del av förslaget om sänkt statlig skatt där

promemorian föreslår två alternativ till sänkning. Antingen genom höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt eller genom att den statliga inkomstskatten sänks med en halv procentenhet. I detta remissvar förordar Småföretagarnas Riksförbund alternativet med höjd skiktgräns.

Skattesystemets betydelse för företagande och näringsliv är stort. Höga skattenivåer på kapital och arbetsinsatser minskar viljan att satsa på och driva företag. Om skattesystemet dessutom är krångligt och oförutsebart minskar viljan ytterligare till att vara företagare. I internationell jämförelse är det svenska skattetrycket högt och för ett exportberoende land som Sverige skapar detta en osund konkurrens jämfört med våra grannländers företag på den globala marknaden. Därför ser förbundet positivt på förslaget om sänkt statlig inkomstskatt och vill på sikt helt avskaffa den statliga

inkomstskatten.

En av de stora diskussionerna idag är rättvisefrågan kring den procentuella skillnaden i fördelningen mellan skatt på arbete och skatt på kapitalinkomster. Småföretagarnas Riksförbund vill tydliggöra att ett positivt ställningstagande för ett genomförande av höjd skiktgräns inte ska jämställas med en acceptans av höjd kapitalskatt framgent. En sådan diskussion riskerar att bli kontraproduktiv och tillväxthämmande. Förbundet har uppfattat sådana signaler och vill redan här markera motstånd mot sådana förslag.

I promemorian föreslås en höjning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt till 519 400 kronor för beskattningsåret 2021, vilket skulle innebära att färre personer betalar statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster. Som ett alternativ till en höjning av skiktgränsen föreslås en sänkning av statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster från 20 till 19,5 procent av den beskattningsbara

förvärvsinkomsten som överstiger skiktgränsen.

För småföretagare innebär höjning av skiktgränsen en ökad möjlighet till större enskilt löneutrymme som enbart beskattas med kommunal inkomstskatt, vilket på sikt kan leda till en jämnare fördelning mellan inkomst och vinstuttag för denna kategori och därmed även skapa positiva effekter för individens allmänna pension.

I promemorian betonas att den slutliga utformningen är beroende av utfallet av kommande budgetförhandlingar mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna vilket kan tolkas som att det finns utrymme för att förhandla fram en ännu större höjning av skiktgränsen än presenterat förslag.

Det kan även tolkas som att det finns en stor osäkerhet kring om förslaget kommer att genomföras.

Förbundet saknar en konsekvensanalys kring denna osäkerhet avseende förhandlingssituationen.

(2)

Småföretagarnas Riksförbund, Götagatan 5, 263 31 Höganäs Tel: 042-342850 E-post: info@smaforetagarna.se

I detta ärende har förbundsordföranden Peter Thörn beslutat och styrelseledamot Mattias Andersson varit föredragande.

Med vänlig hälsning Peter Thörn

Förbundsordförande, Småföretagarnas Riksförbund

References

Related documents

I promemorian föreslås två alternativa förändringar av den statliga inkomstskatten på förvärvsinkomster: antingen en höjning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt, eller en

Vid en höjning av skiktgränsen blir detta den enda möjliga beteendeeffekten av förslaget i alternativ 1 för samtliga höginkomsttagare över den nya brytpunkten, eftersom de

1 Genom att minska uttaget av statlig skatt på arbetsinkomster skapas positiva effekter på antalet arbetade timmar i ekonomin, arbetsprestationer (ansträngning), utbildningsval

Saco har under lång tid argumenterat för att högst 20 procent av alla heltidsarbetande ska betala statlig skatt och att ingen ska behöva betala mer än hälften av en inkomstökning

TCO anser att Sverige behöver en ny bred skattereform som gör det mer lönsamt att arbeta, utbilda sig, anstränga sig och att ta ansvar.. En skattereform ska gynna fler jobb och

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) har mottagit remissen Promemorian Sänkt statlig inkomstskatt av Finansdepartementet för

Bastani och Selin (2011, figur 1) visar med hjälp av numeriska simuleringar att även mycket små elasticiteter genererar en tydlig överdensitet vid brytpunkten för statlig

Han sa även att omkring 1 300 företag för närvarande betalar medellöner på över 500 pesos, medan 405 företag betalar ut löner på över 1 000 pesos, och endast 25