• No results found

Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (1) Remissyttrande 2020-01-08 Dnr 2019/03208 Postadress Box 622 751 26 Uppsala Besöksadress Hamnesplanaden 5 Leveransadress Strandbodgatan 4 753 23 Uppsala Telefon 018-17 55 00 Telefax 018-10 58 48 E-post livsmedelsverket@slv.se Internet www.livsmedelsverket.se Organisationsnummer 202100-1850 VAT-nummer SE202100185001 Innehar F-skattebevis Område Strategisk utveckling och stöd

Juridiska avdelningen

Linda Welzien Miljödepartementet

m.remissvar@regeringskansliet.se ku.rs@regeringskansliet.se

Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet

M2019/01776/R

Livsmedelsverket har inga synpunkter.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad chefsjurist. I den slutliga handläggningen har deltagit verksjuristen Linda Welzien, föredragande.

Elin Häggqvist

References

Related documents

Karlskrona kommun vill poängtera att tiden för att avge remissyttrande är för kort för att kunna granska förslaget mer än att se till de större förändringarna

Därmed bedömer Kommerskollegium att förslagen inte behöver anmälas till kommissionen enligt direktiv (EU) 2015/1535 då de utgör ett strikt genomförande av

Föredragande har varit sakkunnige Hedi Bel Habib.. Stefan Jönsson Hedi

Pressretur vill framhålla att Returpappersförordningen inte är föranledd av någon skyldighet enligt EU- direktiv och de reviderade EU-direktiven medför därför inte i sig något

Sedan Riksdagens ombudsmän inbjudits att lämna synpunkter på den i rubriken angivna promemorian får jag meddela att jag avstår från att lämna

I handläggningen har deltagit miljöhandläggare Åsa Jansson, miljökoordinator Eva Egertz och strategen Anders Westerlund, den sistnämnde föredragande..

Vi anser därför att man behöver säkerställa att trä från bygg- och rivningsavfall även fortsättningsvis ska kunna användas för förbränning

Detta beslut är fattat av rektor, professor Astrid Söderbergh Widding, i närvaro av prorektor, professor Clas Hättestrand, och sekretariatschef Maria Wilenius.