Yttrande över Naturvårdsverkets skrivelser om ”Förslag till författningsändringar med allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar avfall” och ”Förslag till allmänna regler för vissa verksamheter som hanterar avfall”

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Yttrande Datum 2020-06-16 3.1.2 Diarienummer 1674/2020 Ert diarienummer M2018/01322/R Regeringskansliet Miljödepartementet m.remissvar@regeringskansliet.se

Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona. Telefon: 0455-35 30 00. E-post: registraturen@boverket.se. Webbplats: www.boverket.se

Yttrande över Naturvårdsverkets skrivelser om ”Förslag till

författningsändringar med allmänna regler för vissa

verksamheter som behandlar avfall” och ”Förslag till allmänna

regler för vissa verksamheter som hanterar avfall”

Boverket har inga synpunkter.

I detta ärende har generaldirektör Anders Sjelvgren beslutat och signerat beslu-tet elektroniskt. Jurist Lars Lennwall har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också enhetschef Robert Johannesson och avdelningschef Peter Fransson deltagit.

Anders Sjelvgren generaldirektör Lars Lennwall jurist Kopia till: johan.fallenius@regeringskansliet.se lars.arell@regeringskansliet.se

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :