Yttrande över - Förslag till författningsändringar med allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar avfall

Download (0)

Full text

(1)

1 (3)

Yttrande

Datum Diarienummer

2020-06-08 550-2199-2020

Djur- och miljöenheten Eva Ljungdahl 010-2253604 Miljödepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm m.remissvar@regeringskansliet.se Postadress 831 86 ÖSTERSUND Besöksadress Residensgränd 7 Telefon 010-225 30 00 Fax 010-225 30 10 E-post jamtland@lansstyrelsen.se Webb www.lansstyrelsen.se/jamtland

Yttrande över - Förslag till författningsändringar

med allmänna regler för vissa verksamheter som

behandlar avfall

Er beteckning: M2018/01322/R

Sammanfattande synpunkter

De nya reglerna medför ett stort behov av nationella informationsinsatser till

verksamhetsutövare och vägledning till tillsynsmyndigheterna. Insatser bör göras innan bestämmelserna börjar gälla.

Tillsynsmyndigheternas befogenheter bör inte inskränkas eftersom det kan uppkomma särskilda omständigheter i vissa fall. Det gäller även att tillsynsmyndigheten får tid att bedöma om det behövs ett föreläggande och att möjlighet till detta klargörs i

författningen. Det är bra att möjligheten finns för tillsynsmyndighet att förelägga om förbud eller längre gående försiktighetsåtgärder än vad som följer av de allmänna reglerna.

Registrering av delverksamhet med allmänna regler bör göras till berörd tillsynsmyndighet, d.v.s. till länsstyrelsen om delverksamheten ingår i en tillståndspliktig verksamhet där tillsynen inte överlåtits till kommunen.

Regeländringarna innebär merarbete och kostnadsökningar för tillsynsmyndigheter, främst kommuner som inte fullt ut kan täcka kostnader med tillsynsavgifter.

Det är lämpligt att göra en större översyn av tillstånds- och anmälningsplikten för förbränningsanläggningar. Det finns en otydlighet i förslaget vad gäller klassificering av mindre avfallsförbränningsanläggningar som bör klargöras.

När det gäller biologisk behandling är det lämpligt med en tydlig och väldefinierad avgränsning om vad som är avfall.

(2)

2 (3) Yttrande

Datum Diarienummer

2020-06-08 550-2199-2020

Kommentarer till utvalda paragrafer

6.2. Förslag till förordning om allmänna regler för kompostering av park- och trädgårdsavfall

6 §

Det är något oklart vad som krävs, rent praktiskt, för att säkerställa att avfallet inte innehåller invasiva arter.

12 §

Vid byte av verksamhetsutövare bör det vara tydligt om det är den tidigare eller den nya verksamhetsutövaren som ska informera kommunen om ändrade uppgifter.

Återvinning av asfaltsavfall vid asfaltverk

Sortering, mekanisk bearbetning och lagring av asfaltsavfall vid anmälningspliktiga asfaltverk kan tyckas tydligt men det bör förtydligas att dessa kan ingå i en

tillståndsprövad täktverksamhet.

18 §

Vid byte av verksamhetsutövare bör det vara tydligt om det är den tidigare eller den nya verksamhetsutövaren som ska informera kommunen om ändrade uppgifter.

Återvinning i anläggningsändamål av berg, jord, betong och tegel i en viss kvalitet

Verksamheten kan vara lämplig att hantera med allmänna regler. Det gäller dock att det är tydligt vad som menas med kvalitetsbedömningen.

3 §

Enligt definitionen av naturlig mark ska det bl.a. ha ett naturligt innehåll av skadliga ämnen som kan antas uppfylla kvalitetskraven för kategori A enligt bilaga 1.

Innebär det att massor från områden med naturligt höga bakgrundshalter inte omfattas av allmänna regler, åtminstone inte utan provtagning?

12 §

Vid byte av verksamhetsutövare bör det vara tydligt om det är den tidigare eller den nya verksamhetsutövaren som ska informera kommunen om ändrade uppgifter.

Bilaga 2, tabell 2.

Det kan förtydligas att den maximala mängden avser totalt för anläggningen.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av landshövding Jöran Hägglund med miljöskyddsfunktionens funktionschef Sara Huss som föredragande. I den slutliga handläggningen har också

(3)

3 (3) Yttrande

Datum Diarienummer

2020-06-08 550-2199-2020

länsråd Susanna Löfgren, chefsjurist Jon Paulsson och miljöskyddshandläggare Eva Ljungdahl medverkat.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :