Yttrande, Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 (1)

Datum Beteckning

2020-11-17 Kst/2020:777

Avdelning, handläggare, tfn, e-post Ert datum Er beteckning

Brand och Säkerhetsavdelningen

Josefin Adnerhill 066078527

josefin.adnerhill@ornskoldsvik.se

Postadress Besöksadress Telefon Postgiro

Samhällsbyggnadsförvaltningen /Eget_Besöksadress/ 0660–880 00 vx 12 58 90–4

SE–891 88 Örnsköldsvik Förvaltningens e-postadress Bankgiro

Org.nr 212000–2445 samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se 188–4774

www.ornskoldsvik.se

Justitiedepartementet Ju2020/04130

Yttrande,

Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och

offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare

Örnsköldsviks kommun har inga synpunkter på förändringen i förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna

sammankomster och offentliga tillställningar. Kommunen är i stort positiv till åtgärder som kan minska risken för smittspridning, sjukdom, belastning på sjukvården och antalet avlidna.

Örnsköldsviks kommun vill dock understryka vikten av att effekterna av förbudet kontinuerligt följs upp. Förslaget kommer att innebära att färre allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar kommer kunna genomföras. Detta kommer få stora fortsatta negativa

ekonomiska konsekvenser för flera av kommunens verksamheter, företag och föreningar som drabbas både direkt och indirekt av

förbudet. En kontinuerlig omprövning av förbudet är nödvändig för att säkerställa att nyttan med förbudet, i form av minskad smittspridning, överväger de negativa konsekvenser som uppstår i form av

ekonomiska förluster, psykisk ohälsa samt inskränkningarna i grundlagsfästa fri- och rättigheter.

Remissen inkom till Örnsköldsviks kommun 16 november 2020 och svar ska vara Justitiedepartementet tillhanda 19 november 2020. Den korta remisstiden har lett till att ingen ytterligare analys av förslaget kunnat göras.

Örnsköldsviks kommun Per Nylén

Figure

Updating...

References

Related subjects :