• No results found

Statens • institutions I'

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Statens • institutions I' "

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Statens • institutions I'

styrelse SiS

Till:

2020-11-23

Dm 1.7.1-4329-2020 Utbildningsdepartementet

103 33 Stockholm

Yttrande över "Bygga, bedöma, betygsätta - betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper", SOU 2020:43

- Dm U2020/04429/GV

SiS bedriver individuellt anpassad tvångsvård med stöd av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). SiS ansvarar också för verkställigheten av sluten ungdomsvård enligt lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU), samt tar också ta emot barn, ungdomar och klienter för frivillig vård enligt

bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453),SoL.

SiS bedriver skola på samtliga särskilda ungdomshem. Verksamheten bedrivs som en särskild utbildningsform i enlighet med 24 kap. 8-9 §§ i skollagen (2010:800). Av bestämmelserna framgår att utbildningen för skolpliktiga ska motsvara utbildning i grundskola eller i förekommande fall grundsärskola, specialskola medan den för icke skolpliktiga ska motsvara sådan utbildning som erbjuds i gymnasieskolan respektive gymnasiesärskolan.

SiS elever har ofta negativa erfarenheter av sin skolgång kombinerat med bristfälliga kunskaper inom många områden. SiS skolverksamhet syftar till att stärka elevernas skolidentitet för att på så sätt motivera dem till fortsatt utbildning och studier.

Synpunkter på betänkandets förslag

SiS ser positivt på betänkandets förslag som bland annat innebär att ytterligare ett underkänt betygssteg, Fx, föreslås införas. Förslaget berör en stor del av myndighetens elevgrupp och ger möjlighet att betygsätta även elever som nästan når fram till godkänt men ändå saknar någon del, vilket kan ge ökade möjligheter för SiS att motivera elever

Statens i nstitutionsstyrelse

Besök Lindhagensgatan 126 Telefon

Adress Box 30224 Fax 010-453 40 50 104 25 Stockholm

E-post regist rator@stat -inst.se

Internet www.stat -inst.se Org-nr 202100-4508

(2)

Stat ens institution sst yrelse

Dnr 1.7 .1-4329-2020 2 [2]

som inte når hela vägen till godkänt betyg. Det kan också bidra till att öka kvaliteten i överlämningar till skola efter placeringens slut.

SiS ställer sig också bakom utredningens bedömning att regeringen bör överväga att utreda om det ska finnas en godkäntgräns i den obligatoriska skolan. I denna utredning bör även behörighetskraven till ett nationellt program i gymnasieskolan ingå. (kapitel 12.5)

I den uppräkning av skolor och huvudmän (kapitel 16.1) som berörs av utredningens förslag anges inte SiS 22 skolenheter. För SiS skolor ska relevanta bestämmelser i skollagen tillämpas (24 kap. 8-9 §§ skollagen). Samtliga av utredningens förslag bedöms av SiS vara relevanta för myndighetens skolverksarnhet.

SiS vill betona att det är av stor vikt för myndighetens förutsättningar som huvudman för utbildning enligt 24 kap 8-9 §§ skollagen att inkluderas i eventuella

implementerings- och kompetensutvecklingsinsatser i samband med att förändringar utifrån utredningens förslag genomförs. Som exempel på en sådan insats kan nämnas det statsbidrag för ämnesbetygspiloter som utredningen föreslår.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Elisabet Åbjömsson Hollrnark. I den slutliga handläggningen har deltagit utvecklingsdirektören Annika Eriksson, planeringsdirektören Jan-Eric Josefsson och enhetschefen Anita Andersson.

Föredragande har varit utvecklingsstrategen Tobias Lundberg.

Elisabet Åbjömsson Hollrnark

Tobias Lundberg

Kopia

SiS centrala ledningsgrupp Institutionschef er

Registratorer HK-chefer

Företrädare för arbetstagarorganisationerna SiS centrala huvudskyddsombud

References

Related documents

Finn en delgrupp H till denna grupp som har storlek 3 och skriv ned alla (vänstra) sidoklasser till H med avseende på ele- menten i G.... Finn en generator för denna delgrupp och

Minst 8 poäng ger godkänt. 13–15 poäng ger ett ytterligare bonuspoäng till tentamen. Uppgifterna 3)–5) kräver väl motiverade lösningar för full poäng. Uppgifterna står inte

Donatorerna kände rädsla både över att förlora mottagaren innan han eller hon hunnit få ett nytt organ och för att operationen skulle misslyckas och mottagaren skulle avlida

Mycket av det opium som produceras i Badghis förs också ut ur landet via grann- provinsen Herat, som gränsar till både Turkmenistan och Iran. Även Iran är en del

Arbetet stannade av nästan helt när jag kom, så när som på några personer som bara tittade upp för att sedan återgå till sättandet av sten och murbruk, sten och murbruk,

En allmän uppfattning är att ledaren skapar en ansvarstagande miljö genom att vara tydlig och ge positiv feedback inför gruppen, samt att stimulera och uppmuntra de som tar

Vi anser att det är intressant att det inte togs upp något fall där relationen till pappan fungerar men inte till mamman, dock tyder våra resultat från enkäten och även från

På frågan om eleverna visste hur mycket frukt och grönsaker man bör äta dagligen enligt kostrådet var det mer än hälften som inte svarade 500 gram eller mer (se figur 4).. Många av