Disputationem de occultis qualitatibus consensu amplissimæ facultatis philosophicæ in regia academia Upsaliensi, sub præsidio ... Joannis Bilberg ... publico bonorum examini submittit Gustavus Prosperius G. f. Ad diem 11 Maij Anni 1687 in audit. Gust. ma

Full text

(1)

t'

&:

ir

Ύ I. N.

J.

Difputationenu

do

OCCULTIS

v

TIBUS

^

Cotafenfu

dmphfjima Facultatü

Philofophi*

c&in

Regia

diadem

ta

Upfalertfi»

Sub PR^SIDIÖ CL d R IS S IM I PlRl

'.jJ

Dn.

JO ANNIS

bilberg/

Math. Prof.

Ordin.

Publico bonorum examini

fubittictit

Gustavus PRQSPERiUS

G. F.

4<tdiemiiHajAnm 1687 inAtidit. Gud, maj,

boris(olitis.

HQ

LM I

iE,

(2)

Vivo

Speflatißimo Confultijßmo%

Dno»

GUSTAVO

PRO-SPERIO.

<t\-S .■, ■ ^· V* '?* ···

·-Confuli

civitatis

Halmitadienfis

laudatiiTimo

Parenti

meo

Cariilimo

% i ^ -*.· '' ' %

(3)

VlfG

*Pl: Reverendo

CUrißimofi

Da.

Mag.

AUGUSTINO

LENANDRO

Paftori

in

Digniffimo

,

Promotori&

Benefadiori

mco

jugicer

colendo«

(4)

Cariflime Pater,

t?l, Revtrende atq?

Clariilime

Dne:

Avunculé.

Tjiand equidem mirartfubit> quod tudes

hajct

pageHas

veßrtshoinidibüs

infcribere

aufim

>

quippe inmemoriam

beneficid

a

vobts

inme c o

llata,

revocahtiyiantnsoceurriteorumeumulusy

utineo-Yundem recenftone, nedum remuneratione,

defe-bktnpeneme

(entum

Quodβqua tu

Canßtme

Tater,praßitißi oculisfitbfecero, aprimo

inde

vita

limineilargo, & patefna

Yia

bon:tas

mihi

[emper

adeoprofuit» prorfusutimpium

meip{e ducerenty

flpaterna ißitisbenignitntis

immetttvr,

crimine

tn~

gratitudinis inßmularer. Tua ettdm,

Avuncule

Honoratißimeßfummainme

benevolentiu,

cum non

fernelhi(ceinloctf,parentuin niemunere

funäus (m

fifutéd me unquam (noh

die

am

remuneratioriu,

fedgratititdin'u

loco) profieißipoßint,

ftagitare

ea

dem omnino videtur. Ouamobremcumillußriora

praßare

neqaiverimtenUes

hafee

prhnitias

vobts

offc

rocertißimaIpeniXus,]olitam

veßram

benignitatem*

hocqualecunfegratitudirttsfignuni non

dedignari.

Quodfuperefl,etiniomn'ts profperitatts

incolumita».·

itsfcinannosbene muttos

durätura,

voto,

ad

einer

es

pemaneo.

tuus CariflimePater

tuus<jj

Honoratiffime

Avuncule

tibedientiifimtisFilius

(5)

De

OCCULTIS

QU

A

LI Γ Α

TI

BUS.

Thefis L

J^incipia

cooftifutiva

corporis naturalis intiunti,primafron¬

teapparet, unura, Materian*-·

icilicct, quaedidlante /Uiftote¬

le1,j.Met.per

feipfam,

neque

quidneq;quantum3 nec

aliquid

alitldquicfdfiarn

dicitur,

quibus

ens

determina-

fi

tur Ocioium elTe, neccorpus aliquidnatu¬

rale perelficere pofle. Iccircoe re

eftutal-terurnillud prinpipiuin, quod,eilForma,

fa-eultatem habeat informandi materiam &effi.? ciendi, ut ex materiailla,anteaotioia, fiat hpe

aliquid,id eil, corpusnaturale. Antiquiores

Philoibphi

, eilentiam veiam, origincmqus

Formaruminveltigaturi, noninunumcoincir

dere, Aritloteiemtajmen

fequenteSj.mhpcple-rumqiconvenerunt5formam educié potentia

rtiatcriae, Scperaclionemageqcis, deindequa"

fiextraillampotenttamfierij atq|tumdemum

formamefficere ut corpus

fit naturale.

Por.

SOconfiderantesPiiilofophi, quomodocorpus -ixiktii J A 3 unum

(6)

«mim inaliud agerc poflit, videruntquidem corpusnaturale perfe ldfacerenonpoiIe,quam·

obrem id accidentihusadfcnbendum

putarunt.

Jam praeterQuantitäten^& Qualitatem,reliqua

omnia, quali huc non pertinentia,

removea-musaccidentia , atq* dnftorum

, Quantiratem

rnateriaecompetere, perquameilquanta,

dica-xnus,fupereftergo

,alterum illud

accidens,Qua-litas, quae eft quaii inftrumentqm

, per quod

Formaoperationesiuasexercere poteft &

effi-caxeft, itatarnen ut ex virtuteformarum Qua·

litas fluat, &c operationis principium minus

principale dioftur,immediatumtarnenδζ pro-ximum. Sic

ignisquidcma&ueftpropterfor-mam,fed urit& calcfacitpropterQualitatem, Calorem.

§. II.

Caeterum, fortuitumDemocriti atomo-rumcoocurfum , IdaeasPiatonis,&

geniosSo-cratis, non eft ut miremur, quippe ft hiice

jam,intervivos veltantillum veriandipoteftas

eilet, Qualitatescerte noftras, eosmulto ma¬

gis in admirationem rapturas , certum forer.

'Quarum etiam tanta eft varietas, utillarum_.

differentiae, nedum caufae originesqi humani

ingeniiacumine, vix, cuiquam eruipofte

vi-;dvantur. Quamobrem ejufmodi

res, mirari

nosquam rimarimalurt

(7)

«jüafi,

ut

quoq,FcrneIius

De

Abd.

Rer:

Caufi!.

-2 aftirmat, nihilfit inullanaturaeparte, quod

hon peculiari & occulta proprictate vigeat.

Verumenimvero,cum non omnes Qualitates

séque iatere Antiqui

Philofophi

viderent,

aliaeq;

fortius ienfuseorum ferirent, utcalor, aliae,

fcnfusfugerent, ut vis magnetis, hinc Qualita-tesinManifeftasScoccultasdiviferej illaefunt

quae ienfibus facilius deprehenduntur,quarutii

quoqi cäufae

inveftigari pofiunt,

ut calor, fri*

gus, humiditas Sc ficcitas, quae etiam prima*

riäevocantur, exq* illis provenientes

fecunda-riaej hae qüae ntcadeo ienfibuspercipiuntur, quarum nec cauiäe reddipofiunt, unde etiant

latentes, proptereaquodlateant, item vistua->

les, propter admirandam vim, Scipirituales

proptertenuitatem

fuam

didtae iunt. Iccirco

Antiquiorjbus PhilofophisQualitasocculta£

eil latens Scabicondita quaedam poteftas, qua,

resnaturales agunt Scpatiuntur aliquid, f. III.

Qualitates ejuimodi occultas, dari

adftru-unt omnes ferevcteres Philofophi, etiam ut

Subtilitatum qui dicitur Do<itor Sealiger Ex* erc.$04 fummamimpudentiam eiledixerit,.o*

mnia ad manifeftasqualitates deducere velle. Rationes curdentur, Scoccult* dicantur,duaS

potiflimumadhibetStnertusHypomn;Phyf.z.

(8)

(8)

Primen

prop,ter?aquoda&iomes mu]raedaatut

inrerum natura, qua:toto gcnerediiferuntab

a&ionibus elementorum, fic elementorum-.

qualitates calefaciunt refrigerant, hume&am;

6cexficcant. Magnes vgro ferrumattrahit. Se-cundo, quod modus sgendi rcrum

occulta-rumqualitanbus

agentium Jongealiusfitquam

elerat·ntorutn fic lnquit: Élementautvires fil¬

as exerant, juflarn corporis

fui molem

requi-runr,

ηβφ

vires fuas m

exiguocorpore

ex^-rerepoflunt, at veneria

quaedaminminima et-iam quantitate hominemenecant, Pifciculus

Remora navem extenfis velis fiftcre dicitur.

Quin & iexcenra ejufmodi exempla

quar ad

Qualitatesoccultas refe,untur, pailim ab

au*

iftoribus adhiberi iolent. §. IV,

PorroQuaHtatum Occultarumvari«

dif-jferentiaePhiiofophis fiantj inter

quas Senertus

adlert, divifionem earundem in Materiales,

quaelempercummateria &cfubje&oinquofunt

propagantur, ut venena&alia medicamenta.

6c ipiritales, ut inMagnete. Cacterum

vulga»

ris magiseit earum divifioin

Sympathiam δζ

Äntipathiam. Sympathia eftapudveteresmu? niaquaedam affedfio6cconfpiratiointerres

Phy»

iicas, ex peeulian & occulta cognatione

orta.

Et'h«c inmultisrebusutpote plantis,animan*

(9)

(?)

tUras, kommef metallisSclapidibus depreheii·

ditur. Sic Heliotropium cum ible

circuma-gitur, Delphin«* Sc canis hominumiocietate

gaudent , homos hujus magis quamillius

a-moreÄagrat,coraUiumcorciiamicumeft.

Anti-pathi.a eft

naturalis

regim

Phyficarum

inimicitia

veirepugnantia quaefe invicemSc adveriantur

aut plane deftriiunt. Sic quidam averiäntur

vinum, quidam. caCeum &c. Plurimis tan»

cumfe.libu*eft repugnantiautetiamciftainclu.

fe non

to/lerare

queantpraeientiam. Quin&

animalia inyicemnaturalem velutiinimicitiam

gctunt, fic leonigailus hortori eft, Pulli» mil-yiusperpetuushoftis, agnusSclupusjuxta/fi· iopumnon exepdém rivoiicimledarepoftuat*

nosetiam inimicitiamquandam indicaturi non

raro fuetico utimur trito. jtörltjfaS fem

J^lipbcnod) Sic etiam evenit ut fae·

piusctim Poeta de uno.alterovehominedicere

cogamur;

NonmoteVoluß,neepojfumdlcerequare

^

}l»ctantumpojfumducre nonamote*

§. V.

Cognipooem humanam confiderantej»

duplicem

lilam

invenimus, Vulgarém 5c

Phi-loiophicam, illa, eft quae monitrat remquid,

fit, undeetiam omnibusinuniverfumhominis

buscompeterepoteft, hstevero nun priori'

(10)

(ro)

widélicet icireqtrodfit, eonténta, eaufasejuf·

dem &quidfin, inveiligat,adintima

naturae pe-netralia deiéendit, atq$ exiis Veritatem

Philo-fophicam eruit* quae non nifi

philofephanti-busdompetir. Jam paulo accuratius inres na¬ turales inquirentibus,vidcntux

antiquioresPhi-kiophi Cognitionen!Philofophicaminquibut

dam minus recle in ufumadhibuiife,

utpoti-usCogniciovulgaris

quamPhiioiopbicadicen-dafit. In promptuhabemusQualitates hafce

& quaede iis fcripfere, quarumnullas addunt

eaufås. fediältem docent,quoditafitpropter qualitatemSc formamipecificam. Sicignern

fiirfumtendere, comburere, Sc caiefacere,

a-junt,..propterqualitates, quaeigniinfunt,

levi-tatemSc calorem, unde aurem proveniant

le-vitas Sc calor, aut quid fint, non

dicunt-Ma-gnetem attrahere ferrum, propter vim , quaP

ipfi ineft»Sc qualitatemattradriccmperhibent.

Iccirco haud obfeure patet, quam parum

co-gnitionis innaturalibusexqualitatibus illis

rea-libus haurirepoiTumus, cum & illaequae ma-nifeftaedicuntur, tumoccultae aequepateant

la-tfantq;. imo majorem multo obfcurit3tem_,,

quam

lucem

proferant. Dicuntattradkionem

fkrriamagneteefieQualitatemoccultam , fed

inquo manifefta magiscalorisSc combufiionis

ipigneappam ratio exiliis nonconftatj

ete-• · >'

(11)

("5

flifnquidadgenmnamignis naturam expdice®·

damvalet, quoddicamuseumticillationem Se

dolorem excitare,autquideft ^uod iacitutve«

hemtntioremignis vim ientiamuscum propi* usacceilerimus? Sicetiam qualis eitlatens δζ

abfconditailla in jnagnetepote(lasquse fetrum. attrahit, Scqui jfit, quod in ignem conje$wS

vim ulterius non exerat ? Scifcitantihus vtro

decaufisejufmodioperadonum,cumaliudnoa

reipondeaturquamfacultates, utpotecalefacit.

entem,refrigeratricem, attra<5lricem Scinn»>

menftftalisfariwr> incaulaeße, certenihil ex.r

indecertihabemus, undeetiamqualicates

eju£

modireales negamusiuperftru&i allatis

argu-mentis , quippe quae commode explican δζ

monftrari nequeunt quod etiam oitendit De iba Forge de Mente humanap. izz. inquiensi

•Scriptura facranos docet,Angeluro,aliquem_»

Prophetam ex una regione in aliam portaile*

quamobrem quaerit, quaiis illa qualitasfuent,

quam iubitantianon extenfa eorporiimprefie».

yit, quod certe vxinteiligi poteft, cum una

iubAantiabtnaturalis altera extranea. Pro>

inde cum qualitates ejuimodi,

quas occukas

vocant,non incoramodeexnaturalibus cauiis

explicari po0e,videantir, iniequemiouseju«

rei periculumfadturierimus.

. s Vi. ,

Munus Philofophi eil non circa cruilas

(12)

fr*)

feaerere, Sc vitrum quafi cumvulpe lambcte,

pultemnon atdngere, fed exintimis naturae

receflibus caufasrerum eximere. Verum

ftu-dioiécavendum eft,netale quidadftruat,quod

intelleclucaperenequit» caufasiccirconatura, liumrerum etiamnatural) modom onitrec

ne-cefle eft. quod non incommode fieri poteft» fiprimumad generaliftirnasnotiones corporis

naturalisreipiciat, &cquomodo dein.dereliqua

Phaanomcna, exillis Euere poilint, animai-vcrtat, nullumautemcorporisnaturalis

notio-remhabemusconceptum,quamexteniionere,

quae quamdiu manebat fine formaperié cor¬

pus naturalenonconftituebat, ideoq^illama¬

teria quam Ariftotelesvocatneq*quid, neque

quantum nec aliquid aliudquidpiam, quibus

ensdeterminari poteft, nihil aliudeil

quam

ex-tenfio informis, inlongumlatum6c

profun-dum. Porte» videamus quae fitiila forma»

quae

per unionem fui cum hac materia conilituac

corpusnaturale? Jam in aprico eft,

mutatio-nesomn*s ßeripermotumlocalem, qui

poft-quamin materiam agere coepit, orta eft varia

particularum diipolitio, quae in quantitate β*

guramotufmr&quieteconfiftit, atq» median*

tibushiice accidentibusomnia corpora

eonfta-ta.eiTe, omnesoperationes innaturalibus fieri

(13)

qualita-(ti)

teVdairiiiipponirrius. quin

&iive

veteribusfint

manifcft*five occuit« modo naturalitcrflant*

hoc modocäsexplicari

pofle

haiid

diflitemuri

§. VIL

Allataprobare conabimur

primo,

ex

ea-lore, qui nihil aliud

eft

quam

diyeriä

agitatio

&motus minimarumparticularumj &quonU

amquo minores

particulae

fmt

eo

celerius

mo-veantur$ evidenseftcur ignisfircalidiflimus»

rciiicet,quiaconftat ex

minimiapanicuiis^qu«

inter fediverfimodeagitantur>etenim

congre-garehomogenea

Sc

fegregare heterogenem,(ol·

vérecoquerecomtwrerev

See. quid aliud

qliam

motu«funt)-adeoutaquainolia, quae

immo-ta-vix dimidium oll« replec, ignfverofuppo«

fita, icacbullire ineipiae* ucad margines ufqj porrigarur.

De

coloribus

etiarn

patet>

quod

nihil aliud{int quam diveriäeonflitudo

parci-calärum. Sicvididuosfpiritus,

limpidospri-mO) pofteamiftos,

fermentari

invicem Sc

can-didum reddere colorem, hifeecumtertius

et-iarnÜmpidus adderetur> nigra arramenciinftaf

fa&a eh totamiftio, ut etiam eharra eidciru#

immifla, eundemobtineretcolorem. Sic in

mariquoqvexperimur,

quod

in Varios

colores

muteturobiplatnpanicularumdiipofirionem* feilicet, cum particulaefluid« in variaspartes

agicari incipiunt,

inunum

motUiii

coimidere

(14)

, . .

(,+)

»eqiieunt,

ideoq;

talisfitex lumimsinillis

di-ipoikione , apparentia. Frigus, eft defecfus

Caufarum moventium,iichumiduro,confiftit

in particulis flexibilibus,

quae in afliduomotu

iuncj &diipofkiötaüsparticularumin

reiiquis

etiamcorporibus oblervandaeft*

§. VIII»

Ad occultasqualitatesimpfimis,

a

veteri-bus refetri fblet vis magnetica,

quaequoniam

afipié naturaIi modo fit ac reliqua. jam dicta,

phaenomena, manifefta etiamaeque dici poceft

ratio, ut etiam reveraeft.

Afq^noneftquod

ojuftiemmagnetisOperationen!fénftrs latere

di-eant, quippe ianus quisq, oculis vidcrepotefll

quomodo ferrum ad magnetem permoveatutf»

j/*m patetnullum corpusnifi ab aliomoveriy jfcdq* quomodounum corpusab alio trahacur,

imelligerepoftumus, necefteigicureftcorpor*

quae moventurab ahis moventibuspeUi. Vi-deamus igitur quid iic quodpellat Ferrum ad magnetem. Circamagnetemveto Siferrum

ομη,ι non aliud corpus, quam

externumaerern

inveniamus,puliionemiftamquoqväbaerefieri i^tibis grave non crit dkere, Quippe

cum

jfcartiiculae iftaciniéniibiles ftriatae, e polis

ter-raersgiredientes, terrae etiam iuperficiem

per-tranieant, Si materiamaliquarn habilem

(15)

w

ϊήaere, velalio mollicorpörénon fieri

vide-musi quiaejufdem porinon funtaptiad ejufc

modiparticulas recipiendas, hoc autem

quo-niam Magnes, Ferrum & Calybs , praeftent, matcriacquoqi idoneae funt, materiatnillarru.

fkiatamrecipiendi, quodautémferrum&ma»

gnes conjungantur, in caufaeftmateria,quam

,ttriata, haecambocorpora, (quoniamin

ämbobus habilesinvenitporos)permeans,cor*

puspriusintermedium, äerem , eloco pellit

qui deinde circuitum facicns, corpus unurn

adalrerumpellit. Quamobremetiam, aequc ferrummagnetemae magnesferrum trahic.

§. IX.

Venenorumvimatq;ef?éi£lum>öccultani etiam quaiitatem vetetes vocant, cum nom»

fenfibuspaterit,quomodö exigua veneni pars»

integrumhominemenecarepoifit. Sciendum

itaq* varia

eile

venenorum genera, quorurrL_»

quaedam, magispateant,utaquafortis, cujus

rigidxvalde inq*perpetuomotufunt particulae,

quaedamdeniq, quafi occultiores,quorum vis

utplurimumdn lingulariaethere confiilit, hae

particular, particulisiänguinisnoftri

valdediifi-miiesfunt, unde, dumcommiicentur,oritut

operatiodLverfå» diveriae agitationis, unde

et-'

iamxfFerveicemiaquaedam, åt tandem obitrtfr -&ioin

iknguine

provenit, £fusautcm venc-j

(16)

V'«v

norum,qui non nocet, utplurimhmmionem

dücita ttmpefamento &c confuetudinehomi¬

nnm, iic mulierculaillaquaead AlexandrurrL^

Magnum dedutftaeft, venetio vefci alTueti,

temperamentumiuumadco adveneninatUram

accommodaverat\ utexinde nullo

incommo-doafficipoflec. ideiti

quoq*hodiernis tempo-ribusin hominibus validioris temperament!

e-venir. lnhaembe, quendam,

maghamiatis

copiam ipiritusvitrioli, incolumem hauiifte»

conftat, Sic etiamLacedaemonem icrpentibus

quondam adeorefertam iuiife tradit

Ariftote-les L.deMirabj Aufcult. ut his vice alimento-rum uterentur Lacones. Venenaautemquae

poft certum temporis ipatiuro hominem

ene-care poilunt,

excerta qu3dam materiah cui

immiftae funt lapidespretioii, ex quibus poft certum tempus obftrudiio fpirituum oritur»

confeclafunt. etenimtales lapidis particulaea

ftomachodigerinonpoflunt* quapropter de*

inde iånguini immiicencur&cobitrudioneixw

excitant: Sicadoleicensquidam Holmiae fuit»

qui cum morboexliene ortolaborarct» ratus

ie medicinarn accepturum exeinde

quod vi¬

trum cryftallinum minutim contufum» cum

p*ne& butyro devoraret, quofa&o poft

pau-cosdies diem obiic

extreiuum^nulla

aiia,quam

(17)

('?)

§· χ·

Caeterüm abexanirtiisrebus adcorpore

vita.praedita traniltum facientes, non

folum^

haefitabundi, anineorum

genuinanaruraexpli-candaprogrediamur, an ftcco pedetam

ardu-as respraetereamus, negotium

quaii fufpftnd^.

musj verum, artificioiiilimasejufdemmaehir

nas, nunquamiätis miremur, praefertim cum

magni nominis Philofophosantenos

idem

fe-*

ciiTe deprehendamus. Sedcumplurimae

ani*·

maliumbrutorumiirtt adliones, quaeintotum adOccultas Qualitatesveniunt» quantum rur

dis tulerit Minerva de illisafferreanimus eil:»

Certumitaq; cft nulias

generaliores nobis

obr

venirenodones, quamCogitationis & Exten*

fionis, illa eil ipiritus,haeccorpus. Dkilum

quoq; eil,quopadlo

extenfio

iila mediantemo-tueflicerepoilic, corpusnaturale. Notumiti

dem eil, quo padlo homo proprer

animam-»*

quaefinecogitationeintelligi nequit, operatio

nesedere poilit, (quanquamearum

per.piuri-maeadOccultas referendae funt Qualitates,de

quibus infequentibus).

Pendtantibus

auten*

quaecauia fit operarionum in brucis, certenoi*

levis feie offerc difficultas. pereeptiones, 8c quaeeunqj adincelle&um pertinent,

ab homi¬

nisanimaproveniunt, operationes qua:incor¬

poreinvira aaimafiunr, iänguiaem &

%iritum

(18)

os;

vitalem, fui agnofcunccauiam. Annonetlaiil

br'utaTtmili niodo operentur ? De Höcvariae

multorumiéculorum, extantPhilofophorum

opiniones, cum ejufmodi, quas edunt bruta

operationes , nrc afolo corporeSc elementis

provenirearbitrarentur, ficenimSeiier'tu'sHyp.

Phyi.ii diettt Quis iägacita;em canum,

pru-dentiamelephantis, afiutiam vulpis,

magnani-mitatemleonis, mirandaapium, formicarum.

Scaliorum brotorüm opera, Sc ejufmodi alia

quaefecerunt, utin quaeftionemapud

nonnul-los venerit , ananimalia brucaltnt rationalia*

a naturaelcmentari deducat.

Νεφ

animain^

γΑ dpiritualem ipfis tribuere aufi eifent^ quippe

quaeimmortalis eft, Sc i.nfolacogitatione

con-fiftit, quibus utrisqtbruta carent. Iccircome¬

dium putarunt aliquod efleintercorpus&ipi<

ritumquöd brutis inftaranimae lit, Schocvo*

cabantfpiritale. Sedcumquäle fitilludmedi¬ umhumanointelieftui non pateatj nec

qufé-quam innaturalibus rebus, quod non

intelli-gitur aditruendum fitj, nullum talemedium

putamus dari. Praecerea arbitramur,

anima-libus brurisj nullam eile animam praeter

ipiri-tusvitales, quosfiita lubetipiritalem eorum

-animamappellare quispoteft,

Αιφ

perfpiri-tushofceanimalcs,externa

figna, quorum per-cipiendorum> naturabrutacapacia

(19)

ferun-ί®

ferunturad cerebrum, & mulculos, quidelr*·,

ceps ad confuetudinem moventur. Sic cum

Canisjubetur aliquidfacere>

iHud

vixfacit

an-tequam externum iliud fignurn animadvertat*

undeconiuetudo ipfi impreffaelf.

Quod

aü-tem nonomniaånimalia sequemobilesa&iones

edantjfubtilioribusquorundariiorganis

cauiam

vendicamus.

§. xi.

Addutftorurtiratio facilecör.ftabit,fi peii

fitemus, quid praeterbruta nabeat

homo.

ut

jam taceamcgregiam Sc admirandam corporis

förmam, in qua* etiamquaedambruta

amman-tia, hominem quodammodoaeqüarecernimuSj

iicutpifcium quoddamgenusert,

quod

antéti-oriparte,adventremufq; virginiformofae

non diftimilecft, etiam in rnulnsSimia homiriem

imitatur. Aliudautemnihiloccurrit,nifiqiiod

homo donatus fitanima ratiönali,

quaequoni-amcogitat,intelligit, vult, aliasq, funcftiones*

quibushomo ponitimumgaudet, edit, etiam

eafacultateprapdituseft, utcogitataSc cognita externoquodarn iigno

oftendere

queat, quod eft iermo.

ldeoqi

per fermonem

hic

rion fo-lum intelligimus vocem Sc loquelam,

fedo-mniaeaiigna

, quibus cogitationes fuas mani-feftarcquispiampoteft, fic nlutineq;fermone

Carénti Scmirumfaae eftquoraododuo muti

(20)

(i0>

iua invicemfigna intelligere

poifint.

Sic

fer-rhonesquoqjfünt

Hieroglyphica ;£gyptioruta,

pidlurae, charadteres, licerae

iéu fcripturae,

ut

enim voces oreprolatéeconceptuum, ita

cha-radteresSc fcripturae vocuro figna Tunt. Haec

autem facultasquoniam inbrutanon cadat,ex-iride etiåm ftatuimus illacogicatibnisexpertia

efTe, quiafl illisaliquacogitado eilet, omnino

illamexternis fignismanifeftarepoflent,

fate-orquidem aliqua^ ex ipfis fieri figna, ficut

ca-iiis herum videns, caudam movet, älterum

vero oifendensCartem , piliomnesexfurgunr,

verum talia fignanon inilituto,

fed

naturalia

figna earum paffionum funt, Sit itacp

quod

cäiiis herirem perditamreportet,

quodfimiå

aurigäemuneré, (ifcdundiTPortarti, quod viX

&nevix quidem credo) fUngatur,

quodPfit-'

tacusvoceni humanam imitetur, tarnen lllud

omne ex diipofidone organorum, Sc influxu

Ipirituum provenit,

quibusaccedicconfuetudo.

quippéfctim pardculae

éx re

perditaheri,

Orga¬

na canisferiant, nonpoteftnon propter

con-fiuetudinem reportareillåmrem , ideoqj

vide-feert, cånemex duabusrebus, heri Sc

aliuscu-jufdarn

ipfi ob

la

tis, confeftimrem

heriag-noicere, Sc hoc propcerfubtilitatem

organö-rum , quibus in multis homines bruta

fupe-rant, fécuiidum verficuium:

i ' ~ ~

(21)

00

Kos4perattdituprxcellit, aratfea

taclu,

. ...

*" v Vulturodoratu, lynxvifu,

fimiaguftu.

Plurima animalium brutorum adionum

exemplarecenferc, non adeoere

eft,

cumex

addudis appareat, omnes eorum

operationes

^

modocjuQ diximusnon

incommocje

explicari

poife.

Quin «Sc, a

multis

tentatum

eftadio-nes eorum mecha.nicedemönftrare,&fuitqgiT

dam qui trigintaanno$ , in

ftatua

quadam

qga^

hominem referret, confumpfit.qgxftatua

quo.-que omnesfere adiones qux ea coram

fierenr^

imitari, etiamloquelam

q.uo,dammodoprofe£.

repotuit. Sit autem.

quo.d

talis

machina

im-perfeda fit, fufficit,

periculum,

nec

omnino

l,

gratis, efte fadum, quippe

lubentes

confitQ

;

I > mur,

finitum humani

genens,

intelledum,

o-mnianaturaearcanaadunguem

fcrutari

&

inve-nirehaud pofte. Summp autcm

ill.i

Archi.te?.

do, nonmiremurnonarduurnfuiiTe,tales

ar-tificiociifimas admirandasqv

prorfus

,

feciile

machinas, cumultraqux&dicere åccogitare

poiiumus facere valeat,

f

§.

XII.

Exinclinationibus &caverfionibus

natura-Jibus,vocabulaSympathie.&

Antipathie,aputj

yeteres exorta funt , ad qux etiam

Qualitäten

Occulcasdetnlerunt. Nos.nonadeo devocura

addudioneiolliciti,quid

cauiä fit

cur qux

dam

" β

(22)

(">

ammaliamutuaveiud amicitiaconveniantytt®» damdeniqj acerbiilimo quali odioinvicem ie

peribquantur , inquiramus. Scaliger Hxerc:

^44» dicitSympathiam ScAntipathiam intera-fiimalia, obloca, ob pabulum, ob paratam_>

floxam, obvenerem, oriri. Sie etiam dicit

Ariftoteies1.p. Artoma.1.oblocum, vulpemSc

jférpentem

convemre, quia ambo cavernis Sc latebris gaudent. Sic etiam amici dicuntur inerulaSeturtur, galgulus Sc loedus, colit

e-fcimgalgulus frutetaScnemora, laedus faxa Sc

tnontesj fuisq; locis uterq* cpntentus, degic

pacifice. Hominum confortio gaudet canis,

vix.alia decauia, quam quod iciat leab

homi-nibus efcamaccipere, atqi.

fub

illorum tutela effe, idem

aliaquocp,

eanaem ob cauiäm,

fa-ciuntanimantia, eténimquis nomnovit,ilfum quiefcam offert, etiam ab immanibus feris,

aliisqi

nonlevernnoxatninferentibus, diligi,

titapprime hicfueticumtritumquadret: ärrtitijb gobf) fom @lilp Etridiculum..»

eilcanes,irtis inlocis oportuno admodumtem¬ pore,

adeffe,

ubi laute veicantur» Quamob*

remperfuafum habeocanem, praeteraliaani¬

mantia, nonaliqua fympatbia adhominem

di-ligendum ferri, imoetiam in caeteris

utlupo

Sevulpe,idem, quod incane, conluetudinem

effcerepofie

non dirtitfior, quamvis non per emnia

(23)

emniaid

fratpropter

diverficaterrj

organöfiim»

ίηφ

iilorumperfedVione, ut etiam dnftum

o-mnes ejufmodivarietatescqnfiftere reor,

Pa-tet etiam anitpaliabruta a priori eonfiietudiae

valde abahenariutyidere elVinjuvencis, quaé

ih infülas prope oramari/tima, ob ubenoreijii

pabuli copiam,verno tempore mittuntur,

au-tumnovero reducendae nihil fereabeftiis

difte-funt. Antipathiam ihrer

bruta

quod attinet,

idemcjuoq;

deilla dicendum

eft,

quippe

quqd

ovisoditlupum, pullusmjlyium.,noneft ml·

rum, cum horiht Fe abillis vita privari. Et

fi naturalisaliqua foretAntipathie, exiftimo 11» lam coniuetudine inSympathiam nequaquant vertipofle- quod iacpiustarnenexperimur, fe¬

iernde canemnoninvicem, niil fortaflis pro¬

prereicam» adverfari. Sic dicitur etiam

anti-pathiato' eiFe inter leonem &galium prÖptec

cantum,ad quemleo horret, åtaviro

admq-duuifide digno mihitraditumeft, illum inu

Anglialeonem vidiile, quipraeFentiagalligau~ debat, neq* illum abripia Fe

paflüs

eft.

Cut

veroad cantum

galli

leo

ut

plurimqm

hcxrreat,

caufä eft,quodextremoreifto

aerisfilamenti

organorumipfius, male diiponantur,

undein-gratusipfi fit Fonus ifte ,utetiamin

nobisme^-lpFis non raro experimur» quod

ex.Fibilatione

quadam, qualisex attritione jonci

noiVratibui

(24)

θ4>

velalia ejuimodireprqvenit, dolor

etiainin dentibus,

qualiscunqi

oriatur.

Εχ-cmpla cum Sympathie tum Antipathiaequam

plurima adrerunt Ariftotejes, Scaliger, Car¬

danus, Porta,aliicp, quaequoniam, modopie· rumq* quo

diximus

explicari queant, hujus reipiura

deiiderantem,

adillos^moniittmus.

§ XIII.

Porro inhominibus quoqjSympathiasSc

4ntipathias daricernimus. Videmus etenim homines ad hunc homincm diligendum,

il-lpm ayeri3ndum,iblo

afpedlu

, ambpbus

inco-gnitis,

naturaliquafi

moventeferri. Sciendum

jjaqi eil,amoremnihil aliud eile quam

defide-riumboni, cumquo.feie

quifquam

unitum

dm

piat^ exqj judicio Scvoluntate fluere, namq»

circumftantiisejufdem reipenfitatis, utilitatem

Sc commodum aliquod , Ebiexinde advenire

judicat, ubi deinceps voluntas quateousefficax

eiljuilio, Sc

iempe>

qupdbonumeil uuendit,

utadopcatamperveniat metam fummoiludio

pititur, quae amor cpmplacentiae die?

poteil,

cumveroperfedlio iiliusrei ad nosdeieratur,

Cumqi ncilra natura inea convenientia

quae-damreperirur,concupircentiaoritur.

Hic

au-tem aruor non nifi

progrpilu aliquo temporis

fit» Sc cum tempore auggri

poteil

exmajori

coxifu.ecudine, fcui»

plaåio

anteacojicepto,

a-'

*

(25)

Of)

Uapamorisultericiriscaufae,exlaudegmati,&in,

geniidotibus, accedere queatT Verumemm,

verofaepiusconungit, ut ex

fplo

aipe£tu, ho,

mine ejusqimcriti§ prorius incoguitis, maxi»

mus tarnen amar cujufdam ineundem hörni*

nemexoriatur. Illucjexindeevenire reor^juod(

ob)e£i:um*illud atiteainmentemea amorem ex*'

citans , in cerebro tales plicas fecit, quae

ad-hucitadifpoiitae

manent, utcumahjcctum a*

iiquodpriori fimile, deprehendero, itatim^ iliud recipiant inq> prioremlocurn deferanr\

undeetiam matresvidemus liberisorbacaspro» cliviores multo eile ad pueros, fui§iimiies%

quamalios diligendo*. Quin & taiis pbjedti

fpecies, innobis adhuc inptero matris eonlU·

tutisexcitaripotuiiTet, fcilieet,cummatrj

qui«^

quamrepraeientaretur qutid utile velnoxiume»

rat, ejufdem fpecies etiam iuper glanduiain»

fautis excitari

poiletj

quodpotiiiimum ex

yeriionibusnoiiris viderc dt, quaeidenonΐη hominesmodo,utcumPoeta dieere cogamur;

Honamo teVolufi,necpojprndieere quare,

tioctantumpoßumduere non amo te.

Sedinalias quoq* res, anitnalia, etiam inani» mesresfe exerit, Sic dejacoboBritanniaere¬

ge fcribitur, quod ralem adiiridiumgladium

haberetaverlion· mutillum nunquamiinehor·

roreafpicere

poilet.

Hujus rei cauiä, mäter

(26)

6«)

ejusfuiffe

d-citur,

cjtiippe

gravidaeipfümq;

in

litero ferenti> csedeq; cujufdam aulicbqui

co-ramipfacariusfuit, valdeperterritae,iubita mur

fätio Schorrorisipecies, inipiritibus

animali-busSciuperglandula exitataeft, utetiam

fimi-Hsfpeciesinfantiobveniret. Necmirabimur,

tales amatribus.conceptasfpecies etiam in in-fante propagarr, quippeineonfeffo

eftrquan-tumimaginatio matrisFoetui imprimere poifit,

etiam quoad externamformam5 utPerfina

JE-thiopiifa, albam fiiiam, contra, aliaregina al¬

ba* nigramfiliam,parerent, quodex pidlura-tum attentaconiideratione,quarum illåalbam haecnigramvideret,provenit. Caeterum quof

damvidemusitafeles averiari,ut etiameiftge in-clniäenontplerarepraefentiamqueant >' quidarn

etiamcaieum, butyrum,Scaiia efculentorura

genera

averfentur.

Priusiiiudiibicaufam

ven-dicathaiitumquendam, e porisfelis

egredien-tem,ScOrganaaverfantis,fefientern,quemlilq

tumpropter diipolkionem iliorum patinonL

poteft. Pofteriorisvariaefunt caufie, ineoquod

illudeiculentorum genus fibinoxiumfore

pu-tent, obipeciesantea de talire fuper glandula

excitatas. imaginatioetiamperveriä de remi-nimetarnen noxia tantum etiam facere valet*

ütreconfedla, tandem oriatur averfio, Sic

traditumdemulerequadamaudivi«quaeancil·

(27)

. > ' β Ä-,f .

IjAanguem in

cella

repoiiturn

jubet tibi

enen-dumparärei haeC nullumin ceila inveniensan.»

guem, cumirammatrisfamilias metuerei?,

fér-»

pentemTibi inareaobviumarripuit ,cotlumq»

heraeedendumtradidit, quae diligentiam tun»

quidem anciliae in parando ciba praedicabatf

pofterovero die, ipfa don ina celiajnintrat #

cumcp interdoliafpeculatnr, anguem ibinu·» diustértius repoficum, inveiiit, moxancillarit

de hefterno ferculopercunClarae reiponitim illam hefterriacoerta ferpentem devoraiié,unde

perterrita adeo ut exanimis fere prolaberetur/

Hoc aucem utcuncp

iit,

indicat tarnen cpani

tumimaginatioefficere poflit, quippeut antca

indjgitavimus, yentricuii nlamentaequtdem-#

efcam digeflerunt, utiacones etiam

årpentes

ederunc, fed tarnen imaginatio hacin reρ

le-rumqjpaimarn obtinec,

§. XVI.

Ad Occtihasqualicates, etiamreferuntAn»

tiquioresbhilofophi miraculofas quasdamAnb.

maiiuma&iones, de quibus inter iliosadmo-dumdiiceptatumeff. Sicbhiloiophomm

quo»

rundam,<Sehudiernisfanetemporibus

vulgio-pinioeft, iupumhomineinpriusvidentem,in

homineraucedinem excitare. QuodipfeSca¬

liger contra Cardanuin viiipcndendo refutat,

Exerc. 344. Quid, mquit, iieju» oculosno«

(28)

vidi? numejus oculi dorfumpenetrant,&

ος-eiputad linguam, hoc

ipfum

connrmac exem- '

plo fui ipfius,

dicens

,

fe

ter

in venationibus

Iupum

vidifleiine

ulla

vocisjatftura.

Proindc

noninficiabimur, quin conipe&olupo multis

raucedocontigerit, quodvero exvenenatis

lu-pi

oeuiis proveniat,

hoc eft quod

magnopere

negamus, eceniman

homo

iupum, an

iupus

hominem , prioraipexerit, perind,e eft, rau¬

cedoautem ifta dum oricur , velex fubje&o

metu, velexnimio clamore, aut

exintempe-ricaéris,velaliis cauftsimpulfivis, örtumdu¬

ett>

potuilletqi

idem contingere

etiamft

nullus

lupusadfuiflet.

Tradunt

etiamnon

pauci,

pi-iciculumquendam,

Echeneidein

iive

Kemo-ram, navemexteniisvelis&citatifttmocurfu% (,

immotamrentiere &fiftere pofte. Sed

quo-niatnabiiirdum &fupra naturamvidetur,

va-rixhujusreimultorum

funtopiniones.

Atqi

utiadfertScaliger: quidamρutant

iliu

m

fig

nu m

efleicopulorurn, quidam

tradunt,

illum

pi-icemcum iubjedbscotibustantam

habere

afti-nitatem,quando carinxadhxret,utproptcrva- i cuumavelli nequeac, cumproptermutuum

a-tomorum,quos emitti dicunt, nexum , tarn

arcjteconjungantur.

Hifce

refutatis fuam

ad-dit Scaliger opinionem

dicens:

cum

quibuf-daracorponbus

movendi

poteftas

fit,

ut

(29)

.= · ,

gfteti, ka

aliis

contraria

facultas^videlicet

ejuf-modifunt, quae motilprivant ut

Echeneisfivö

Remora. Exerc. 218. SedcumFaculcatis éjuk

modi geniunamnaturam

inveftigaturi,

rem

in-eertamperaequeincertam

manifeiiare

aggredi-mur , hoc lubricum Scaligeri argumentum,

quiipfe confitetur fefe haec> &

aiia riiulta,

quae tarnen admanifertas deferuntveteres,

qualita-tes, ignorare,omittimus. &

iliam

potiusam-pledlemur opinionem, quam

LeGrahd

Hift.

Nat. adferc, lnquiens; poftquam

oftenderit,

incerturr»efteaniic navishkatur, cum&

Plihi-us &Ariftotéles exalius traditionehac de fö

fcripferint. Quidni potiusad

maris

aeftum

ex-.temporaneum recurrunt,

qualem

in

frete

Iicu-(, lo multiexpertifunt, cujus

occurfu

näves

et-iåmplenis velis invedtaeretardanturj auteciam

omnino immocaedetineutur. §.

Subiitetiammirari, quopa<5Vö

animalia

quaedam,futurasvelutiprasiagiant témpeitates.

Quippe,canes morboafEci, fues grürtnire,

&

i ftraminaportare,

anferes

feié faepius

aquis

im·

mergere,avesomnesdömefticas

latebras

quae·

iere, videmusjfic nautisquoq, ceftutti

iignun*

proeélke eft, cumin medio maris

conftituti

i

avkulasfeFugium

quaii

quaerehtes

ad

venirö

énimadveftant. im© fekeerita, dc

ejufmodi

(30)

nima-C?0)

ÄimaliuftTåilionibiis proferri

poiTéntexempiaa

Hocaütemex pardculis e terra egrediemibus, f

Sc lubtilioribus animaiium organis provenit>

Quippe exhaladones e terra Cgredientes, ma»

teriamq* fubtilem concomitantes> in organis

,quibuidam corporumriontamliberuminveni.

unt meatüm j undeetiamofFendirnusplerum·

quepodagricos, pedum,aliosq* aliarum

prae-fertimantea vulrteratarum corporis parduni^ dolorem fendre. Se4 perit<p4 edam

rutViciffj|

ponmodo futurastempeftates, fedtotiusfere

annitemporis varietatem &annoriampracdice·

re pofjfunt, Tedhocexlonga admodum

expe-rientia provenit) unde etiam majores nolVri

proverbiaquxdam habuere,quale illudelt: A»

prili »»αφ od)Majus faU/ fperéåi;rar οφ ία'

tot all; Sicetiam cerd anni dies quos

voca-bant / determinare Tibi fequeri·

remannum putabant5 ied haecquanquam iion

penitus reji'cienda, tarnenininfaiiibilem

regu-Jamhaud traherdaeile exiftimo, cumejuidem

certirado nonalia fit quam Aftrologiae

judicia-rix. Quodautemquidam ruibci, praeiertim

mari/timae ac^olae, noitratibus

aexperienda mxi dicunt, idcerte ucplurimum

cvenit, quia mare Sc animantiacaetera,

fupe-riores propter rationes, quas adduximus hoc

ipfis

di&itanc. Aliaautemvatieiniaquaeutiin Chiro* λ

(31)

Chifomancia üuiit nihili pendendafünt, nee ullasinnaturaveras cauiäs habint. Sed fi ali~

quando procedant, idope dsemonisfit. Sic

tarnennon'negariiusquin

exPhyfi'ognomiacü*

juidam, aliquatenus inxlinationesejus natura¬

les atq>Ingenium montlrari queant. s. XVI.

Erequentem admodum ab anicülis

tttor-borumcurationemper incanradones,Sc preca-tioneseiTeicimus. Siccuidamamico meo

ac-cidit, utcum ante annutn «Scquodexcedic,per

biduumlänguise naribus efHueret, rtec

abali-quoiifti polfetj licet apud Medicosedam

re-media quatreret: tandemoblataefteianüsqilae*

dam , quam, die iaiutiscuram

gerens,

pericu-Iurafiftendifanguinis facererogavit» iila, aqua calida ad nares pailini adhibita, perexiguum temporisfpatiumtacito murmure verba

quae-damfudit,donec fluxuscciTaret, Mihi etiarn

puero, febri laboranci» aPerfianoquodamin»

dieinam meminiadhibicami ille filoiiniftruni

meumpollieem variis modis

circumligando,

iécumtacite murmurabat ■, jubensq» deinceps

utpernoftempollieemcircumligatumciTepa¬

terer, Sc quum monitispartiiilem

, maneab«

jedlo filo, morbum ulterius.non fenfi. EjuG»

modicurationes, nullasomninonaturales.!»·' benccaufas, Ted

a.Dxmone'jiodus

proficifcuri*

""

(32)

(ü)

tur, &p"otéftquidem ilietantum praeftare, u?

Organafua per qua;taliaFacitmiracula ulterius,

incultumFui, &noihenveriDeiin vanumaf

fumendum perducat. Simili modo ilios

de-ducit, quiputantieienaturalibus

modisobdu-jraripofleut, nec aferro>nec aplumbo aliquo

incommodo afficiqueant. Et fit quodgramen

aliquodäut aliamrem fecumgerant, cujus

be·

neficio fintimmunes> fitetiamquod quamdiu

iitashabeantres,iilae veluti idpraeftare poilint*

veratarnenobdurationis illius cauianoneftinL»

gramine fedpencsipfum diaboium, qui etiam

graminepro rete ütipoteftj quohomines,ma¬

jore, inherba quam Deo, fiduciapofita, tan¬

demipfiuspraedafiant. Idemomnibusaliis

ejufmodi a<ftionibusiéntiendum. §. XVII.

Communisdiu

Vulgiinvaluitopinio,quod

inter ibmnia quafi a daemone aliquo, quidam feieopprirai credant. quem noftrates vocant

£9?ttra. &illudnonfolurnhominibusfedetiam

aliisanimalibus praefertim equiscontingereau-tumant. Quin &ridiculunjeft, quodperhi·

bent, talem incubum, eile hominempilis

ca-*entem. Sed llle qui homines ita infeftat

eft

uti LcGrand Hift:Nac. dicit:cralfusaliquishu¬

mor

acpituitofus

qui

imeftinis adhaerens,

dia*

(33)

phragma8c

putmon^

fatigat, Quorum

imput-fibusagitataglandula, illud mend

reprarientAC

tanquam Phantafrna quoddam quod in pectus

inTilic«Sc reipirationem fuffiuratur. Sed equis

nonraro condngerevidemus, ucveipeiifanus ttianeadeo fiudore tir.ctusfitequus, utillurru.

aliquotmiliarium ipatium emenfam

elfieprofer

&o diceremus. Hujus reinoncommodama¬

gis videtur caulä , quam particulas, praecipue

cummingitequus, e terraegredientes, adeo

iilinoxiaselfeutfudoremegredi ob malampar·

ticularum agitationem neceiTe fit. Ejufmodi ihmenoiaeparticulaeplurimis inlocis danturUp

quoqjin pratis paifimpatet, ubi viridia quaer

dam praeaiiis locafunt quaeanoftrisvqcantup

/ quibus fi quis urina'tn reddideritf

ihagno nönnunquam afficiturdolore. Praeci*

J>uum autemtalis locividi documentum inpa*

goabhinc duo circitermiliaria diftante, ibierat;

hypocauÄum,

inquo 8cfub 8ciuper meniari^

continuoparticula: rubrac arenaeinftar,

quafi

ih clepiydris utuntUr, qua: e terra

egreifae

e«j

fahtj apparuerunr, 8cquamvisaquaablueretuf

taeniä, poft horae tarnen ipatium

fatis

magna copia earündem

particularnm

fuper menfaui

ihventaeft.

$. XVIII.

Sicut, jam

de

ineubis iftis opinionerna

(34)

04)

luam habetvulgus ita delocis hiiceinquibu»

Élvasfaltareperhibent, multanarrat, &dicun- U

*ur haeEivae, iivefpe&ra no&urna7multis

iäl-tantesaparuitfe. Lubetetiam

proferre narrati-tanculam, cujuictam rei, quamvir admoduin

fidedignus dixit matrifuaequondam accidiife.

Hacc pecorafuaquae in iylva habebat, vifura

eoaliquando contendit,

cumq^in domibusi~

ftisquasnoilratesgdBcbarnominant,

permul-tam noélem requiem fumpfiiiet, jam primo

fnaneevigilanti, oblata efttenuisvaldevox,&; inoxadillum locum, ubi audita eftreipicien·

ti, apparuitcorpusquoddarnmulierisfpeciem

gerens,ied cubiti faltem

longitudinem

aequans, haecmuliereula,velutiexipfaterraexfurgerevi¬

la, infamem portavinatq* ad vaia ubilac

con-tinebaturieferecipiens> manu

φ

lac hauriens, infantis fuae caputlavabat, & eoipfo quo

pri-mum appamitloco evanuit,

qqafiiterum inu

ferrammigraffet, dehacre cumancillam

pet-ctm&aretur , refpondit, ejufmodi eife loci

i-ftius genios, quibuscum indulgeieturpecora

tiullum incommodum praeterferas,fernire. Et

quidem verihmile videtur, adhucexantiquif

jfimis teraporibus aliquid remanerc , quibus,

utiexfcriptis

veterumliquet-, perplurimaloca dxmonibus coniecrata erant, Sc

apertum eft quarprplurimos mames

fylvasq*,

faunos

faty-tOSQi w

(35)

, ,,

Μ

rosqi

inhabitafTc,

Dehiicev'ideaturOlausMa¬

gnus in Hiltoria, quam de Septentrionalibus

confcripiit. Nösputamusnihilaliudhocelfe

quamdiaböli luius, quietiam hujuimodi

mi-nifteriis homiiiibusimponitquociti*illosa ven

Dei cultu, deducat. De minifteno

Dacmo-numvide

OlaumMagnumHiibl.j.

c. 22. Arqs haec func benevole lector quaeingenii mei

tenui-tasetam

arduoargumenco,eruerepotuit.

Su-pereftterogem, velis hafcérudes

boniconfu-lerepagellas,

cumin hifce rebus,& Minerva

meaöc ratio inftitutiulteriusmeprogredi

ve-tarint, ArCana, quippenaturae,quaehumanus intclle&us noncapit,illiuseftfcire quieadem

ipfe iotmavit, cui in iecula feculo-rumfithonor, laus &

(36)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :