• No results found

Nämnden för primärvård och folktandvård föreslås besluta

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Nämnden för primärvård och folktandvård föreslås besluta"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1(1)

Landstinget Blekinge 2017-10-27 Ärendenummer:

2017/01353

Dokumentnummer:

2017/01353-3 Primärvården

RosMarie Nilsson

Till Nämnden för primärvård och folktandvård

Förslag till Patientavgifter Landstinget Blekinge 2018

Nämnden för primärvård och folktandvård har fått ta del av Landstinget Blekinges förslag till patientavgifter för 2018.

Nämnden för primärvård och folktandvård föreslås besluta;

Att godkänna förslaget till patientavgifter för Landstinget Blekinge 2018 för de delar som berör primärvårdens patienter.

RosMarie Nilsson Förvaltningschef

Primärvårdsförvaltningen

References

Related documents

Barn och ungdomar har fri sjukvård till och med det kalenderår de fyller 19 år Besök ger rätt till:.  Intyg

Förslag till sammanträdesplan för nämnden för primärvård och folktandvård: 17 februari 13 april 15 juni 24 augusti 28 september 19 oktober 14

Nämnden för primärvård och folktandvård har från landstingsstyreslen fått på remiss ett förslag till ny personalpolicy i syfte att lämna synpunkter på förslaget. Nämnden

Förbudet är inte ett heltäckande förbud, utan förvaltningschef tillhörande nämnden för primärvård och folktandvård kan medge undantag från detta beslut. Mot bakgrund av ovan

IT-stöd för administration av landstingens tandvårdsstöd för patienter med särskilda behov och administration av landstingens organiserade barn- och ungdomstandvården

En sammanhållen plan för hela Landstinget Blekinge kommer att lämnas när samtliga sammanträdestider är beslutade i respektive politiskt organ. Förslag

Sommarpaketet ska användas restriktivt som ett alternativ när vikarier inte kunnat rekryteras och beslutas av respektive förvaltningschef.. Nämnden för primärvård och

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, sekreterare kanslienheten.2. Val av justerare och

Överenskommelse mellan Landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård,

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, sekreterare... Val av justerare och tid

Tjänstemän: RosMarie Nilsson, förvaltningschef primärvården Håkan Bergevi, förvaltningschef folktandvården Martina Leinvall, sekreterare... Val av justerare och tid

2017-10-11 Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar att från den 1 november 2017 ersätta tidsbokning via Sjukvårdsrådgivningen 1177 på jourcentralen i Karlshamn med

2017-10-11 Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar att från den 1 november 2017 ersätta tidsbokning via Sjukvårdsrådgivningen 1177 på jourcentralen i Karlshamn med

Vid förhinder för ordinarie ledamot att delta i sammanträdet anmäls detta omgående till Martina

Postadress: 371 81 Karlskrona Besöksadress: Wämö center Telefon: 0455-73 10 00 E-post: ltblekinge.se, Internet: www.ltblekinge.se Org nr: 232100-0081. Sid 2 (2) Karlskrona

2017-10-11 Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar att från den 1 november 2017 ersätta tidsbokning via Sjukvårdsrådgivningen 1177 på jourcentralen i Karlshamn med

2017-10-11 Nämnden för primärvård och folktandvård beslutar att från den 1 november 2017 ersätta tidsbokning via Sjukvårdsrådgivningen 1177 på jourcentralen i Karlshamn med

Nämnden för psykiatri och habiteringen har från landstingsstyreslen fått på remiss ett förslag till ny personalpolicy i syfte att lämna synpunkter på förslaget. Nämnden

Att godkänna förslaget till patientavgifter för Landstinget Blekinge 2018 för de delar som berör psykiatri och habiliteringens patienter. Bodil Sundlöf

Faderskapsbevisning, intyg i samband med inkl provtagning timtaxa 15 min Flygcertifikat, intyg för - enligt formulär 1a, 1b, 1c, 1, 3 och 4 timtaxa

Landstinget har beslutat om regler och rutiner för skydda den personliga integriteten för patienter inom hälso- och sjukvård i Blekinge.. Se landstingets

Landstingsstyrelsen gör bedömningen, med hänvisningen till den presenterade kalkylen, att ett införande av digital vårdcentral ryms inom beslutad ram för nämnden för primärvård

Revisorerna tillstyrker att nämnden för primärvård och folktandvård beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret