• No results found

Styrgruppen för det sociala området

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Styrgruppen för det sociala området"

Copied!
5
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Protokoll 2008-12-08 Styrgruppen för det sociala området Lars-Göran Jansson

Styrgruppen för det sociala området

Tid: 4 december 2008 kl. 08:30-11:40 Plats: GR-huset, Göteborg

Närvarande: Madeleine Dahlgren, Lilla Edet, ordf.

Carina Liljesand, Göteborg, vice ordf. Bernt A Rundberg, Mölndal

Gunilla Rivle, Kungsbacka Erik Malmgren, Lerum Boel Holgersson, Ale

Maria Abrahamsson, Kungälv Margaretha Lewander, Partille Jonas Ransgård, Göteborg Nicklas Attefjord, Öckerö

Förhinder: Dario Espiga, Göteborg

Jan Rohlén, Stenungsund Martin Johansen, Tjörn Siw Hallbert, Härryda

Lise-Lotte Berghede, Alingsås

Övriga: Kerstin Elias, GR

Elisabeth Hajtowitz, FoU i Väst/GR Lotta Wall, GR

Gustav Höjer, GR Lars-Göran Jansson, GR

1. Justering

(2)

2. Socialt uthållig tillväxt

Gustav Höjer och Kerstin Elias återkopplar till de diskussioner som styrgruppen tidigare haft i frågan samt går igenom strukturen på det kommande arbetet. Detta finns dokumenterat i PM daterat 2008-12-04. En genomgång sker av tidplanen för det fortsatta arbetet. Enligt denna ska GR:s styrelsen den 27 februari ta ställning till en

uppdragshandling för projektet.

En idé är att använda rådslagsmodellen för att föra ut diskussionen om socialt uthållig tillväxt i medlemskommunerna. En sådan process kan också bidra till att sortera vad som lämpligen sker i den enskilda kommunen, respektive på regional nivå.

Slutrapport från projektet planeras komma i början av år 2010. Under den efterföljande diskussionen fördes bl. a följande fram: -viktigt att det är förbundsstyrelsen som för ut diskussionen om socialt uthållig tillväxt i medlemskommunerna, på samma sätt som det varit förbundsstyrelsen som gjort detta vid tidigare

rådslagsomgångar

-angeläget att försöka beskriva skeenden; inte bara ge frusna ögonblicksbilder

-går det att hitta former för att involvera medborgarna direkt i dialogen?

-kanske skräddarsy formerna för rådslaget till vad som passar den enskilda kommunen?

-värdefullt att på ett bra sätt förbereda respektive värdkommun för rådslagsprocessen på vad detta kommer att handla om.

Den sociala styrgruppen beslutar

-uppdra åt styrgruppens presidium att ta fram ett förslag till uppdragsbeskrivning till förbundsstyrelsen 2009-02-27 utifrån föreliggande tjänsteskrivelse, sociala styrgruppens diskussion 2008-12-04 samt ev. synpunkter från förbundsstyrelsen 2008-12-15.

3. Verksamheter under 2009

Lars-Göran Jansson presenterar förslag på verksamheter att genomföra under 2009:

-Uppföljning av köp/säljavtal äldreboende -Vård- och omsorgscollege

-Informera om statliga utredningar och propositioner -Stödja kommuner som vill utveckla valfrihetsmodeller -Fördjupad studie av ”hemtjänsttimmen”

-EU-arbetet

(3)

-Ökade kompetenskrav i vård och omsorg

Sedan tidigare har även styrgruppen beslutat om att kartlägga på vilket sätt medlemskommunerna engagerat sig i volontärarbete. Boel Holgersson påtalar behovet av att erbjuda utbildning om lagstiftning m.m. som berör gode män, och att även erbjuda detta till de kommunala förvaltningarna på det sociala området.

Den sociala styrgruppen beslutar

-med godkännande anteckna redogörelsen till protokollet.

4. Fortsatt verksamhet för FoU i Väst/GR från 2010

Det avtal FoU i Väst/GR har med medlemskommunerna löper ut efter år 2009. Styrgruppen diskuterar innehållet i den framställan som ska ligga till grund för styrelsens rekommendation till medlemskommunerna om ett nytt avtal.

Frågan behandlas av GR:s styrelses presidium 6 februari, varefter förslag går till kommunerna samtidigt som samrådsunderlag för 2010. Den 7-8 maj fattar styrelsen beslut utifrån kommunernas svar. Under diskussionen påtalas vikten av att på ett tydligt sätt beskriva motiven för den avgift som föreslås gälla för att delta i FoU i Väst/GR. Den sociala styrgruppens presidium utarbetar en

noggrannare ekonomisk redogörelse som skickas ut för kännedom och för synpunkter innan presidiemötet den 6 februari.

Den sociala styrgruppen beslutar föreslå förbundsstyrelsen att besluta

-permanenta FoU i Väst/GR

-GR genom den sociala styrgruppen i dialog med politiker från Västra Götalandsregionen löpande utarbetar verksamhetsinriktning, samt

-rekommendera kommunerna att medverka med 5 kronor per kommuninvånare och år.

5. FoU i Väst/GT; förslag till verksamhetsinriktning år 2010 Den sociala styrgruppen ska lämna förslag till GR:s styrelse avseende verksamhetsinriktning år 2010. Efter remissomgång i medlemskommunerna fastställs GR:s samlade verksamhet av förbundsfullmäktige i maj 2009.

Föreligger förslag till verksamhetsinriktning för FoU i Väst/GR.

Den sociala styrgruppen beslutar

-föreslå GR:s styrelse att godkänna förslag till verksamhetsinriktning år 2009 för FoU i Väst/GR.

(4)

6. Den sociala styrgruppen; förslag till verksamhetsinriktning år 2010 Den sociala styrgruppen ska lämna förslag till GR:s styrelse

avseende verksamhetsinriktning år 2010. Efter remissomgång i medlemskommunerna fastställs GR:s samlade verksamhet av förbundsfullmäktige i maj 2009.

Föreligger förslag till verksamhetsinriktning för den sociala styrgruppen.

Den sociala styrgruppen beslutar

-föreslå GR:s styrelse att godkänna förslag till

verksamhetsinriktning år 2009 för den sociala styrgruppen.

7. Mötestider SN-presidierna

Medlemskommunernas socialnämndspresidier inbjuds fyra gånger per år till informationsmöten. Det närmaste halvåret planeras

informationsmöten 3 mars kl. 13-16 med Tjörn som värd, och 2 juni kl. 13-16 med Stenungsund som värd.

Styrgruppen antecknar med godkännande denna punkt till protokollet.

8. Ensamkommande asylsökande barn/ungdomar

Lotta Wall informerar om det möte som ägt rum med deltagande av Migrationsverket och GR:s medlemskommuner.

När avtalstiden för kommunernas överenskommelser om mottagande löper ut ser Migrationsverket gärna att de nya avtal som kan komma att upprättas har en längre löptid än de hittillsvarande oftast ettåriga avtalen.

Lotta Wall går igenom den planering respektive medlemskommun har för det kommande året.

Den sociala styrgruppen beslutar -notera informationen

-betona vikten av att följa upp den fortsatta utvecklingen på det här området

-bjuda in Migrationsverket för att informera styrgruppen.

9. Samverkansgruppen Våld i nära relationer

Boel Holgersson, som representerar GR-kommunerna i denna grupp, informerar. Gruppen träffas ca fyra gånger per år. Finns planer på att ändra inriktning från att vara samverkansgrupp mot att bli mera av en styrgrupp.

(5)

är målgrupper.

Meddelas att kunskapscentrat DIALOGA invigs 13 mars.

Den sociala styrgruppen beslutar

-återkomma till denna fråga vid senare tillfälle

-undersöka om Kriminalvården kan komma till styrgruppen, och informera om sitt arbete med personer som gjort sig skyldiga till våld i nära relationer.

10. Remiss: LSS-kommitténs slutbetänkande

LSS-kommitténs slutbetänkande ”Möjlighet att leva som andra – Ny lag om stöd och service till vissa personer med

funktionsnedsättning” har sänts ut på remiss, bl. a till 58 kommuner, varav bland GR:s medlemskommuner Göteborg och Kungälv. SKL:s styrelse har i skrivelse till samtliga landets kommuner uppmanat även de kommuner som inte är remissinstanser att lämna yttrande i frågan.

Madeleine Dahlgren väcker frågan om GR ska utforma ett remissyttrande. Viktigt att notera är då att ett sådant gemensamt yttrande inte inskränker på den enskilda kommunens möjligheter att avge yttrande över betänkandet. Sista dag för avlämnande av

yttrande är 6 februari.

Den sociala styrgruppen beslutar

-utforma ett förslag till GR-yttrande över LSS-kommittens betänkande ”Möjlighet att leva som andra – Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning”

-uppdra till presidiet att ta slutlig ställning till utformningen av remissyttrandet.

Vid protokollet

Lars-Göran Jansson Justeras

Madeleine Dahlgren Carina Liljesand ordf.

References

Related documents

Till stöd för att driva frågor och skapa ett erfarenhetsutbyte har GR olika nätverk på tjänstemannanivå.. FoU i Väst bidrar med kunskap inom de frågeområden och projekt som

Andra dagen kommer huvudtemat att vara ”Socialt uthållig tillväxt – mål och strategier med fokus på hållbar regional struktur”:. -Socialt hållbar utveckling – vad

En ansökan är inskickad till hjälpmedelsinstitutet om medel för studier om hinder och möjligheter för förbättringar i befintligt bostadsbestånd. En ansökan är insänd

-Ansökan till Hjälpmedelsinstitutet om medel för studier om hinder och möjligheter för förbättringar i befintligt bostadsbestånd (Bilaga 4)8. -Idéskiss för ansökan till

Styrgruppen beslutar att GR får i uppdrag att sammanställa och skicka ut ett kostnadsförslag för varje kommun och motivet till varför inte Mölndal vill vara med.. Det är viktigt

-avtal: Förteckning över sårläkningsartiklar i Västra Götaland 2007 (bilaga) -avtal: ÄDEL-pensionerna (bilaga).. -Ramavtal om läkarinsatser inom kommunernas hälso- och sjukvård

Styrgruppens ledamöter inbjuds före mötet 6 november till gemensam mingellunch tillsammans med konferensdeltagarna.. Styrgruppens verksamhetsinriktning 2009 strategi

Kommunernas svar på den av GRs styrelse utsända remissen ska inlämnas till den 11 oktober; en sammanställning av remissvaren redovisas därför direkt på.. styrgruppsmötet