De contagione opinionum superstitiosarum cogitationes philosophicæ. Quas consensu ampl. fac. phil. reg. acad. Ups. præside mag. Daniel. Boëthio ... publico examini subjicit Johannes Adolphus Mecklin, Lincopia-Gothus. In aud. Gust. maj. d. IV Apr. a. m. MD

Full text

(1)

DE

CONTAGIONE

OPINIONUM

S

UPERST1TIOSARUM

COGITATIONES FHILQSOI'HICEE. quas

CONSENSU AMPL. FAC. PHIL. REG. ACAD. UPS. PRiESIDE

AU.

DA

NIEL.

BOET

Η

10,

ΕΤΗ. ET POLIT. TkOF. REG. ET ORD.

PUBLICO ΕΧΑΜΙΝΪ SUBJICIT

JOHANNES ADOLPHUS

MECKLIN,

Lincopia-Gothns.

IN AVD. GUST. MAJ. D. IV APR. A. M. MDCCLXXXVII.

UPSALIjE,

(2)
(3)

V!R0 NOBIL!SS!MO,

DOMINO

CAROLO D.

BUREN,

REI METALLIC/E PATRONO SPECTATISSMD,

PATRONO jETERNUM COLENDO.

Tibi,

cum

Nobiliifime

ianae mentis

Vir, cui

praecepris unione,

vera

religione

ar&iffimo fer-

illiusque

vanda vinculo, nihil ian&ius — Tibi, Patrone Optime,

qui, Ipfe do£tus fcientiarumque verus seilimator, alios

earum, infirmioris licet ingenii cultores minime

fper-nis, fed indulgenter exhortaris: quarum virtutum te-ftirnonia habui luculentiifima mihique maxime

faluta-ria, eö pnccipue quattuor annorum fipatio, quo Tuorum

optima? fipei Filiorum informatoris loco me eile mitior tulit fors: Tibi, inquam, has itudiorum meorum

primi-tias facratas volui, öebui.

Teftificetur, opto, qualicunque modo leve hoc mu-nufculum venerabundam & gratiifimam illam ob

innu-mera Tua , Nobiliifime Vir, in me merira mentem,

qua nunquam deiinam vota pro perenni Tute

Nobiliifi-m2eque Tuj» Familiae fiore fundere calidiifima,

per-manfurus

TUI NO M INIS

cultov bumiüimus

(4)

1

SACRA REGIME MAJESTATIS

spectata fidei viro,

NOB1LISSIMO DOMINO

JOHANN/

M1KLIN,

SECRETARIO AULICO, NEC NON AD REG1UM LlNCOPENSE.

LYCEU.M MUSIGES DIRECTORI, ADMODUM SPECTARILI,

'cendorutn plane abruor topiα, qmties beneficia Tuay

0-ptime Pater, in me veve Paterna, pr&conio profequi animo geftiam; omnem enim fermonem anteccdunt

y nee

cui-dam intimum mentis fen[um verbis exprimere dedit natura.

Cum tarnen eademfilentio involvere nequeo. vec debeö;

fpe-eimen boc fiudiorum meorum publicum etiam pice gvaiifl¬

ina erga Te

, Parens lndulgentijjime, mentis indicium

qua-leeunque efje volui. Feverabundus ttaque bas Tibi dedico

chartas, quas tndulgenfer refpicias bumiUimus oro. Qu<2

hie in facundiß condimentis ac fåle defiderantury voluntas

pietatis plena femper jupplebit. Faxit DE US OPTJMUS

MAXIMUS, ut fene&uti Tua pariter ac Cariffima Matris

Polatio fim gaudioqne! Diu incolumes, in quantum fert con¬ ditio humana, vivite, Optimi Parentes! In defideriis hcec

funt ardentifjimis

PARENT1 INDULQENTISSIMO.

FiJii offequeiitiflimi

(5)

*

»V» ■»»> Tlffl—

COGITATIONES

PHILOSOPHICAs

DE

CONTAGIQNE

OPINIONUM

SUPER-STITIOSARUM.

5.1.

Qui

cantur

humanarum

oculis, occafionern

rerum

fcenam

fsepiffime fibi ob-

attentis

perfcru-latam vident mirandi, qui

fifj

ut falfac & erronese de rerum cauffis opiniones non tantum avide

ar-ripiantur, verum

etiam

tenaciflime

foveantur &

a-Qriones & confilia mortalium moderentun Ingenio

humano conveniens & in natura defideriorum & vi-rium hominis neeeflario fundatum eft, in caufias

earum prsecipue rerum inquirere > quae

fuo

effe£tu

damna vel commoda nobis adferuntj

facillimum

quoque eil

explicatu,

cur

rudes & in

rerum nexu

eruendo adhuc parum verfati homines,

naturab'

pro-penfione

ad caüfias cognofcendas

inclinati,

fi£tas

pro veris afiumant &

credulo animo

earundem vim

femet experiri

fomniint.

Sed quod

iis quoque

temporibus, quando benigna icientiarum

lux

igno-rantiae noilem difpulifie

videtur, dum indagata

non folum led expedita & omnibus aperta patet

ad

ve¬

rum rerum nexum inveniendum via, antiqui & in

obicuro barbariei finn enati errores denuo

(6)

6 Cogitutiolles Philofophica

fcant Sz infolito vigore graffentur, fidem vix inve-niret, niii triftis experientia mirandum hoc demen¬

tis humans phsnomenon oculis noftris quotidie of-ferret. Pro certo diu habuimus, communes & la¬

tins divagantes humans mentis errores peculiari

pronitate cum neceflariis quibusdam dehderiorum

humanorum inclinationibus femet copulandi gaude-re , atque eapropter errorum cauflas per ipiam in-clinationum enödationem melius patefcere poffe,

Hac perfvaiione indu£H, iperavimus ut, vires

peri-clitaturi noftras in perfcrutanda propenhonum hu¬

mans mentis natura , lucem quaiemcunque

adfun-deremus cognitioni caufiarum delirii, quo ad

opi-niones erroneas noft-ra quoque stas irrefiilibiii qua-ii vi ferri videatnr. Quid in difficili hoc & ab ex-ercitatioribus ingeniis majori cum fucceiiii tentando

negotio profecimus, prsientes, quas benigniori

Tus , B. L., cenfurs committimus, teftabuntur,

de Contagione Opinionum Superilitiofarum , cogi-tationes.

§. 2.

Homines, haud fccus ac iingula reliqüa

anima-lia ienfu boni & mali prsdita , illud appetunt, hoc

fugiunt ·, (ed humana defideria, ab eodem fonte

ernanantia, latins le diffundunt Sz a mente , majoris

(7)

a-m

de Contagione Opmomim Superßitiofannn. 7

capacitatis &

excellentiorum facukatum fibi

conicia,

extenduntur & gubernantur. Haec defideria, dum .

ofurn facultacuni excitant & poicimt, in rerum

cauffas inquirendi procliviratem non tantum animo inftillant & providam futuri curam ut mala a fe

a-vertat & bonis abundet \ verum etiam confcientiam

iimitnm virium noftrarum menti ingenerant, dum

nullas res noftro omnino fubeife arbitrio & vires humanas , quantiEcunque fuerint , hand raro

impa-v res efie ad eventus, damna vel commoda nobis

ac-celeraturos dirigendos, experiri cogunt. Oritur hinc fenfus dependentise ieu fuperioris potentiae, ad noftram falutem efficacia hand dubia iemet

proden-tis, qui fenfus conicientias noftri ipfitis infeparabili

vinculo ita adhxret, ut ab illa divelli

nequaquam

queat. Ad agnitam potentiam hane fuperiorem coß*

^noicendarn falucis noftrae cura nos impellit, & de-ri non poteft, quin quasdam, five

veras five falfas5

illius formemus ideas. In ingenio humano fundata eft propenfio iuarum facukatum fenfum ad alias res, viribus agendi prs:ditas , extendendi , illisque w fuo agendi modo analogam vim attribuendi, &

hane praecipue fequitur propenfionem in ideis vi¬

rium majori potentia gaudentium formandis

5 hinc

easdem ccecas brutasque iibimet

non hngit, fed pro

pter cauiias, quarum (ibi ipfis confcix funt, agentés.

(8)

Ex-8 Cogitaiiones

Philofopbicrf

Experientia} quss rertim

diverfitatem

&

nexum

fen-fim docet, hane animi propenfionem

corrigit,

dum

cauflas fecundas a primis,

phyficas

a

moralibus,

eo

nsque

diftingvere

jubet,

ut

aiiis cauilis

non

adfcri-bantur confcise fuarum a&ionum vires, quam

fu-premie,

ultimse

atque

omnipotenti

omnium

rerum

Cauffe. Experientia vero

dum corrigit

eam,

de

qua

loquimur

,

mentis

humana

proclivitatem,

ean-dem non tollit , fed in ultima

cauila

fubiiflere

ju-bet, & hane illius

adplicationem

,

obfervatis

vefti«

giis

confilii &

fapientise

in

rerum

ordine

obviis,

in-vincibili robore firmat. His fundamentis

fubnixa

prodiit

agnitio

&

eultus

Supremi

Numinis

feu Reli¬

gio , quae,

quamdiu

dependentiae

fenfum

a

confcien-tia fui ipfius

divellere

nequeunt

mortales,

firma

ma¬

net , Scepticorum impetus

haud

reformidans, &

a

qua,

quamdiu falutis

fuse

cura moventur

homines,

necefiaria virtutis communiumque

ofiiciorum

robora

petenda

efie

vident.

§·

3-Pura hxc & falutaris Religio, ab

ipfa

natura

humana derivata, cum illis facile conjungitur

veri-tatibus , quas provida Supremi Numinis cura parti-culari revelatione ad fupplendos Religionis

naturalis

(9)

defe-de ContagJone Opintonum Superftitiofarum. 9

defe&us hominum generi tradere voluic, qua?

fingu-lx eo tendunt, ut voluntatem humanam emendent & virtutem roborent beatamque reddant.

Felicis-fimum fane humanuni prxdicaremus genus, ii in

fa-nis adeo veritatibus adquiefceret, illasque pura

men-te foverer, fed, five propria ingenii vi ad fanas de Deo ejusque cultu ideas afcendit, iive illis fuperad-ditam Divinam revelationem agnofcit, raro easdem

puras & ab omni erroris mixtura liberatas

confer-vat, fed iuperftitionibus fcedat & a vero fuo fcopo

defle&it. Sunt vero haec fuperftitionis criteria qui-bus a Religione facillime dignofcicur, fcilicet quod r;mo morales vires cauffis fecundis & phyficis, a-perte interdum & dire&e, interdum obliquo modo

attribuit, & quod 2:do confcientia dependentise, qua

nititqr Religio, abutitur , eamque ad alium , quam

quem morum emendatio pofcit, fcopum adplicat. Hac fuperftitionis idea illiusque a Religione

diverfi-tate tradita, expeditiorem jam nobis

patere

arbitra-mur viam ad cauftas eruendas,

cur in illius errores

prona adeo incidant humana ingenia , & cur

opi-niones cum illa copulatse, epidemica quaii vi, ho¬

minum animos interdum invadant.

$· 4*

Videbimus itaque quomodo orta fit

Superftitio,

& deinde ad caufias interpretandas, cur contagioia

(10)

w Cogitationes rhilofophictf

rabe animos "interdnm capiat,

properabimus.

Hu¬

manuni ingenium, fibi ipfi reli&um, dum, a

confci-entia dependentiae du&iim, ad cauflas, commoda vel

incommoda Tibi inferences, cognoicendas tendit, len«

to admodum gradu ad unicam ultimamque renum

caufiam cognofcendam afcendit; pauci admodum

Philofophorurn, quibas femet

ja&are

potuerunt gen¬

tes, a revelationis lumine haud colluftratse, ad Dei

unitatem mente concipiendam pervenerunt: &

an-tequam ad hoc faftigium oculos

attollere valuerunt

mortales * omnes cauflarum idese a fenfu

dependen-ύχ excitatse , perverfa propeniionis, de qua

§.

2.

locuti fuimus, adplicatione in itiperftitionem abetint

campumque imaginationi, a metu

&

cupiditate

tur-batae, latiffimum aperiunt, in quo iamniis

&

fi-gmentis

fine freno exipatiari

queat;

fieri idcirco

non poteil, quin de veris cauifis

ignorantia

fuper-ftitiones procreet. Etiam inter gentes ,

Divina

col-1uftratas revelatione, quae (alutare

frenum

evaganti

imaginationi

injicere

deberet,

haec

ignorantia

fuam

in recipiendis &

adplicandis

veritatibus Divinis vim

haud dubiam prodit. Judxi , antiquitns

oraculo-rum Divinorum depofitarii,

facillime

tarnen

ad

iu-perftitiones &

idololatriam collapii funt; &

adhuc

Eepiiftme inter verac Religionis

confefiores

res

ab

il-lius penu

deiiimts

ad iirmandas & paulisper tantum

(11)

mutan-de Contüoio77c Opinionum Superftitiofarunu n mutandas

fuperftitiones,

in

rudiori mortalium

ftatu

enatas, adhibentur. Nam cum ratio humana femel

de vera veritatis via aberraverit & fgmentis femet

pafci paffa fuerit,

officioia

imaginatio in iisdem

am-pliandis defudare haud

facile

intermittit, fed erro-rum & fomniorum fyftema omni cura condere

la-borat, & materiam undique quserens, qua illud fir¬

mer & perpoliat, nec a iacris & falutaribus verita-tibus venenatos extrahere errores erubeicit. Ad

Cognitionen! humanse mentis iiluftrandam haud inu-tilem ille conferret laborem , qui vism, qua imagi¬

natio fnperftitionibus turbata, ad easdem copulan-das & captiofa fyftemacis forma induendas procedif,

indicaret. Exemplo a Philofophis haud fpernendo

hoc tentavit Celeb. Condillac in fuo Tratte des Sy~

flaues , ubi Cap. V\ de Syflemate errorum vulgi

a-git, originem & progreflus divinationis tradens. I*

terata enim & debita cum attentione in hisce rebus

eruendis inftituta tentamina id tandem effeftura fo-re fperamus

, ut quam vacillantibus innituntur

commenta fuperftitionis fundamentis, unicuique

pa-teret. Pro certo interea habemus, mentes morta¬

lium , a fenfu dependentige motas

, verarum

cauiTa-rum ignorantia, fuperftitiones procreafle,

illisque

inhiantes fi&um nexum inter easdem imaginando

quxfiiiTe, unde errorum fcaturiginem aperuerunt,

(12)

/2 C&gitationes Phllofophicce

haud facile exficcandam, ad quam prona admodum tendunt humana ingenia, cceca & interdum teme-raria de rerum cauffis anxietate du&a.

§- 5·

Hxc fuperftitiofarum opinionum

origo

teilari

videtur> illas nunquam penitus

tolli

poffe,

cum

fci-entia vera rerum fundamenta introfpiciens, in

o-mnes homines cadere nequeat. Inter gentes, qux veram cauflarum fcientiam ad maximum perduxe-runt faftigium, pauci

admodum

in

illa

addifcenda

operam collocare

vel

poflunt vel cupiunt;

plurimi,

in aliorum verba jurantes, errores eadem pronitate

ac veritates ampleQiuntur* Multi quoque,

qui

fci-entiis nomina dare videntur, veritatemque propriis

oculis difcerne^fatagunt, iive

quod

parum

fcientiis

fundamentalibus imbuti illotis, ut dicitur, manibus

eandem attre&ant & eam, quas dudum ad veritates inveniendas ab aliis cum fucceflu calcata fuit, viam

ignorant vel negligunt, ieu quod

eandem,

ut

curio-iitati & defideriis fuis minus fufficientem, ipernunt, in devia & errores dilabuntur & e fuperftitionis

ar-canis iapientiam quaerere malunt quam adminiculis ad illam perveniendi communibus uti , iuamque in iis, quae illa attingere non poflunt,

ignorantiam

fa¬

(13)

de Contagione Opinionum Superßitiofarmn. ij teri. Sic nulla aetate defuerunt, qui in vana

divi-nandi arte magicisque praeftigiis laborem impendere

volaerunt ; qui demones & animas mortuorum

evo-care tentarunt; qui morbis & corporis humani

in-firmitatibus medelam, occulta & per fidem illi prae-ftitam addita vi, efficacem parare femet pofie

cre-diderunt; qui in myfticis figmentis arcanam feien«

tiam expiieari voluerunt; & qui denique, agnita

& fana V7tOTU7fX<Tl Oraculorum Divinorum minus

con-tenti, fuperflitiofa &

ie&aria

cura ienfum illorum detorierunt: fed non omni aetate homines aeque iuis

commentis dociles invenerunt; rudiffimae interdum

plebis curiofitatem vix movere potuerunt, & ίΐ iu~

fpenfos & dubios quorundam animos

reddere

va-luerint, praeftigiae tarnen brevi cum au&oribus iuis oblivione fepultae fuere* & deeepti nuper atque

fufpenii animi obedientes iemet illis ducendos

tradi-dere, quos vel agnita eorum iapientia vel poteftate or-dinem propter civilem data duces fibi conftitutos eile viderunt. Dum a medio fere prseterlapfi fascu-li animis in ea, in qua vivimus , orbis parte,

no-va calcaria addita fuere ad caufTas & nexus rerum

perveftigandos, fieri non potuit, quin quidam, communi hac curiofitate commoti, iuperftitioia &

myftica oracula de veritate coniulerent, &

fingula-rem fapientiam ex hoc fönte femet haufifle iomnia«

(14)

Cogitntiones Philosophie#

rent; fed obicuris his errorum

au&oribus

fidem

magis magisque

denegatam

vidimus, & usque ad medium pradentis iaeculi

iuperftitionis

nebulas, ab

o-riente Sc akius altiusque progrediente verae fcientias

iole, profligatas & magis magisque diffipatas

fuiife

laetäti ilimus. Verum ab hoc tempore res in

dete-rius ieniim inclinatas eile fateri cogimur, Sc

quam-vis veras icientiae progreflus band dubios etiam ad hodiernum diem feciile ab una parte agilofcamus, tarnen ab altera iuperfticiones & praeftigias caput in-folito vigore denuo erigere, novas indies adquirere vires hominumque mentes contagione latius latius¬

que iemet diffundente invsdere dolemus.

§. 6.

Cur aetas, quas de veris fcientiis, ad iniolitum

perdu&is

faftigium

, jure gloriari poteft, iimul in

hanc dementiam prasceps ruat, & erroribus, verae

icientias funeftis non minus quam riiu iapientiorum

dignis, (e contaminet, cauflas non aliunde quaerere

poiiumus, quam in particulari quadam animorum

difpoiitione, hoc aevo praecipue confpicua. Ad

e-am itaque explicandam

properamus, ea ipe ut lu-cem

qualemcunqtie

pradenti materias adferat.

Eun-dem dependentiae fenium

, cui fana Sc vera

(15)

de Contagione Opinlonum Superßitiofarum. /5

rum cognitione imbuta mens religionem fuperftruit,

fuperftitionis fundamenta rudioribus animis prasbere,

dudum indicavimus; in illius igitur indole &

varia-ta forma quserendam efie putamus eam mentis

di-ipofitionem , qua peculiari pronitate in iuperftitio« nes ruit. Una cum conicientia dependentite homi-nes quoque ie viribus agendi praeditos efie fentiunt

easdemque a defideriis iuis moti in a&um

produ-cunc: experientia & ufus rerum, quousque hx vi¬

res, vel individualiter fpefitatae, vel conjunflione

cum aliorum hominum viribus firmatag, femet ex« tendere poflunt, edocent, & cum defideria cam-pum , in quo excurrant, aperiunt, fortes nos ipfos

ientimus pro ratione confcientiae virium, ad hunc

emetiendum campum

, parium. Si vires fubfiftere

cogantur intra terminos, quos humana potentia

at-tingere poife debuerit, fenfus dependentiag,

fuper-addita infirmitatis conicientia, morbo quafi laborare

incipit & vana infirmitatis remedia avide arripit,

haud aliter ac homo·., in imminens

periculum

addu-öus, omnia, vana etiarn ac partim prorutura, tentat,

üt vitam redimat. Omnia

itaque, quae virium,

qui-bus noftris commodis confulere potuifiemus, ufum

adimunt illasue coarffant, defideriis nihilominus

fo-lita latitudine evagantibus

, hunc animi rnorbum ex«

citant & ahmt, propenfionemque ad

vana

(16)

tio-16 Cogitaüones Philofophiae

tionis remedia indies augent. Exemplis rem

illu-ilrabimus: Quot religionis contemtores, fra&is

mor-bo viribus, cum Tuiio Romanorum Rege a), qui

nihil ante ratus eilet minus regium quam facris

de-dere animurn, rcpente omnibus magnis parvisque

fuperilitionibus obnoxii non degunt» Qui ex plebe,

iuperftitiofis commentis propter jgnorantiam raro o-mnino vacua, vivendi genus maxime precarium &

a concurfu rerum, quas dirigere nequeunt, maxi¬ me pendens, elegerint, horum commentorum

praecepta maxima cum cura obfervant. Noitra e

plebe, qui venatu & pifcatu vitam tolerant,

fuper-ibtionibus prsecipue infignes iunt. Qui alese fpem

emergcndi committuot, raro a fuperftitione immu¬

nes efle obfervavimus, dum undique omina faufta

accire cupiunt, ut fpes iuas alant. Haec exempla,

quibus fexcenta alia addi poifunt, in eam firmandam

conckiiionem conveniunt, quod, ita turbato

equili-brio inter fenfum defideriorum & virium illis

iatis-fa£turarum confcientiam, ut illa has fuperent, mens

humana fuperftitionis contagioni obnoxia iit. Cum

praeterea obje&a, quse iuperftitionis commenta com-muniter ipe£fcare videntur, examinamus, eadem eas

praecipue tangere res animadvertimus, quas extra

humanas potentias circulum maxime poiitae cer-

(17)

de Coiitagione Opinionum

Superßitiofurum.

ly

nuntur. Sic, ut medicam refpuentibus artem

mor-bis medela paretur, ad fuperftitiones

confugitur*,

ut divitiae, quae a

fbrtunae

arbitrio

plerumque

pen-dent, habeantur, magica & arcana vis, ut

trans-mutentur metalla, tentatur; atque denique , ut

fu-tura fata, qux fapiens

caliginofa nofte

premit

De-us , cognofcantur

, vanae

divinationes, aßrologia,

evocatio mortuorum & quae funt reliqua

praeftigia-rum genera,

confuluntur.

§· 7·

Infirmitatis morbus, quo dependentiae fenfus

humanae menti adnexns haud raro iaborat, frequen-tiores caußas copiofioraque

alimenta

uno tempore

quam altero invenire poteft,

linde iuperftidones &

opiniones cum illis connexae contagiofa vi interdum

plus folito graßantur. Si faeeuli praefentis ftatum

moresque ierio examinamus, confiteamur neceße eft, nunquam ad hunc infirmitatis morbum fovendum

plures

exftitiße idoneas

caußas» Corporis

robur

a

luxuria & perverfo vivendi genere inde a primis an-nis teritur, & morborum iemina feruntur, quoruni trifti meffi eradicandae artis medicae, qüamvis au-gefcentes, vires impares erunt. Mens defideriis

dmpletur & viribus alienis non noftris iisdem fatisfa-cere docemur. Auro omnia venalia eße in juniorum

quoque animis infinuatur & divitias iemper

fortuna

(18)

ma-ig Cogitat, Philof. de Contag. Op'tn. Supevfiitiojavum.

magis, quam lahor dat. Ambirio excitata plus cceco fa-vori quam propriis meritis fidere jubetur, Sc funeftis his

erroribus, a prima educatione mentibus ingeneratis, mo¬

res publici addere videntur robur. Hinc fit, ut rara iit

fortitudo animi Sc fuis viribus fidens virtus, atque ur o-tiofae mentes omnia a fortuna nil a fe ipiis pofcant,

un-de nullse ram rifu dignae, nullas tam varise excogitari

poifunt arres, defideriis opem femer aliaturas pollicentQS,

quae non fuos inveniant defenfores fuosque cultores,

id-que eo magis quo impotentior defideriis animus evadit,

quando minus virium in fe fentir. Indoles haec hurnanae

mentis ad iuperftitionem inclinarre facile quoque explicat,

cur fuperftitiofis opinionibus imbuti raro dependentiae

fenfum ad fuos emendandos mores verasque virtutis

ftu-dium fovendum adhibeant; morum emendario

atrenrio-nem firmam Sc conrinuaram pofcit, Sc virrus virium

non intermiifa exercitatione tantum crefcere poteft; quse

res quantum illi contrariatur mentis habirui, qui omnia

ab externo rerum concurfti, nihil a fuis viribus,

exfpe-étare aifolet, unicuique facile parefcere arbitramur. Er

vereor ne virruEis Sc revelatae Religionis reverentia, de

qua gloriari iolent fuperftitionis patroni, eo portendat,

ut idem infirmitatis morbus, quo ad falfa Sc rifu digna

commenta jam feruntur, eos ad crudelitarem Sc nefanda

facinora, ii liberior illi olim aperiretur campus,

impel-leret. Sed heic fubfiftimus, fcecundam concluiiontim a

principiis, quse jam ponere fuftinuimus, meifem illis

fa-ciendam relinquimus, quibus hae noftrae l.u· cubrationes non difplicuerinr.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :