• No results found

Det kanske inte låter helt trovärdigt att tolka och granska sitt eget planförslag.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Det kanske inte låter helt trovärdigt att tolka och granska sitt eget planförslag. "

Copied!
4
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

59

tolkning

Det kanske inte låter helt trovärdigt att tolka och granska sitt eget planförslag.

Men jag vill ändå försöka

att sätta mig in i vad de tre

arkitekterna, vars teorier jag

studerat, skulle tycka om

förslaget. Jag ska försöka

vara objektiv…!

(2)

60

TOLKNING AV FÖRSLAGET Gordon Cullen

Jag tolkar att Cullen värdesätter områden med olika karaktär. Karak- tären förstärks genom att skilda upplevelser skapas i olika områden.

I planförslaget får tre områden skilda karaktärer. Det östra området får en strikt karaktär, med stora regelbundna kvarter, vilket bygger vidare på den befi ntliga kontorsbebyggelsen öster om området. I väster får området en mer upplöst och öppen karaktär, vilket blir allt mer påtagligt ju närmare parken och Gröndal bebyggelsen ligger. I det mellerst området där de äldre industribyggnaderna är belägna skapas en helhet. Detta sker genom att linjer och strukturer i den befi ntliga bebyggelsen tas upp.

Den befi ntliga identiteten bibehålls och förstärks. Kopplingen till det historiska industriområdet tydliggörs genom den strikta hårdgjorda kajen med de oregelbundet placerade lamellerna vid vattenfronten.

Dessa påminner om hamnens tidigare brokiga uttryck. De historiska byggnaderna poängteras genom att de ligger väl synliga vid öppna platser. Platserna är väldefi nierade och omgärdade av rumsskapande element.

Jag har i planen försökt att skapa ”Serial Vision”. Raka gator som mynnar mot vattnet ger plötsliga utblickar. Slingrande gator är oförutsägbara; ”vad händer runt hörnet?” Byggnadskropparna är asymmetriskt placerade vilket skapar varierande rum. Byggnaderna placeras så att de sluter om platser och öppnar upp mot utblickar.

En kontrast skapas mellan den nya och gamla arkitekturen vilket fångar ögats uppmärksamhet. Affärslokaler längs Lövholmsvägen ger ett händelserikt gaturum vilket stimulerar ögat och en dramatik skapas.

Lars Marcus

Om en space syntax-analys gjorts för det planerade området hade det mest integrerade området med största sannolikhet legat längs Lövholmsvägen. Butiker förläggs i huvudsak längs vägen (vid trädets stam), där de har störst chans att överleva. De övriga gatorna bildar ett fi nmaskigt nät för att förenkla för fl ödet inom området.

Att området avgränsas av vatten i både norr och söder är negativt för fl ödet och därmed för integrationen av området. Detta skulle till viss del kunna motverkas om Stockholm fi ck ett välutvecklat kollektiv- trafi ksystem på vattnet, exempelvis sjöbussar. Intill Sjötorget skulle färjorna kunna angöra.

För att torg ska fungera som mötesplatser behövs en genomströmning igenom platsen, därför är det även en fördel att Wilhelm Beckers plats förläggs intill huvudgatan. Det andra torget lokaliseras intill industribyggnaderna och vattnet. Denna lokalisering skulle Lars Marcus troligtvis inte förespråka eftersom genomströmningen här är låg. Han anser att det framförallt är områdets integration som påverkar hur välbesökt platsen är och inte platsens skönhet. Här

(3)

61

motsäger jag mig Marcus, eftersom jag anser att Sjötorgets attraktiva läge vid vattnet och kulturverksamheterna intill kan locka många besökare till torget.

Jerker Söderlind

Området har ett välintegrerat närområde med många olika funktioner. Det ligger dessutom intill Lövholmsvägen som har en god genomströmning, vilket ger goda förutsättningar för funktionsblandad bebyggelse. Förutsättningarna är goda för att företag och kulturverksamheter fi nner det attraktivt att lokaliseras i de gamla industribyggnaderna.

Blandningen av ny och gammal bebyggelse ger en blandad hyres- nivå och därmed förutsättningar för en heterogen befolkning.

Tvärbanans hållplats lokaliseras intill Wilhelm Beckers Plats. Fler människor vistas därmed vid torget som får större potential att bli en mötesplats.

(4)

62

References

Related documents

Vad som avses med arbetskostnad och därmed ligger till grund för skattereduktion är både lagtexten och förarbeten eniga om att det är utgifter för att utföra

[r]

När det gäller riksdagsledamöter som yrkesgrupp finns det dock inga separata data men studier i den biografiska litteraturen ger en bild av att riksdagsledamöternas

De flesta större aktörer inom bank- och försäkringsbranschen har, för att skapa lojala kunder, i olika utsträckning infört så kallade helkundskoncept där målet är att få en

Då får du hjälp att ta reda på varifrån radonet kommer och vilka åtgärder som bör vidtas för att sänka radonhalten. Radonbidrag för dig som

 För den enskilde kan det vara otydligt vad olika verksamheter gör eller planerar att göra..  En SIP gör att enskilda personer och deras närstående blir delaktiga i planeringen

I efterföljande skede förklarade Sara att Karlstads kommun kommer att göra en bedömning när alla synpunkter kommit in, synpunkter kan lämnas fram till 1 februari 2019..

OMRÅDESNÄMNDEN FÖR HUMANVETENSKAP Områdesnämnden för humanvetenskap är det högsta beslutande organet inom området med ansvar för strategisk planering av utbildning och forskning,

År 1978 utsträcktes Stockholms tunnelbana till Danderyds kommun med slutstation i Mörby centrum, vilket ledde till att kommunen knöts ihop med

Fram till 1400-talet växte Västerås sig starkt, framförallt som hamn för omlastning samt handel av järn och malm från Bergslagen.. Staden blev biskopsort vid

Visionen innebär flera nya och ut- vecklade funktioner för bl a idrott, skola och bostäder inom området.. • Den nya strukturen för området ska baseras på att Stadionbyggnaden

Vi i HRF ska värna barnens rätt till en bra start i livet genom att arbeta för att landstingets habilitering tar en aktiv roll för att ge alla hörselskadade barn och ungdomar

 skapa förutsättningar för löpande rapportering till linjen och länsstyr- gruppen avseende samverkan mellan specialiserad vård, primärvård och kommunerna i länsdelarna.. 

Din uppgift är att ta reda på hur många husdjur av varje sort de har i klassen genom att läsa meningarna nedan.. Barnen har max ett

Din uppgift är att ta reda på hur många husdjur av varje sort de har i klassen genom att läsa meningarna nedan.. Barnen har max ett husdjur

Hälften så många barn har kanin som husdjur än vad det är som har hund som husdjur?. Hur många husdjur av

Hur många husdjur av varje sort har barnen i klass 1A..

Din förmåga att skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.. Du kan dokumentera en undersökning i

Du är helt säker på hur du dokumenterar en undersökning i en tabell och i ett stapeldiagram och du kan göra ett eget stapeldiagram från grunden (utan mall). Du har förmåga att

Nämnvärt är även att då en funktion f på ett intervall är strängt växande om och endast om −f är strängt avtagande, så är enligt Sats 7 negativ derivata ett

En uppåtgående trend för hela försöksperioden kan urskiljas för vitling och kummel samt - mindre tydligt - för havskräfta Rödspotta visar en lätt nedåtgående trend medan

I detta projekt studeras, utifrån en så kallad Space Syntaxanalys, hur Frihamnen kan integreras med city och de centrala delarna på Hisingen samt vilken betydelse ökade

Tankar liknande Space Syntax återfinns i andra teorier även om dessa inte lyckats skapa en sådan greppbar metod som den rumsliga syntaxanalysen, kan ändå sägas styrka vikten av