• No results found

TÅNGEN 1 M FL

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "TÅNGEN 1 M FL"

Copied!
5
0
0

Full text

(1)

Detaljplan för

TÅNGEN 1 M FL

Strömstads kommun

GRANSKNINGSUTLÅTANDE

HUR SAMRÅDET HAR BEDRIVITS

Miljö- och byggnämnden beslutade 2013-02-21 § 64 att genomföra ett samråd gällande rubricerat ärende enligt enkelt planförfarande. Planhandlingarna har varit utsända för samråd under tiden 2013-03-26 – 2013-04-24. Handlingarna har även funnits tillgängliga i

informationen på Strömstads Stadshus och på kommunens webbsida.

INKOMNA SYNPUNKTER

Följande skriftliga synpunkter har inkommit till och med 2013-04-25:

1. Länsstyrelsen Inkom 2013-04-24, 2013-04-25

2. Statens Geotekniska Institut - SGI Inkom 2013-04-24

3. Trafikverket Inkom 2013-04-23

4. Lantmäteriet Inkom 2013-04-24

5. Bohusläns museum Inkom 2013-04-02

6. Skanova AB Inkom 2013-04-11

7. Västtrafik AB Inkom 2013-04-24

8. Barn- och utbildningsnämnden Inkom 2013-04-18 9. Tekniska förvaltningen Inkom 2013-04-08

10. Räddningstjänsten Inkom 2013-04-24

11. AB Strömstadslokaler Inkom 2013-03-27

(2)

1.

Länsstyrelsen

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas.

Motiv för bedömningen

Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken (MB) påtagligt kommer att skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas, att strandskydd enligt 7 kap miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser, eller att bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Länsstyrelsen stödjer yttrandet från SGI om att planförslaget behöver förtydligas med avseende på att det finns risk för utglidning vid grundläggning, samtidigt som man bedömer att totalstabiliteten är god.

Kommentar: Området är idag planlagt med byggrätter för kontor. Den gällande planen är från 2002 och bedömningen av området var då att det var stabilt och inga risker för ras eller skred. Ingen annan bedömning görs för att byggrätten ändras till skola på del av området. Då en byggrätt redan finns är redan marklov lämnat för bygget. Vid de markarbeten som gjorts för att kunna grundlägga förskolan har berg fått sprängas.

Grundläggning sker alltså på berg. I detta arbete har inte heller noterats något som skulle tyda på en osäker stabilitet. Planbeskrivningen förtydligas.

2.

SGI

Enligt planhandlingen finns en geoteknisk handling framtagen för den idag gällande detaljplanen, vilken SGI ej har tagit del av. Jordlagren i området är enligt planhandlingen relativt begränsade. Det anges även i planhandlingen att ”Totalstabiliteten i området är god”, men att ”vid grundläggning ska risk för utglidning beaktas”, samt att ”inga byggrätter är placerade inom branta områden med risk för ras eller blocknedfall”. Med erhållet underlag kan SGI inte ta ställning till om hela planområdet är säkerställt med avseende på ras och skred. Skrivningen om stabilitet och eventuell risk för utglidning är motsägelsefull och behöver klarläggas. Förutom i anslutning till byggrätter behöver även inom annan kvartersmark, allmän platsmark, gator etc klargöras att det inte finnas risk för ras eller blocknedfall. Markens lämplighet ska alltid prövas med hänsyn till geotekniska säkerhetsfrågor för avsett planändamål med planerad livslängd hos bebyggelse och anläggningar där hänsyn tas till förväntade klimatförändringar och omgivningspåverkan.

Framkommer det att det behövs några restriktioner eller åtgärder behöver dessa regleras i planen med lämpliga planbestämmelser.

Kommentar: Området är idag planlagt med byggrätter för kontor. Den gällande planen är från 2002 och bedömningen av området var då att det var stabilt och inga risker för ras eller skred. Ingen annan bedömning görs för att byggrätten ändras till skola på del av området. Då en byggrätt redan finns är redan marklov lämnat för bygget. Vid de markarbeten som gjorts för att kunna grundlägga förskolan har berg fått sprängas.

Grundläggning sker alltså på berg. I detta arbete har inte heller noterats något som skulle

(3)

3.

Trafikverket

Lokaliseringen av förskolan i utkanten av tätorten försvårar för möjligheten att hämta och lämna barn till fots eller med cykel.

Trafikverket förutsätter att gällande riktvärden för buller uppfylls i planen. En bestämmelse om att gällande riktvärden uppfylls bör tillfogas plankartan.

För att främja barns rörlighet och fysiska aktivitet är det viktigt att möjligheten att kunna ta sig på ett säkert sätt till och från förskolan säkerställs.

Trafikverket ser inte att föreslagen detaljplan har någon inverkan på statlig väg i någon större omfattning till följd av detaljplanen.

Kommentar: Förskolan lokaliseras i direkt anslutning till ett av tätortens största

bostadsområden med många nybyggda hus och lägenheter där många barnfamiljer bor.

I en nyligen antagen detaljplan på andra sidan Tångenvägen gjordes bedömningen att riktvärden för buller inte överskrids. Någon annan bedömning görs inte för den nu aktuella detaljplanen. Väster om förskoletomten sparas naturmark med vegetation som också hjälper till att dämpa buller från Ringvägen. Planbestämmelse införs inte i detaljplanen.

Boende inom Tångenområdet kan säkert ta sig till förskolan. Från övriga bostadsområden i staden finns kopplingar med gång- och cykelbanor.

4.

Lantmäteriet

Symbolerna för fastighetsgräns och gränspunkt är inte densamma i grundkartan som i teckenförklaringen.

Det är bra att ni i underrättelsen om samråd skriver att planarbetet bedrivs enligt PBL 2010:900 och det hade varit bra om detta även framgår av planhandlingarna (gärna plankartan) så att det efter planens antagande går att se enligt vilken lagstiftning planen är antagen.

Kommentar: Detta ses som en redaktionell ändring och justeras i planhandlingarna.

5.

Bohusläns museum Ingen erinran.

6.

Skanova AB

Utefter västra delen av planområdet finns en kanalisation med kabel, vilken kan komma i konflikt med planerad tillfart till planområdet. Skulle så ske skall beställning på eventuell undanflyttning göras i god tid innan arbetet skall utföras.

Kommentar: Synpunkten lämnas vidare till exploatören.

(4)

7.

Västtrafik AB Ingen erinran.

8.

Barn- och utbildningsnämnden

Förvaltningen anser att planförslaget innehåller för mycket prickmark och att den ligger på fel ställe. Den mark som på plankartan är markerad som lek borde inte vara prickad.

Genom att göra det området till prickad mark utesluter man möjligheten till eventuellt framtida byggnader som t ex leksaksförråd. Det vore bättre att i så fall ange en viss exploateringsgrad.

Förvaltningen anser att planförslaget ska inkludera berget norr och väster om rondellen.

Eftersom kommunen är markägare har man härigenom möjlighet att ge förskolans barn mer lekyta genom att göra kvartersmark och flytta ut staketet.

Kommentar: Plankartan justeras så att det tillåts att bygga förråd på lekytan.

Berget och vegetationen på detta är viktigt för att skärma av förskolan från biltrafiken på Ringvägen och långtidsparkeringen.

9.

Tekniska förvaltningen

Gång- och cykelvägen som är markerad mellan Tången 1 och Tången 7 ska endast vara en gångväg.

Kommentar: Plankartan justeras enligt yttrandet.

10.

Räddningstjänsten Ingen erinran.

11.

AB Strömstadslokaler

Gång- och cykelvägen som är markerad mellan Tången 1 och Tången 7 ska endast vara en gångväg.

Sid 14, den nya förskolan ska fastighetsregleras till Tången 5 (ej 1)

Väster om den nya förskolan ska det inte vara lekyta.

Byggrätten norr om befintlig förskola skulle kunna sträcka sig rakt mot Park-området, alltså ta bort prickad mark där.

Kommentar: Plankartan justeras vad gäller gångvägen. Planbeskrivningen justeras när det gäller fastighetsregleringen.

Förskolan disponerar själva kvartersmarken och kan välja på vilka ytor man vill ha lekytor.

(5)

Byggrätten sträcker sig norrut från den befintliga förskolan. Det är inte lämpligt att tillåta byggnation ända ut i tomtgräns varför den prickade marken ligger kvar här.

SAMMANFATTNING

Efter samrådet görs ett par mindre justeringar i planhandlingarna. Gång- och cykelvägen blir endast en gångväg. En redaktionell ändring görs när det gäller fastighetsbildning.

För att tillåta byggnation av t ex förråd för leksaker på gården ändras den prickade marken till kors-prickad istället.

NAMNLISTA

Följande har framfört synpunkter under samrådet som helt eller delvis inte har tillgodosetts:

Trafikverket – ingen planbestämmelse om riktvärden för buller Barn- och utbildningsnämnden – utökning av planområdet västerut

AB Strömstadslokaler – ta bort den prickade marken norr om befintlig byggnad

MILJÖ- OCH BYGGFÖRVALTNINGEN 2013-04-26

Plan- och kartavdelningen

Elin Solvang Planeringsarkitekt

References

Related documents

83 Verksamheten får inte heller tillåtas om skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljön kan be- faras trots att försiktighetsmått

konstmusiker som mestadels förhåller sig till en mångårig notbild och de musiker som var verksamma när dessa notbilder kom till. Det råder en generell uppfattning om att exempelvis

Ett sätt att värdera förlusten av genomsläpplig mark är att använda sig av balanseringsprincipen. Principen utgår från att alla fysiska föränd- ringar som påverkar

Trafikverket söker enligt 7 kapitlet 7 § miljöbalken i enlighet med reservatsföreskrifterna (A6) tillstånd hos mark- och miljödomstolen för att utföra redovisade och

82  Att  en  verksamhet  bedrivs  i  enlighet  med  ett  givet  tillstånd  hindrar   således  inte  att  tillståndet  och  dess  givna  rättigheter  kan  få

Projektet är ett gott exempel på att förutom uppenbara miljövinster leder konsekvent miljöarbete också till minskade kostnader för värme, el, vatten och avfall.. Projektet

Blocken är till 100 procent täckta av olika rödalger där Blåtonat rödblad (Phyllophora psudoceranoides) och Ekblading (Phycodrys rubens) är vanligast. Även de vertikala sidorna

Motiv för bedömningen: Länsstyrelsen befarar inte att riksintressen enligt miljöbalken (MB) påtagligt kommer att skadas, att mellankommu- nal samordning blir olämplig,

Den är ett verktyg för att skapa rutiner och se till att din verksamhet lever upp till miljöbalkens krav på hänsyn till hälsa och miljö.. Väl fungerande rutiner i verksamheten

15 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med

Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt

Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken (MB) påtagligt kommer att skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt

Bedömningen visar att oavsett om man räknar med trafikalstringsverktygets alltför höga trafikalstring eller bygghandels realistiska bedömning så blir den framtida

19 § Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast årlig avgift genom att den handläggningstid som anges för anläggningen eller verksamheten i taxebilaga 1

huruvida det inom närområdet i Kalmar och Nybro kommuner kan finnas alternativa platser för etablering av den ansökta vindkraftsverksamheten där man skulle kunna etablera verksamheten

15.250-5 10 B Bryggeri eller annan anläggning för framställning av mer än 5 000 men högst 20 000 m³ läskedryck per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning

8 Någon egentligen gräns för hur nära särskilt berörda ska bo eller någon mer precis formulering för när någon ska anses vara berörd av verksamheten finns inte.. Mycket

Ansökan om tillstånd till inrättande av annat slag av toalett än vattentoalett enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa, och som

− föreslå nya eller ändrade bestämmelser i syfte att öka sam- ordningen av planläggning och lovgivning enligt plan- och bygglagen med prövning och tillsyn enligt miljöbalken i

Miljöprövningsdelegationen anser sammanfattningsvis att, om föreskrivna villkor följs, kan verksamheten förenas med de allmänna hänsynsreglerna och målen i miljöbalken samt med

Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken påtagligt kommer att skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt

Område för utbyggnationen väster om Stockholm Exergis utlopp kommer genomföras som en utfyllnad, där sprängstensmassor från bergprojekt i Stockholm återanvänds och tippas i

”toppdokument” till SR-Drift – Säkerhetsredovisning för drift av slutförvarsanläggning för använt kärnbränsle /1/ och SR-Site – Redovisning av säkerhet efter förslutning