• No results found

Rutin för hantering av inkomna hot och trakasserier mot förtroendevalda inom Skurups kommun

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Rutin för hantering av inkomna hot och trakasserier mot förtroendevalda inom Skurups kommun"

Copied!
3
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Rutin 1 (3)

Fastställd av Gäller fr.o.m. Diarienummer

Kommundirektör 2016-08-01 KS 2016.482

Ansvarig Senast reviderad

Säkerhetschef 2016-06-15

Rutin för hantering av inkomna hot och trakasserier mot förtroendevalda inom Skurups kommun

Bakgrund

Den rättsliga regleringen av arbetsmiljöansvaret är inte tydlig när det gäller hot och våld mot förtroendevalda. Förtroendevalda är inte anställda utan verkar på ett förtroendeuppdrag vilket gör att det inte lever under samma lagstiftning som tjänstemän. Detta innebär att kommunen inte är

arbetsgivare till förtroendevalda på samma sätt som för tjänstemän.

Däremot kan kommunen behöva gå in och stötta de förtroendevalda som inom ramen för sitt förtroendeuppdrag blir hotade, utsatta för våld eller trakasserier.

Syfte

Syftet med denna rutin är att förtroendevalda med rutinen som stöd ska hantera inkomna hot och trakasserier på ett korrekt och effektivt sätt.

Målgrupp

Rutinen vänder sig till alla förtroendevalda inom Skurups kommun.

Ansvar

Ansvarig för att hantera hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i Skurups kommun är säkerhetschefen.

Åtgärder

Om det uppstår en situation med hot, våld eller trakasserier så ska en polisanmälan upprättas. Denna polisanmälan ska åtkomstskyddas, vilket anges vid tillfället då man upprättar anmälan.

Kommunens säkerhetschef kommer tillsammans med den drabbade att diskutera lämpliga åtgärder som ex utrustande av personlarm.

Skulle hotet vara av sådan karaktär att polisens personsäkerhetssektion blir inkopplade i ärendet, kan dessa komma med förslag på åtgärder som bör vidtas för att stärka skyddet kring den förtroendevalde som drabbats. Mot bakgrund till det som personsäkerhetssektionen inom polisen föreslår, vidtar kommunen de åtgärder som bedöms nödvändiga.

Det kan även bli aktuellt att koppla in företagshälsovården för psykosocialt stöd.

Vidtagna åtgärder följs upp, och kan komma att återkallas alt förstärkas men detta efter dialog och bedömning tillsammans med polisen och den

drabbade.

(2)

Rutin 2 (3)

Fastställd av Gäller fr.o.m. Diarienummer

Kommundirektör 2016-08-01 KS 2016.482

Ansvarig Senast reviderad

Säkerhetschef 2016-06-15

Inkommande hot

Hot och trakasserier kan framföras på olika sätt. Denna rutin fokuserar på hot som kommer via telefon, e-post och post. Hot kan komma direkt till den som hotas via e-post eller telefon. Det kan även komma via kommunens officiella kommunikationskanaler såsom t ex kansli@skurup.se kommunens officiella facebook-sidor eller via vanlig post.

För hot som gäller förtroendevalda

Telefonsamtal direkt till förtroendevalda

1. Anteckna det som sägs under samtalet. (Se Checklista för hotfulla telefonsamtal)

2. Fyll på med anteckningar görs om det som kommer fram under samtalet.

3. Skicka kopia på anteckningarna till säkerhetschefen samt till kansli@skurup.se för diarieföring.

4. Ärendet ska sekretessmarkeras enligt OSL 18 kap 1 §.

5. Polisanmälan upprättas av säkerhetschefen i samråd med den förtroendevalda, och den kommer att åtkomstskyddas.

Telefonsamtal via kommunens växel

1. Anteckna det som sägs under samtalet. (Se Checklista för hotfulla telefonsamtal)

2. Hotfulla samtal till politiker kopplas inte vidare.

3. Anteckningar görs om det som kommer fram under samtalet.

4. Anteckningarna skickas till berörd förtroendevald och till säkerhetschefen.

5. Anteckningarna diarieförs och sekretessmarkeras enligt OSL 18 kap 1 §.

6. Polisanmälan upprättas av säkerhetschefen i samråd med den förtroendevalda och åtkomstskyddas.

E-post direkt till förtroendevalda

1. Vidarebefordras till säkerhetschefen.

2. Vidarebefordras till kansli@skurup.se för diarieföring 3. Ärendet ska sekretessmarkeras enligt OSL 18 kap 1 §.

4. Polisanmälan upprättas av säkerhetschefen i samråd med den förtroendevalda och åtkomstskyddas.

Inlägg via kommunens officella Facebook-sida

1. Gör skärmdump och spar digitalt tillfälligt på datorn.

2. Dölj inlägget så att det inte syns.

3. Skicka till berörd förtroendevald och till säkerhetschefen.

4. Diarieför och sekretessmarkera enligt OSL 18 kap 1 §.

5. Polisanmälan upprättas av säkerhetschefen i samråd med den förtroendevalda och åtkomstskyddas.

(3)

Rutin 3 (3)

Fastställd av Gäller fr.o.m. Diarienummer

Kommundirektör 2016-08-01 KS 2016.482

Ansvarig Senast reviderad

Säkerhetschef 2016-06-15

E-post via kansli@skurup.se

6. Vidarebefordras till berörd förtroendevald och till säkerhetschefen.

7. Diarieför och sekretessmarkera enligt OSL 18 kap 1 §.

8. Polisanmälan upprättas av säkerhetschefen i samråd med den förtroendevalda och åtkomstskyddas.

Post till Skurups kommun

1. Ankomststämplas

2. Diarieförs och sekretessmarkeras enligt OSL 18 kap 1 §.

3. Vidarebefordras via diariet till den förtroendevalda och säkerhetschefen.

4. Polisanmälan upprättas av säkerhetschefen i samråd med den förtroendevalda och åtkomstskyddas.

References

Related documents

Dessa riktlinjer tillämpas vid olika former av otillåten påverkan såsom hot, våld, trakasserier och skadegörelse mot förtroendevalda med koppling till deras offentliga uppdrag

Detta gör att fallstudien lämpar sig bra, då fokus i den här undersökningen inte enbart är att redogöra för vilka erfarenheter som de förtroendevalda på lokal nivå har av hot,

Förtroendevalda ansvarar för att följa riktlinjerna och rapportera eventuell incidenten till gruppledare och till Härnösands kommuns säkerhetsansvarige via telefon

Torsås kommun har genom denna riktlinje tagit beslut om att det för de förtroendevalda, trots att de inte är anställda och därför inte omfattas av kommunens interna rutiner

• Arbetsledaren har ansvar för att vid behov kontakta företagshälsovården för medicinskt eller psykosocialt stöd. • Vid behov kontaktas den fackliga företrädaren/de

Att förtroendevalda utsätts för hot och våld eller trakasserier på grund av sitt politiska uppdrag är ett hot mot det demokratiska systemet på flera sätt.. Dels kan det bli

Denna handlingsplan utgör ett stöd för agerande och åtgärder som bör vidtas av och för politiker som riskerar att drabbas eller har drabbats av olika former av hot, våld,

Att förtroendevalda utsätts för hot och våld eller trakasserier på grund av sitt politiska uppdrag är ett hot mot det demokratiska systemet på flera sätt.. Delas kan det bli

Det är viktigt att eventuell information till medierna efter en incident med hot, våld eller trakasserier inte sker förrän den drabbade, polismyndigheten (förundersökningsledare)

Till skillnad mot Brottsförebygganderådets undersökning som visar att nästan hälften av politikerna som utsatts för hot, trakasserier eller våld har påverkats i sina uppdrag

Mötesteknik finns för att alla ska få likvärdiga möjligheter att komma till tals och ge sina uppfattningar till känna.. De finns för att beslut ska kunna ske på ett öppet,

Kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande har inte rätt till ersättning utöver årsarvode för förlorad arbetsinkomst, förlorad pensionsförmån

Det gäller avfall som hämtas, eller kan hämtas efter särskild beställning, vid fastigheten, vilket innefattar rest- och matavfall, grovavfall, trädgårdsavfall, avfall

 I sociala medier är det kontoadministratörerna som ska se till att inlägg raderas efter sex månader, enligt rutin för GDPR i digitala kanaler för Skurups kommun.. Tänk på

Skurups kommun ansvarar för inackorderingsbidrag till elever i gymnasieskolan med undantag för elever som går på folkhögskola eller fristående skola. Ansökan som gäller dessa

Om arbetstagare eller förtroendevald hos kommunen avlider representeras kommunen av kommunfullmäktiges presidium beträffande förtroendevald och förvaltningschef eller den denne

Förslag till Riktlinjer vid hot, våld, hat och trakasserier som riktas mot förtroendevalda i SDN Östra Göteborg har tagits fram för beslut av stadsdelsnämnden.. Förslag

Kontakta snarast (på kontorstid) kommunens säkerhetsenhet SKA och (efter kontorstid) kommunchefen för samråd om du blir utsatt för otillåten påverkan.. Otillåten påverkan ska

Nybro kommun har genom denna riktlinje tagit beslut om att det för de förtroendevalda, trots att de inte är anställda och därför inte omfattas av kommunens interna rutiner

Kommunstyrelsen ansvarar för att det finns resurser för att planera genomförandet av strategin för arbetet mot hot, våld och trakasserier på övergripandenivå. Kommunstyrelsen

Predicerar källorna av socialt stöd (närmsta chef, kollegor och närstående), de beroende variabler (intentionen att sluta på sitt arbete, arbetstillfredsställelse

Däremot uppgav några sjuksköterskor att de efter våldshändelser klarar av att hålla samma arbetstempo och ge en säker samt kompetent vård, även om de

Samtliga politiska ledare har hört, läst eller känner till att politiker blir utsatta för hot, våld eller trakasserier med koppling till sitt politiska uppdrag.. Somliga av