Bidragsbelopp per program till friskolor budgetår 2012

13  Download (0)

Full text

(1)

Innehållsförteckning

Bidragsbelopp per program till friskolor budgetår 2012 ... 3

Prislista interkommunal ersättning, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildning år 2012 5 Miljöbokslut för utbildningsnämnden 2011 ... 7

Val av nämndsrepresentant till programrådet för Barn- och fritidsprogrammet, Ekonomi programmet, Estetiska programmet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet ... 8

Delegation till förvaltningschef att fatta beslut om nyttjande av elevpeng för utlandsstudier ... 9

Anmälan av protokoll, delegeringsbeslut och övrig information ... 10

Information... 11

Internbudget 2012 ... 11

Elever med heltäckande slöja i skolan ... 11

Domslut hos Förvaltningsrätten i Jönköping ang. bidragsbelopp för Fria Academin Skövde ... 11

Pris på personallunch ... 11

Sammanträdestider för 2012 ... 11

Stipendium för entreprenörskap instiftat av Arne Lorentzon AB ... 12

Projekt Skoldatatek ... 12

Revidering av delegationsordning ... 12

Gymnasiesärskolan ... 12

Beslut om prognos för utbildningsnämnd ... 12

Budget 2013 ... 12

Gymnasium Skaraborg ... 13

Övrig information ... 13

Skola- arbetsliv ... 13

Växjökonferensen ... 13

Introduktionsprogrammen ... 13

Nätverksproblem på Västerhöjdsgymnasiet ... 13

Blåvingen ... 13

Verksamheten i Blåvingen kommer att flyttas till gamla Teliahuset i ett par veckor då en vattenskada har uppstått. ... 13

(2)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Skövde stadshus KS-salen kl. 08.30-14.30

Deltagande Beslutande Ersättare

Ulla-Britt Hagström (FP) ordf Elisabet Eriksson (S)

Rohland Peterson (M) Armin Ibrisagic (M) Karin Kjellgren (C) Erkki Salmisaari (S) Linda Henricsson (S) Ragnar Zederfeldt (M) Rasmus Burge (MP)

Malin Wadman (S) Tord Lindqvist (S) Sven Sundberg (M) Göran Hjert (M) Fredrik Karlström (S)

Övriga deltagande Tjänstemän och fackliga förtroendemän Föredragande

Gustaf Olsson, förvaltningschef

Emma Ericsson, sekreterare Maria Gyllenberg ekonom § 1, 2 och 7 Christina Lidén § 7

Utses att justera

Underskrifter Sekreterare

...

Paragrafer 1-8 Emma Ericsson

Ordförande

...

Ulla-Britt Hagström

Justerande

...

Armin Ibrisagic

ANSLAG

Protokollet är justerat.

Organ Utbildningsnämnden

Sammanträdesdatum 2012-01-31 Anslagsdatum 2012-02-07

Justeringsdatum 2012-02-07 Överklagningstid till och med 2012-02-28

Förvaringsplats

för protokollet Utbildningskontoret, Skövde stadshus

Underskrift

...

Emma Ericsson

(3)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

UN§ 1

UNAU § 2 dnr: 12/0005-021

Bidragsbelopp per program till friskolor budgetår 2012

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att fastställa nedanstående bidragsbelopp per elev och program, till friskolor för budgetår 2012.

Belopp per år avser grundbelopp (bidrag inkl. måltider, administra- tion och moms) och baserar sig på Utbildningsnämndens budget 2012.

Program enligt GY11

Yrkesförberedande program Barn- och fritidsprogrammet

Bygg- och anläggningsprogrammet exkl. inr. anl.fordon Bygg- och anläggningsprogrammet inr. anl.fordon El- och energiprogrammet

Fordons- och transportprogrammet exkl. inr. transport Fordons- och transportprogrammet inr. transport Handels- och administrationsprogrammet

Hantverksprogrammet Industritekniska programmet

Restaurang- och livsmedelsprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet

Vård- och omsorgsprogrammet Högskoleförberedande program Ekonomiprogrammet

Estetiska programmet exkl. inr. musik Estetiska programmet inr. musik Humanistiska programmet Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet

Tillägg för elever på Programinriktat individuellt val för extra stöd som eleven behöver för att uppnå behö- righet för yrkesprogrammet. Ersättningen betalas ut un- der högst ett läsår. (SL 17 kap 35§ samt SKOLFS 2011:64 5§)

Kr/år

74 706 131 003 162 734 106 163 130 442 154 843 70 860 113 654 124 291 119 079 140 641 66 892 Kr/år 66 925 66 896 114 337 78 209 70 173 68 473 77 705 2 700 kr/ ämne och läsår.

(4)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Program enl. ”gamla gy.skolan”

Kr/år

Barn- och fritidsprogrammet Byggprogrammet

Elprogrammet Energiprogrammet

Estetiska programmet inr. musik Fordonsprogrammet exkl. inr. transport Fordonsprogrammet inr. transport

Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet

Hotell- och restaurangprogrammet Industriprogrammet

Mediaprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet Omvårdnadsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet

74 706 131 003 106 163 122 444 114 337 130 442 154 843 70 860 113 654 119 079 124 291 85 241 70 173 66 892 66 606 77 705

(5)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

UN § 2

UNAU § 3 dnr: 12/0004-021

Prislista interkommunal ersättning, gymnasieskolan, gymnasie- särskolan och vuxenutbildning år 2012

Beslut

Utbildningsnämnden fastställer prislista för interkommunal debitering år 2012 en- ligt nedan.

Gymnasieskolans program enl. GY11

Program Kr/elev/år

Bygg- och anläggningsprogrammet 130 335

Bygg- och anläggningsprogrammet, inr.anläggningsfordon 159 398

Barn- och fritidsprogrammet 78 772

Ekonomiprogrammet 71 645

El- och energiprogrammet 107 584

Estetiska programmet 71 618

Estetiska programmet, inr. musik 115 070

Estetiska programmet, tillägg grupp för elever med autism 112 018

Fordons- och transportprogrammet 129 821

Fordons- och transportprogrammet, inr. transport 152 171

Handels- och administrationsprogrammet 75 249

Hantverksprogrammet 114 445

Humanistiska programmet 81 980

Industritekniska programmet 124 187

Naturvetenskapsprogrammet 74 620

Restaurang- och livsmedelsprogrammet 119 414

Samhällsvetenskapsprogrammet 73 063

Teknikprogrammet 81 518

VVS- och fastighetsprogrammet 139 163

Vård- och omsorgsprogrammet 71 615

Introduktionsprogrammen exkl. programinriktat individuellt val 150 829 Tillägg per ämne för elev på programinriktat individuellt val där ele-

ven behöver extra stöd för att nåbehörighet till yrkesprogrammet.

Ersätts högst ett läsår (SL 17 kap 35§ sant SKOLFS 2011:64 5§).

2 700

Gymnasieskolan enl. ”gamla systemet”

Program Kr/elev/år

Barn- och fritidsprogrammet 78 772

Byggprogrammet 130 335

Energiprogrammet 122 496

Elprogrammet 107 584

Estetiska programmet, inr. musik 115 070

Fordonsprogrammet 129 821

Fordonsprogrammet, inr. transport och logistik 152 171

Handels- och administrationsprogrammet 75 249

Hotell- och restaurangprogrammet 119 414

Hantverksprogrammet 114 445

Industriprogrammet 124 187

(6)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Medieprogrammet 88 421

Naturvetenskapsprogrammet 74 620

Omvårdnadsprogrammet 71 615

Samhällsvetenskapliga programmet inkl. spec.utformat prg. idrott 71 353

Teknikprogrammet 81 518

Specialutformat program mot elever med autism 183 636

Specialutformat program lärling 104 982

Gymnasiesärskolan

Program Kr/elev/år

Yrkesförberedande program, elev utan personlig assistent 192 534 Yrkesförberedande program, elev med personlig assistent 174 974

Yrkesträning, elev utan personlig assistent 349 636

Yrkesträning, elev med personlig assistent 256 944

Verksamhetsträning 292 084

Blåvingen/Guldvingen, elev utan personlig assistent 603 810

Blåvingen/Guldvingen, elev med personlig assistent 287 052

För elever med personlig assistenten som Skövde avlönar tillkommer motsvaran- de lönekostnad.

Vuxenutbildningen

Kurs Pris

Gymnasiekurser 45 kr/poäng

Validering gymnasiekurser 45 kr/poäng

Skaraborgsdistansen 39 kr/poäng

Gruv 45 kr/poäng

SoL-träffen 66 kr/timme

SFI 50 kr/timme

Särvux 63 kr/timme

(7)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

UN § 3

UNAU § 4 dnr: 12/0003-041

Miljöbokslut för utbildningsnämnden 2011

Beslut

Redovisat miljöbokslut för utbildningsnämndens verksamheter godkänns.

Bakgrund

Miljöbokslut för nämnden ska varje år lämnas till miljöstrategen på Samhälls- byggnadsenheten, som in sin tur sammanställer en miljöredovisning i Skövde kommuns årsredovisning.

Efter facklig samverkan framkom förslag på tillägg att tillskottsvärme används även på Kavelbrogymnasiet samt Vuxenutbildningen.

Handlingar

Miljöbokslut för 2011

(8)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

UN§ 4

UNAU § 5 dnr: 11/0010-002

Val av nämndsrepresentant till programrådet för Barn- och fri- tidsprogrammet, Ekonomi programmet, Estetiska programmet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att utse Rasmus Burge (MP) till nämndens represen- tant i programrådet för Ekonomi programmet och Estetiska programmet. Samt Göran Hjert (M) till nämndens representant i programrådet för Barn- och fritids- programmet och Restaurang- och livsmedelsprogrammet.

Bakgrund

Tove Stibe (MP) samt Sophie Lenasdotter (M) har avsagt sig sitt uppdrag i utbild- ningsnämnden, Skövde kommun. Till nya ersättare i utbildningsnämnden har kommunfullmäktige utsett Rasmus Burge (MP) samt Göran Hjert (M).

Handlingar

(9)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

UN§ 5 dnr: 12/0009-001

Delegation till förvaltningschef att fatta beslut om nyttjande av elevpeng för utlandsstudier

Beslut

Utbildningsnämnden beslutar att förvaltningschef har delegation att fatta beslut om nyttjande av elevpeng för utlandsstudier.

Bakgrund

Elever med båda eller en förälder bosatta/bosatt utomlands inkommer ibland med ansökningar gällande att få tillstånd att flytta med sig skolpengen för att studera utomlands. I dessa fall görs en kontroll av den skola eleven avser att studera vid.

Detta för att säkerställa att kvaliteten är av sådan art att det kan likställas med ett program i den svenska gymnasieskolan.

I samtliga fall är det endast kostnad för skolpeng som kan bli aktuell. Kostnader för resor, boende m.m. bekostas i samtliga fall av den studerande.

(10)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

UN § 6 dnr: 12/0010-001

Anmälan av protokoll, delegeringsbeslut och övrig information

Beslut

Protokoll, beslut i delegerande ärenden samt handlingar för information anmäls enligt förteckning 12/0010-001

Handlingar 12/0010-001

(11)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

UN § 7

Information

Internbudget 2012

Den 16 januari beslutade utbildningsnämndens arbetsutskott på delegation att fastställa internbudget för 2012.

Förvaltningsekonom Maria Gyllenberg informerade nämnden i ärendet.

Elever med heltäckande slöja i skolan

Frågan lyftes av ordförande Ulla-Britt Hagström på det gemensamma arbetsut- skottet den 30 januari. Skolchef och utbildningschef får i uppdrag att undersöka frågan och komma med ett förslag till förhållningsätt i de kommunala skolorna i Skövde kommun.

Domslut hos Förvaltningsrätten i Jönköping ang. bidragsbelopp för Fria Academin Skövde

Förvaltningsrätten bifaller Fria Academins överklagan på bidragsbelopp för det specialutformade teknikprogrammet(SMTE) år 2010. Det är nu Skövde kommun som skall räkna fram det korrekta beloppet och betala ut till Fria Academin. Bi- draget kommer att periodiseras från 2011 års budget.

Pris på personallunch

Efter sänkningen av restaurangmomsen har frågan om priset på personallunch ak- tualiserats. Det gemensamma arbetsutskottet anser att den nuvarande prissättning- en skall behållas. Utbildningsnämnden följer gemensamma arbetsutskottets re- kommendation.

Sammanträdestider för 2012

Kommunens tidsplan för budget och uppföljning har ändrats från att vi skall ha kvartalsrapporter till tertialrapporter. För att beredning och utskick till nämnd skall stämma överens med tidsplanen för ekonomin ändras nämndsammanträdet i maj.

Utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade den 16 januari att flytta sammanträ- dena i maj 2012 till arbetsutskott den 21 maj och nämndsammanträde den 5 juni.

(12)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Stipendium för entreprenörskap instiftat av Arne Lorentzon AB

Arne Lorentzon AB har instiftat ett stipendium på 25 000 kronor till arbetslag i grundskolan och elever i gymnasieskolan i Skövde Kommun.

Syftet med stipendiet är att uppmuntra och belöna kreativitet och nytänkande.

Vilket i förlängningen leder till den egna ortens utveckling, så att den blir attraktiv för unga människor.

Juryn som utser vinnande bidrag består av skol- och utbildningsnämndens arbets- utskott. Priset delas ut i april varje år.

Projekt Skoldatatek

Rektor Christina Lidén informerade att gymnasiesärskolan tillsammans med grundskolan har ansökt om bidrag till ett skoldatatek av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Elever med särskilda behov (läs och skrivsvårigheter och neuropsykiatriska funk- tionsnedsättningar) får tillgång till resurser som syftar till inlärning i form av an- passade programvaror och alternativa verktyg i lärandet.

Revidering av delegationsordning

Beslut om reviderad delegationsordning flyttas till utbildningsnämndens samman- träde den 17 april. Tidigare har det sagts att revideringen skall vara klar till febru- arinämnden i år. Då flera rapporter skall färdigställas flyttas revidering av delega- tionsordningen fram till april.

Gymnasiesärskolan

Kommunledningen önskar att ombyggnationen av gymnasiesärskolan skall flyttas fram ett år. Utbildningsnämnden avvaktar kommunfullmäktiges beslut.

Beslut om prognos för utbildningsnämnd

Prognosen för utbildningsnämnden visar ett underskott på 3 445 tkr. Utbildnings- nämnden begärde av kommunstyrelsen i samband med verksamhetsplanering och budget att under 2011 få använda 5 mnkr av ackumulerat överskott för att klara omställningen till den nya gymnasieskolan.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har nu beslutat att notera begäran som kommer att regleras i bokslutet.

Budget 2013

Utbildningschef informerade om det ekonomiska läget i kommunen inför budget 2013. Chefsguppen i utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att presentera för- slag på åtgärder/besparingar per skola med de konsekvenser som kan uppstå.

(13)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Gymnasium Skaraborg

Tidigare förslag på att Antagningskansliet ska flytta till kommunalförbundet har lagts ner.

Beredningsgruppen för kvalité skall omformulera sitt uppdrag för 2012 angående de nationella proven.

UN § 8

Övrig information Skola- arbetsliv

De medel på 150 000 kronor som avsatts till projektledare inom skola-arbetsliv är inte tillräckliga enligt näringslivsforums representant Erik Prestgaard. Kommunal- förbundet söker 1.2 milj till flera kommuner från tillväxtprogrammen i Västra Gö- taland, informerar ordförande Ulla-Britt Hagström.

Växjökonferensen

Sven Sundberg och Ragnar Zederfeldt rapporterade från Växjökonferensen som var mellan den 25-26 januari.

Introduktionsprogrammen

Rektor Tony Fredriksson samt Rohland Peterson och Elisabet Eriksson vill infor- mera nämnden den 17 april om de erfarenheter Introduktionsprogrammen har gett dem under det första året.

Nätverksproblem på Västerhöjdsgymnasiet

IT avdelningen samt Atea felsöker vad som kan ha orsakar nätverksproblemen på Västerhöjdsgymnasiet. Det finns inga misstankar att någon medvetet skadat nät- verket.

Blåvingen

Verksamheten i Blåvingen kommer att flyttas till gamla Teliahuset i ett par veckor då en vattenskada har uppstått.

Figure

Updating...

References

Related subjects :