• No results found

Mackmyra 2 (Hästhovsgatan 8) – Ansökan om bygglov för fasadändring av enbostadshusFörslag till beslut

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Mackmyra 2 (Hästhovsgatan 8) – Ansökan om bygglov för fasadändring av enbostadshusFörslag till beslut"

Copied!
5
3
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Hörby kommun 242 80 Hörby| Besöksadress: Ringsjövägen 4| Tel: 0415-37 80 00| Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se

Bygg- och miljönämnden

Mackmyra 2 (Hästhovsgatan 8) – Ansökan om bygglov för fasadändring av enbostadshus

Förslag till beslut

Bygglov beviljas för fasadändring.

Beslutet är fattat med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Enligt fastställd taxa, antagen av kommunfullmäktige, 28 oktober 2019 § 220 utgör avgiften för bygglov 7688 kronor.

Upplysning

Beslutet om bygglov kommer att kungöras i Post- och inrikes tidningar. Vi kommer även meddela berörda grannar att ni fått bygglov.

Ni får inte börja innan det har gått fyra veckor från att beslutet har kungjorts i Post- och inrikes tidningar. Normalt kungör vi beslutet två vardagar efter beslutsdatumet för ert lov. Ni får inte påbörja arbetet innan ni har fått ett startbesked från oss.

(2)

Ert bygglov måste påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från den dag då beslutet fått laga kraft. Ni har påbörjat ert bygglov när ni har fått ert startbesked. Påbörjar ni inte ert lov inom två år slutar lovet att gälla.

Hur du överklagar

Detta beslut kan överklagas. Du ska skriva överklagan till Länsstyrelsen i Skåne, men skicka den till Hörby kommun, Bygg- och miljönämnden, 242 80 Hörby. Bygg- och miljönämnden måste ha fått din överklagan senast 3 veckor efter den dag du tog del av beslutet för att kunna pröva den. Har överklagan kommit in i rätt tid kommer den att skickas vidare till

länsstyrelsen.

Hur du utformar överklagandet

Ange vilket beslut du överklagar genom att ange ärendets beslutsdatum, diarienummer och fastighetsbeteckning.

Skriv att du överklagar beslutet, varför du tycker att beslutet är fel och hur du vill att beslutet ska ändras.

Bifoga handlingar eller annat som du tycker stöder din uppfattning.

Underteckna skrivelsen och förtydliga namnteckningen.

Ange ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Övrig information

Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna överklagan. Skicka i så fall med en fullmakt.

Sammanfattning av ärendet

Ansökan om bygglov för fasadändring inkom den 1 juni 2020 på fastigheten Mackmyra 2. Fastigheten är belägen inom detaljplan 1266-P07/161.

Detaljplanen vann laga kraft den 17 juli 2007.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Eslövs kommun bedömer att det inte finns några hinder för att bevilja åtgärden.

Förslag till beslutsmotivering

Förslagen fasadändring omfattar inte en byggnad eller byggnadsstruktur som är särskilt bevarandevärde. Bygglov för fasadändring kan därmed beviljas med 9 kap. 30 § Plan- och bygglagen.

(3)

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Fastigheten är belägen inom detaljplan 1266-P07/161. Detaljplanen vann laga kraft den 17 juli 2007.

Bygglov beviljades för fastigheten Mackmyra 2, nybyggnation av

enbostadshus, den 16 maj 2011. Ansökan inkommen den 28 april samma år.

Ansökan inkom alltså under plan- och bygglag (1987:10) vad vi idag kallar ÄPBL, äldre plan- och bygglagen. Beslutet fattades under nuvarande lagstiftning plan- och bygglagen (2010:900) av övergångsbestämmelser 2 punkten till den nya lagen framgår att äldre föreskrifter ska gälla för mål som har påbörjats före den 2 maj 2011.

I bygglovet från 2011 finns en 2,35 meter bred takterrass som aldrig utfördes.

Nu aktuell ansökan skiljer sig från den tidigare endast genom att bredden ökats till 3,2 meter.

Ärendets beredning

Av 9 kapitlet 2 § 3 c följer att bygglov krävs om en byggnads yttre utseende avsevärt påverkas och byggnaden är belägen inom detaljplanerat område.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Eslövs kommun bedömning är att åtgärden i ärendet är fråga om en fasadändring. Befintlig yta får ett nytt material samt ett skyddsräcke med en höjd på 1,1 meter. Underlaget och skyddsräcket utförs i trä.

Analys och förslag

Ärendet handläggs av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Eslövs kommun, då sökanden är ledamot i Bygg- och miljönämnden i Hörby

(4)

kommun. Om åtgärden utlöser anmälansplikt enligt 6 kap. 5 § 3 punkten plan- och byggförordningen blir en fråga för Bygg- och miljöförvaltningen Hörby kommun. Oavsett vilket ska de regler som gäller för de tekniska egenskapskraven beaktas. Dessa regler finns i plan- och byggförordningen (2011:338), Boverkets byggregler (BFS 2011:6) och tillämpning europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) (BFS 2011:10).

Gällande bestämmelser

Av 9 kap. plan- och bygglagen (2010:900) följer:

2 § Det krävs bygglov för 1. nybyggnad,

2. tillbyggnad, och

3. annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov har anpassats till utan att den avsedda användningen

kommit till stånd,

b) det i byggnaden inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri, eller

c) byggnaden byter färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt.

Första stycket 3 c gäller bara om byggnaden ligger i ett område som omfattas av en detaljplan.

Av 9 kap. PBL följer

30 §, Bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan, om 1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser

a) överensstämmer med detaljplanen, eller

b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen fastighetsbildningslagen (1970:988),

2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,

3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa, och

4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6

§ tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket, 13, 17 och 18 §§.

Om åtgärden är en sådan ändring av en byggnad som avses i 2 § första stycket 3 b eller c, ska bygglov ges även om fastigheten eller byggnaden inte uppfyller kraven i första stycket 1.

Sådana åtgärder som genomförts utan bygglov med stöd av 4-4 c §§ eller motsvarande äldre bestämmelser ska inte beaktas vid bedömningen av om ett byggnadsverk eller en åtgärd överensstämmer med detaljplanen. Lag

(2018:636).

(5)

Förvaltningens förslag till beslut - Bygglov beviljas för fasadändring.

- Att bevilja lovet med stöd av 9 kap. 30 § PBL.

- Enligt fastställd taxa, antagen av kommunfullmäktige, 28 oktober 2019 § 220 utgör avgiften för bygglov 7688 kronor.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2020-08-10 - Fakturaunderlag 2020-08-10 - Ansökningsblankett 2020-06-01 - Sektionsritning 2020-06-01 - Planritning 2020-06-01 Beslutet skickas till

- Sökande Ärendet berett av

Bakis Issa

Bygglovshandläggare Eslövs kommun

References

Related documents

(2) Vid annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som

a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov

Bygg- och miljönämnden anser att det inte finns tillräckligt med underlag för att bedöma huruvida den nya konstruktionen kan uppfylla de krav som finns gällande bärighet

Bygglov beviljas för fasadändring av bostadshus/affärshus i form av byte av balkongdörr, byte av takfönster samt uppförande av tre nya

a) byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för eller enligt senast beviljade bygglov

Bygglov beviljades 2019-01-23 av bygg- och miljönämnden för nybyggnad av förråd, uppförande av plank samt fasadändring på fastigheten Dybeck 2.. Överklagningarna

Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den

I överklagan yrkar sökande i första hand att Länsstyrelsen ska upphäva Bygg- och miljönämndens beslut och återförvisa det till nämnden för

- Då byggnaden är särskilt värdefull i enlighet med 8 kap 13 § Plan- och bygglagen och inte får förvanskas bör sökande återgå till ursprunglig indelning av fönstren eller

fönster. Därmed bedöms dessa ändringar vara en förvanskning av byggnaden, vilket även utlåtandet från inhyrd stadsantikvarie håller med om. Bygglov för byte av fönster, byte

9. hushållning med vatten och avfall, 10. bredbandsanslutning, och 11. laddning av elfordon. Vad som krävs för att ett byggnadsverk ska anses uppfylla första stycket framgår av

Åtgärden bedöms inte heller som en nödvändighet för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett.. ändamålsenligt sätt i enlighet med 9 kap 31b § punkt 2 PBL, detta

Bygglov beviljas för ändrad användning av enbostadshus till HVB-hem samt nybyggnad av parkeringsplats på fastigheten Västerstad 1:7. Beslutet är fattat med stöd av 9 kap 31 §

Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn

Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn

Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn

betydande skuggning inte sker och planket placeras i samband med en befintlig infart. Sökande har rätt att skapa insynsskydd till sin bakgård, även om fullt skydd mot insyn inte

Bygglov beviljas för tillbyggnad av enbostadshus med altan/balkong samt fasadändring på fastigheten Västerstad 1:7.. Beslutet är fattat med stöd av 9 kap 31 § Plan-

Dessa brukar kalla utformningskraven, som säger bland annat att bygglov inte får beviljas om den föreslagna åtgärden bedöms vara en ändring som inte har en god form-, färg-

Bergstrand, som tydligen icke sökt i detta den svenska dramatikens dit­ tills ojämförligt mest beundrade verk, har funnit ” det mycket svårt att återfinna den

Byggnadsnämnden föreslås uppdra till plan och bygglovskontoret att ta fram förslag till ny detaljplan som möjliggör byggande enligt ansökan. Byggnadsnämnden föreslås även

Förutom byggnadsavgift skall även tilläggsavgift tas ut om åtgärden innebär att en byggnad till viss del tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat

Det krävs bygglov för annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen