Information om din hiss

Download (0)

Full text

(1)

1

Bostadsanpassning Besöksadress Telefon

Postadress Kyrkogatan 14 0173-86 000

Box 36 Östhammar

742 21 Östhammar www.osthammar.se

Information till dig som har bostaden anpassad med en hiss.

Vi som arbetar med bostadsanpassning får ofta frågor om regler kring bostadsanpassningsbidrag.

För att underlätta för dig som har en hiss som bostadsanpassning har vi gjort ett informationsblad.

Ta dig tid att läsa igenom informationsbladet och ha det till hands när problem uppstår med din hiss!

Hör gärna av dig till någon av oss handläggare om du har frågor om din bostadsanpassning.

Östhammar 2020-03-19

Catharina Ganebo/ Ursula Worsch Persson Handläggare Bostadsanpassning

(2)

2

Bostadsanpassning Besöksadress Telefon

Postadress Kyrkogatan 14 0173-86 000

Box 36 Östhammar

742 21 Östhammar www.osthammar.se

Viktigt om din hiss - bostadsanpassning

Ansvar

Den som har beviljats bostadsanpassningsbidrag äger hissen och har underhållsansvaret.

Du ansvarar för att hissen används och sköts enligt leverantörens skötselanvisningar.

Hissen ska alltid vara parkerad i sitt laddningsläge, annars kan batterierna ta skada.

Om det finns en fjärrkontroll till hissen får du själv betala för byte av batterier på denna.

Service, besiktning och de flesta reparationer bekostas av bostadsanpassningsbidraget.

Diskutera alltid med handläggare innan du beställer reparation eller tackar ja till service-teknikers erbjudande om reparation.

Försäkring

För att skydda sak och person är det viktigt att informera ditt försäkringsbolag om de förändringar som sker på din fastighet/ i din bostad. Kontakta din

hyresvärd eller bostadsrättsförening om du bor i flerbostadshus, för att höra om de kan inkludera hissen i sin försäkring.

Besiktning och service

Hissen ska genomgå en första besiktning efter installation av ackrediterat besiktningsföretag innan den får tas i bruk. Hissföretaget skickar

besiktningsprotokollet till kommunen, som utfärdar ett startbesked.

Det är först när startbeskedet kommit som man får ta hissen i bruk.

(3)

3

Bostadsanpassning Besöksadress Telefon

Postadress Kyrkogatan 14 0173-86 000

Box 36 Östhammar

742 21 Östhammar www.osthammar.se

Den som har en hiss på sin fastighet är enligt lag ansvarig för att den besiktigas regelbundet (vart annat år).

Kommunen har för närvarande avtal för besiktning och service av hissar installerade som bostadsanpassning. Företagen tar kontakt med dig när det är aktuellt med besiktning eller service och kostnaden för detta betalas av

kommunen utan att du behöver ansöka om reparationsbidrag. Du får ett skriftligt beslut med kopia på besiktnings-och serviceprotokoll hemsänt/post.

Vid fel på hissen

Om fel uppstår på hissen ansvarar du själv för att felsökning görs.

Om felet orsakas av bristande underhåll eller felaktigt användande får du själv bekosta felsökning och reparation.

Fel som uppstår inom garantitiden ska anmälas till det företag som levererat hissen. Dekal med företagets namn och telefonnummer finns på hissen.

Fel som uppstår efter garantitidens utgång anmäls hos det företag som kommunen har avtal med.

Du som äger hissen är fakturamottagare och ansvarar för att fakturan betalas i tid.

Ansökningsblankett för reparationsbidrag finns att ladda ner/ skrivas ut från kommunens hemsida. Kontakta Östhammar Direkt (tel. 0173-86 000) för att få blanketten hemskickad.

När behovet av hiss upphört

Ansvaret för besiktning och service övergår på fastighetsägaren när den som fått hissen flyttar från adressen.

Kommunen återanvänder i möjligaste mån hissar, men har begränsade

lagringsmöjligheter. Du ansvarar själv för ev. nedmontering och återställande, men möjlighet finns att ansöka om ett återställningsbidrag.

Kontakta alltid handläggare av bostadsanpassningsbidrag när behovet av hiss upphör!

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :