• No results found

Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 1"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Malmö stad

Stadskontoret 1 (2)

SIGNERAD 2020-04-09

Datum

2020-04-09

Vår referens

Pernilla Mesch Sekreterare

pernilla.mesch@malmo.se

Tjänsteskrivelse

Tillämpningsföreskrifter för digitala sammanträden

STK-2020-594 Sammanfattning

Utifrån det rådande läget med smittspridning av Covid-19 beslutade kommunfullmäktige den 19 mars 2020 att tillåta att ledamöter i nämnder och utskott får delta vid respektive nämnds- eller utskottssammanträden på distans när deltagandet kan ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att ta fram tillämpningsföreskrifter.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Kommunstyrelsen godkänner tillämpningsföreskrifterna att gälla till och med den 31 augusti 2020.

2. Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att vid behov revidera tillämpningsföreskrifterna till följd av eventuella nya myndighetsrekommendationer, m.m.

3. Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att följa tillämpningsföreskrifterna.

4. Kommunstyrelsen förklarar paragrafen omedelbart justerad.

Beslutsunderlag

 G-Tjänsteskrivelse KSAU 200414 Tillämpningsföreskrifter för digitala sammanträden

 Tillämpningsföreskrifter för digitala nämdssammanträden

 Instruktioner för distansdeltagande på nämndssammaträde

 Gruppledaröverenskommelse 2020-03-19

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-14 Kommunstyrelsen 2020-04-15

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder

Avdelningen för intern ledning och stöd

Ärendet

Till ärendet bifogas underlag.

För kännedom bifogas ”Instruktioner för distansdeltagande på nämndssammanträde” och

”Gruppledaröverenskommelsen 2020-03-19”

(2)

2 (2)

Ansvariga

Jonas Rosenkvist Avdelningschef

Eva Marie Tancred Utvecklingssekreterare Andreas Norbrant Stadsdirektör

References

Related documents

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att arbetsutskottet har beslutat i enlighet med

 Med ändring av kommunstyrelsens beslut 2019-12-02, § 290, utses kommundirektör Lena Mårtensson Stenudd som stämmoombud i Kommuninvest AB och Kommuninvest Ekonomisk förening.. Som

Ett avtal med extern leverantör av catering kan ge möjlighet till utkörning till alla kommunens verksamhetslokaler.. Idag erbjuds utkörning

I den första delen lämnas förslag på hur reglerna i upphandlingslagstiftningen om upphandling under EU:s tröskelvärden och om upphandling av de tjänster som anges i bilaga 2

Kommunfullmäktige beslutade den 19 mars 2020, § 67, att medge att ledamöter i nämnder och utskott får delta på distans vid respektive nämnds eller utskotts sammanträden när

Transparens och en tydlig information till medborgarna är en viktig del i att bygga tillit till de förtroendevalda och skapa förtroende för kommunens arbete.. Vaxholm använder sig

• Se till att gästerna alltid intar mat och dryck sittandes vid bord, eller om det är möjligt utan att trängsel uppstår, sittandes vid en bardisk.. • Servera endast buffé

Verksamhetsplanen tar även upp de mål och uppdrag som nämnden fått från kommunfullmäktige i värdkommunen Uppsala i de fall där de är relevanta för samtliga åtta kommuner