• No results found

Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter samt Alkohollagen (2010:1622)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter samt Alkohollagen (2010:1622)"

Copied!
6
0
0

Full text

(1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

16

Sammanträdesdatum

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2019-05-22

Ordförandens sign Justerandes sign

BMN §63 ALLM.2019.36

Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter samt Alkohollagen (2010:1622)

Beslut

Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att

 Anta förslag till taxa för nämndens verksamhet enligt Lag om tobak och liknande produkter och Alkohollagen och att

 Taxan ska gälla från 1 juli 2019 bortsett från årliga tillsynsavgifter (§ 4) som ska tillämpas från 1 januari 2020.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M).

Sammanfattning av ärendet

Den 12 december 2018 beslutade riksdagen om en ny lag, Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Den nya lagen ersätter Tobakslagen och Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Lagen innehåller flera

skärpningar, bland annat införs tillståndsplikt för handel med tobak och fler miljöer blir rökfria. Förändringarna syftar till att minska tobaksbruket och att motverka illegal handel med tobak. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2019. Enligt lagen får kommunen ta ut avgift för tillståndsprövning och tillsyn.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt Lag om tobak och liknande produkter och alkohollagen. Ansvaret kring den senare är delat med Socialförvaltningen, bygg- och miljönämnden ansvarar för tillsynen över detaljhandel med folköl.

Tillsynen över detaljhandel med tobak och detaljhandel med folköl kan i viss mån samordnas och därför föreslås att även fortsättningsvis samma taxa omfattar bägge tillsynsområdena.

De tobakshandlare som innan 1 juli 2019 har anmält försäljning enligt Tobakslagen till kommunen får fortsätta sin försäljning även efter den 1 juli.

De måste dock senast den 31 oktober 2019 inkomma med en ansökan om tillstånd till handel med tobaksvaror.

Den nya tillståndsprövningen ska omfatta både sökandens vandel och ekonomiska förhållanden och förutsättningar. Egenkontrollprogram för verksamheten ska redan bifogas ansökan om försäljningstillstånd och även ett

(2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

16

Sammanträdesdatum

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2019-05-22

Ordförandens sign Justerandes sign

uteblivet eller bristfälligt egenkontrollprogram kan utgöra skäl för avslag på ansökan.

Försäljningen av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare fortsätter att vara anmälningspliktig.

Förslaget till timavgift är densamma som i nuvarande taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt Tobakslagen och Alkohollagen. I samband med att en större översyn över miljöbalkstaxan kommer att göras senare under året kan en förändring av timavgiften även för denna taxa komma att föreslås.

Denna taxa föreslås träda i kraft den 1 juli 2019, dvs samtidigt som den nya lagen bortsett från den del som avser årlig tillsynsavgift som föreslås träda i kraft 1 januari 2020 eftersom årlig avgift för 2019 redan är debiterad enligt gällande taxa.

Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande

Förslag till taxa för Lag om tobak och liknande produkter och alkohollagen ______________

Beslutet skickas till:

Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Akten

(3)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum Vår beteckning

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2019-05-08 ALLM.2019.36

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org. Nr: 212000-0340

641 80 Katrineholm Telefon:0150-577 00

www. Katrineholm. se E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare

Eva Frykman Bygg- och miljönämnden

Avdelningschef Miljö, 0150-576 61 Katrineholms kommun

Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter och Alkohollagen (2010:1622)

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att

 Anta förslag till taxa för nämndens verksamhet enligt Lag om tobak och liknande produkter och Alkohollagen och att

 taxan ska gälla från 1 juli 2019 bortsett från årliga tillsynsavgifter (§ 4) som ska tillämpas från 1 januari 2020.

Sammanfattning av ärendet

Den 12 december 2018 beslutade riksdagen om en ny lag, Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Den nya lagen ersätter Tobakslagen och Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Lagen innehåller flera

skärpningar, bland annat införs tillståndsplikt för handel med tobak och fler miljöer blir rökfria. Förändringarna syftar till att minska tobaksbruket och att motverka illegal handel med tobak. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2019. Enligt lagen får kommunen ta ut avgift för tillståndsprövning och tillsyn.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt Lag om tobak och liknande produkter och alkohollagen. Ansvaret kring den senare är delat med Socialförvaltningen, bygg- och miljönämnden ansvarar för tillsynen över detaljhandel med folköl.

Tillsynen över detaljhandel med tobak och detaljhandel med folköl kan i viss mån samordnas och därför föreslås att även fortsättningsvis samma taxa omfattar bägge tillsynsområdena.

De tobakshandlare som innan 1 juli 2019 har anmält försäljning enligt Tobakslagen till kommunen får fortsätta sin försäljning även efter den 1 juli.

De måste dock senast den 31 oktober 2019 inkomma med en ansökan om tillstånd till handel med tobaksvaror.

Den nya tillståndsprövningen ska omfatta både sökandens vandel och ekonomiska förhållanden och förutsättningar. Egenkontrollprogram för verksamheten ska redan bifogas ansökan om försäljningstillstånd och även ett uteblivet eller bristfälligt egenkontrollprogram kan utgöra skäl för avslag på ansökan.

Försäljningen av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare fortsätter att vara anmälningspliktig.

(4)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum Vår beteckning

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2019-05-08 ALLM.2019.36

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org. Nr: 212000-0340

641 80 Katrineholm Telefon:0150-577 00

www. Katrineholm. se E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Förslaget till timavgift är densamma som i nuvarande taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt Tobakslagen och Alkohollagen. I samband med att en större översyn över miljöbalkstaxan kommer att göras senare under året kan en förändring av timavgiften även för denna taxa komma att föreslås.

Denna taxa föreslås träda i kraft den 1 juli 2019, dvs samtidigt som den nya lagen bortsett från den del som avser årlig tillsynsavgift som föreslås träda i kraft 1 januari 2020 eftersom årlig avgift för 2019 redan är debiterad enligt gällande taxa.

Beslutsunderlag:

Beslutsmottagare:

________________

(5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

15

Sammanträdesdatum

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2019-05-22

Ordförandens sign Justerandes sign

BMN §62 ALLM.2019.38

Förslag till revidering av reglemente för bygg- och miljönämnden

Beslut

Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera bygg- och miljönämndens reglemente med anledning av att Tobakslagen och Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare den 1 juli 2019 ersätts av Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Under nämndens överläggning yttrar sig Martin Edgélius (M).

Sammanfattning av ärendet

Bygg- och miljönämnden har idag ansvar för kommunens tillsynsuppgifter enligt Tobakslagen och Lag om elektroniska cigaretter och

påfyllningsbehållare. Dessa två lagstiftningar ersätts den 1 juli 2019 av Lag om tobak och liknande produkter. Bygg- och miljönämnden har därutöver tillsyn över bland annat detaljhandel med folköl, detaljhandel med vissa receptfria läkemedel samt livsmedelskontroll av såväl butiker som restauranger och annan livsmedelshantering. Bygg- och miljönämnden föreslås därför att få ett fortsatt ansvar för tillsynen enligt Lag om tobak och liknande produkter.

Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande ______________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Akten

(6)

TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum Vår beteckning

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 2019-05-08 ALLM.2019.38

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Trädgårdsgatan 1 Org. Nr: 212000-0340

641 80 Katrineholm Telefon:0150-577 00

www. Katrineholm. se E-post: samhallsbyggnadsforvaltningen@katrineholm.se

Vår handläggare

Eva Frykman Bygg- och miljönämnden

Avdelningschef Miljö, 0150-576 61 Katrineholms kommun

Förslag till revidering av reglemente för bygg- och miljönämnden

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att revidera bygg- och miljönämndens reglemente med anledning av att Tobakslagen och Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare den 1 juli 2019 ersätts av Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter.

Sammanfattning av ärendet

Bygg- och miljönämnden har idag ansvar för kommunens tillsynsuppgifter enligt Tobakslagen och Lag om elektroniska cigaretter och

påfyllningsbehållare. Dessa två lagstiftningar ersätts den 1 juli 2019 av Lag om tobak och liknande produkter. Bygg- och miljönämnden har därutöver tillsyn över bland annat detaljhandel med folköl, detaljhandel med vissa receptfria läkemedel samt livsmedelskontroll av såväl butiker som restauranger och annan livsmedelshantering. Bygg- och miljönämnden föreslås därför att få ett fortsatt ansvar för tillsynen enligt Lag om tobak och liknande produkter.

Beslutsmottagare:

KS/KF

________________

References

Related documents

[r]

Sveriges kommuner och landsting har tagit fram en ny modell för taxa inom plan –och bygglagens områden. Detta är en helt ny konstruktion, som bygger på att det för olika typer

Annan miljöfarlig verksamhet, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller timavgift enligt taxebilaga 3.. 26 kap 3 § 3 st miljöbalken, eller 2 kap 31 §

Tobaksvaror och örtprodukter för rökning får inte tillhandahållas konsumenter på marknaden om den rapporteringsskyldighet som följer av första och andra styckena eller

Installation eller väsentlig ändring av en anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt, utan tekniskt samråd. Sådan anmälningspliktig inredning

Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att ändra fast angivna avgifter samt den avgift som ska utgå per timme handläggningstid med en procentsats som

Kommunfullmäktige godkänner utsänd kallelse med ändringen att ärendet om Revidering av reglementet för bygg-och miljönämnden beslutas före ärendet Förslag till taxa för

6 § Betalas inte avgiften inom föreskriven tid debiteras dröjsmålsränta från räkningens förfallodag enligt kommunens bestämmande. 7 § Om särskilda skäl föreligger

Bygg- och miljönämnden beslutar föreslå att kommunfullmäktige beslutar om en ny taxa för Bygg- och miljönämndens verksamhet inom miljöbalkens område.. Den enda ändringen

a) Ny- eller tillbyggnad av en- och tvåbostadshus och verksamhetslokaler utanför område med detaljplan, inom ramen för de villkor som bestämts i bindande förhandsbesked. b)

ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår. Anmälningsplikten gäller inte beläggning med metall som sker med vakuummetod eller

Enligt 10 kap 14 § plan- och bygglagen far Bygg- och miljönämnden, förelägga ägare av den fastighet, byggnad eller anläggning som frågan gäller att inom viss tid vidta

Några av miljöbalkens nämnda skäl för att medge undantag från nybyggnadsförbudet bedöms inte föreligga då sökt vindkraftverk placeras inom ett orört område som bedöms ha

SKYDDSNÄMNDENS VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN M.M. Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90. Anmälningsplikt enligt

4.4 Besluta att meddela föreläggande eller förbud som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken samt före- skrifter, domar och andra beslut som meddelats med stöd av balken

48 BYGG.2021.69, Marklov för nybyggnad av dagvattendammar och markuppfyllnader på fastigheterna Ekhammar 4:269, Ekhammar 4:21, Kungsängens-Tibble 1:38, bland annat adress Rålambs väg

Värden för ljudklassning av bostäder ges i svensk standard, SS 25267:2015. För projektet gäller projektanpassade krav enligt nedan, motsvarande ljudklass B.. Mellan utrymmen i

Sökande har inte redovisat att det finns i dagsläget tillräcklig med vatten idag. En provpumpning av brunnen borde genomföras. Då detta inte har genomförts är Kontorets förslag

Utöver ledamöter och tjänstgörande ersättare i Kommunstyrelse och nämnd har kommunens revisorer rätt att väcka ärenden i en nämnd eller i en. fullmäktigeberedning om ärendet

försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa

34 Rivningslov för rivning av fritidshus och andra komplementsbyggnade 3 35 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ridhus på fastigheten Ti 25 36 Bygglov för nybyggnad av

70 Remiss, anmälan om vattenverksamhet gällande anläggande av våtmark och muddring, Örnässjön - BMN 20/0006-2 Remiss, anmälan om vattenverksamhet gällande anläggande av våtmark

• Tillstånd för partihandel meddelas av den kommun där det företag som vill bedriva sådan handel har sitt säte eller, om företaget saknar säte inom landet, av den.. kommun