• No results found

Kallelse barn- och utbildningsnämnden 2021-05-19.pdf Pdf, 213.7 kB.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kallelse barn- och utbildningsnämnden 2021-05-19.pdf Pdf, 213.7 kB."

Copied!
3
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Barn- och utbildningsnämnden

KALLELSE

2021-05-12

Barn- och utbildningsnämndens sammanträde Dag: 2021-05-19

Tid: Kl. 08:30-12:30

Plats: Plenisalen samt digitalt via Zoom

Ärendelista Deltagare & tid Sidnr

1 Val av protokolljusterare

2 Fastställelse av föredragningslista 3 Förvaltningen informerar

4 Balanslista för ärenden i barn- och utbildningsnämnden 2021

5 Covid-19

6 Tema - Försteläraruppdrag Kl. 10:00-10:30 Paula Jansson, Torbjörn Bodman, förstelärare

7 Budgetuppföljning per den 30 april inkl.

helårsprognos

Kl. 10:30-10:40

Thomas Hjelm, controller

8 Salsafördelning för grundskolan 2022 Kl. 10:40-10:50

Thomas Hjelm, controller

9 Patientsäkerhetsberättelse 2020 Kl. 10:50-11:00

Pia Ehrnlund Bengtsson, verksamhetschef grund- och grundsärskola

(2)

10 Samverkansavtal Teknikcollege Östra Småland 2022-2026

Kl. 11:00-11:10 Anders Eriksson, verksamhetschef gy/vux

11 Yttrande över revisionsrapport - Granskning av kommunal vuxenutbildning för nyanlända

Kl. 11:10-11:20 Anders Eriksson, verksamhetschef gy/vux

12 Ansökan om start av fristående pedagogisk verksamhet - Soluddens familjedaghem

Kl. 11:20-11:35 Eva Johansson,

verksamhetschef förskola

13 Yttrande: Betänkandet SOU 2021:3 Skolbibliotek för bildning och utbildning (U2021/00554)

14 Ny förskola Vimmerby tätort

15 Riktade insatser för nyanländas lärande

16 Skolriksdag 2021 Återkoppling från

konferensdeltagarna

17 Anmälan av delegationsbeslut 18 Statsbidrag 2021

19 Meddelanden 20 Inbjudningar 21 Övriga frågor

(3)

Peter Karlsson Mia Gustafsson

Ordförande Sekreterare

References

Related documents

11 Ansökan om fortsatt driftbidrag som ska täcka merkostnaden för barn med behov av särskilt stöd.

Barn- och utbildningsnämnden godkänner förslag till samverkansavtal för Teknikcollege Östra Småland 2022 –

08:30-11:30 Plats: Locknevisalen, Stadshuset,

Ansökan om särskilt driftbidrag för merkostnaden för barn med behov av särskilt stöd.

08:30-13:00 Plats: Plenisalen, Stadshuset,

Blekinge ansöker om godkännande som huvudman för utökning av en befintlig

Ansökan om särskilt driftbidrag som ska täcka merkostnaden för barn med behov av särskilt stöd.

6 Ansökan om driftbidrag som ska täcka merkostnaden för barn med behov av särskilt