• No results found

Oponentní posudek na bakalářskou práci

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Oponentní posudek na bakalářskou práci"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Oponentní posudek na bakalářskou práci

Autor/ka BP: Jiří Suchánek

Studijní obor: Sportovní management

Název práce: Analýza fotbalového kubu TJ Jiskra Česká Skalice Vedoucí práce: PaedDr. Lada Čuříková

Hodnotící kritéria

Splňuje bez hrad Splňuje s drobnými hradami Splňuje s výhradami Nesplňuje

A. obsahová

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány. Cíle jsou adekvátně naplňovány.

Práce splňuje cíle zadání.

Studující využívá a kriticky vybírá sekundární a/nebo primární literaturu.

Práce má vymezen předmět, je využito odpovídajících metodologických postupů.

Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich diskutováno.

V práci je využita odborná terminologie a jsou vysvětleny hlavní pojmy.

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci práce a ke stanoveným cílům.

B. formální

Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob citací v rámci práce, je typograficky jednotná.

Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný.

Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený.

C. přínos práce (tvůrčí přístup studujícího, kompilační hodnota, využití pro praxi)

(2)

2 Celkové hodnocení práce (max. 1700 znaků):

Předložená bakalářská práce Analýza fotbalového klubu TJ Jiskra Česká Skalice si klade za cíl, provést anylýzu klubu TJ Jiskra Česká Skalice a na jejím základě navrhnout možná opatření vedoucí ke zlepšení klubové situace. Práce je strukturována tak, že vychází z teorie o fotbalu kap. 2. a následuje kap.3 "Právní formy sportovních organizací" a kap.4

"Marketing". Tyto kapitoly obsahují teoretický základ, který vyúsťuje do kap. č. 5 "Analýza klubu TJ Jiskra Česká Skalice", která nastiňuje situaci klubu až po současnost, včetně vybavení klubu, sponzorů, rozpočtu a analýzy sportovní situace klubu. Kap. 6. se zabývá marketingem klubu, z čehož vychází "Vhodná doporučení" v kap.7. Práce je přehledná, ale vykazuje následující nedostatky. V obsahu jsou uvedeny kapitoly v jiném pořadí, než ve skutečnosti, na str. 24 jsou vypsány kategorie ženského fotbalu - proč ne i pro muže? Na str.

47 chybí struktura klubu - jaká jsou tam družstva? Na str. 50 v přehledu klubových výdajů chybí údaj - odměny hráčů? Na str. 51 u nákupu nových hráčů je uvedeno 50 000,-Kč, ale na str. 53 je částka 70 000,-Kč. Na str. 60 mne překvapuje údaj o četné základně fanoušků v počtu 30?

Práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu bakalář: ANO

Práci doporučuji k obhajobě: ANO

Návrh klasifikačního stupně: dobře

Náměty pro obhajobu (max. 1500 znaků):

1. Které technické faktory mají dopad na klub, konkrétně?

2. Jak nákladné by bylo vybudování hřiště s umělou trávou?

3. Jakým způsobem se dají sehnat finanční prostředky pro návrhy, které povedou ke zlepšení situace klubu?

Datum: 27.8.2012 Podpis:

References

Related documents

názornost grafů. Je nutno zdůraznit, že použitý spojnicový graf je nevhodný, neboť získaná data v žádném případě nemají povahu spojité funkce. V tabulkách

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

Název práce: Holocaust v dílech Hannah Arendtové a Zygmunta Baumana Vedoucí práce: PaedDr.. Michal Podzimek,

Cílem této práce je zjistit, jak pedagogičtí pracovníci (30 respondentů) ve Výchovném ústa- vu, dětském domově se školou, základní školou, střední školou a školní jídelnou

Lze konstatovat, že autor splnil stanovené cíle BP, spokojil se však s jednoduchým řešením vytčených problémů a tak bakalářské práce pouze popisuje, informuje,

Název práce: Akademické mistrovství světa v golfu Liberec 2012 - Česká republika Vedoucí práce: PaedDr..

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou