• No results found

Kultur- och fritidsnämnden

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kultur- och fritidsnämnden"

Copied!
19
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Ann-Margret Knapp (S), 1:e vice ordförande Per Palm (MP), 2:e vice ordförande

Lotta Beiersdorf (S) Roland Olsson (S) Stefan Bäckström (S) Kent-Ola Backlund (S) Jim Svensk Larm (S) Olle Jonsson (V)

Ann-Sofie Sundsten (MP) Sven Bergström-Trolin (C) Anette Spjutsvik (C) Kristina Träff (M) Torsten Myrgren (M) Jari Ropponen (SD)

Ersättare Niklas Hallberg (S) Edward Mika (S)

Övriga närvarande Anna Lindqvist, förvaltningschef Viktoria Hallberg, sekreterare Erik Andersson, ekonom, § 53

Ulrika Ringnér, enhetschef badhus och hallar, § 57 Gunilla Nybom, kulturutvecklare, § 60

Monika Westin, kulturutvecklare, § 60 Charliene Kiffer Goude, kommunalråd Olof Forsvik, fritidsutvecklare, § 62 Lars Stål, Glysisvallen AB, § 62 Justerare

Justeringens plats och

tid Kultur- och fritidskontoret, torsdagen den 21 juni, klockan 15:15.

Underskrifter

Sekreterare Paragrafer §§ 52-66

Viktoria Hallberg

Ordförande

Nina Burchardt

Justerare

Anette Spjutsvik

(2)

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.

Instans Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-06-20

Datum då anslaget

sätts upp 2018-06-21

Datum då anslaget

tas ned 2018-07-12

Förvaringsplats för

protokollet Kultur- och fritidskontoret

Underskrift

Viktoria Hallberg

(3)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ 52  Dnr 1428 

Anmälan av tillkommande ärenden och övriga frågor ... 4 

§ 53  Dnr 2017-000105 - 042 

Ekonomisk rapport ... 5 

§ 54  Dnr 2018-000084 - 800 

Kulturpolitiska viljeinriktningar ... 6 

§ 55  Dnr 2015-000053 - 003 

Idrottspolitiskt program ... 7 

§ 56  Dnr 2016-000022 - 889 

Biblioteksplan Hudiksvalls kommun ... 8 

§ 57  Dnr 4226 

Information om läget på badhuset ... 9 

§ 58  Dnr 2017-000126 - 179 

Tillkommande ärende: Arbetsmiljö ... 10 

§ 59  Dnr 1432 

Nämnden informerar ... 11 

§ 60  Dnr 4286 

Information: Kultur i förskola och skola ... 12 

§ 61  Dnr 4287 

Information från ansvarigt kommunalråd ... 13 

§ 62  Dnr 1427 

Förvaltningen informerar ... 14 

§ 63  Dnr 2017-000120 - 006 

Tillkommande ärende: Ändrat sammanträdesdatum september ... 15 

§ 64  Dnr 2017-000109 - 826 

Tillkommande ärende: Fotbollsplan ... 16 

§ 65  Dnr 2018-000015 - 800 

Meddelanden för kännedom... 18 

§ 66  Dnr 1457 

Eventuellt tillkommande ärenden och övriga frågor ... 19 

(4)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 52 Dnr 1428

Anmälan av tillkommande ärenden och övriga frågor

Sammanfattning

• Ordförande Nina Burchardt (S) informerar att det skett en förändring i ordningen i dagens ärendelista: Förvaltningen informerar kommer äga rum klockan 11:30. Då kommer Lars Stål, vd för Glysisvallen AB, och Olof Forsvik, fritidsutvecklare, vara med och informera. I samband med detta kommer även Nina Burchardt att presentera ett uppdrag till förvaltningen som nämnden då får ta ställning till.

• Sven Bergström-Trolin (C) vill ha information om grunderna till bidragen för de allmänna samlingslokalerna.

(5)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 53 Dnr 2017-000105 - 042

Ekonomisk rapport

Sammanfattning

Ekonom, Erik Andersson, ger nämnden en ekonomisk rapport till och med maj. På totalen visar nämnden på en positiv avvikelse mot budget. Vidare förklaras hur de olika kostnadsställenas avvikelser ser ut och vad de beror på.

Ordförande tackar för informationen.

(6)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 54 Dnr 2018-000084 - 800

Kulturpolitiska viljeinriktningar

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva kulturpolitiska viljeinriktningar i Hudiksvall.

Sammanfattning

Ordförande Nina Burchardt föredrar ärendet.

När kultur- och fritidsnämnden bildades 2015 utarbetades en kultur- och fritidsstrategi för Hudiksvalls kommun. Denna antogs av fullmäktige, kf 2016- 06-20 § 113. Med anledning av att detta föreslås att de av kommunfullmäktige antagna kulturpolitiska viljeinriktningarna, kf 2009-03-30 § 48, upphävs.

Beslutsgång

Ann-Margret Knapp (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag, Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2018-05-31 § 42 Tjänsteutlåtande, Kultur- och fritidsförvaltningen 2018-05-22

Protokollsutdrag, Kommunfullmäktige 2009-03-30 § 48 Kulturpolitiska viljeinriktningar Hudiksvalls kommun Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

(7)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 55 Dnr 2015-000053 - 003

Idrottspolitiskt program

Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva idrottspolitiskt program 2011-2020.

Reservationer

Per Palm (MP), Ann-Sofie Sundsten (MP), Sven Bergström-Trolin (C), Anette Spjutsvik (C), Kristina Träff (M), Torsten Myrgren (M) och Jari Ropponen (SD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning

Ordförande Nina Burchardt föredrar ärendet.

När kultur- och fritidsnämnden bildades 2015 utarbetades en kultur- och fritidsstrategi för Hudiksvalls kommun. Denna antogs av kommunfullmäktige, kf 2016-06-20 § 133. Med anledning av detta föreslås att det av

kommunfullmäktige antagna idrottspolitiska programmet 2011-2020, kf 2010- 11-29, upphävs.

Beslutsgång

Ann-Margret Knapp (S) och Stefan Bäckström (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Sven Bergström-Trolin (C) yrkar på att det Idrottspolitiska programmet ska vara kvar som ett komplement till Kultur- och fritidsstrategin. Per Palm (MP) yrkar på att det Idrottspolitiska programmet ska vara kvar med hänsyn till punkt sex i programmet.

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Sven Bergström-Trolins (C) förslag och finner att nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag, Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2018-05-31 § 43 Tjänsteutlåtande, Kultur- och fritidsförvaltningen 2018-05-23

Protokollsutdrag, Kommunfullmäktige 2010-11-29 § 13 Idrottspolitiskt program 2011-2020 Hudiksvalls kommun Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

(8)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 56 Dnr 2016-000022 - 889

Biblioteksplan Hudiksvalls kommun

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att anta Biblioteksplan 2016-2019

Sammanfattning

Förvaltningschef Anna Lindqvist föredrar ärendet.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade 2016-05-18 § 49 att föreslå fullmäktige att anta Biblioteksplan 2016-2019. Kommunstyrelsen valde att inte lyfta frågan utan återlämnade ärendet till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Beslutsgång

Olle Jonsson (V) och Per Palm (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag, Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2018-05-31 § 44 Tjänsteutlåtande, Kultur- och fritidsförvaltningen 2018-05-23

Protokollsutdrag, Kultur- och fritidsnämnden 2016-05-18 § 49 Biblioteksplan, rev. 180524, efter beslut 160815 § 49

(9)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 57 Dnr 4226

Information om läget på badhuset

Sammanfattning

Enhetschef för badhus och hallar, Ulrika Ringnér, informerar nämnden om läget på Iggesunds badhus. Nämnden informeras om vad som hänt, hur det ser ut nu och vad som krävs för att lösa de problem som badhuset står inför. Även viss problematik som övriga badhus står inför nämns.

Ordförande tackar för informationen.

(10)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 58 Dnr 2017-000126 - 179

Tillkommande ärende: Arbetsmiljö

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att i ett första skede se till att personalen på badhuset får stöttning och hjälp med resurser kring arbetsmiljöfrågan.

Sammanfattning

I samband med informationen om läget på badhuset ger ordförande Nina Burchardt (S) förslag till nämnden att nämnden ska ge förvaltningen ovanstående att-sats i uppdrag.

Beslutsgång

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt ovanstående förslag.

(11)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 59 Dnr 1432

Nämnden informerar

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden informerar om aktuella händelser:

- Hudik Cup.

- Summerstart.

- Invigning av Per Soneruds staty på Hudiksvalls Bostäder AB.

Ordförande tackar för informationen.

(12)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 60 Dnr 4286

Information: Kultur i förskola och skola

Sammanfattning

Kulturutvecklarna Gunilla Nybom och Monika Westin informerar nämnden om Kultur i förskola och skola. De presenterar struktur och budget. Bland annat finns det en styrgrupp med representanter från skolan, biblioteket, kulturskolan, Hälsinglands museum och kultur- och fritidskontoret. Det finns även en representantgrupp med representanter från förskolan och skolan, i år var även elever med i representantgruppen.

Nämnden får information om vad som gjorts inom ramen för Kultur i förskola och skola i år och vad som ska komma. Det berättas även om Skapande skola som är en del i Kultur i förskola och skola. Nämnden visas även en film gjord av gymnasieungdomar i samband med scenkostfestivalen Drömmar och demokrati.

Ordförande tackar för informationen.

(13)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 61 Dnr 4287

Information från ansvarigt kommunalråd

Sammanfattning

Charliene Kiffer Goude (V) presenterar sig för nämnden. Hon är ansvarigt kommunalråd för utbildning, kultur och fritid och folkhälsofrågor. Nämndens ledamöter ges tillfälle att ställa frågor.

Ordförande tackar för informationen.

(14)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 62 Dnr 1427

Förvaltningen informerar

Sammanfattning

Förvaltningschef Anna Lindqvist informerar nämnden om aktuella händelser:

• Biblioteks- och demokratibuss. Igår, (19/6), skickades det ut ett

tilldelningsbeslut. I och med att det gått ut är det offentliggjort. Cirka sex månaders leveranstid. Presskonferens 27 juni.

• Kultur- och fritidstrappan. Som bilaga till dagens kallelse låg

inventeringsrapporten av kultur- och fritidsutbudet till kommunens förskolor och grundskolor. Workshop har gjorts inom förvaltningen, ledningsgruppen har sedan arbetat utifrån den. Möte har hållits med skolchefen. Rektorsgruppen och representanter från kultur- och fritidsförvaltningen ska ha workshop i höst.

Kof-kuggen är för nuvarande ett arbetsnamn.

• Bidrag till allmänna samlingslokaler. Det har blivit fel i delegationspärmen till nämnden där siffrorna har kastats om, men det har blivit rätt utbetalt till föreningarna i fråga.

• HBTQ. Paraden kommer äga rum den 25 augusti. Fritidsgårdarna har ett ekipage. Kultur- och fritidsförvaltningen går med i kommunens gemensamma ekipage, programgruppen arbetar med utformning. Föreläsning den 23 augusti med Erika Wennerström, En annorlunda resa i livet.

• Sommarlovsaktiviteter. Programmet finns på kommunens hemsida.

• Sommarjobb inom förvaltningen.

• Konst- och musik i Fiskarkapellen, en del av Kulturarvsåret 2018.

• Nationaldagsfirandet.

• Kulturting Gävleborg 2018.

• Septembernämnden.

• Fritidsutvecklare, Olof Forsvik, och vd för Glysisvallen AB, Lars Stål, informerar om fotbollsplanerna i Hudiksvalls centralort. Lars Stål börjar med att ge en övergripande information om Glysisvallen AB. Nämnden ges sedan en nulägesbild över fotbollsplanerna.

(15)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 63 Dnr 2017-000120 - 006

Tillkommande ärende: Ändrat sammanträdesdatum september

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att flytta nämndssammanträdet den 12 september 2018 till den 14 september 2018.

Sammanfattning

På grund av utbildning måste nämndens sammanträde den 12 september flyttas.

Sammanträdet föreslås att flyttas till den 14 september.

Beslutsgång

Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt ovanstående förslag.

(16)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 64 Dnr 2017-000109 - 826

Tillkommande ärende: Fotbollsplan

Kultur- och fritidsnämnden beslutar

att uppdra åt förvaltningen att, tillsammans med Glysisvallen AB och

fotbollsföreningarna i Hudiksvalls centralort, utreda förutsättningarna för att bygga om den lilla konstgräsplanen på Överås till en måttenlig konstgräsplan med belysning, samt

att uppdra till förvaltningen att, tillsammans med Glysisvallen AB och fotbollsföreningarna i Hudiksvalls centralort, utreda förutsättningarna för att med en ny konstgräsplan på Överås och eventuellt ökad beläggning på övriga planer i närområdet stänga fotbollsplanerna på Ullsäter.

Sammanfattning

I samband med förvaltningen informerar och informationen om

fotbollsplanerna i Hudiksvalls centralort ger ordförande Nina Burchardt ovanstående förslag till nämnden.

Beslutsgång

Roland Olsson (S), Olle Jonsson (V), Christina Träff (M) och Jari Ropponen (SD) yrkar bifall.

Sven Bergström Trolin (C), Anette Spjutsvik (C), Per Palm (MP), Ann-Sofie Sundsten (MP), Christina Träff (M) och Torsten Myrgren (M) ger ett särskilt yttrande:

”Vi protesterar mot att vid sittande möte bli presenterade förslag om att ge förvaltningen i uppdrag att ”utreda förutsättningarna för att bygga om den lilla konstgräsplanen på Överås…”

Vi välkomnar att det äntligen verkar bli lite verkstad i denna fråga. Men det är helt oacceptabelt att överraska nämnden med ett oberett och snabbt hopkommet förslag till beslut under punkten övriga frågor. Tillvägagångssättet blir särskilt anmärkningsvärt då frågan utretts grundligt under ett par år och nämnden i september informerades av förvaltningschefen om det arbete som pågick med att ta fram en utvecklingsplan och att ett förslag kommer att presenteras för nämnden.

(17)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Trots att arbetet var klart i ett niosidigt dokument i januari 2018 med inriktning på beslut i nämnden i februari har inte ärendet tagits fram för politisk beredning och beslut. Nämndens ordförande har av någon anledning bromsat ärendet och inte förrän opinionstrycket i frågan uppenbarligen blev alltför stort väljer nämndens ordförande att vid dagens möte, under övriga frågor, kasta fram ett oberett och hastigt hopkommet förslag till beslut om fortsatt utredning med inriktning på Överås.

Detta är inte ett värdigt och seriöst sätt att arbeta i kommunens kultur- och fritidsnämnd.”

Beslutet skickas till Glysisvallen AB

Fotbollsföreningarna i Hudiksvalls centralort

(18)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 65 Dnr 2018-000015 - 800

Meddelanden för kännedom

Sammanfattning

Meddelas kultur- och fritidsförvaltningen och läggs till handlingarna:

Dnr 2018-085-003 KS au 2018-05-17 § 75

Återrapport, hur pensionsavgångar ska hanteras framåt Dnr 2018-083-106

KS 2018-05-08 § 79

Förslag till tillsättning av säkerhetsskyddschef Dnr 2018-067-805

KS 2018-05-08 § 69

Ansökan om bidrag Delsbo Electric 2018

(19)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

§ 66 Dnr 1457

Eventuellt tillkommande ärenden och övriga frågor

Sammanfattning

• Ordförande Nina Burchardt (S) informerar att det skett en förändring i ordningen i dagens ärendelista: Förvaltningen informerar kommer äga rum klockan 11:30. Då kommer Lars Stål, vd för Glysisvallen AB, och Olof Forsvik, fritidsutvecklare, vara med och informera. I samband med detta kommer även Nina Burchardt att presentera ett uppdrag till förvaltningen som nämnden då får ta ställning till.

Detta avhandlades under Förvaltningen informerar.

• Sven Bergström-Trolin (C) vill ha information om grunderna till bidragen för de allmänna samlingslokalerna.

Även denna fråga avhandlades under Förvaltningen informerar.

References

Related documents

Med tanke på utvecklingen i Malmö med fler privat anlagda banor och den hittills begränsade barn och ungdomsverksamheten inom padel bör fritidsnämnden fortsatt hålla en avvaktande

Ordföranden yrkar att Tina Runhem (M) utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet senast den 25 februari 2020 samt att föredragningslistan fastställs med förändringen

Syftet med granskningen har varit att bedöma om nämnden för teknik, fritid och kultur har en tillräcklig intern kontroll avseende rutiner för fakturering av hyror- och arrenden

Dom från mark- och miljödomstolen 2019-01-11 om överklagan av Länsstyrelsen i Uppsala läns beslut 2018-12-18 att avslå överklagande av avvisat överklagande angående

Skrivelser, avtal och andra framställningar till extern part, som beslutas av nämnden, ska undertecknas av ordföranden, eller vid förfall för denne av vice ordförande,

Bromstensskolan Bäckahagens skola Eiraskolan Elinsborgsskolan Enbacksskolan Engelbrektsskolan Enskede skola Enskedefältets skola Eriksdalsskolan Fagersjöskolan

Gunnel Nelzén, filmkonsulent vid Film i Sörmland, medverkade för att ge en fördjupad information kring ärendet - Stöd i form av arbetsstipendium till unga filmare - som

Många beslut inom nämndens verksamhet är en följd av och fattas inom ramen för politiska beslut, s.k.. Verkställighetsbeslut kännetecknas av att det inte får finnas utrymme