TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY

Download (0)

Full text

(1)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

FAKULTA UMĚNÍ A ARCHITEKTURY

Katedra urbanismu Akademický rok 2017/2018

HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Téma diplomové práce: Obnova těžební krajiny Karvinska Jméno a příjmení diplomanta (-tky): Bc. Mirka Baklíková

Jméno a příjmení oponenta: Ing. arch. Radim Václavík

Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky:

1. Odpovídá diplomová práce uvedenému zadání v plném rozsahu?

Ano

2. Jak hodnotíte předloženou diplomovou práci z hlediska obsahové a formální stránky práce?

DP je úplná, strukturovaná od obecného k jedinečnému. Zabývá se rozsáhlým územím až k architektonickému řešení jednotlivých vybraných budov.

3. Splňuje práce požadavky na udělení odpovídajícího akademického titulu?

DP splňuje požadavky na udělení akademického titulu.

4. Doporučujete práci k obhajobě?

Ano.

5. Zda, a v kterých částech přináší diplomová práce nové poznatky?

DP přináší stále ještě nestandardní pohled na využití dnes opuštěného území, které dříve sloužilo především pro dobývání černého uhlí s příslušným nejen obytným zázemím.

6. Jaká je charakteristika výběru a využití studijních pramenů?

Výběr a charakter studijních pramenů je odpovídající zadání a řešené problematice.

7. Hodnocení formální stránky (jazyková stránka, formální zpracování):

Forma a adjustace je přiměřená zadání.

Srozumitelnosti DP by prospělo graficky výraznější zobrazení hlavních myšlenek. Například zdrojové mapové dokumenty získané pro průzkumy a rozbory by bylo vhodné více doplnit vlastním komentářem a případně i graficky vyjádřeným diagramem reprezentujícím myšlení autorky.

Orientaci v DP by také prospělo důslednější označení zdrojů citovaných výroků či použitých obrázků dle příslušné normy. Dominantní urbanistická myšlenka „KRAJINA DNE A NOCI“ je znázorněna v rozsáhlém měřítku, což je vzhledem k rozsahu práce a času na zpracování DP pochopitelné. Je otázkou, jak by se přístup osvědčil v následném rozpracování v podrobném konkrétním měřítku.

(2)

Návštěvnické centrum vhodně dominuje řešenému území. Z návrhu není patrné ohraničení

(vymezení) tohoto centra v kontextu přilehlé krajiny. Výraznější velkorysejší propojení s okolím by napomohlo i dominantnějšímu řešení vstupní části. Architektonické řešení samotných objektů prokazatelně ukazuje realizovatelnost návrhu, který by bylo možné řešit následně ve větším detailu, což už by bylo ale nad rámec obvyklého rozsahu DP.

Navržené pamětní stezky pro pěší a cyklisty se jeví jako velice životaschopné.

8. Jaký je způsob využití práce (publikace, praktické využití)?

Vhodný příspěvek k rozvahám o další koncepci využití řešeného území.

9. Návrh výsledné známky:

Velmi dobře (2)

V Ostravě dne 26. 01. 2018

Podpis oponenta ………

Ing. arch. Radim Václavík

Figure

Updating...

References

Related subjects :