KTS_BC_5_00 BC_5_00_PODPERA 1:2 1 4 3 2 1AB23CDEFABCDEF4567812345678

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 A

B

2 3

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1:2

Zmena Datum Index Podpisy

Meritko Pozn. Navrhl

Kreslil HADINEC

BC_5_00_PODPERA

Nazev

KTS_BC_5_00

Prezkousel

C. seznamu Technolog

C. sestavy KTS_BC_0_00 Normaliz. Cis. vykresu

list 1 listu1

Stary vykr. Schvalil -

Novy vykr. Datum 14-06-2016

ODK. VYKRES MATERIAL POZNAMKA JED.

OZNACENI POLOTOVAR CIS. ZASOBNIKU MN.

1 KTS_BC_5_01 11735 - ks.

BC_5_01_JAKL CSN EN 10219-1 1

2 essentracomponents ks.

SR5441_NASTAVITELNA_NOHA Noha s oznacenim sr5441 1

3 plastovesoucastky ks.

ZATKA_40X4_556040169903 Zatka s ozn. 556040169903 1

4 www.marek.eu ks.

ZASLEPKA_SE_ZAVITEM_204040 Kat. oznaceni_k0430.204040 1

1

4 3

2

Figure

Updating...

References

Related subjects :