§ 62 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker på Hudiksvalls Golfrestaurang

27  Download (0)

Full text

(1)

Plats och tid: Guldsmeden, sal A kl. 08:00 – 14:30

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande:

Mona Celander (S) Göran Thapper (S) Lena Hallqvist (S) Kent Kanon (S) Monica Björkman (S) Mikael Snäll (S)

Elisabeth Svedman (V) 1:e vice ordf.

Eva Bovin (MP)

Ann-Marie Eriksson (C) Erik Jensen (C)

Gunnar Grenholm (C) (62-66

§§, 76 § och 79-80 §§)

Agneta Palmqvist (M) (67-75 §§

och 77 §)

Birgitta Medin (M) Anita Höglund (M) Patrik Nilsson (SD)

Gunnar Björn (S)

Lilian Holmgren (S) (67-80 §§) Eva Ahlman (S)

Mats Forslund (S) Inge Sylvén (V) Bengt Sahlin (MP)

Caroline Schmidt (C) (69-75 §§ och 77 §)

Gunnar Grenholm (C) (67-75 §§ och 77 §)

Agneta Palmqvist (M) (62-66 §§, 76 och 78-80 §§)

Övriga deltagare: Sekreterare Rebecca Rönnquist, förvaltningschef Pia Andersson, utredare Marika Almström (62-63 §§), chef för försörjningsstöd Helena Ek Fält (65 §), chef för stöd och utveckling Annica Westerberg (66 §), utredare Ylva Eriksson (67 §),

tillgänglighetsstrateg Gunilla Gustin Skoglund (68-69 §§), Jannie Pevik Fasth (70 §) samt Per Iversen (70§, 72-75 §§).

Utses att justera: Erik Jensen

Justeringens plats

och tid: Social- och omsorgsförvaltningen kl. 15:00

Underskrifter: Paragrafer: 62 –

59 – 61 Sekretess Sekreterare: Rebecca Rönnquist

Elisabeth Svedman

(2)

Utdragsbestyrkande:

Bevis/anslag

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.

Anslagstid, från och med till och med

2015-04-22 2015-05-13

Förvaringsplats för protokollet

Social- och omsorgsförvaltningen

Underskrift

Rebecca Rönnquist

(3)

Innehållsförteckning

§ 62 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker på Hudiksvalls

Golfrestaurang ... 5

§ 63 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker på Restaurang Borka Brygga ... 7

§ 64 Tillsynsplan 2015-2016 för serveringstillstånd samt folköl- och tobaksförsäljning... 9

§ 65 Yttrande om tiggeri ... 10

§ 66 Motion att upprätthålla integreringsplan och bilda ett integreringsråd ... 11

§ 67 Rapport lex Sarah första kvartalet ... 12

§ 68 Fråga om syn- och hörselinstruktör ... 13

§ 69 Information av tillgänglighetsstrategen. ... 14

§ 70 Kultur på recept ... 15

§ 71 Redovisning av delegeringsbeslut ... 16

§ 72 Användning av Backavägen, Forsa ... 18

§ 73 EU-ansökan för inkludering av fler målgrupper ... 19

§ 74 Översyn av delade turer med mera ... 20

§ 75 Medborgarförslag om att slopa delade turer ... 22

§ 76 Rapporter från kurser och konferenser ... 23

§ 77 Rapport från nämndens representanter i Föreningen Staffansgården ... 24

§ 78 Förvaltningen informerar ... 25

§ 79 Övrig fråga från Eva Bovin (M) gällande bostäder för ensamkommande flyktingbarn ... 26

(4)

Justerandes

sign: Utdragsbestyrkande:

Delges:

§ 80 Övrig fråga från Eva Bovin (M) angående Hudiksvalls Natthärbärge

HNH ... 27

(5)

§ 62 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker på Hudiksvalls Golfrestaurang

Dnr 2015-096-702

Social- och omsorgsnämnden beslutar

att jml 8 kap 2 § alkohollagen bevilja Magnus Andersson, enskild firma MA Gourmet, org.nr 820908-7579 ett stadigvarande serveringstillstånd på Hudiksvalls

Golfrestaurang,

att servering får ske i restaurangens matsal samt avgränsad uteservering, att servering får ske mellan klockan 11:00 och 01:00,

att servering får ske av spritdrycker, vin, starköl samt andra jästa alkoholdrycker, att jml 8 kap 4 § alkohollagen bevilja Magnus Andersson, enskild firma MA Gourmet, org.nr 820908-7579 ett stadigvarande cateringtillstånd med cateringkök på Hudiksvalls Golfrestaurang,

att servering vid catering får ske mellan klockan 11:00 och 01:00,

att servering vid catering får ske av spritdrycker, vin, starköl samt andra jästa alkoholdrycker,

att serveringslokal vid catering i förväg skall anmälas till Hudiksvalls kommun samt att föreskrifter från Norrhälsinge Miljökontor och räddningstjänst samt de som medföljer tillståndsbeviset skall följas.

Sammanfattning

Magnus Andersson, enskild firma MA Gourmet, org.nr 820908-7579 har hos social- och omsorgsnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) om att servera starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker vid ovan rubricerat serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt.

Han ansöker även enligt 8 kap 4 § alkohollagen om ett stadigvarande cateringtillstånd till slutet sällskap med cateringkök på Hudiksvalls Golfrestaurang.

(6)

Justerandes

sign: Utdragsbestyrkande:

Delges:

Beslutsgång

Tjänsteutlåtande 2015-03-11.

____

(7)

§ 63 Ansökan om tillstånd att servera alkoholdrycker på Restaurang Borka Brygga

Dnr 2015-033-702

Social- och omsorgsnämnden beslutar

att jml 8 kap 2 § alkohollagen bevilja Stefan Fernlund enskild firma, Linde 7745 org.nr 880618-7632 ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten på Restaurang Borka Brygga, Enånger,

att servering får ske i restaurangens matsal, uteservering, mindre uteservering på bryggan och mindre servering på övre plan,

att servering får ske av spritdrycker, starköl, vin samt andra jästa alkoholdrycker, att servering får ske mellan klockan 11:00 och 01:00,

att det vid öppettider efter klockan 24:00 när det är pubkvällar som vänder sig till allmänheten ska finnas två förordnade ordningsvakter på plats som ska tjänstgöra från klockan 22:00 och fram till 30 minuter efter stängning,

att jml 8 kap 4 § alkohollagen bevilja Stefan Fernlund enskild firma, Linde 7745 org.nr 880618-7632 ett stadigvarande cateringtillstånd till slutet sällskap med cateringkök på Restaurang Borka Brygga,

att servering vid catering får ske mellan klockan 11:00 och 01:00,

att servering vid catering får ske av spritdrycker, starköl, vin samt andra jästa alkoholdrycker,

att serveringslokal vid catering i förväg skall anmälas till Tillståndsenheten, samt att föreskrifter som medföljer tillståndsbeviset skall följas.

Sammanfattning

Stefan Fernlund enskild firma, Linde 7745 org.nr 880618-7632 har hos social- och omsorgsnämnden ansökt om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) om att servera starköl, vin, spritdrycker samt andra jästa alkoholdrycker vid ovan rubricerat serveringsställe. Serveringstillståndet är avsett att gälla året runt.

(8)

Justerandes

sign: Utdragsbestyrkande:

Delges:

Han ansöker även enligt 8 kap 4 § alkohollagen om ett stadigvarande cateringtillstånd till slutet sällskap med serveringskök på Borka Brygga.

Beslutsgång

Tjänsteutlåtande 2015-02-23.

____

(9)

§ 64 Tillsynsplan 2015-2016 för serveringstillstånd samt folköl- och tobaksförsäljning

Dnr 2015-022-702

Social- och omsorgsnämnden beslutar

att godkänna Tillsynsplan 2015-2016 för serveringstillstånd samt folköl- och tobaksförsäljning.

Sammanfattning

Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar. En viktig förutsättning för den restriktiva alkoholpolitiken är att samhället har en effektiv kontroll och att lagar och regler följs- Tobakslagen är en skyddslag som bland annat främjar att unga inte ska få tillgång till tobak. Kommunen ansvarar, tillsammans med polisen, för den direkta tillsynen av serveringsverksamhetens att försäljningen av tobak och folköl.

Kommunen har som mål att alla serveringsställen samt återförsäljare av folköl och tobak ska besökas minst en gång per år. De serveringsställen och butiker som har en ungdomlig publik eller där risken finns att alkoholpolitiska olägenheter uppstår, har hög prioritet och besöks oftare.

Tillståndsenheten har regelbundna träffar med andra myndigheter för att utveckla tillsynen i kommunen.

Beslutsgång

Tjänsteutlåtande 2015-02-16 ____

(10)

Justerandes

sign: Utdragsbestyrkande:

Delges:

§ 65 Yttrande om tiggeri

Dnr 2015-039-759

Social- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta

att med yttrandet anse motionen besvarad.

Sammanfattning

Margareta Sidenvall (KD) väckte den 22 september 2014 en motion till

kommunfullmäktige om ”Tiggeri i vår kommun”. Chefen för försörjningsstöd och arbetsmarknad Helena Ek Fält har arbetat fram ett yttrande som svar på motionen.

Beslutsgång

Tjänsteutlåtande 2015-02-24.

____

(11)

§ 66 Motion att upprätthålla integreringsplan och bilda ett integreringsråd

Dnr 2015-063-130

Social- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta

att med yttrandet anse motionen besvarad.

Sammanfattning

Föreligger en motion från Margareta Sidenvall Kristdemokraterna att upprätta en integreringsplan och bilda ett övergripande integreringsråd i Hudiksvalls kommun.

Yttrande

På uppdrag av kommunstyrelsen genomfördes under 2014 en förstudie/översyn över flyktingmottagandet i kommunen. Utifrån det som framkom i översynen har ett

förslag till handlingsplan tagits fram 2014-11-04. Handlingsplanen är förslag till en plan 2015-2018 för etablering av nyanlända invånare och ökad mångfald i Hudiksvalls kommun. Detta förslag till plan där prioriteringar och satsningar görs på föreslagna utvecklingsområden bör kunna vara likställd med en integreringsplan.

Från och med 2015 ska välfärdstjänster (de mjuka frågorna i kommunen) beredas i den nämndsövergripande Välfärdsberedningen. Frågor som skulle vara aktuella i ett

integreringsråd bör kunna beredas i Välfärdsberedningen.

Beslutsgång

Tjänsteutlåtande 2015-02-20.

____

(12)

Justerandes

sign: Utdragsbestyrkande:

Delges:

§ 67 Rapport lex Sarah första kvartalet

Dnr 2015-149-777

Social- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna rapporten.

Sammanfattning

Utredare Ylva Eriksson redovisar en rapport över omsorgens lex Sarah-anmälningar för första kvartalet 2015.

Beslutsgång

Tjänsteutlåtande 2015-04-14.

____

(13)

§ 68 Fråga om syn- och hörselinstruktör

Dnr 2015-018-790

Social- och omsorgsnämnden beslutar

att behovet kan tillgodoses utifrån Region Gävleborgs syn- och hörselcentralers ansvarsområde, samt

att med detta tjänsteutlåtande förklara skrivelsen besvarad.

Sammanfattning

Gunilla Westman, Vision Veteranernas sektion 67 i Hudiksvall, skriver om behovet av att kommunen inför en tjänst som syn- och hörselinstruktör under en prövotid av t ex ett år.

Frågan har diskuterats vid pensionärsrådets sammanträde den 7 maj 2014 där ledamöterna står bakom förslaget att införa en syn- och hörselkonsulent.

Förslag till beslut

Social- och omsorgsnämnden föreslås besluta

att det inte finns utrymme för att införa en tjänst som syn- och hörselinstruktör utifrån kommunens ansträngda ekonomiska läge,

att behovet kan tillgodoses utifrån Region Gävleborgs syn- och hörselcentralers ansvarsområde, samt

att med detta tjänsteutlåtande förklara skrivelsen besvarad.

Beslutsgång

Tjänsteutlåtande 2015-03-18.

Vid dagens sammanträde yrkar Kent Kanon att den första att-satsen ”att det inte finns utrymme för att införa en tjänst som syn- och hörselinstruktör utifrån kommunens ansträngda ekonomiska läge” ska strykas då det inte är kommunens ansvar.

Social- och omsorgsnämnden bifaller Kent Kanons förslag,

(14)

Justerandes

sign: Utdragsbestyrkande:

Delges:

§ 69 Information av tillgänglighetsstrategen.

Social- och omsorgsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning

Tillgängslighetsstrateg Gunilla Gustin Skoglund presenterar sig och informerar om sitt arbete med tillgänglighetsfrågor som utförs tillsammans med bland annat de

handikapporganisationer som finns i kommunen.

____

(15)

§ 70 Kultur på recept

Dnr 2015-119-790

Social- och omsorgsnämnden beslutar

att svara ja på att ingå i en transnationell EU-ansökan inom utlysningen ”Integrerade vårdformer för äldre”.

Sammanfattning

Inom social- och omsorgsförvaltningen pågår det tvååriga projektet ”Hudiksvall Hela Livet” med stöd av statens kulturråd. Detta projekt har nu pågått i drygt ett år och en rad positiva erfarenheter har gjorts. För att vidareutveckla dessa erfarenheter för att få på plats en hållbar struktur har vi sett oss om efter nya samarbetsparter. SICS som finns inom Swedish ICT har tillfrågat oss om Hudiksvalls kommun är intresserad att ingå i ett transnationellt EU-projekt som ska koordineras från Scotland.

Som en fortsättning på kulturrådsprojektet är vår idé att knyta ihop en kedja från det att sjukvården skriver ut kultur på recept, tills patienten fått sin medicin. På Region Gävleborg pågår ett arbete där flera enheter är intresserade av att påbörja ett försök med att skriva ut kultur på recept.

Beslutsgång

Tjänsteutlåtande 2015-03-20 ____

(16)

Justerandes

sign: Utdragsbestyrkande:

Delges:

§ 71 Redovisning av delegeringsbeslut

Social- och omsorgsnämnden beslutar att godkänna redovisningen.

Sammanfattning

Förvaltningschef Pia Andersson redovisar sammanställning av delegationsbeslut ur Treserva för perioden februari och mars 2015, samt förteckning nr 3-6 2015.

Typ av delegationsbeslut Delegat Antal beslut

Färdtjänst med/utan ledsagare Handläggare 118

Riksfärdtjänst med/utan ledsagare ”- 47

Färdtjänst, delvis avslag ” 1

SoL – Boendestöd ”- 0

SoL – Dagverksamhet ”- 26

SoL - Hjälp i hemmet ”- 230

SoL – Kontaktperson ”- 4

SoL – Matdistribution ”- 117

SoL – Trygghetstelefon ”- 83

SoL – Korttidsplats ”- 121

SoL - Särskilt boende ”- 27

SoL – Särskilt boende, parboende ”- 0

SoL – Växelvård ”- 7

SoL – Verkställighet särskilt boende ”- 28

SoL – Verkställighet särskilt boende, parboende ”- 0

SoL – Avslag ”- 6

SoL – Funktionshindrade Handläggare 109

SoL – Funktionshindrande avslag ”- 1

LSS – beslut (inom parentes varav ekonomiskt stöd)

”- 57 (5)

LSS – avslag (inom parentes varav ekonomiskt

stöd) Handl/fvc 5

Alkohollagen Utredare 8

(17)

Familjerätt Handläggare 140

SoL - Barn- och ungdom Chef/handläggare 12

SoL - Barn- och ungdom Au/ordf. 6

LVU - Barn- och ungdom Chef/handläggare 2

LVU - Barn- och ungdom Au/ordf 14

Barn- och ungdom ekonomiskt bistånd Handläggare 77

Barn- och ungdom Omprövning/Överväganden Au 8

Vuxen SoL Teaml./handl. 5

Vuxen, SoL Ordf/fvc/chef 0

Vuxen, SoL AU/ordf 6

Vuxen, LVU Chef/teamledare 9

Vuxen, LVU AU/ordf 21

Vuxen, ekonomiskt bistånd Fvc/handläggare 154

Yttrande körkortsförordningen Handläggare 4

Försörjningsstöd Chef/handläggare 1863

Försörjningsstöd – avslag Handläggare 128

Vägra försörjningsstöd Handläggare 1

____

(18)

Justerandes

sign: Utdragsbestyrkande:

Delges:

§ 72 Användning av Backavägen, Forsa

Dnr 2015-036-738

Social- och omsorgsnämnden beslutar

att kategoriboendet Backavägen i Forsa snarast ställs om till gruppbostad enligt LSS för äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning

Sammanfattning

Nämnden beslöt 2015-02-12 § 35 att kategoriboendet Backavägen för personer med förvärvad hjärnskada i vuxen ålder ska upphöra, samt att användningsområdet för lokalerna på Backavägen skulle utredas.

Beslutsgång

Tjänsteutlåtande 2015-03-18.

____

(19)

§ 73 EU-ansökan för inkludering av fler målgrupper

Dnr 2015-120-790

Social- och omsorgsnämnden beslutar

att uppdra till stöd- och utvecklingsenheten att förbereda en ansökan om medel från Europeiska socialfonden för att underlätta för utlandsfödda, de som är eller har varit sjukskrivna och personer med funktionsnedsättning att komma närmare

arbetsmarknaden eller bli etablerade i arbete eller studier.

Sammanfattning

Europeiska socialfonden har precis börjat öppna utlysningarna i den nya

programperioden som sträcker sig fram till 2020. Syftet med en av utlysningarna är att underlätta för utlandsfödda, de som är eller har varit sjukskrivna och personer med funktionsnedsättning att komma närmare arbetsmarknaden eller bli etablerade i arbete eller studier. Förväntade långsiktiga effekter är en ökad anställningsbarhet och minskad arbetslöshet i Mellersta Norrland. Övriga effekter som utlysningen förväntas bidra till är en förbättrad samordning mellan de aktörer som arbetar med målgruppen, särskilt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun, landsting, näringsliv och andra privata och ideella aktörer, samt en minskad könssegregering på regionens

arbetsmarknad.

Beslutsgång

Tjänsteutlåtande 2015-03-19.

____

(20)

Justerandes

sign: Utdragsbestyrkande:

Delges:

§ 74 Översyn av delade turer med mera

Dnr 2015-111-790

Social- och omsorgsnämnden beslutar

att ingen ska tvingas arbeta delade turer. Har man en delad tur på sitt schema ska man med god framförhållning ha rätt att avstå den ena delen och i stället låta den gå till en timvikarie,

att förvaltningen fortsätter arbetet med att möjliggöra för medarbetarna att påverka sina arbetstider, bland annat genom att skapa förutsättningar för attraktivare schemaläggning med hjälp av flextidsavtalet,

att rekryteringsenheten fortsätter arbetet med att se över i vilken takt antalet fasta poolar-anställningar kan utökas,

att enheter med regelbundet högt vikariebehov ser över möjligheterna att anställa ytterligare en eller fler personer för att minska vikarieanvändningen.

Sammanfattning

Denna utredning behandlar fyra frågor som ingår i nämndens uppdrag till

förvaltningen. Orsaken är att dessa fyra frågor är så nära hopvävda med varandra att de inte kan beskrivas separat utan att samtidigt beskriva vilka effekter de får på övriga frågor. En av dessa fyra frågor gäller förekomsten av delade turer. Ett medborgar- förslag har inkommit i samma fråga varför även detta förslag vävs in i utredningen.

Utredningen konstaterar att förslaget om att ta bort delade turer skulle kunna innebära minskade möjligheter för enskilda individer att påverka sina arbetstider. Rätten till heltid är en viktig förutsättning för lönekarriären, och för individer kan det underlätta att ha några delade turer för att få ihop tillräckligt mycket arbetstid. Vidare innebär ett utökande av antalet fasta tjänster och ett minskande av timvikarier att det samtidigt blir svårare att lösa behov av kortare pass morgon och kväll utan att nyttja delade turer.

Utredningen försöker att problematisera hur dessa olika aspekter är nära hopvävda och om man gör åtgärder i ett av dessa, så får det direkt effekter även på de övriga.

Problemet är att det som är positivt i ett område, får en oönskad effekt i ett annat område. Slutsatsen blir att alla chefer bör vara väl insatta i dessa samband och försöka leda sina anställda så att man kan göra kloka val i de olika valsituationer som uppstår.

(21)

Tre av att-satserna landar i ovanstående fyra förslag till beslut. Den fjärde att-satsen innehåller uppdraget att redovisa en plan för införandet av heltid som rättighet med deltid som möjlighet. Detta arbete pågår sedan många år, och för många enheter är införandet av flextidsavtal ett nödvändigt verktyg för att klara detta mål. Alla enheter som behöver flextidsavtal kommer att påbörja detta arbete innan sommaren, och därmed bör det vara fullt möjligt att alla förvaltningens anställda fått heltid som rättighet med deltid som möjlighet innan nyår.

Beslutsgång

Tjänsteutlåtande 2015-111-790.

____

(22)

Justerandes

sign: Utdragsbestyrkande:

Delges:

§ 75 Medborgarförslag om att slopa delade turer

Dnr 2015-023-730

Social- och omsorgsnämnden beslutar

att medborgarförslaget ska anses besvarat med hänvisning till utredningen om delade turer.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Marie Nordin i Njutånger har lämnat in ett medborgarförslag där hon föreslår

 att Hudiksvalls kommun slopar så kallade delade turer inom vård och omsorg,

 samt att detta inte ska ske på bekostnad av att jobba fler helger.

Förslagsställaren refererar till att man inom flera kommuner nu arbetar aktivt med att försöka ta bort delade turer. Lunds kommunfullmäktige har till exempel tagit beslutet att avskaffa delade turer. Man tycker att det är på tiden att de människor som har arbetat längst ner på skalan bland prestigefyllda jobb äntligen får rimliga arbetsvillkor.

Medborgarförslaget lyfter samma fråga som finns med på listan över nämndens egna större uppdrag till förvaltningen. En genomlysning av frågan har nu genomförts och ett tjänsteutlåtande med fyra förslag till beslut har lämnats till arbetsutskottet. När social- och omsorgsnämnden har tagit ställning till de fyra förslagen, bör

medborgarförslaget kunna ansas besvarat.

Beslutsgång

Tjänsteutlåtande 2015-03-20.

____

(23)

§ 76 Rapporter från kurser och konferenser

Social- och omsorgsnämnden tackar för informationen

Sammanfattning

Pia Andersson informerar nämnden om den konferens som deltagit i 2015-04-14 gällande nationella riktlinjer angående missbruk.

Elisabeth Svedman (V) informerar nämnden om den konferens hon deltagit i tillsammans med Tommy Ljung (M) gällande flyktingmottagning, med fokus på boendefrågor.

____

(24)

Justerandes

sign: Utdragsbestyrkande:

Delges:

§ 77 Rapport från nämndens representanter i Föreningen Staffansgården

Social- och omsorgsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning

Gunnar Björn (S) och Ann-Marie Eriksson (C) är nämndens representanter i Föreningen Staffansgården. De informerar nämnden om det styrelsemöte de medverkat i.

____

(25)

§ 78 Förvaltningen informerar

Social- och omsorgsnämnden tackar för informationen.

Sammanfattning

Förvaltningschef Pia Andersson informerar nämnden om kommande inspektion från IVO samt beslut från IVO gällande anmälan om lex Sarah.

Pia informerar vidare att alla politiker i nämnden är inbjudna till en sommarfest på Köpmanberget 2015-06-02 som HRC anordnar.

Gällande studiebesök, har man som nämndsledamot rätt till att göra studiebesök på kommunens verksamheter och man har rätt att få ersättning för förlorad

arbetsförtjänst för detta.

____

(26)

Justerandes

sign: Utdragsbestyrkande:

Delges:

§ 79 Övrig fråga från Eva Bovin (M) gällande bostäder för ensamkommande flyktingbarn

Social- och omsorgsnämnden beslutar att frågan anses besvarad.

Sammanfattning

Eva Bovin (M) har en övrig fråga gällande hur läget ser ut för bostäder till kommunens ensamkommande flyktingbarn.

Förvaltningschef Pia Andersson informerar att Timmerstocken blev klar för inflyttning 2015-04-13 och fyra ensamkommande flyktingbarn som kommunen placerat på köpta HVB-hemsplatser har nu flyttat in. De övriga platserna förväntas att snart fyllas upp också.

Eftersom lokalerna på Västerbo HVB-hem behöver ersättas, har förvaltningen tittat på andra möjliga lokaler samt andra möjligheter för hur det ska kunna lösas. Eventuellt kan moduler byggas upp för att ersätta lokalerna på Västerbo HVB-hem.

____

(27)

§ 80 Övrig fråga från Eva Bovin (M) angående Hudiksvalls Natthärbärge HNH

Sammanfattning

Eva Bovin (M) har en fråga gällande Natthärbärget HNH.

Förvaltningschef Pia Andersson informerar om att ordförande Henrik Persson (S) har haft kontakt med dem, men eftersom han inte är närvarande vid dagens sammanträde, besvaras den övriga frågan vi nämndens nästa sammanträde den 21 maj.

____

Figure

Updating...

References

Related subjects :