faktureringsvärde i tkr . . . 300.923 Fakturerad service i tkr ...

56  Download (0)

Full text

(1)
(2)

KONCERNEN I SAMMANDRAG

1981 Extern försäljning i tkr ... .

.

.

...•..

1.218.676 Egen tillverkning,

faktureringsvärde i tkr . . . 300.923 Fakturerad service i tkr ...

...

67.216 Försäljning utomlands i tkr ...

.

.

•..

112.841 Aterbäring i tkr ...

••••

2.936 Förräntning av arbetande kapital %

.

7 Förräntning av eget kapital % ..

.

6 Bruttoinvesteringar i tkr . . . .. 18.715 Medeltal tjänster . ...

...

..

....

1.859 Löner och sociala kostnader i tkr . .

.

212.512

INNEHALLSFÖRTECKN ING

Sid styrelse och revisorer

. . . • . 1

Koncernchefens översikt ...

.

..

.

.

...

.

o o 2

1980 Förändring l%

1.042.289 17

248.166 21

50.239 34

74.863 51

9.875 9 25

11.240 67

1.730 7

186.916 14

Sid Division R . . . • • • • • . . . • 31 sektion iab . . .

• . . • • . . .

33 Sektion Bränslen

. . . • • • . • .

34 Översikt över koncernen .

o o o • • •• • • • • • • •

4 Försäljningsenheter utomlands

... o

34 Försäljning ...

o • • •• • • • • • • • • • • •• • • • • •

4 Verksamhetens geografiska fördelning

Resultat ..

o o • • • •• • • •• • • • • • •• • • • • • • • • •• • 5

i Sverige ...

..

.

o o o o o

36 Investeringar

. o • • •• • • • • • o • • • • • • • • • • • •

Produktutveckling

...

.

...•.. o . o o • •

Verksamhetens framtida utveckling

.•..•••..

Personal . ...

..

.

.

....

...•....• . .••.••

Information ..

o • • • • • • • • • • •• • • • •• •• • •

6 6 7 8 9 Administration ...

o • • • o

9 Rikslager och distribution ... .

. o o o • •• • • •• •

10 Ekonomi

-

planering och kontroll ..

...•..

10

Dott~rbolag

och närstående företag

.. o o o

11 Organisation

o . o • • • • • • • • o • • • • • •• •• • • •• • •

12 Affärs-, produktions- och serviceverksamhet

Koncernens finansieringsanalys

o • • • • •

38 Koncernresultaträkning ...

o o • •• • • • • • • •

39 Koncernbalansräkning

o • • • • • • o ..

40 Metodbeskrivning och noter till koncernens resultat· och balansräkningar

.... o o • • • • • •

42

Arsredovisning för moderföretaget LIC

.... o • •

44 Personal ..

o o • • • • • • • o • • • • • • • • • o o , • •• •

44 Finansiering ..

o • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

44 Fastigheter, maskiner och Inventarier

o • • • • • •

44

-

Resultat

o . o • • • • o • • o . o o . o • • • • • •• • • • • •

4 Aterbäring och överskottsdispositioner ..

o ••

45 Division A

.

o o... . ... . 14 Medlemmar per den 31 december 1981 och

Division B

• . ...

.

.

.

o o • • • o o

16 deras insatser samt disposition av åter-

Division C

.•...••... o o o o o o o

18 bäring 1946-1981 ..

. o • • • •• • • • • • •

46 Division D . . . • • . . .

. . .

21

Division E . . • . . • • . . • . . . • . • . . • • . . . • . . . . 22 Division K

....•..•...•...

..

..•....

26 Division L . . . • . . . 28 Division P .

.... o o • • • o • • o

30

Resultaträkning

...

.

....••..•... o

47 Balansräkning

..

o. . . • . . . •••.•••• . . ... . . 48 Noter till balansräkningen

. • •••.. ... o

50 Finansieringsanalys

. o

51 Revisionsberättelse ••••...••

... o • • • • o o 52

LIC:s 36:e ordinarie föreningsstämma hålls onsdagen den 9 juni 1982 kl10.30

på Palace Hotel, Gästrikesalen, S:t Eriksgatan 115, 6 tr, Stockholm.

(3)

styrelsens ordförande Erik Hammarsten

STYRELSE OCH REVISORER

styrelse

Ordinarie

Landstingsråd Erik Hammarsten, Luleå, ordf

Landstingsledamot Bengt Ljusberg, Sundsvall, v ordf Förbundsordförande Kurt Ward, Helsingborg

1

Landstingsråd John Anderssgn, Eskilstuna Landstingsråd Arne Carlsson, Gävle

Landstingsledamot Ruth Forsling, Stockholm Riksdagsledamot Anders G Högmark, Växjö _ Produktchef Josef Brithon, Järfälla

'(arbetstagarrepresentant)

Fabriksarbetare Edla Johansson, Aneby (arbetstagarrepresentant)

Adjungerad ledamot

Förbundsdirektör Rune Carlsson, stockhol m

Suppleanter

Landstingsledamot Helge Eriksson, Borlänge Landstingsråd Ragnar Gustafsson, Norrköping Landstingsledamot Ruth Kärnek, Solna

Kontorist lrene Svensson, Bjärnum (arbetstagarrepresentant)

Avsynare Gunnar Rosberg, Nacka (arbetstagarrepresentant)

Koncernchef Oswald Fritz

styrelsens arbetsutskott

Landstingsråd Erik Hammarsten, ordf Landstingsledamot Bengt Ljusberg, v ordf Direktör Oswald Fritz, Täby

Produktchef Josef Brithon ( arbetstagarrepresentant)

Revisorer

Ordinarie

Landstingsråd Evert Eriksson, Östersund

Landstingsledamot Per-Ola Eriksson, Gammalstad Aukt revisor Östen Gäfvert, Enskede

Suppleanter

Landstingsledamot Olle Persson, Sollentuna Landstingsledamot Håkan Davidsson, Hjo Aukt revisor Ulf Egenäs, Vällingby

1

(4)

KONCERNCH EFENS ÖVERSI KT

Ar 1981 kommer att framstå som en vändpunkt för den svenska sjukvårdsmark- naden. Skönjbara trender under de närmast föregående åren beträffande om- strukturering av marknaden och dessvolymutveckling har under året blivit tydliga och definitiva. Efterkrigsårens kraftiga utbyggnad av den svenskasjukvården och den därmed följande ständiga efterfrågeökningen av utrustnings- och förbruk- ningsmaterial, som kulminerade under 60-talet och in på 70-talet, tillhör numera en gången epok. Landstingen räknar med att för 1982 begränsa takten i sin expan- sion till2 %och enligt regeringens finansplan bör den komma ned till1 %. Detta innebär i praktiken, att anskaffning av utrustning och förbrukningsartiklar under 1982 i självaverket kommer att minska med åtskilliga procent jämfört med tidiga- re år. Förändringen i efterfrågan är särskilt markant förde produkter, som anskaf- fas för den s k hotellfunktionen inom sjukvården.

Därmed inte sagt att utbyggnaden av sjukvården upphör. Nya enheter för lång- tidssjukvård, öppen- och psykiatrisk vård t i Il kommer kontinuerligt liksom om- och tillbyggnad av befintliga sjukhus. Dessa enheter är dock mindre

materi~lkrävan­

de än akutsjukhusen. Samtidigt har branschen, som en naturlig följd av den lång- variga högkonjunkturen, fått en stor kapacitet, som inte utan våndor kan anpas- sas till den nya efterfrågesituationen.

1981 ger och de närmaste åren framåt kommer att ge ett facit över hur LIC kunnat förbereda sig införden nya situationen. För 1981 kan vi konstatera, att organisa- tionsförändringar genomförts för att möta det nya läget, att de olika divisionerna harvidtagit sina motåtgärder med skiftande framgång samt att LIC i stort harkla- rat påfrestningarna. LIC har fått fram produkter som tvärtemot trenden i övrigt rönt ökad efterfrågan, möjliggjort större marknadsandelar och öppnat nya mark- nader både här hemma och utomlands. Till alla delar har LIC emellertid inte hun- nit anpassa sig, utan årets resultat, såväl omsätt ni ng s- som res u ltatmässigt, mot- svarar ej den uppställda målsättningen. Omsättningen har volymmässigt, exkl bränsle, ökat med 7% mot föregående år, men överskottet före återbäring och skatter är endast 4,1 M kr mot föregående års 13,6 M kr. Förränt ni n gen av det egna kapitalet uppgårtill6 %, medan målsättningen ärca20 %. Förräntningen av det i företaget totalt arbetande kapitalet uppgårtill7 %, medan den uttalade målsätt- ningen ligger på 16 % ..

1981 års resultat har dock uppnåtts, utan att vi under året behövt göra avkall på planerade produktutvecklingsprojekt eller nya stora marknadsföringsinsatser, som inte ger resultat samma år, men som stärker företagets ställning kommande år. Även likviditeten har kunnat hållas på en god nivå. Ett streck i kostnadsbudge- teringen har varit de kraftigt ökade räntekostnaderna, vilka skulle ha blivit 2 Mkr högre än beräknat, om vi inte reducerat kapitalbindningen i varulagret.

Landstingens besparingskampanjer harockså medfört köp av mindre kvantiteter per gång, vilket inneburit högre hanteringskostnader för LIC. Däremot har för- hoppningarna infriats om en realistisk lönerörelse. Detta tillsammans med deval- veringen under september månad har möjliggjort, att LIC:s export kunnat utveck- las i rätt rikt ni ng, samtidigt som vårasvenskproducerade varor prismässigt bättre kunnat motstå importerade konkurrentprodukter.

2

(5)

En stor del av LIC:s export går till utvecklingsländer. Därvid har med tillfreds- ställelse kunnat konstateras, att de produkter som LIC levererat haft rätt kvalitet och varit väl i stånd att fylla si n uppgift under ofta svåra förhållanden med be g rän- sad tillgång tilllokal serviceorganisation.l den takt leveranserna till dessa länder ökar, kan vi också på ett allt bättre sätt tillhandahålla teknisk service.

LIC har under 1981 vid egna fabrikertillverkat produktertill ettvärdeavca300 Mkr.

Av detta har 25% levererats till utlandet. LIC:s import, som uppgår till ca 100 Mkr, består nästan uteslutande av produkter, som inte tillverkas här i landet. Exporten i n te blottmöjliggör för oss längretillverkningsserier och därigenom bättre t illverk- ningsekonomi, utan har i dagens konjunkturläge även en betydande sysselsätt- ningsaspekt med tanke på att LIC:s export i huvudsak består av egentillverkade produkter. Man kan räkna med, att närmare 250 personer har sin sysselsättning inom företaget tack vare exporten.

LIC:s styrka består bl a i, att koncernen i så stor utsträckning harfullständiga pro- duktprogram. Avdetta skäl har Nowofin Produkter AB i Östervåla förvärvats under året i syfte att komplettera vårt sortiment av engångsprodukter för inkontinens- och åldringsvården. Vid årsskiftet 1981/82 förvärvades Swede Rescue AB i Troll- hättan. Företaget är ensamförsäljare av AB Volvos ambulanser i Sverige. Därige- nom kan LIC i fortsättningen marknadsföra en svensk ambulans, som numera är den bäst anpassade för landets förhållanden.

Per den 1 januari 1982 har en ny division inrättats, Utvecklingsdivisionen, med uppgifter motsvarande utvecklingsbolag i andra koncerner. Därigenom möjlig- görs en bättre samordning av produktutvecklingen och planeringen på längre sikt. Som hittills är det dock divisionerna som initierar och bedriver det praktiska utveckl i n g sarbetet

Även i framtiden kommer den svenska sjukvården att vara den huvudsakliga målgruppen för LIC:s produkter. Av detta skäl, och på grund av LIC:s ägarstruktur, måste företagets utveckling i första hand rätta sig efter denna marknads förut- sättningar. Som tidigare antytts hade företaget vid ingången av 1981 vissa enhe- ter, som inte hett hunnit anpassa sig till minskningen i den inhemska efterfrågan, vilken kom snabbare än beräknat. Sedan dess haremellertid anpassningsproces- sen f~rtgått inom företaget och bör i sina huvuddrag vara avslutad under 1982.

Denna process har hela tiden kunnat ske i en offensiv anda. Visserligen har den inom vissa enheter framtvingat en reducering av personalstyrkan, men denna minskning har mer än väl uppvägts av en utökning av personalen inom andra verk- samhetsområden. Förvärv av företag, som kompletterar sortimentet eller skapar nya verksamhetsområden inom LIC:s intressesfär, etablering av försäljningska- naler utomlands, produktutveckling och organisationsförändringar, som möjlig- gör en effektivisering av verksamheten och kostnadsbesparingar, har ingått i åt- gärdspaketet. Samtidigt som LIC i stort sett kunnat möta de uppkomna proble- men, har det även funnits vilja och resurser att satsa för att trygga företagets ut- veckling på lång sikt med hänsyn till de nya förutsättningarna.

3

(6)

ÖVERSIKT ÖVER KONCERNEN

Styrelsen för Landstingens inköpscentral, LIC, ekonomisk förening, lämnar här·

med redovisning för räkenskapsåret 1981, föreningens 36:e verksamhetsår. l re- dovisningen ingår också en översikt över dotterbolagen, som har egna styrelser och separata förvaltningsberättelser.

FÖRSÄLJNING

Externfakturering från LIC och dess dotterbolag har, exkl mervärdeskatt, uppgått till1.219 Mkr, en ökning med 176 Mkr eller 17% jämfört med 1980. Externfakture- ringen är 3% högre än vad som budgeterats. Den genomsnittliga prishöjningen under året för LIC:s produkter, exkl bränsle, har uppgått till8 %. Försäljningen till medlemmarna, exkl bränsleförmedlingen, har ökat från 563 Mkr år 1980 till 587 Mkr, eller med 4 %.

Faktureringen i tkr fördelar sig mellan LIC och dotterbolagen enligt följande:

Varav till

Företag Fakturerad för· övriga koncern- utomstående

sälj n i ng företag kunder

1981 1980 1981 1980 1981 1980

LIC 1.151.229 1.014.520 20.334 16.867 1.130.895 997.653

Anatom France S.A.R.L. 1.126 209

- -

1.126 209

AB Helinos i likvidation•) - 10.271

-

6.706

-

3.565

iab (lnstitutionsinred·

ningarAB) 36.868 23.250

-

7 36.868 23.243

LIC Anatom GmbH 7.198 6.741

-

2.003 7.198 4.738

LIC Anatom AIS 4.482 2.679

- -

4.482 2.679

LIC AIS 6.886 4.854

-

360 6.886 4.494

LICOy 4.765 3.781 3 180 4.762 3.601

Nowolin Produkter AB 11.750 - 866

-

10.883 -

Radings Ortopediska AB 6.955 2.096 128

-

6.827 2.096

Synpunkten AB 8.736

- - -

8.736

-

Texab Teknik-

exploatering AB 3.368 3.224 3.356 3.213 13 11

- - - -

Summa 1.243.363 1.071.625 24.687 29.336 1.218.676 1.042.289

•)Verksamheten är delvis överförd till LIC, delvis till extern intressent

Försäljningen av lagervaror har ökat med 68 Mkr, direktleveranser med 91 Mkr och servicetjänster med 17 Mkr. Liksom under föregående år är det försäljningen avförbrukningsartiklar och kapitalvarorförkomplettering och renovering som do- minerat, medan efterfrågan på utrustning till nybyggnationer i allmänhet in- skränkt sig till mindre vårdenheter. En stor del av merförsäljningen kan tillskrivas nyutvecklade produkter och produkter från nyförvärvade företag.

Exporten, som omfattar inom koncernen utvecklade och/ellertillverkade produk·

ter, har ökat med 38 Mkr eller 51 %. Det är framför allt länderna i Norden, Väst·

europaoch Mellanöstern som exportansträngningarna koncentrerats på. Även fjärran liggande länder såsom USA, Japan och Australien börjar bli intressanta exportmarknader. LIC har nu egna försäljningskontor i Danmark, England, Fin- land, Frankrike, Norge och Västtyskland.

Koncernens försäljning till icke medlemmar i Sverige har ökat med 37%

till

195 Mkr.

4

(7)

Bruttoomsättningen för LIC-koncernens skilda verksamhetsområd&n 1972-1981 Mkr

1.450 1.400 1.350 1.300 1.250 1.200 1.150 1.100 1.050 1.000 950 900 850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50

D

Produktlon

• Teknisk service

• Bränslen

• Varuleveranser

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981

RESULTAT

Koncernens rörelseöverskott före avskrivningar, finansnetto, skatteroch disposi- tioner är 29,0 Mkr, dvs lika stort som år 1980. Resultatet efter avskrivningaroch fi- nansnetto, men före skatter, ändring av lagerreserven och återbäring till medlem- marna är 4,1 Mkr jämfört med 13,6 Mkr år 1980. Lagerreserven har minskat med 0,4 Mkr, men resultatutjämningsfonden har ökat med 0,8 Mkr. Förräntningen av det i koncernen arbetande kapitalet (kundfordringar, varulager, maskineroch fas- tigheter minskat med leverantörsskulder) uppgår till 7% mot 9% år 1980.

Det justerade egna kapitalets förräntning (insatskapital, reservfond och halva va- rulagerreserven), efter årets skatt, uppgår till6% mot 25% år 1980.

Aterbäring kommer att lämnas med 0,5 % på av medlemmarna gjorda inköp, exkl bränsle.

5

(8)

INVESTERINGAR

Koncernens bruttoinvesteringar i fastigheter, maskiner och inventarier har under året uppgått till 18,7 Mkr.

Investeringar i fastigheter belöper sig tlll6, 1 Mkr, varav huvuddelen ligger på föl- jande tre stora objekt:

Produktionen av kemisk-tekniska produkter har under året flyttats från Skärhamn till fabriken i Aneby, där investering i byggnad för ändamålet gjorts med 1,9 Mkr.

Den under 1980 förvärvade fastigheten l VIIhelmina har under 1981 iordningställts för industriellt bruk. Investeringen uppgår till 2,2 Mkr.

Pågående investering i brandskyddssystem vid fabriken i Aneby utgör 1,7

Mkr.

Bland större investeringar i maskiner kan nämnas: produktions- och förpack- ningsanläggning för blöjor vid Aneby-fabrlken, maskiner till den kemisk-tekniska produktionsenheten vid Aneby-fabriken, anskaffning av numeriskt styrd svarv till Skärhamns-verkstaden samt färdigställande av utrustning för textilteknisk be- handling 0/apor-Phase) i Ängelholm

.

Bruttoinvesteringar i fastigheter, maskiner och inventarier 1972-1981 Mkr

12,5

10,0

7,5

5,0

2,

D

Fastigheter Maskiner och inventarier

1972 1973 1974 1975 1976

PRODUKTUTVECKUNG

1977 1978 1979 1980 1981

Koncernens produktutveckling är inriktad på att åstadkomma produkter, som un- derlättar patientvården, förenklar och förbilligar vårdarbetet samt förbättrar ar- betsmiljön.

All produktutveckling sker inom divisionerna. Ett för koncernen gemensamt Pro- duktutvecklingsråd svarar för prioritering och samordning av resurserna. Fr o m årsskiftet 1981/82 haren särskild utvecklingsdivision inrättats- division U- in- om vilken all nyutveckling redovisas.

ld~er

till nya produkter kommer huvudsakligen genom initiativ från anställda in- om koncernen i nära samarbete med personal inom sjukvården. Genom väl upp- arbetade kontakter sker ett regelmässigt flöde av produktideer och mer eller mindre färdiga konstruktioner från de l sjukvården direkt verksamma. Själva pro- duktutvecklingen sker i storomfattning i sama rbete med utomstående institutio- ner och sakkunniga.

6

(9)

VERKSAM H ETENS FRAMTIDA UTVECKLING

För 1982 räknar LIC-koncernen med en extern fakturering av 1.282 Mkr, en ökning med 5 %jämfört med 1981. Exklusive bränsleförmedlingen är den externa faktu- reringen beräknad tlll987 Mkr. Detta innebären omsättningsökning med 11 %, varav 3% utgörs av volymökning. Den huvudsakliga volymtillväxten ligger på marknader utanför Sverige.

Koncernens försäljning till medlemmar och icke medlemmar i Sverige samt försäljning utomlands 1972-1981

Mkr

1.200 Medlemmar

D

Icke medlemmar 1.100 • Försäljning utomlands

1.000

900

800

700

600

. .

500

400

300

200

100

1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981

7

(10)

PERSONAL

Antalet tjänster inom koncernen varden 31 december 19811.806, innebärande en ökning med 47 personer eller 3 % jämfört med läget vid föregående års utgång.

Medeltalet tjänster vid koncernens olika företagsenheter har utgjort:

LIC ...

•.•

.•..

..

....

...

..

iab (lnstitutionsinredningar AB) .

...

..

... .

Nowolin Produkter AB**) ...

.

.•

..

.

••

..

•...

RadingsOrtopediskaAB ....•..

... , ... .

Synpunkten AB ...

..

..

.

...

.

.

..

..

.

.

..•

. Texab Teknikexploatering AB ...

•...•..•....•.•

LIC AJS ... .... . .. . . , .. .... . . ... .. . . . ... . LIC Oy . . . • . . ... , . . . .. . . . , ...

LIC Anatom AJS ... . ..• • . ••. ... , . . • .. •• , , ••••••••

LIC Anatom GmbH ...

.

.

..

....

... .

Anatom France S.A.R.L.

... .

Totalt koncernen

') lnkl personal, som 1980 redovisades inom AB Helinos '*) Helårsvarde

1981

1.701 18 19

22 35 15 7 9 8 22 3 1.859

Som beräkningsmetod har använts arbetsgivaruppgiften till Riksförsäkringsverket.

Personalens fördelning efter arbetsuppgifter 1981, 1980

1.050 1.000 950 900 850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 350

300 250 200 150 100 50

2 3 4 5

1980

1.653 *)

10 25

10 5 6 7

13 1 1.730

6

1981 1980

1 Varuhandel (inköp, produktutveckling, försäljning) ....

2 Varuhantering (lager, distribution)

.•.. , .

.

.••••

.

••.

3 Teknisk service ...

...•....•.••...•

4 Produktion ...

...•..•

5 Konsultverksamhet ...

... .

6 Företagsledning, ekonomi, revision, datacentral,

organisation, personal sektion, lokalförvaltning m m

.. Summa tjänster

8

D

365 92

258

1.015

129 1.859

330

92

243

929

8

128 1.730

(11)

INFORMATION

LIC har under året deltagit i nio större fackmässor i Sverige. Bland dessa kan näm- nas Handikapp 81 i Göteborg, Medicin 81 och Dental81, båda i stockhol m. Inter- nationellt har LIC deltagit i tre utställningar, varav lnter Hospital81 l MOnchen är den största. Härutöver har LIC medverkat i ett stort antal utställningar, som arran- gerats i samband med symposier och kongresserför speciella yrkesgrupper inom sjukvården.

De s k vandringsutställningarna har visat sig vara ett effektivt sätt att informera om nyheter och bredden i LIC:s sortiment. På de tolv platser som besökts under året har bl a demonstrerats säng- och lyftprogram, laboratorieprodukter, inkonti- nenshjälpmedel samt kemisk-tekniska produkter. Vandringsutställningarna har haft över 5.000 besökare.

Den permanenta utställningen vid UC:s huvudkontor i Solna har besökts av över 4.000 personer, vilket är en kraftig ökning jämfört med föregående år.

Under året har LIC utgivit ett tiotal kataloger samt ett 50-tal broschyrer, folders och produktblad. Dessutom har producerats ett antal videofil mer och bildserier för i n- formation om produkter och behandlingsmetoder. LIC har

i eget förlag pub l i

cerat följande periodiska tidskrifter med en total upplaga om 40.000 exemplar, nämli- gen Audio-Nytt, Bulletinen, Inkontinenslinformation samt Ortopediskt Magasin.

ADMINISTRATION

Divisionerna/sektionerna är de enheter inom vilka LIC bedriver all affärsmässig verksamhet. Divisionernas/sektionernas självständighet är sådan, att det med fog kan hävdas, att de i praktiken fungerarsom dotterbolag. De harsin egen admi- nistration och organisation, motsvarande deras särskilda behov och krav.

Inom divisionerna/sektionerna finns ett 70-tal affärsdrivande enheter, som arbe- tar under eget resultatansvar. Egna initiativ och småföretagaranda uppmuntras genom den organisatoriska formen och varje

'företag' kan dagligen följa sin

utveckling.

Den centralt organiserade administrationen består i huvudsak av redovisning, da- tabehandling, lagerhållning, distribution, spedition och intendentur. Admlnistra-

tion~ns

mest angelägna arbetsuppgift är att ständigt förse de affärsdrivande en- heterna med relevanta beslutsunderlag. Administrationen i sig skall ses som en integrerad del i marknadsföringen. Detta innebär att alla rutiner och administrati- va åtgärder är kundorienterade och -anpassade.

Den klart uttalade ambitionen är att beslutsfattandet inom koncernen skall ske så nära kunden som möjligt. Följaktligen är de centrala enheterna förhållandevis små. För att uppnå rätt affärsmässig bedömning av det centrala utbudet av admi- nistrativa tjänster bedrivs denna verksamhet på profit center-basis. Varje utförd tjänst debiteras efter en i förväg känd prissättning. Härigenom föreligger möjlig- het attjämföra kostnaderna med externa alternativ. Divisionerna/sektionerna har full möjlighet att köpa tjänster utifrån.

9

(12)

RIKSLAGER OCH DISTRIBUTION

Exportens fortsatt kraftfulla utveckling har inneburit en ökning av arbetsvolymen vid Rikslagret med drygt 15 %, samtidigt som ökningen av antalet arbetade tim- mar har kunnat begränsas till 5 %.

Den externauthyrningen och hanteringen av gods har vidareutvecklats och svarar för närmare 10% av den totala arbetsvolymen.

Distributionen, som huvudsakligen sker genom s k knutpunktsträfik, har ytterli- gare kunnat finslipas. Initiativ har tagits för att erbjuda kunderna SJ:s minicon- tainersystem, vilket bör ge såväl funktions- som kostnadsfördelar. Vid mitten av året ålades alla användare av europapall registreringsskyldighet Den därigenom uppkomna kostnaden har genom en ny rationell rutin kunnat elimineras.

Den utåtriktade verksamheten vid Rikslagret har fortsatt oförminskat med gläd- jande många besök från kundkretsen. En betydande utbildningsinsats har bedri- vits inom såväl inköps- som försäljningsorganisationen.

Utbyte av huvuddator har planenligt och störningsfritt kunnat genomföras under augusti månad. Det tidigare tvåskiftssystemet har därmed kunnat ersättas av s k förskjuten arbetstid. Med den nya datorn har sådan flexibilitet erhållits, att divisionernas/sektionernas individuella behov bättre kan tillgodoses.

Intendenturen har under året haft ansvaret för omfattande omflyttningar och ombyggnationer. Under året har uppsnyggning av flertalet gemansamma utrym- men genomförts vid h uv ud kontoret i Solna. Hand i kappan pass ni ng av entreer och toaletter har fortsatt och i det närmaste fullständigats.

LIC Dental har utökat sina lokaler på Smidesvägen 1 i Solna och flyttat över ex- portorganisationen från Nacka. Under slutet av året har500m

2

vid huvudkontoret kunnat avvecklas som en följd av bättre lokalutnyttjande i sin helhet och organisa- tionsförändringar. Den med Flygts Pumpar gemensamt drivna personalmatsalen har upplösts vid årsskiftet 1980/81 och ersatts med ett s k rikskupongsystem.

De allt större kraven på telefonväxeln har mötts med utökade personella och tek- niska resurser. Utökning av antalet linjer är beslutad, samtidigt som Televerket äntligen har aviserat om utbyggnad av den sedan länge för klent dimensionerade anläggning, som betjänar Solna-Sundbybergs-området.

EKONOMI - PLANERING OCH KONTROLL

LIC:s prisprofil medför, att stora krav måste ställas på planering och genomföran- de för att säkerställa företagets existens och utveckling. Under året har funktio- nen business controller utbyggts och dessa befattningshavares ställning som ekonomiskt samvete har stärkts.

Ett gott exempel på ekonomidivisionens utåtriktade verksamhet är utarbetandet och marknadsföringen av den särskilda faktureringsrutin, som innebär betydan- de kostnadsminskning hos såväl kund som LIC. Avtal härom har slutits med föl- jande sjutton sjukvårdshuvudmän: Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Jön- köpings, Kronobergs, Kalmar, Kristianstads, Malmöhus, Göteborgs och Bo hus, Skaraborgs, Värm lands, Örebro, Västman lands, Jämtlands, Västernorrlands och Norrbottens läns landsting samt Malmö sjukvårdsförvaltning.

För att uppnå lägre kostnad och tillgång till kontinuerlig utveckling har avtal träf- fats om extern datakörning av löneruti ner. Detta betyder att LIC frångår egenpro- ducerad administrativ tjänst.

10

(13)

!

i

DOTTERBOLAG OCH NÄRSTÅENDE FÖRETAG

Med tillträde per den 1 maj 1981 förvärvades samtliga aktier i Nowolin Produkter AB, östervåla. Därigenom har LIC skaffat sig ett väsentligt komplement av pro- dukter inom åldringsvårds- och inkontinenssortimentet Företaget är på hemma- marknaden helt dominerande och har dessutom en exportpotent i al, som hittills i blott ringa grad utnyttjats, men där LIC med sina resurser och säljkanaler bättre kan bearbeta olika exportmarknader.

l enlighet med optionsutfästelse har LIC före utgången av 1981 förvärvat resteran- de 49% av aktiestocken i Institutet för synfrågor Synpunkten AB, Stockholm, som således vid ingången av 1982 är ett helägt dotterbolag. Tidigare ägare kvar- står t v som verkställande direktör i bolaget.

Den 29 december 1981 förvärvades samtliga aktier i Swede Rescue AB, Trollhät- tan, ett företag som under senare år i Sverige framgångsrikt och med exklusivitet marknadsfört AB Volvos ambulansprogram. Genom Volvos samarbete med Svenska Renault AB kommer sortimentet inom kort att byggas ut till ett komplett ambulansprogram. l samband med förvärvet av bolaget har avd Bilar överförts till Swede Rescue AB, undervilket namn LIC fortsättningsvis kommer att marknads- föra såväl ambulans- som färdtjänstprogrammet

Nowo/in Produkter AB, Östervåla

11

(14)

...

1\)

KONCERNENS ORGANISATION

(Uppgifterna avser läget den 1 apri11982)

Fln&NICHV•H nong

ForNncllong - lnformahon

,.. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Adrrnnlstrt:t,on

UCTe~elll (D•v•sion A)

LICForlag och B•lar (O•YiSiOO B)

LIC R@hab och VMdrum {OiviSIOn C)

LIC lnsttument (Oivis.ion 0)

LIC Hygien (Divlalon E)

LIC Dental

!Division IQ

UCOr1opedi och Syn (0tVI$i0R l)

D•"islon P

Oi-A•ton R

sektion OrMslen

Sekt1on 1ab (lm&<~n•ng

for laboratot'oer, s,ukhus och 'kOIOf)

Produktuflleclc:ling (O!Yis!on U)

Cfl:ntr'l e•porlsarnordnlng

l l - l

Eloononu Dlstnbut•on Flitaler

(15)

...

(o)

DIVISIONERNAS ENHETER

Divislon A Divislon B Division C

Textilier Blanketter Redskap for fysioterapi

Textilteknisk Handikapp-

behandling Förlag hjAipmedel

Belysnings-

artiklar mm Arkivsystem Rullstolar

Hl Alpmede le- Swede Rescue AB

seMce

S&ngar, Transportmatariel och Petlentlyftar

Bjlrnum-, Eneryda·

och VIIhel mina·

fabrikerna

FÖRSÄLJNINGSENHETER UTOMLANDS

LIC~

HOl~ !,!C O,

r~~~-~ L,1C ,1\natQI!I M.

~

.... . l

Divislon D

Laborator! e- instrument

Tillverkning av laboratorie·

ir_.strument

-- --

Meclictnsk·

ta~nfsk

SaMes

1JC AI\IIIIII'Q~

.Va&ltf'OirlltmtJ ..

Divislon E

Produkter fOr operatioo, ••r- vird och In- kontinans

Förband och hygienprodukter

-- -- -

Aneby·

fabriken

Tallab Teknik·

exploatertng AB

Nowolln Produkter AB

~10111 Fta~~e8

!U.JII,.L.

Ftaftl/ru ..

Divislon K

Dentalutrustningar och stertllaertnge- apparatur

Dentala fOr- bruknings- artiklar

- - -

~

Dent~ooh autoklaV88Mce

Naok•

fabriken

Sklrhamns·

verkstaden

~~~Ud,

5tM•III*'Ijto14111

~~

Divislon l

Ortopedteknisk verkstlldsrnalerlel

Ortopedteknisk centraiverkelad

Ortopedteknleka avdelningar

--

Produkter fOr

J

ortopedi, kirurgi och anestesi

lnstrumentverk·

stad

Syntekniska

l

hjälpmedel

Synpunkten AB

Divislon P Divislon R

Materiel for Alder·

domshem, sko~ och HusQtrid och fOrelagShllsoYird, kökamaaklner privatlikare m m

Matertel for vete- Produkter for des·

Infektion, per·

rtnAier och djur· sonlig hygien och

sjuktlus rangort ng

- - -

-

Redlogs OTto- Horapparater ocll pedlalla AB hOrseltekniska

produkter

HOrselteknisk service

Tillverkning av hörselgångs·

Insatser

Bullermätnings·

och kommunika·

t~onsutrustningar

(16)

AFFÄRS-, PRODUKTIONs- OCH SERVICEVERKSAM HET

l

LIC Textil DIVISION A

Divisionen har per den 1 april1981 utökats med en produktionsenhet förtextiltek- nisk behandling.

Avd Textilier

Den egna produkt- och sortimentsutvecklingen har haft fortsatt prioritering för den svårlösta problematiken kring bäddkomfort och framställning av svårantänd- liga (självslocknande) bäddtextilier, som tål konventionell tvättprocess. Arbetet har resulterat i ett bäddtextilprogram med på ovannämnda områden klart förbätt- rade produkter.

Den pågående försöksverksamheten med uniformer för länstrafikbolagen m fl harvisat ett positivt resultatoch har utvidgats under året. Avdelningens sortiment har utökats med en ny typ av tvättbytesskåp för personal kläder i syfte att bl a m i n- ska svinnet.

Tvattbytesskåp medpe~sonliga fack för bättre hygien och svinnkontroll

*)

14

Bruttoomsättning koncE"'~

r

~~-Bruttoomsättning division

- l

*)

(17)

Den svenska textilindustrin har tidigare haft relativt god beläggning av sjukhus- textiliergenom att överstyrelsen för Ekonomiskt Försvarfortsatt med sitt statliga försörjningsberedskapsstöd åt landstingen. Denna efterfrågan på textilier har dock minskat under senare delen av året, främst beroende på besparingsinsatser och förbättrade tvättbytessystem. LIC:s export av svensktillverkade textilproduk- ter har under året ökat kraftigt

Liksom tidigare har avdelningen deltagit i det standardiserings- och utvecklings- arbete som bedrivs i Svenska Textilforskningsinstitutets och Sprl:s regi, där bl

a

utarbetande av nytt storlekssystem pågår tör olika persedelkategori er.

Avd Textilteknisk behandling

Den ökade efterfrågan inom sjukvårdssektorn på kläder av blandväv utan harts- inblandning och behandladeenligt V apor Phase-metoden harresulterat i att ytter- ligare en V apor Phase-anläggning tagits i bruk under våren. Anläggningen

är

för- lagd till Ängelholm. De fördelar, som tidigare konstaterats på plagg behandlade enligt denna metod, nämligen vävsläthet, komfort, bestående vithet samt ingen avspjälkning av fri formalin, har väl dokumenterats. Metoden har numera upp- märksammats av andra sektorer på marknaden, framför allt tvättuthyrningssek- torn, som f n bedriver försöksverksamhet med plagg, Vapor Phase-behandlade hos LIC.

Avd Belysningsartiklar m m

För att tillgodose behovet av längre intervaller mellan byten av utbrända glödlam- por på svåråtkomliga ställen har en s k långlivslampa presenterats under våren.

Den har en genomsnittlig livslängd av 3.500 timmar mot normallampans 1.000 timmar. Den finns i effekten 55 och 90 W och tillverkas i spänningen 230 V.

Den nya generationen av lysrör i 26 mm diameter har till mycket stor del ersatt den äldre generationens lysrör i 38 mm diameter.

Undervåren har nya batterier lanserats, som finns i de två högsta kapacitetsklas- serna av marknadens totalt fyra klasser. De nya batterierna läcker inte och kan därför ej orsaka skada ens vid mycket långvarig användning.

Soqimentet av inredningstextilier, tvättbeständigt svårantändliga, har breddats vad avser mönster och kvaliteter.

15

(18)

l

LIC Förlag och Bilar DIVISION B

l - l

Inredningsavdelningen har per den 1 juni 1981 överförts till LIC:s delägda dotter- bolag iab (Jnstitutionsinredningar AB). Samtidigt har avd Bilar överförts från divi- sion C till division B.

Avd Blanketter

Tillsammans med Socialstyrelsen har nya journalblanketter för mödrahälsovård, förlossningsvård och barnhälsovård framtagits. Avsikten har varit, att det nya journalsystemet tillfullo skulle vara infört årsskiftet 1981/82.

Divisionens resurser för lagerhållning av blanketter har utökats. Detta ingår i den blankettservice, som tillsammans med revidering och konstruktion av blanketter alltmer utnyttjas av kunderna.

Systemet för formatreducering av röntgenbilder, bestående av kamera och fram- kallningsmaskin m m, har vidareutvecklats och marknadsförs av avdelningen.

Systemet har mött stort intresse bl a inom stockhol m s läns landsting, som place- rat en första utrustning vid Centraldispensären i stockhol m. Utrustningen, som vi- sats på olika mässor i Europa, har resulterat i försäljning i Västtyskland och Spa- nien.

16

Formatreducering av röntgenbild i en Heta M a tic 1050 vid Central·

dispensaren i Stockholm (LIC produktutveck ting)

Exponerad film framkallas i en HelaPro 1050 (LIC produkt- utveckling)

(19)

Avd LIC Förlag

LIC Förlags sortiment omfattas i huvudsak av egenproducerade läromedel och patientinformatlon, distribution av Landstingsförbundets videogrambank, fick- kalendrar i specialutförande samt AV-hjälpmedel såsom v

ideoutrustning, film-

projektorer m m. Under året har avdelningen tecknat avtal med flera landsting om distribution och marknadsföring av deras egenproducerade videogram.

Flera nya förlagsprodukter har framtagits. Bland dessa kan nämnas två uppmärk·

sammade läromedel, näm Il gen Gertrud Roxendah Is Levande människa och Spi ri- don Papaspiropoulos Elementär geropsykiatri.

Inom ämnet föräldrautbildning har LIC Förlag bl a gett ut Socialstyrelsens bok Vänta Barn, som hittills tryckts i 275.000 exemplar. Under året har också de tre första böckerna i Socialstyrelsens Barn och föräldrar-serie utkommit.

Avd Bilar

l!.\!\:\ IX ){t\~\1::il\.\

. ~:

..

.. )

Urval av f(jr/agsprodukter, framtagna av LIC FOrlag

Ett omfattande arbete har under året lagts ned på att konsolidera bilavdelningens verksamhet. För att stärka marknadspositionen inom ambulansområdet har sam- arbete etablerats med AB Volvo, samtidigt som Swede Rescue AB i Trollhättan förVärvats. All försäljning av ambulanser, brand- och färdtjänstfordon hardärmed fr o m årsskiftet 1981182 sammanförts till dotterbolaget Swede Rescue AB.

Volvo-ambulansen har blivit det ledande ambulansmlirket i Sverige

17

(20)

LIC Rehab och Vårdrum DIVISION C

Inom divisionen har under hösten genomförts en omfattande omorganisation, vi 1- ken bl a inneburit, att divisionerna C och T slagits samman till en enhet. Samtidigt har i ab (lnstitutionsinredningar AB) bildat en egen sektion utanför divisionen och avd Bilar har flyttats till division B.

Marknaden i Sverige har kännetecknats av en kraftig återhållsamhet i landsting- ens inköp, vilket påverkatvolymerna negativt för i stortsett alla produktgrupper in- om denna division. Framgångarna på exportmarknaden har delvis kompenserat det inhemska bortfallet.

Under det internationella handikappåret 1981 har divisionen deltagit i ett flertal specialmässor för handikapphjälpmedel, bl a den första Internationella Handi- kapputställningen i Göteborg och den andra Internationella Handikapputställ- ningen i Malmö.

Avd Fysioterapi

Avdelningen har under året förstärkts och utökat sitt elektroterapi- och produkt- program inom området idrottsmedicin i syfte att kunna erbjuda ett fullsortiment även för industri- och friskvårdssektorerna.

En intensiv produktutveckling samt översyn av bassortimentet omfattande plin- tar, tippbrädor och gånghjälpmedel har genomförts. Ett förbättrat utbildnings- program i medicinsk träningsterapi har lett fram till ett mycket stimulerande sam- arbete och erfarenhetsutbyte med olika kundgrupper.

Avd Hjälpmedel för ADL

Kravet på funktionella och attraktiva hjälpmedel för att underlättade handikappa- des dagliga liv har lett till fortsatt sortimentsutveckling. Som exempel på nya pro- dukter, som introducerats under året, kan nämnas gåbord, köksredskap, vrid- hjälpmedel, läs- och arbetsbord.

Ny serie köksredskap med ergonomiskt riktigt utformade skaft för rörefsehindrade

18

(21)

Avd Rullstolar

Lanseringen av el-rullstolen Meyra 3.422, som kan användas såväl inne som ute, har varit framgångsrik. Av intresse i sammanhanget för sjukvårdshuvudmännen är att notera, att genomsnittspriset för manuella rullstolar (80 %av det totala an- talet) har ökat med endast ca 30 % under perioden 1973-81. Konsumentprisin·

dex för motsvarande period har stigit med 120 %.

Avd Samhjälpmedel

Två nya produkter har under året introducerats på marknaden, en sulky för barn och bältesstolen Hansa för bilåkande barn. Båda produkterna har utvecklats en- ligt iden, att barnhjälpmedel skall varaattraktivaäven föricke handikappade barn.

Således finns dessa produkter tillgängliga för alla barn, vilket har inneburit stora volymer och ett lågt pris. Produkterna, som presenterats utom lands, har rönt stort intresse.

Slingbord med separat flis· och matbordsdel, som lätt kan rullas över sling eller rullstol (LIC produktutveckling)

19

(22)

LIC Taklyft modell H, som är anpassad till ovrig badutrustning vid Kungsgärdets sjukhus, Uppsala (LIC produktutveckling)

AvdVårdrum

Nya versioner av Tipp- och Vändsängarhar under hösten godkänts av Handikapp- institutet. En rad förbättringar har genomförts på våra sjukhussängar. Vårt erbju- dande att bygga om sjukhussängar och förse dessa med höj- och sänkbara under- reden har fått ett mycket positivt mottagande hos ett flertal landsting.

På utställningen Medicin 81 presenterade LIC flera nya produkter. Provtagnings- stolen väckte särskilt stort intresse bland besökarna.

Bjärnum-fabriken

Tillverkning i huvudsak: Rehab-produkter, lackerade sängar, standardinredning i trä för skolor och sjukhus.

Enheten har kraftigt känt av marknadsstagnationen och därför tvingats t i Il perso- nalinskränkning och under en period till korttidsvecka.

Eneryda-fabriken

Tillverkning i huvudsak: Kromade sängar och plintar.

Orderingången från framför allt exportmarknaderna har varit god. Tidigare ge- nomförda och under året fortsatta investeringar i produktionsteknik harverksamt bidragit till hög produktivitet och säker leveransförmåga. Jämnheten i kvaliteten har också medfört att garantitiden ytterligare kunnat förlängas;

Viihelmina-fabriken

Tillverkning i huvudsak: Kromade detaljer till sängar, taklyftar och förlossnings- bord.

Den del av produktsortimentet, som är inriktad på den s k hotellfunktionen inom sjukvården, har känt av nedgången på marknaden. l likhet med fabriken i Bjärnum harviss nedskärning av verksamheten ägt rum. Investeringar i produktionsteknik kommer att genomföras i än högre grad.

20

(23)

LIC Instrument DIVISION D

Avd Laboratorieprodukter

l

Divisionens verksamhetsområden koncentreras till l huvudsak tre grenar: blod-, bakterie· samt fysiologiskdiagnostiska produkter. Framför allt inom blod- och bakteriediagnostiken har divisionen arbetat med ett omfattande utvecklings- program, där både Styrelsen för Teknisk Utveckling (STU) och Industrifonden är engagerade.

Sortimentet inom divisionen har under året kunnat utökas med en ny fotometer för glukosbestämning. Genom samarbete med det italienska företaget Sclavo har produkter inom klinisk kemi och bakteriell diagnostik tillförts. l strävandena att renodla divisionens verksamhet har det manuella blodtrycksprogrammet överförts till division L.

Material- och lagerstyrningsprojektet, som avslutades under föregående år, har lett till att acceptabla lagernivåer har kunnat hållas.

Divisionens målsättning att nå ökad avsättning för sina produkter på exportmark- naderna har utvecklat sig i enlighet med förväntningarna, tack vare ett aktivt delta- gande i internationella mässor och genom utbildning av försäljare i dotterbolag samt hos agenter.

Genom anpassning till den tekniska utvecklingen harvissa omstruktureringar av produktionsapparaten genomförts.

Avd Medicinsk-teknisk service, Kopparbergs län, Borlänge

Arbetsuppgifterna har bestått i medicinsk- och hjälpmedelsteknisk service. Verk- samheten har i likhet med tidigare år huvudsakligen bedrivits för Kopparbergs läns landstings räkning, men har även utökats till företagshälsovårdscentraler i Mellansverige.

Verksamheten har flyttats från Falun till nya och ändamålsenliga lokaler i Bor- länge.

21

(24)

LIC Hygien DIVISION E

l mars månad 1981 förvärvades 49 % av aktierna i Danpre n AJS i Köpenhamn. Fö- retaget tillverkar hypoallergena operationshandskar, som marknadsförs under namnet ELASTYREN.

Nowolln Produkter AB i Östervåla övertogs i maj månad. Sortimentet, som består av främst haklappar, drag lakan, kombiskydd samt hygienmadrasser, fullständi- gar på ett utmärkt sätt divisionens övriga sortiment. Likaså kompletterar Nowo- lins produktionskunnande inom områdena arkning och laminering i material- kombinationerna papper, plast och non-woven övrig produktion inom LIC Hygien.

Den gemensammaproduktionsvolymen har skapat en bas för ökade resursinsat- ser och resursutnyttjande inom produktlonsteknik samt produkt- och förpack- ningsutveckling. Organisatoriskt drivs företaget på hemmamarknaden vidare som ett självständigt företag inom LIC Hygien, medan exportförsäljningen har in- tegrerats i divisionens exportavdelning.

Vid årsskiftet 1981/82 överfördes ansvaret förmarknadsföring en t i Il icke med lem- mar l Sverige till division P. Samtidigt har produktansvaret för de artiklar som spe- ciellt tagits fram för denna marknad- främst Första Hjälpen-sortimentet- flyt- tats över.

Åtstramningarna inom sjukvårdssektorn i Sverige har delvis påverkat marknads- tillväxten av engångsartiklar. Genom marknadssegmentering och sortimentsan- passning har LIC Hygiens totala försäljningsvolym fortsatt att öka. Antalet sven- ska leverantörer och deras utbud har ej minskat, vilket medfört en fortsatt skarp konkurrenssituation med kraftig prispress. Trots det skärpta läget hardivisionen fått god täckning för sina kostnader.

Under året har en genomgripande strukturering och konsolidering av produkt- utvecklingsverksamheten genomförts. Arbetet har lagts om till att drivas i form av ramprojekt för de prioriterade sortimenten.

LICODRAPE operationstextilier för engångsbruk har genom utveckling av mate- rialet erhåll i t väsentligt förbättrade draperingsegenskaper. Sortimentet har också kompletterats med en ny produktlinje, LICODRAPE blue, i ett repellent non- wovenmateriaL Den s k hellakanstekniken l LICODRAPE blue förenklar samt gör operationsdukningen billigare och snabbare än tidigare teknik. Operations- rockarna i detta material har förstärkta ärmar och front.

Handallergier skapar ett komplext produktområde, vilket kräver omfattande infor- mation. En film har därför framtagits inom ramen för ett informationspaket kring dessa allergier.

Inom sårvårdsområdet är VECAFIX

®

på flera marknader ett accepterat första- handsval för fixering av venkatetrar. ABSDERMA, som introducerades i slutet av förra året, har rönt stort intresse i Sverige och utomlands. Förbandets funktionella uppbyggnad och goda egenskaper för att underlätta läkn

ingsprocessen kombi·

nerat med det fördelaktiga priset har inneburit ett genombrott för den nyagenera- tionen av sårförband. ABSFIX® är en vidareutveckling av ABSDERMA och avsett att förbinda operationssår. Förbandet har försetts med ett luftgenomsläppligt och självhäftande ryggmateriaL

22

(25)

..

LICODRAPE blue - det nya operationsdukningsmaterialet för engångsbruk

Sveriges bidragssystem med fria hjälpmedel för inkontinenta har under flera år stimulerat utvecklingen så att svenska företag nu intar en internationell tätposi- tion inom inkontinensområdet LIC Hygiens inkontinensprogram har rönt stort in- tres' se i samband med såväl nationella som internationella utställningar. Målsätt- ningen är att ha ett sortiment, som är anpassat till den enskildes individuella be- hov. Kompletta lösningar kan nu erbjudas för såväl uppegående som för säng- bundna patienter på och utanför sjukhusen.

LICODROP ~ skyddet för droppinkontinenta män, har under första året sedan in- troduktionen haft en god försäljningsutveckling. Det uppsamlande sortimentet, BIBAG

00

och TRI BAG®

,

harlen vikande marknad för urinpåsarökat sina marknads- andelar. Den luktfria blöjan DEOLIC

®

har undersitt första år på marknaden fått ett verkligt positivt mottagande. Produkten har också_ godkänts av Handikapp- institutet som kostnadsfritt hjälpmedel. stort intresse för blöjan har också visats utomlands och exportmarknadsföringen har påbörjats. l Sverige har resurserna utökats med ytterligare instruktionssköterskor, som direktinformerar och utbil- dar vårdpersonal i inkontinensfrågor. Divisionen harockså arrangerat ett antal ut- bildningsdagar, s k inkontinensdagar, i olika landsting.

Ett nordiskt stipendium för att främja forskning inom inkontinensområdet har in- stiftats av LIC och delades ut l samband med International Contlnence Society's

möte l Lund. ·

23

(26)

Flera av divisionens produkter är voluminösa. Detta skapar svårighetervid många sjukhus, eftersom lagringsutrymmena både centralt och på avdelningarna är be- gränsade. Skrymmande volymer slår också hårt på fraktkostnaderna. Genom ett nytt

förp~ckningssystem

med komprimering och vingvikning av hygienunder

-

läggen har lagrings- och fraktvolymerna kunnat minskas med 30%

. Genom att

produkterna nu packas i behändiga avdelningsförpackningar blir hanteringen också lättare för vårdpersonalen.

Den positiva utvecklingen av exportförsäljningen har fortsatt under det gångna året. Trots en i många länder kärv ekonomisk situation med hård konkurrens som följd, har divisionen hävdat sig väl. Verksamheten har alltmer inriktats på kon- centratlon och konsolidering av de viktigaste marknaderna. De för LIC Hygien vik- tiga sortimenten inom inkontinens, sårvård och operationsrum har fått en allt starkare framtoning. Ambitionen harvarit att i högre utsträckning kunna presen- tera kompletta problemlösningar för dessa områden. satsningen på alltmer tek- niskt avancerade, egentillverkade produkter har också indirekt påverkat export- försäljningen av bassortiment i positiv riktning.

ABSDERMA- den nya sArvArdskompressen som inte fastnar i såret (LIC produktutveckling)

Aneby-fabriken

l Aneby-fabriken harvolymökningen under1981 till störstadelen klaratsavgenom effektivisering av produktionen. Detta gäller speciellt förpackningsavdelnlngar- na. Omfattande investering ar har genomförts under året, i n nebärande bl a att pro- duktionskapaciteten i blöjtillverkningen väsentligt höjts genom att nya förpack- ningssystem införts (pac kning i påse) samt att ytterligare en blöjmaskin installe- rats under hösten. Om- och tillbyggnationen för den kemisk-tekniska tillverk-

24

(27)

n ingen har avslutats och produktionen av flytande tvål samt övriga desinfektions- medel har påbörjats. sterilkraven på klorhexidinlösningar har krävt installation av avancerad produktionsutrustning, vilket nu möjliggör beredning, fyllning samt förslutning under helt aseptiska former.

Texab-fabriken, Eskilstuna

Vid T exab-fabriken i Eskilstuna har kombinationen flyttning till nya lokaler samt idrifttagande av produktionsutrustning för den tömbara urinpåsen TRI BAG® orsa- kat produktionsstörningar under första kvartalet. Den utomnordiska introduktio- nen av TRIBAG®-påsen har härigenom försenats. Produktionstekniska insatser har resulterat i jämnare produktion samt förenklade kontroll insatser. Viss legotill- verkning för andra divisioner inom LIC har påbörjats.

TeX{!b-fabriken, Eskilstuna

25

(28)

LIC Dental

DIVISION K

Divisionen har under året fortsatt sin organisationsanpassning för att på effekti- vast möjliga sätt kunna leva upp till det lanserade begreppet- totala dentala re- surser- inför vår huvudsakliga målgrupp tandvårdsteamen.

l vår strävan att bättre nå våra kunder har nya informationsmetoder prövats. Verk- samheten har presenterats vid öppet hus och en mobil dentalutställning har ta- gits fram för informations- och utbildningsändamåL Även direktförsäljning från

lager har under året lanserats m. ed gott resultat.

Divisionen besitter en bred kompetens för egen produktutveckling, produktion, rikstäckande service i Sverige samt försäljning av såväl ett eget utrustningssorti- ment som ett väl anpassat sortiment av dentala förbrukningsartiklar. Utvecklat för den moderna tandvårdens specifika behov har LIC Dental ett konkurrenskraf- tigt produktsortiment, baserat på ergonomiska grundprinciper och systemtän- kande för att möjliggöra en effektiv vård till bästa möjliga totalekonom i.

Anatom XfCA - exponeringsur fOr röntgen (LIC produktutveckling)

Avd Dentalutrustningar

Marknadsandelen på den offentliga sektorn har ytterligare kunnat stärkas. En

26

(29)

' J

l

J

kraftig ök n i ng av försälj ni n gen t i Il den privata sektorn har dessutom bidragit t i Il ett gott totalt försäljningsresultat

Produktutvecklingen har varit inriktad på att kunna erbjuda konkurrenskraftiga produkter inom konceptet Komplett behandlingsenhet Förutom en kontinuerlig utveckling av den dominerande produkten- Dentalutrustning ANATOM ORIGO -har en modifierad stolsmodell introducerats, uppbyggd med elektromekanisk styrning i stället för som hittills hydraulisk. Produkten erbjuder ett konkurrens- kraftigt alternativ för en alltmer priskänslig marknad utan att ge avkalrpå de ergo- nomiska grundfördelar som Anatom-stolen erbjuder.

l slutet av året introducerades en ny dental röntgen. Det av Spri-Ma godkända sy- stemet är uppbyggt av en mycket beprövad röntgentank och ett av LIC Dental ut- vecklat avancerat elektroniskt exponeringsur-ANATOM XICA. Arbetet med ut- veckling och anpassning av amalgamavskiljningssystem för tandvårdens behov har pågått kontinuerligt under flera år och LIC Dental är nu väl rustat för att möta marknadens krav.

Avd Dentala förbrukningsartiklar

Försäljningsutvecklingen harvarit gynnsam, vilket inneburit volymökning och en stärkt marknadsposition. Man har under året kunnat konstatera en mycket god ef- fekt av den förebyggande tandvård, som målmedvetet genomförts sedan tand- vårdsreformens införande. Detta har inneburit en omfördelning av förbruknings- material från dyra produkter för konserverande behandling till billigare för före- byggande behandling. Genom avdelningens tidiga satsning på ett sortiment av produkter för förebyggande tandvård har utvecklingen varit gynnsam. Detta sorti- ment utgör i dag en av hörnstenarna i produktprogrammet.

Avd Dental export

En resursförstärkning inom exportverksamheten har under året möjliggjort en för- dubbling av försäljningsvolymen. Breddning av sortimentet genom produktut- veckling och produktanpassning samt ett ökat internationellt intresse för Anatom-systemets ergonomi och kvalitetsfördelar har skapat en god möjlighet för en fortsatt positiv försäljningsutveckling. Marknadsbearbetningen genom doUerbolag, återförsäljare och direktkontakter har möjliggjort en bred marknads- täckning.

Avd Dental- och autoklavservice

Verksamheten innefattar montering av försåld utrustning, förebyggande samt akut service. Den rikstäckande serviceorganisationen har under året strävat efter att kunna öka sina serviceåtaganden genom att i större utsträckning inkludera av LIC ej levererad utrustning. Nya avtalsformer har dessutom initierats l syfte att kunna erbjuda ett komplett serviceåtagande till fast kostnad.

Avd LIC Anatom, Nacka-fabriken

En medveten ökad satsning på kvalitetsstyrning och rationaliseringar har med- fört en effektivare produktion av dental utrustningar. Modultänkande och produkt- anpassning har sk<;tpat utrymme för ett bredare produktsortiment.

Avd LIC Helinos, Skärhamns-vef1c;staden

Tillverkningen av autoklaver och injektionspistoler har kompletterats med pro- duktion av system för amalgamavskiljning. En fortsatt produktutveckling inom autoklavområdet har bedrivits.

27

(30)

LIC Ortopedi och Syn DIVISION L

l syfte att stärka marknadssidans resurser överfördes avd Ortopedisk kirurgi till divisionen vid årsskiftet 1980/81, varigenom en samordning kunde ske med den ortopedtekniska verksamheten.

Från ett tidigare rikt förgrenat sortiment har tre produktlinjer renodlats - Orto- pedkirurg i, Ortopedteknik samt Diagnostik.

Den största uppmärksamheten har ägnats frakturkirurgin, s k ortopediska soft goods, introduktion av ett engångsvakumkurettage- Vakutage- samt ett elek- troniskt instrument för samtidig mätning av puls och temperatur- Pulsotemp.

Den ortopedtekniska verksamheten har som bärande princip att i direkt anslut- ning till den ortopedkirurgiska kliniken ställa en personellt och tekniskt högkvali- ficerad ortopedteknisk avdelning till förfogande i kombination med för hela lan- det centrala resurser i form av produktutveckling, produktion, inköp, lagerhåll- ning, distribution och administration.

Vid årsskiftet 1980/81 övertogs driftsansvaret förden ortopedtekniska avdelning- en i Linköping. För att öka kapaciteten för reparationer av skor har en central verkstad byggts upp i Sibbhult, nära Kristianstad.

Den under 1980 övertagna ortopedtekniska verksamheten i Skåne har utvecklats programenligt. Samordningen såväl mellan de ortopedtekniska avdelningarna i Skåne som övriga LIC-avdelningar samt de centrala resurserna i Norrköping och Solna har lett till högre effektivitet och ökad servicegrad gentemot patienterna.

Avtal har under hösten träffats mellan LIC och Ministry of Defence, Irak, om leve- rans av en ortopedteknisk avdelning till Bagdad. Leveransen omfattar byggnad, utrustning och komponenter, råmaterial samt personal, som under viss tid kom- mer att tjänstgöra i Bagdad.

Instrumentverkstaden i Eskilstuna besitter ett unikt kunnande beträffande slip- ning och rekonditionering av kirurgiska instrument. Med hjälp av ett smidigt distri- butionssystem slipas och repareras kontinuerligt instrument för över 300 sjuk- vårdsinrätt n i ng ar.

Centralverkstaden !(Jr skoreparationer, Sibbhult

28

{

(31)

Avd LICSyn

Institutet för synfrågor Synpunkten AB:s butikskedja består av egenägda samt s k franchisingbutiker. Till Synpunkten AB är knutet ett centralt sliperi samt gros- siströrelse.

Genom förvärvet av Synpunkten AB har LIC Syn fått en plattform för att kunna er- bjuda sjukvårdshuvudmännen ett sortiment av afaki- och barnglasögon. SUB:s (sjukvårdshuvudmännens Upphandlingsbolag) upphandling av glasögon mot slutet av året och avtal med LIC Syn visar på en ny och intressant utveckling för sjukvårdshuvudmännen både id& och prismässigt. Genom detta avtal kan bi- dragsberättigade glasögon av mycket hög kvalitet köpas

t

i Il synnerligen fördelak- tiga priser.

Ett stort program barnglasOgon

29

Figure

Updating...

References

Related subjects :