• No results found

Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 3

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 3"

Copied!
78
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Årsredovisning 2003

Tillgänglighet Intresse Bekymmersfritt ägande

Bilia AB (publ) • Box 9003, 400 91 Göteborg • Telefon: 031-709 55 00 • Fax: 031-709 55 50 • www.bilia.se

Servicebolaget Bilia erbjuder:

Solberg • Tryck: Falkenbergs Tryckeri 2004 • Foto: Niklas Bernstone, Leif-Erik Nygårds BiliaÅrsredovisning 2003

(2)

Innehåll

1 2003 i korthet

2 Affärsidé, mål och strategier 4 VD har ordet

6 Bilia-aktien Förvaltningsberättelse s 10–33, 67, 70-73 10 Serviceaffären 12 Bilia Academy 15 Översikt “Nya” Bilia 18 Personbilar 25 Micro

26 Bilia Fastigheter, proforma 29 IT

30 Kvalitet 31 Miljö

33 Möjligheter och risker 67 Förslag till vinstdisposition 70 Styrelse och revisorer 72 Corporate Governance 73 Koncernledning

Bilia på en minut

Bilia är Nordens ledande företag inom service och försäljning av personbilar och transportbilar samt tilläggstjänster. Bilia bedriver verksamhet i tre länder: Sverige, Norge och Danmark.

Bilia har ett väl utvecklat sortiment av tjänster och produkter inom Serviceaffär- en, som omfattar verkstäder, reservdelar, butiksförsäljning och försäljning av ben- sin. God service ökar kundtillfredsställelsen, vilket är prioriterat för Bilia. Marginal- erna på Serviceaffären är bättre än på Bilaffären. Försäljningen är dessutom stabilare över en konjunkturcykel.

Bilaffären omfattar försäljning av nya och begagnade bilar, kundfinansiering och tilläggstjänster. Bilia säljer Volvos produkter inom personbilar, Renaults personbilar och lätta transportbilar samt Fords personbilar och transportbilar. I Norge säljer Bilia även Land Rover. En god volymutveckling i Bilaffären stärker beståndet av bilar, vilket är en viktig faktor för Serviceaffärens tillväxt.

Ekonomisk redovisning 34 Resultaträkningar 36 Kassaflödesanalyser 38 Balansräkningar 40 Förändring av eget kapital 41 Redovisningsprinciper och noter 67 Revisionsberättelse

68 Femårsöversikt

(3)

2003 i korthet

Koncernen ”Nya” Bilia

Nyckeltal 2003 2002 2001 2003 2002

Nettoomsättning, Mkr 15 213 18 035 17 933 11 124 10 995

Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster, Mkr 389 391 365 258 213

Rörelsemarginal exklusive jämförelsestörande poster, % 2,6 2,2 2,0 2,3 1,9

Rörelseresultat, Mkr 365 378 547 235 202

Resultat före skatter, Mkr 311 301 455 217 174

Årets resultat, Mkr 224 192 374 164 124

Avkastning på sysselsatt kapital, % 12,0 11,2 14,3 12,0 10,4

Avkastning på eget kapital, % 15,1 11,6 24,1 — —

Nettolåneskuld/eget kapital, ggr –0,06 0,77 0,75 –0,06 0,15

Kassaflöde från den löpande verksamheten, Mkr 445 629 965 468 —

Soliditet, % 39 23 25 39 33

Vinst per aktie, kr1) 8:70 7:40 13:15 6:35 4:75

Eget kapital per aktie, kr1) 52 64 61 52 49

Antal anställda 31 december 3 059 5 580 5 441 3 059 3 145

1) Beräknat med hänsyn till återköp av egna aktier, se sidan 7.

KFAB, Bilias verksamhet inom lastbilar och entreprenadmaskiner, delades ut till aktieägarnaden 1 juli.

Koncernens nettoomsättning uppgicktill 15 213 miljoner kronor (18 035). Minskningen förklaras av den utdelade KFAB-verksamheten.

Årets resultat för koncernen uppgicktill 224 miljoner kronor (192), vilket motsvarar 8:70 kronor per aktie (7:40).

”Nya” Bilias nettoomsättning stegtill 11 124 miljoner kronor (10 995).

”Nya” Bilias rörelseresultat ökadetill 235 miljoner kronor (202).

”Nya” Bilias kassaflödefrån den löpande verksamheten uppgick till 468 miljoner kronor.

Jan Pettersson tillträdde som VDden 10 juni.

Mats Qviberg valdes till ny styrelseordförandevid en extra bolagsstämma den 21 augusti.

I februari 2004 tecknade Bilia ett avtal om att förvärva Eneqvist Bil ABi Nacka.

Med koncernen avses Bilia där KFAB ingick till och med den 30 juni 2003.

”Nya” Bilia avser koncernen exklusive KFAB.

(4)

Vision

Bilia skall bli branschens bästa servicebolag.

Affärsidé

Bilias affärsidé är att erbjuda bilservice, bilförsäljning och tilläggstjänster som ger kunderna ett varaktigt mervärde.

Bilia strävar efter att skapa långsiktiga relationer med kunder, leverantörer, medarbetare och aktieägare. Bilia skall kontinuerligt utveckla nya, attraktiva servicetjänster och använda ny teknik som skapar tillgänglighet, intresse och bekymmersfritt ägande.

Bilias leverantörer skall uppleva företaget som den mest attraktiva partnern som skapar hög tillfredsställelse och stark position i marknaden mätt som marknadsandelar, image och lönsamhet. Bilia skall vara en attraktiv arbetsgiva- re som ger samtliga medarbetare möjlighet att utvecklas. För sina aktieägare skall Bilia skapa värde genom god lönsamhet, tillväxt och konkurrenskraftig direktavkastning.

Bilia skall utnyttja storföretagets skalfördelar och ständigt söka nya lösningar för att distribution och service skall vara så kostnadseffektiva som möjligt. Bilia skall bedriva verk- samhet i storstadsområden och regioner med stora bilbe- stånd. Koncernens hemmamarknad är Norden.

Finansiella mål

Bilias övergripande finansiella mål är att uppnå:

• en rörelsemarginal på minst 3 procent

Affärsidé, mål och strategier

• en avkastning på sysselsatt kapital på minst 14 procent

• en avkastning på eget kapital på minst 15 procent.

Bilia har därutöver som målsättning att växa med 5–10 pro- cent per år genom organisk tillväxt och förvärv.

Målen är oförändrade jämfört med föregående år och har fastställts utifrån Bilias nya verksamhetsinriktning och struktur. Ambitionsnivån har ökat något avseende rörelse- marginalmålet eftersom tidigare kommunicerad målsättning inkluderade Bilias lastbils- och entreprenadmaskinsverksam- heter som under året delades ut till aktieägarna. Dessa verk- samheter har historiskt redovisat högre rörelsemarginaler jämfört med personbilsverksamheten.

Strategier

Bilias övergripande strategi är lönsam tillväxt. Lönsamheten kan förbättras genom ökad servicegrad, högre produktivitet och expansion. Bilia arbetar särskilt med aktiviteter som skall bidra till att ytterligare stärka koncernens resultat- utveckling:

• ökad kundfokusering

• kostnadssänkande åtgärder

• bättre kontroll över inköps- och försäljningsprocesserna för begagnade bilar

• ökad effektivitet i verkstäderna

• utveckla nya servicekoncept

• utnyttja stordriftsfördelar

• utveckla ledarskapet.

03

01 02

15

10

5

0

Mål: minst 14 procent.

Avkastning på sysselsatt kapital, %

03

01 02

25 20 15 10 5 0

Mål: minst 15 procent.

Avkastning på eget kapital, %

03

01 02

4 3 2 1 0

Mål: minst 3 procent.

Rörelsemarginal, % Koncernen

(5)

Serviceaffären

Serviceaffären innefattar verkstadstjänster, reservdelar, till- behör och bensin för personbilsverksamheten samt Micro.

Bilia har ett väl utvecklat sortiment av tjänster och pro- dukter inom Serviceaffären. God service ökar kundtillfreds- ställelsen, vilket är prioriterat för Bilia. Serviceaffärens mar- ginal är avsevärt bättre än Bilaffärens. Dess försäljning är dessutom mer stabil över en konjunkturcykel.

Under 2003 bibehölls de goda nivåerna i Serviceaffären både avseende nettoomsättning och resultat. ”Nya” Bilias nettoomsättning i Serviceaffären uppgick till 3 697 miljoner kronor (3 666). Täckningsbidraget uppgick till 311 miljoner kronor (309).

Bilaffären

Bilaffären omfattar försäljning av nya och begagnade bilar samt kundfinansiering och tilläggstjänster.

Bilia säljer Volvos personbilar samt Renaults personbilar och transportbilar. I Göteborgsregionen säljer Bilia också Fords per- sonbilar och transportbilar. I Norge säljs dessutom Land Rover.

En god volymutveckling i Bilaffären gör att beståndet av bilar växer, vilket är en viktig faktor för Serviceaffärens tillväxt.

”Nya” Bilias nettoomsättning i Bilaffären var något högre under 2003 än under 2002, trots att leveranserna minskade.

Sammantaget steg den till 7 788 miljoner kronor (7 694).

Genomsnittspriset per bil har stigit delvis beroende på för- säljningen av Volvo XC90, som började levereras under 2003.

Dessutom har försäljningen av begagnade bilar ökat.

Täckningsbidraget steg till 98 miljoner kronor (29). Lägre kostnader i nybilsaffären och högre omsättning, bättre mar- ginaler och lägre kostnader i begagnataffären har stärkt Bilaffären.

Nettoomsättning, Serviceaffären, 32%

Serviceaffären svarar för en mindre del av Bilias omsätt- ning ...

Täckningsbidrag, Serviceaffären, 76%

... men för en större del av resultatet.

Andel anställda, Serviceaffären, 83%

Fem av sex Bilia- medarbetare arbetar inom Serviceaffären.

Nettoomsättning, Bilaffären, 68%

Bilaffären svarar för den största delen av omsättningen ...

Täckningsbidrag, Bilaffären, 24%

... men för en mindre del av resultatet.

Andel anställda, Bilaffären, 17%

En av sex Bilia-med- arbetare arbetar inom Bilaffären.

03

01 02

15

10

5

0

Mål: minst 5 procent.

Tillväxt, Serviceaffären, %

03

01 02

6 4 2 0 –2 –4 –6

Mål: minst 5 procent.

Tillväxt, Bilaffären, %

Serviceaffären

Bilaffären

”Nya” Bilia

(6)

VD har ordet

Bilia är i dag starkare och mera fokuserat än tidigare. Före- tagskulturen präglas av en tydlig inriktning mot service och lönsamhet och det finns en stor kraft i medarbetarnas vilja att hela tiden skapa nytta för kunderna.

Den serviceanda och det lönsamhetstänkandesom tidigare företagsledningar konsekvent och strukturerat arbetat med, återspeglas av de senaste årens goda resultatutveckling.

Med ett resultat före skatter på 311 miljoner kronor, nådde Bilia 2003 samma resultatnivå som året före, trots att verksamheterna inom lastbilar och entreprenadmaskiner bara fanns med under det första halvåret och sedan delades ut till aktieägarna.

Att resultatet kunde bibehållas förklaras av en förbättrad lönsamhet i personbilsverksamheten, som vi nu lägger all vår kraft på att utveckla. Vi redovisar det starkaste personbils- resultatet sedan börsintroduktionen 1984. Under 2003 var det särskilt inom försäljningen av bilar som vi lyfte margina- lerna – framför allt i begagnataffären. Dessutom har kostna- derna reducerats under året. Samtidigt fortsatte Serviceaffä- ren att leverera ett starkt resultat.

Efterfrågan på den svenska marknaden, Bilias viktigaste, var på en hög och stabil nivå under året. Personbilar Sverige redovisar ett rörelseresultat på 217 miljoner kronor, vilket är det bästa på många år. Lägre kostnader och högre marginaler inom Bilaffären bidrog till resultatförbättringen, samtidigt som Serviceaffären bibehöll sin goda position.

I Norge var inledningen av året jobbig, med en fortsatt svag marknad och stor direktimport. Volvo anpassade dock sina priser tidigt på året, vilket fick ett positivt genomslag. Efter- frågan fick också draghjälp av att räntorna sjönk och att den norska kronan försvagades. Efter ett svagt första halvår, stärk- tes volymerna successivt. Bilias norska verksamhet har under flera år arbetat med att sänka sina kostnader, vilket tillsam- mans med de ökade volymerna gav bra effekt under andra halvåret. Rörelseresultatet ökade till 25 miljoner kronor och det finns fortsatt potential att öka lönsamheten i Norge.

Vår danska verksamhet hade ett bekymmersamt år och redovisar ett rörelseresultat på 0,3 miljoner kronor. Den dan- ska marknaden var fortsatt svag som en följd av högre priser på nya bilar. Det danska skattesystemet har tvingat leveran- törerna att ha låga nettopriser, men allt fler av dem harmo- niserar nu sina priser med övriga EU. En liten ljusglimt är att Bilia sålde bättre mot slutet av året. Mot bakgrund av den minskade efterfrågan har vi beslutat att stänga en anläggning i Danmark, vilket får effekt i form av lägre kostnader under 2004.

Micros resultat är inte tillfredsställande. Förlusten upp- gick till 16 miljoner kronor. Kostnaderna är under kontroll, men volymerna är för låga i nuvarande butiker. Åtgärder för att få upp volymerna är i fokus framöver. Bilia Fastigheters rörelseresultat på 106 miljoner kronor är enligt plan.

Den 30 september meddelade Volvos dotterbolag KFAB, som består av de av Bilia utdelade verksamheterna inom last- bilar och entreprenadmaskiner, att de ansåg att det fanns en brist på 80 miljoner kronor i det egna kapitalet, jämfört med den garanti som Bilia lämnat i samband med utdelningen. Bilia, bolagets revisorer och juridiska rådgivare anser dock att KFABs egna kapital per den 1 juli 2003 uppgick till de 375 miljoner kronor som garanterats. Mot bakgrund av att Bilia följt god redovisningssed och de redovisningsprinciper som tillämpas inom koncernen och att Volvo som största ägare i Bilia haft full insyn i verksamheten, framstår kravet som märkligt.

KFAB har nu påkallat skiljeförfarande i saken. Tvisten handläggs på avtalat sätt enligt reglerna för Stockholms Han- delskammares Skiljedomsinstitut.

Bilia har en mycket stark ställning på samtliga marknader där vi är etablerade. Vi har den finansiella kraften att inves- tera för att utveckla våra anläggningar ytterligare. Det finns goda förutsättningar att växa, såväl genom tillväxt i den befintliga verksamheten som genom förvärv.

En viktig komponent i vår tillväxtsträvan är att bredda kundbasen. Med ett ökat fokus på begagnade bilar kan vi nå nya kundgrupper, till exempel förstagångsköpare, som ofta är yngre. Målet är att etablera en varaktig relation med dem så att de stannar som kunder hos oss genom hela livet. Begagnade bilar är vår egen del av Bilaffären där vi har full kontroll över både inköp, hantering och försäljning. Vi har etablerade kon- cept för begagnade bilar med till exempel Happy Deal och det finns goda förutsättningar för att öka lönsamheten inom denna betydelsefulla del av Bilia.

På servicesidan är ägare till äldre bilar en viktig kundgrupp där vi i dag har en alldeles för liten andel av marknaden. Där finns möjligheter för oss att flytta fram våra positioner, men det ställer krav på att vi på ett mycket mer systematiskt sätt än tidigare bearbetar dessa kunder.

Vi är öppna för att expandera i storstadsregionerna genom att utöka samarbetet med nuvarande leverantörer och genom förvärv. I början av februari 2004 tecknade vi ett avtal om att köpa Eneqvist Bil AB i Nacka utanför Stockholm. Förvärvet förutsätter konkurrensrättsligt godkännande. Eneqvists verk- samhet gränsar till vår och kompletterar nuvarande struktur i Stockholm på ett mycket bra sätt.

(7)

De senaste åren har det riktats stort intresse mot de nya EU-reglerna för bilbranschen, det så kallade Motorfordons- gruppundantaget. Hittills har konkurrenssituationen påver- kats i mycket begränsad omfattning, eftersom det är natur- ligt att förändringar tar tid. Jag är full av tillförsikt inför de nya reglerna för försäljning, service och reservdelar – Bilia får mycket goda möjligheter att ta en aktiv och ledande roll i branschens framtida utveckling.

Kundernas förtroende för Biliaär A och O för koncernens långsiktiga lönsamhet. Därför är det viktigt att vi är öppna och ärliga om vi begår något fel. Konkurrensverket har kom- mit fram till att Bilia Syd och sju andra Volvohandlare i södra Sverige gjort sig skyldiga till olaglig prissamverkan. Det är naturligtvis helt oacceptabelt och vi samarbetar med Kon- kurrensverket för att få full klarhet i vad som skett. Så mycket är i alla fall klart: det verkar vara fråga om enskilda personers okunnighet om konkurrensreglerna. Redan när prissamarbetet uppdagades för drygt ett år sedan, genomförde den dåvarande ledningen i Bilia insatser för att se till att alla berörda chefer är på det klara med vilka regler som gäller så att liknande händelser inte upprepas.

Bilia har en mycket stark finansiell ställningmed en solidi- tet på 39 procent. Vårt mål är naturligtvis att skapa en god avkastning på kapitalet, till nytta för aktieägarna. Bilia har i dag en starkare kapitalbas än vad som erfordras med hänsyn till bolagets verksamhet och tillväxtplaner, varför styrelsen kommer att föreslå bolagstämman att ett återköpsprogram omfattande upp till 10 procent av aktierna genomförs.

Nu, när vi kommit en bit in på 2004, pekar den svenska marknaden för personbilar nedåt från de senaste två årens höga och stabila nivå. Både i Norge och Danmark räknar vi med en viss uppgång i totalmarknaden. Det är också gläd- jande att vi har tillgång till starka och spännande produkt- program från våra leverantörer. Vår största leverantör, Volvo Personbilar, kommer under 2004 att ha sitt kanske starkaste produktprogram genom tiderna. Då skall särskilt de nya S40- och V50-modellerna framhållas.

För framtiden är det viktigt att vi håller fast vid vår vision att bli branschens bästa servicebolag. Att ge god service är lika viktigt var vi än möter kunderna – i bilhallen, i kund- mottagningen eller i verkstaden. Det finns inga genvägar till tillväxt och lönsamhet – det skapas genom ett dagligt hårt arbete för att göra våra kunder nöjda.

Göteborg i februari 2004

Jan Pettersson, VD och koncernchef

(8)

Bilia-aktien

Bilias aktie är sedan 1984 noterad på Stockholmsbörsen.Sedan oktober 2003 återfinns den på O-listan. Det nominella vär- det är 20 kronor per aktie. Röstvärdet är en röst per aktie.

En handelspost består av 200 aktier.

Bilia-aktien till O-listan

Styrelsen för Bilia AB beslutade i oktober 2003 om att ansö- ka om förflyttning av Bilia-aktien till Stockholmsbörsens O- lista. Skattemässiga fördelar för aktieägarna avseende arvs- och gåvoskatt låg bakom styrelsens beslut.

Positiv kursutveckling

Börskurserna steg på de flesta av världens aktiemarknader under 2003. Affärsvärldens Generalindex på Stockholms- börsen steg med 30 procent. Dow Jones Index på New York- börsen steg med 25 procent och Londonbörsens FTSE-100 gick upp med 13 procent.

Kursen på Bilia-aktien steg under året med 6 procent, från 87 kronor till 92 kronor. Högsta betalkurs var 113:50 kronor den 4 juli och lägsta betalkurs var 63:00 kronor den 17 juli, 25 juli och 28 juli. Justeras kursen för utdelningen av KFAB, steg den med 85 procent, från 87 kronor till 161 kronor.

Under året omsattes 14,4 miljoner A-aktier till ett värde av 1 174 miljoner kronor. Omsättningen motsvarade 56 procent (20) av det vägda genomsnittliga antalet aktier.

Bilias börsvärde var vid utgången av året 2,4 miljarder kronor, jämfört med 2,2 miljarder kronor ett år tidigare. P/E-talet räknat på 2003 års vinst blev 11, jämfört med 12 för 2002.

Stabil kursutveckling

Kursförändringen för en enskild aktie jämfört med föränd- ringen på aktiemarknaden som helhet kallas betavärde. Bilia- aktiens betavärde uppgår under den senaste femårsperioden till 0,37. Det innebär att aktiens kurssvängningar varit avse- värt lägre än de genomsnittliga kursförändringarna på Stock- holmsbörsen under perioden.

Antalet aktieägare ökade

Vid utgången av 2003 hade Bilia 38 759 aktieägare (28 895).

Ökningen av antalet aktieägare förklaras av att Custos, Bilias

största ägare, under året löste in egna aktier och som veder- lag lämnade bland annat aktier i Bilia. Därigenom fick Bilia ett stort antal nya aktieägare.

Av Bilias aktieägare ägde 96,2 procent (98,2) färre än 1 000 aktier. Andelen institutionellt ägande uppgick till 29,7 procent (28,9) och utländskt ägande till 11,4 procent (3,8).

Utdelningspolicy

Bilias utdelning skall, över en konjunkturcykel, ge aktie- ägarna en konkurrenskraftig direktavkastning i jämförelse med likartade börsnoterade företag. Vidare skall en god utdelningstillväxt eftersträvas.

Styrelsen har fattat beslut om att utdelningen skall uppgå till minst 50 procent av årets resultat. Vid bestämmandet av utdelningens storlek skall även Bilias uthålliga resultatför- måga, kassaflöde, investeringsbehov och finansiella ställning i övrigt beaktas.

Strävan skall också vara att Bilia vid var tid skall ha en optimal kapitalstruktur.

4:50 kronor per aktie föreslagen utdelning

Styrelsen föreslår ordinarie bolagsstämma den 2 april 2004 att utdelningen för verksamhetsåret 2003 skall uppgå till 4:50 kronor per aktie (4:25 kronor per aktie jämte sakutdel- ningen av KFAB), totalt 116 miljoner kronor (109 miljoner kronor och KFAB). Utdelningen motsvarar 52 procent (57) av årets vinst.

Förslag om återköp av egna aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om återköp över Stockholmsbörsen av upp till 10 procent av egna aktier, det vill säga högst 2 569 906 aktier.

Förslag om särerbjudande

Styrelsen föreslår bolagsstämman att fatta beslut om särer- bjudande till de aktieägare i Bilia som innehar 1 – 199 aktier.

Särerbjudandet innebär att dessa aktieägare courtagefritt kan köpa det antal aktier som krävs för att uppnå ett innehav av 200 aktier alternativt sälja hela innehavet.

(9)

Data per aktie

1999 2000 2001 2002 20035) Vinst, kr 3:00 9:001) 13:152) 7:403) 8:70 Eget kapital, kr 4) 49:35 50:05 61:00 63:90 51:60 Kassaflöde från den löp-

ande verksamheten, kr 29:55 – 2:451) 33:952) 24:253) 17:30 Börskurs vid

årets utgång, kr 75:00 65:00 71:50 87:00 92:00

P/E-tal, ggr 25 7 5 12 11

Kurs/eget kapital, % 152 130 117 136 178 Direktavkastning, % 5,0 4,9 6,2 5,3 5,3 Utdelning, kr 3:50 3:75 4:00 4:25 4:506)

Utdelningsandel, % 117 38 29 57 52

1) Beräknat efter återköp av 3 120 157 aktier i oktober månad, vilket ger ett vägt genomsnitt antal aktier 31 086 443.

2) Beräknat efter återköp av 1 154 022 aktier under oktober–december månad, vil- ket ger ett vägt genomsnitt antal aktier 28 436 230.

3) Beräknat efter återköp av 1 701 429 aktier under januari–april månad, vilket ger ett vägt genomsnitt antal aktier 25 953 434.

4) Beräknat på antalet utestående aktier vid slutet av respektive år. För år 2002 uppgick antal utestående aktier till 25 699 061, för 2001 till 27400 490, för år 2000 till 28 554 512 och till 31 674 669 för tidigare år.

5) Vid jämförelse med tidigare år skall beaktas utdelningen av KFAB och att de som accepterat Volvos bud har ökat sitt Biliainnehav med 75 procent.

6) Föreslagen utdelning.

Aktiernas fördelning, 2003-12-31

% av totala Äger till- % av Totalt antal antalet sammans aktie- Aktieinnehav aktieägare aktieägare st aktier kapitalet

1 – 1 000 37 291 96,2 3 685 360 14,3

1 001 – 10 000 1 312 3,4 3 568 343 13,9

10 001 – 100 000 123 0,3 3 396 597 13,2

100 001 – 33 0,1 15 048 761 58,6

Totalt 38 759 100,0 25 699 061 100,0

Svenska institutioner 29,7 Utländska ägare 11,4 Svenska privata <500 8,8 Svenska privata >500 16,2 Svenska fondbolag 20,2 Öresund 13,7

Aktieägarstruktur, %

40 60 80 100 120 140 160 180 200

3099 00 01 02 03

A-aktien, kr Afv Generalindex

Bilia-aktiens utveckling

Omsatt antal aktier, 1 000-tal (inkl. efteranm.)

99 00 01 02 03

1000 2000 3000 4000

Bilia-aktiens omsättning

Aktien, kr (totalavkastning) 40

60 80 100 120 140160 200180

3099 00 01 02 03

SIX Return Index, kr

Bilia-aktiens totalavkastning De tio största aktieägarna 2003

Namn Procentuellt ägande Totalt

Investment AB Öresund 13,7 3 534 136

SEB fonder 6,1 1 556 370

Livsförsäkrings AB Skandia 5,3 1 360 992

Firstnordic fonder 3,8 970 737

H&Q fonder 3,3 838 534

SIF 3,2 826 700

Skandia fonder 2,4 608 405

AB Volvo 2,3 588 938

Östersjöstiftelsen 2,2 579 400

Merril Lynch International Bank 2,1 542 496

Summa 44,4 11 406 708

Resterande ägare 55,6 14 292 353

Totalt 100,0 25 699 061

Totalavkastningen innehåller återinvesterade utdelningar och utdelning av KFAB.

Källa: SIX Findata

Källa: SIX Findata

Källa: SIX Findata

(10)

Sakutdelning av KFAB

Ordinarie bolagsstämma den 10 juni 2003 beslöt enligt sty- relsens förslag att samtliga aktier i Kommersiella Fordon Europa AB (KFAB) skulle delas ut till aktieägarna. KFAB innefattade Biliakoncernens verksamhetsgrenar lastbilar och entreprenadmaskiner. För varje aktie i Bilia erhölls en aktie i KFAB. Förslaget till utdelning hade styrelsen lagt fram i sam- band med att AB Volvo publicerat sin avsikt att erbjuda bli- vande KFAB-aktieägare att överlåta sina aktier till Volvo i utbyte mot aktier i Bilia. Aktieägare som accepterade Volvos erbjudande erhöll tre Bilia-aktier för fyra KFAB-aktier.

Totalavkastning

Bilia-aktiens totalavkastning uppgick till 81 procent under 2003. Beräkningen är baserad på aktiens utveckling och med årets utdelning (4:50 kronor per aktie) återinvesterad samt under förutsättning att innehavet i KFAB bytts ut mot aktier i Bilia. De senaste fem åren har totalavkastningen varit i genomsnitt 31 procent per år, jämfört med 8 procent för Stockholmsbörsen som helhet, mätt som SIX Return Index.

Optionsprogram till ledande befattningshavare

Investment AB Öresund har ställt ut köpoptioner på 85 000 aktier i Bilia AB till elva ledande befattningshavare i Bilia- koncernen. Optionerna har en löptid på tre år. Lösenpriset är 95 kronor per aktie.

Aktieägarinformation

Bilias information till aktieägarna skall präglas av korrekthet, relevans, öppenhet och snabbhet. Aktieägare som önskar års- redovisning och halvårsrapport som direktutskick kan få detta efter anmälan till VPC.

Samtliga pressmeddelanden, kvartalsrapporter och årsre- dovisningar finns på Internet på adressen www.bilia.se och på Bilias engelskspråkiga webbplats www.bilia.com. Där finns även ytterligare information om företaget, den finansi- ella utvecklingen och aktien. På webbplatserna finns möjlig- het att prenumerera på pressmeddelanden från Bilia och stäl- la frågor direkt till bolaget.

Analytikernas syn på Bilia

Bilia analyseras i första hand av svenska fondkommissionärer och banker. Under 2003 har intresset för Bilia ökat avsevärt.

Under 2003 har analytikerna särskilt uppmärksammat att Bilias resultatutveckling är stark, att Bilia har en starkare finansiell position efter utdelningen av KFAB och att Bilia är väl positionerat för att dra nytta av de förändringar som kommer av det nya gruppundantaget.

Följande analytiker bevakar regelbundet Bilia:

• Hampus Engellau, Kaupthing Bank, telefon 08-791 48 00

• John Hernander, Alfred Berg, telefon 08-5723 58 00

• Mats Liss, Swedbank Markets, telefon 08-5859 18 00

• Patric Lindqvist, Hagströmer & Qviberg, telefon 08-696 17 00

Bilias anläggningar har generösa öppettider, kompetent personal på plats och ett väl utvecklat IT-stöd. Kunderna kan enkelt nå Bilia – vad som än händer, när det än händer. Bilia klarar av i stort sett allt som rör bilen, tack vare den senaste tekniska utrustningen och välutbildad personal. Dessutom stöds Bilias verksamhet av effektiva bakomliggande system.

Tillgänglighet

(11)
(12)

Förvaltningsberättelse

Serviceaffären – Bilias kärna

Bilias vision är att bli branschens bästa servicebolag. Bilia erbjuder en kombination av attraktiva bilar och väl utveckla- de servicelösningar. Bilias långsiktiga strategi är att öka aktivi- teterna inom bilservice och därigenom förstärka relationen med kunderna. All utveckling av nya servicetjänster tar utgångspunkt i Bilias kärnvärden: Tillgänglighet, Intresse och Bekymmersfritt ägande. Målet är att kunderna skall uppleva att Bilia ger lite mer. Strävan mot största möjliga kundtill- fredsställelse stärker Bilias eget och koncernens affärspart- ners varumärken.

I arbetet med att ytterligare stärka Bilia som servicebolag spelar medarbetarna en avgörande roll. En viktig del i den gemensamma företagskulturen är inställningen att hela tiden fokusera på kundtillfredsställelse och lönsamhet.

Bilia står starkt på marknaden med:

• goda relationer med kunderna

• ett väletablerat varumärke

• anläggningar i bra lägen

• medarbetare med hög kompetens

• bra ekonomi.

Service är Bilias egen produkt

Service är Bilias helt egna del av kärnverksamheten. Det är den produkt som Bilia själv utvecklar, producerar, prissätter och marknadsför. Bilia har den storlek och de finansiella resurser

som krävs för att utveckla, marknadsföra och administrera nya service- och tjänstekoncept som ger kunderna ett mervär- de, vilket är en allt mer betydelsefull konkurrensfördel inte minst mot bakgrund av förändringarna av gruppundantaget.

Serviceaffären, inklusive reservdelar, svarade 2003 för 32 procent av koncernens nettoomsättning och för 76 procent av täckningsbidraget. Av Bilias anställda arbetar cirka 83 procent inom service.

Bilia erbjuder ett komplett utbud av reparations- och underhållstjänster. Tjänsterna är anpassade till olika situa- tioner och kunder med olika behov. 5-Direkt är en direktser- vice av utvalda arbeten, till exempel byte av avgassystem, som utförs medan kunden väntar. Skadereparationer erbjuds vid särskilda skade- och lackeringsverkstäder.

Vid självbetjäningsstationer säljs drivmedel till kunder med Bilia-kort. Bilia Premium är ett lojalitetskoncept inom vars ram helkunder får särskilda erbjudanden och förmåner.

Serviceaffären har bättre marginaler och en stabilare utveckling över en konjunkturcykel. Behovet av service, underhåll och reparationer påverkas inte lika snabbt och kraftigt som bilförsäljningen av konjunkturens svängningar.

Serviceaffärens utveckling råder Bilia till stor del själv över, medan Bilaffären i högre grad påverkas av tillverkarnas pro- duktprogram och konsumenternas framtidstro.

Bilaffären svarade för 68 procent av nettoomsättningen, men endast för 24 procent av täckningsbidraget. Bilaffärens

94 40 000

30 000

20 000

10 000

0 Antal bilar

Års- modell

02 01 00 99 98 97 96 95

04 03

Bilbestånd

Diagrammet visar samtliga Volvos och Renaults personbilar som är registrerade på Bilias geografiska marknader i Sverige. Bilias marknadsandelar på service är höga i beståndet av nyare bilar för att därefter minska i takt med att bilarna blir äldre.

Det stora beståndet av bilar, främst i intervallet 0-5 år gamla, ger underlag för en god serviceefterfrågan under de närmaste åren i Bilias svenska verksamhet. Bilia satsar dessutom på att öka sin andel på marknaden för service av äldre bilar.

Nedgången avseende årsmodell 2003 beror främst på att Volvos modeller endast levererades under en period av 32 veckor. Årsmodell 2004 har levererats under 49 veckor.

Källa: Bilia

(13)

låga marginaler förklaras av hård konkurrens och prispress.

Bilia kommer att fokusera än mer på försäljning av begagna- de bilar, dels för förbättrad lönsamhet men framför allt för att nå nya kundgrupper. Det är särskilt intressant att nå yngre kundgrupper som tidigare i livet blir trogna kunder.

Härtill kommer särskilda satsningar att genomföras för att bredda serviceutbudet så att vi även når kunder som har äldre bilar.

Långvariga relationer med kunderna

Bilias verksamhet börjar och slutar med kunderna. Vid varje försäljning av en personbil eller transportbil är målet att affären skall bli inledningen till en långvarig relation med kunden. Goda kundrelationer är en förutsättning för att kunna skapa en god och långsiktigt hållbar lönsamhet.

Bilia erbjuder helhetslösningar som ger ett mervärde och som täcker kundens samtliga bilrelaterade behov under bilens livslängd. Därigenom skall Bilia ta hand om en större del av den service, det underhåll och de reparationer som utförs under bilens livscykel. Bilia strävar efter att öka ande- len bilar som säljs med olika upplägg av serviceavtal.

Gruppundantaget

Den 1 oktober 2003 gick övergångsperioden ut för EUs grupp- undantag för fordonsförsäljning och service. De nya reglerna öppnar möjligheter för Bilia att fortsätta utveckla sin ledande position inom service och försäljning av personbilar.

De nya reglerna innebär bland annat att flermärkesrepre- sentation kommer att bli möjlig för både försäljning och ser- vice. Redan i dag säljer Bilia personbilar från Volvo samt personbilar och transportbilar från Renault på samtliga

marknader. I Göteborgsregionen i Sverige säljer Bilia även personbilar och transportbilar från Ford och i Norge säljer Bilia dessutom personbilar från Land Rover. Bilia, som är en etablerad aktör med anläggningar i bra lägen, kompetenta medarbetare och inarbetade kundrelationer, har goda förut- sättningar för att representera Fordkoncernens varumärken inom ytterligare regioner i Norden.

Kopplingen mellan försäljning av nya bilar och service och reservdelar är mer flexibel. Återförsäljare behöver inte ha egen servicekapacitet, utan kan samarbeta med en auktorise- rad verkstad. En auktoriserad verkstad kan ha koppling till fler än ett varumärke. Tillverkarna får ställa kvalitativa krav på verkstäderna, men alla som uppfyller kraven har rätt att bli auktoriserade. Även icke-auktoriserade verkstäder har rätt att ta del av bland annat nödvändig teknisk information och verktyg.

Dessutom breddas begreppet originalreservdelar, vilket innebär att inköpsalternativen för Bilia blir fler än tidigare.

Bilia har som betydande aktör möjlighet att skapa stordrifts- fördelar vid inköp.

Bilia bedömer att förändringarna sammantaget innebär att återförsäljarnas varumärken kommer att öka i betydelse och att aktörer med kvalitet i personal, anläggningar och fokus på kundtillfredsställelse har bäst förutsättningar att dra fördel av de nya reglerna.

”Nya” Bilia Omsättning, Mkr ”Nya” Bilia Täckningsbidrag, Mkr

”Nya” Bilias ökade omsättning kommer från organisk tillväxt och i viss mån förvärv. Serviceaffärens resultat planade ut under 2003 på en bra nivå efter några år av betydande förbättringar.

Isolerat kvartal Rullande 4 kvartal Isolerat kvartal Rullande 4 kvartal

1998 1999 2000 2001 2002 2003

4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 1 000

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

400 350 300 250 200 150 100 50

1998 1999 2000 2001 2002 2003 0

(14)

Förvaltningsberättelse

Bilia Academy

Bilias vision, att bli branschens bästa servicebolag,ställer höga krav på kunskap, medvetenhet och motivation hos alla inom företaget. Bilia Academys uppdrag är att utveckla och genomföra de utbildningar som ledarna och medarbetarna behöver för att nå företagets mål och förverkliga visionen.

Ledarskapet är avgörande för Bilias utveckling och fram- gång. Ledaren skall föregå med gott exempel. Därför satsar nu Biliakoncernen stort på ledarutveckling, men också på utbildning av medarbetarna inom deras olika specialiteter.

Bygger företagskultur och varumärke

Bilia Academy startades för två år sedan med uppgiften att bygga företagskulturen och varumärket med utgångs- punkt i visionen och kärnvärdena: Tillgänglighet, Intresse och Bekymmersfritt ägande. Arbetet har resulterat i att de an- ställda på de olika anläggningarna har enats om kärnvärdenas betydelse och vad som krävs av de anställda för att leva upp till dessa gentemot kunderna.

När dessa åtaganden nu skall bli verklighet, är ledarskapet avgörande. Två grundläggande ledarutbildningar med sam- manlagt 26 deltagare startades under 2003. De nya och bli- vande cheferna ingår i Bilias ledarförsörjningsprogram. Del- tagarna genomgår sammanlagt elva dagars utbildning i individutveckling, gruppdynamik, kommunikation, ekonomi och personalfrågor såsom rekrytering, arbetsrätt, kompetens- utveckling och utvecklingssamtal. Utbildningen avslutas med en dag då deltagarna presenterar ett projektarbete från sin egen verksamhet och sedan certifieras som ledare.

Minst lika viktigt är att nuvarande chefer jobbar med för- ändring och utveckling, att sätta mål och att coacha sina medarbetare. Därför har koncernledningen givit prioritet åt en omfattande ledarutveckling som Bilia Academy startar under våren 2004.

Prioriterade utbildningsområden

Bilia Academy gjorde våren 2003 en utbildningsinventering i syfte att ta fram de primära utbildningsbehoven. Dessa kan sammanfattas i fyra områden: IT, logistik, kundrelationer och ledarskap.

Bättre hantering av datorsystemen och datorprogrammen i det dagliga arbetet ger högre effektivitet, mindre driftstör- ningar och därmed ett lönsammare företag. Därför under- söks kunskapsnivån om olika dataprogram genom tester med utvalda medarbetare. Utifrån resultatet av testerna kommer relevant utbildning att sättas in på bred front.

Logistik och kapitalets omsättningshastighet går hand i hand. Det gäller inte enbart reservdelsfunktionen, utan även bilförsäljningen som har ett avancerat flöde med leveranser av nya och begagnade bilar där lönsamheten kan förbättras. Där- för håller Bilia Academy tillsammans med erfarna chefer inom Bilia på att utveckla en utbildning för olika yrkeskate- gorier och på olika nivåer som tar sikte på effektivare logistik.

Kundrelationer är grunden i visionen ”Branschens bästa servicebolag”. En omfattande serviceutbildning är under utveckling och den kommer att bygga helt på Biliakoncernens strategi.

Introduktion i Bilias kultur

Nyanställda mekaniker hos Bilia går en tvådagars grundut- bildning som förmedlar produktkännedom och går igenom verkstadssystemen. De får därutöver fortlöpande utbildning när det kommer nya bilar eller nya komponenter. Säljare får, utöver introduktionsutbildning, även kontinuerlig utbildning i produktkännedom.

För att nyanställda snabbt skall kunna ta del av företags- kulturen ingår ett introduktionsprogram i Bilia Academy. Ett gemensamt introduktionspaket har tagits fram centralt.

Detta kompletteras och anpassas efter lokala förutsättningar.

Kontinuerlig kompetensutveckling

Under 2003 avsatte Bilia Personbilar AB, Region Väst, som bedöms vara en för koncernen representativ region, ungefär fyra dagar (tre) för kompetensutveckling per anställd och år.

Kostnaderna för extern utbildning uppgick till cirka 3 000 kronor per anställd (3 500). Grunden för varje medarbetares utveckling är de utvecklingssamtal som denne minst en gång per år genomför med sin närmaste chef. För att öka informa- tionsspridningen och delaktigheten hålls även regelbundna

(15)

planeringssamtal. Tillsammans tar chef och medarbetare fram individuella utvecklings- och utbildningsplaner, som skall revideras och kompletteras regelbundet.

Bilia attraktiv arbetsgivare

Det råder brist på utbildade mekaniker och konkurrensen om dem är hård. Bilia är med sin storlek och stabilitet en attraktiv arbetsgivare, vilket är en fördel vid rekrytering av kompetenta medarbetare. Bilia anställer nyutbildade meka- niker och ger dem nödvändig utbildning inom företaget. För att öka intresset för Bilia som arbetsplats har koncernen sam- arbete med flera yrkesskolor och erbjuder studerande prak- tikplats vid någon av koncernens anläggningar.

Att Bilia är en attraktiv arbetsplats återspeglas också av en förhållandevis låg personalomsättning. Bilia Personbilar AB, Region Väst hade 2003 en personalomsättning på 3 procent (4). Fem tillbud (två) och åtta arbetsskador (–) rapporterades under året.

Den totala sjukfrånvaron under andra halvåret för “Nya”

Bilia uppgick till 6 procent, varav korttidsfrånvaron utgjorde 2 procent och långtidsfrånvaron 4 procent.

Traineeprogram höjer kompetensen

Sedan 1996 har Bilia ett traineeprogram för att rekrytera fler nyexaminerade civilekonomer och civilingenjörer. Syftet är att rekrytera framtida ledare och specialistresurser, men avsikten är också att öka andelen universitets- och högsko- leutbildade inom Bilia. Rekryteringstakten var fram till och

med 2002 en till två akademiker per år. Mot bakgrund av de stora förändringarna i koncernen under 2003, togs ingen trainee ut till programmet. År 2004 kommer en trainee att rekryteras. Programmet, som är individuellt anpassat, löper över två år och innehåller praktik på stabsnivå i moderbola- get, bland annat med projekt inom affärsutveckling, samt på dotterbolag i Sverige och utomlands. Efter programmet över- går varje trainee till en fast anställning inom koncernen.

Bonus baseras på kundtillfredsställelse

Bilias medarbetare deltar i ett lokalt förankrat bonussystem.

Bonusen baseras dels på det enskilda bolagets/regionens rörelseresultat, dels på uppmätt förbättring vad gäller kund- tillfredsställelse. För 2003 kan varje heltidsanställd medar- betare erhålla maximalt 9 500 kronor (9 500) i bonus, varav 4 500 kronor (3 500) avser kundtillfredsställelse.

Jämställdhet ger bättre socialt klimat

Bilia arbetar efter en jämställdhetspolicy som slår fast att män och kvinnor har samma möjlighet till anställning, utbildning, befordran och utveckling i arbetet. Bilia strävar efter att få en jämnare könsfördelning i koncernen och att ge lika lön för lika arbete. Bilias jämställdhetspolicy skall bidra till ett bättre socialt klimat, effektivare arbetsgrupper, ökad rekryteringsbas, bättre kommunikation med kunderna och en positiv bild av företaget.

Verkstad 54 Försäljning 14 Administration 10 Reservdelar 22

Fördelning av anställda per funktion, %

46–60

<30 30–45 >60 Ålder

Anställda 1 600 1 200 800 400 0

Åldersstruktur, antal

I Bilia är nära hälften av medarbetar- na mellan 30–45 år. Genomsnittsål- dern uppgår till knappt 40 år.

Merparten eller 76 procent arbetar inom Serviceaffären.

Grundskola/

gymnasium 87 Högskoleutbildning 1 Eftergymnasial utbildning 12

Utbildningsfördelning, %

(avser Bilia Personbilar AB, Region Väst)

(16)
(17)

Översikt ”Nya” Bilia

Bilias affär är från och med halvårsskiftet 2003 koncentrerad till personbilsverksamhet.Lastbils- och entreprenadmaskins- verksamheterna med tillhörande fastigheter och andra till- gångar sammanfördes under första halvåret i KFAB-koncer- nen. Bilias bolagsstämma 2003 beslöt att KFAB-aktierna skulle delas ut till aktieägarna. Detta genomfördes i början av juli månad.

Hela resultatet av KFABs verksamhet första halvåret 2003 tillkom Bilia. ”Nya” Bilia avser Bilia exklusive KFAB.

Helåret 2003

Marknadssituationen har sammantaget under året varit på en tillfredsställande nivå. I Sverige, Bilias viktigaste mark- nad, har efterfrågan totalt under året varit på en hög och stabil nivå med en viss avmattning under årets senare del. I Norge vände efterfrågan upp efter halvårsskiftet. Efterfrå- gan i Danmark var pressad under året, främst beroende på att tillverkarna höjde priserna på nya bilar. Avslutningen av året inger dock vissa förhoppningar om en stabilisering.

Nettoomsättningen ökade marginellt till 11 124 miljoner kronor (10 995). Justerat för valutakursändringar ökade omsättningen med 2 procent. Rörelseresultatet uppgick till 235 miljoner kronor (202). Serviceaffärens resultat var på en hög och stabil nivå medan Bilaffärens resultat förbättra- des beroende på lägre kostnader och bättre marginaler, främst vid försäljning av begagnade bilar. Personbilar redo- visar sitt starkaste resultat sedan börsintroduktionen 1984.

Prioriterade områden, som bidragit till de goda resultatet är ökad kundtillfredsställelse, affärsmässighet och kost- nadseffektivitet.

Bilias garanti till KFAB

Genom avtal med AB Volvo och KFAB i samband med beslutet om utdelning av KFAB och Volvos sammanhängan- de utbyteserbjudande, garanterade Bilia att KFABs egna kapital per halvårsskiftet 2003 skulle uppgå till 375 miljo- ner kronor. Under åberopande av dessa avtal har garantian- språk om drygt 80 miljoner kronor framställts mot Bilia.

Bilias uppfattning är att framställt anspråk i huvudsak är ogrundat. Denna bedömning delas av bolagets revisorer och juridiska rådgivare. Bilia har därför i bokslutet för 2003 inte reserverat för anspråket.

Konkurrenssamverkan

Konkurrensverket gjorde under hösten 2002 en undersök- ning hos Bilia Personbilar Syd och hos sju andra auktorisera- de Volvohandlare i Skåne och Blekinge. Under november 2003 mottog Bilia Konkurrensverkets preliminära ställ- ningstagande med påstående om att otillåten konkurrens- samverkan hade skett. Bilia har medgivit att konkurrensreg- lerna överträtts. Skriftväxling med Konkurrensverket pågår.

Det är för tidigt att avgöra vilka konsekvenser som det påtalade förfarandet kan få för Bilia. Någon reservation för

Intresserade och kunniga medarbetare som möter kunderna på deras villkor är en förklaring till Bilias framgångar på marknaden. Bilia strävar hela tiden efter att leva upp till de krav kunderna har och att etablera långsiktiga relationer med dem.

Intresse

(18)

eventuell konkurrensskadeavgift har därför inte gjorts i Bilias bokslut för 2003.

Volvofinans

I Sverige har Bilia ett nära samarbete med Volvofinans, som har en stark position på marknaden med väl anpassade och konkurrenskraftiga produkter. Volvofinans verksamhet syftar till att främja försäljningen av Volvo- och Renaultprodukter genom finansiering via den svenska Volvohandeln.

Bilia och övriga Volvoåterförsäljare äger genom Volverk- invest 50 procent av aktierna i Volvofinans. Övriga 50 procent i Volvofinans ägs av Ford Credit International. Bilias direkta och indirekta innehav i Volverkinvest uppgår sammantaget till 15,9 procent, vilket innebär att Bilias andel av Volvofinans upp- går till 8,0 procent. Volvofinans redovisade 2002 ett resultat före skatter på 231 miljoner kronor och ett eget kapital på 1 607 miljoner kronor. Volvofinans delade under 2003 ut totalt 22 miljoner kronor till aktieägarna. Bilias redovisade värde på innehavet i Volverkinvest är 3 miljoner kronor.

Resultatet från Bilias kundfinansiering uppgick 2003 till 84 miljoner kronor (83). Resultatet kommer från finansieringar i egen balansräkning, provisioner från finansbolag vid förmed- ling av finansieringar och från Volvofinans. Bilia erhåller månadsvis provisioner från Volvofinans, som beräknas på den utestående avbetalnings- och leasingstocken för vilken det finns regressansvar. Dessa provisioner svarar för merparten av koncernens resultat från kundfinansiering. Bilias svenska bolag hade vid utgången av 2003 ett regressansvar mot Volvo- finans på 4 miljarder kronor i förmedlade finansieringar.

Finansiell ställning

Balansomslutningen minskade med 392 miljoner kronor jäm- fört med föregående årsskifte, främst beroende på lägre varulager och fordringar. Inklusive KFAB minskade balansom- slutningen med 3 813 miljoner kronor.

Eget kapital uppgick vid utgången av året till 51:60 kronor per aktie. Avkastningen på eget kapital för hela koncernen var 15,1 procent under 2003.

Biliakoncernen hade vid årsskiftet en nettolånefordran på 84 miljoner kroner jämfört med en nettolåneskuld på 1 258 mil- joner kronor vid årets början. Soliditeten ökade under året från 23 till 39 procent, bland annat som en följd av utdel- ningen av KFAB.

Moderbolaget

Bilia AB bedriver ingen affärsverksamhet i egen regi. Bolaget svarar för koncernens ledning, strategiska planering, finansie- Förvaltningsberättelse

ring, information och affärsutveckling. Moderbolagets admi- nistrativa kostnader för helåret uppgick till 92 miljoner kro- nor (78) varav kostnader för KFAB-affären ingår med 14 mil- joner kronor (0).

Uppgifter om förvärv

I februari 2004 tecknade Bilia ett avtal om att förvärva Eneqvist Bil AB i Nacka utanför Stockholm. Eneqvists verk- samhet gränsar till Bilias och kompletterar nuvarande struk- tur i Stockholm. Eneqvist Bil AB är återförsäljare av Volvos personbilar och Renaults person- och transportbilar. Förvär- vet förutsätter Konkurrensverkets medgivande.

Anpassning till redovisning enligt IFRS

Från och med 1 januari 2005 skall Bilia i sin koncernredovis- ning tillämpa International Financial Reporting Standards (IFRS). Detta är en följd av en överstatlig så kallad EU- förordning som gäller för alla noterade bolag inom EU. Vid rapporteringen 2005 skall även jämförelsesiffror för 2004 vara omräknade i enlighet med IFRS.

Bilia har tillsammans med extern redovisningsexpertis kartlagt de skillnader som för närvarande finns mellan kon- cernens nuvarande redovisningsprinciper och IFRS och vilka tänkbara effekter övergången kan få på koncernens resultat- och balansräkningar samt tilläggsupplysningar. Kartlägg- ningen har även beaktat föreslagna förändringar av nuvaran- de IFRS regler och som beräknas bli antagna under första kvartalet 2004. Det krävs dock att dessa förändringar även blir antagna av EU för att de skall få tillämpas i koncernre- dovisningen 2005.

Mot bakgrund av att svenska redovisningsregler inom de flesta områden relativt väl överensstämmer med befintliga IFRS regler bedömer vi att effekterna på de finansiella rap- porterna inte blir väsentliga. Detta gäller de flesta områden.

Dock kan noteras att en föreslagen förändring av IFRS inne- bär att goodwill fortsättningsvis inte skall skrivas av utan istället årligen prövas för nedskrivning. Vidare avviker IFRS regler rörande redovisning av derivatainstrument och säkringsredovisning märkbart från svenska regler, vilket inte får någon väsentlig effekt på Bilia då Bilia har en begränsad användning av derivatainstrument. IFRS kräver i många avseenden mer omfattande tilläggsupplysningar än nuvaran- de svenska regler.

Bilia startade under hösten 2002 ett internt projekt för att vidta de begränsade anpassningar av system och rutiner som erfordras. Projektet beräknas fortsätta till dess att års- redovisningen avgivits för verksamhetsåret 2005.

(19)

Nettoomsättning, Mkr Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal, %

2003 2002 2003 2002 2003 2002

Personbilar 10 936 10 782 242 182 2,2 1,7

Micro1) 161 181 –16 –4 –10,2 –2,4

Fastigheter, proforma 219 220 106 106 48,1 48,1

Moderbolaget — — –92 –78 — —

Övrigt, elimineringar –192 –188 –5 –4 — —

Totalt ”Nya” Bilia 11 124 10 995 235 202 2,1 1,8

1) Föregående års resultat inkluderar en upplösning av negativ goodwill med 6 Mkr.

Fordon 68 Verkstäder 10 Reservdelar 14 Bensin, övrigt 8

Nettoomsättning per funktion, %

Sverige 77 Norge 17 Danmark 6

Nettoomsättning per land, %

Service- och Bilaffären1)

Nettoomsättning, Mkr2) Täckningsbidrag, Mkr3) Täckningsgrad, %

2003 2002 2001 2003 2002 2001 2003 2002 2001

Serviceaffären 3 697 3 666 3 484 311 309 250 8,4 8,4 7,2

Bilaffären 7 788 7 694 8 070 98 29 26 1,3 0,4 0,3

1) Serviceaffären omfattar verkstadstjänster, reservdelar, tillbehör och bensin. Försäljning av nya och begagnade bilar samt kundfinansiering ingår i Bilaffären.

2) I nettoomsättningen har inga elimineringar g jorts för intern omsättning mellan Service- och Bilaffären.

3) Täckningsbidraget är belastat med kalkylmässiga kostnader. Gemensamma kostnader för administration inom respektive produktområde belastar inte täckningsbidraget.

Hos Bilia

... tankar och tvättar du din bil ...

... köper, finansierar och försäkrar du din bil ...

... servar du bilen, byter däck, köper reservdelar och tillbehör ...

... byter du in din bil.

Happy Deal hjälper dig om du vill köpa begagnat.

Information om rörelsegrenar

(20)

Förvaltningsberättelse

Personbilar – med service i fokus

Bilia bedriver personbils- och transportbilsförsäljning i Sverige, Norge och Danmark. På samtliga marknader erbju- der Bilia bilförsäljning, finansiering, försäkring, verkstads- tjänster samt tillbehörs- och reservdelsförsäljning. I Sverige säljer Bilia också drivmedel.

Bilia är Skandinaviens största återförsäljare av Volvo och Renault. I Göteborgsregionen säljer Bilia även Ford. I Norge säljer Bilia utöver Volvo och Renault också Land Rover. När det handlar om service har Bilia en stor del av marknaden för nyare bilar från Volvo och Renault.

Starkt resultat 2003

Personbilars nettoomsättning ökade med 1 procent till 10 936 miljoner kronor (10 782), trots att leveranserna min- skade till 23 516 nya bilar (25 966). Den ökade omsättning- en förklaras av ökad försäljning av begagnade bilar och ett högre genomsnittligt försäljningspris per bil. Rörelseresulta- tet steg med 33 procent till 242 miljoner kronor (182). Ser- viceaffären hade en fortsatt god resultatnivå samtidigt som Bilaffärens resultat förbättrades. Lägre kostnader och för- bättrade marginaler, framförallt vid försäljningen av begag- nade bilar, hade en positiv inverkan på resultatnivån.

Slagkraftig struktur

Bilia finns nära kunderna med attraktiva anläggningar i bra lägen – 37 i Sverige, 14 i Norge och 6 i Danmark. I huvudsak finns Bilia i storstadsregionerna. Anläggningarna har överlag starka marknadspositioner.

Bilias anläggningar har generösa öppettider och redan innan kunderna besöker anläggningarna skall det vara enkelt att komma i kontakt med Bilia. På Bilias hemsidor på Internet finns det möjlighet att till exempel boka verkstadstid och hyra bilar.

I Sverige har flertalet regioner ett kundservicecenter, Bilia- Kontakt, som hanterar inkommande telefonsamtal, förutom direktsamtal, och e-post som kommer från Bilias hemsida. I BiliaKontakt arbetar personer med kunskap inom verkstad, reservdelar och bilförsäljning. BiliaKontakt har bidragit till att höja servicenivån avsevärt genom att kunderna kan få hjälp redan vid första samtalet.

Vid beläggningstoppar i verkstäderna kan Bilia föreslå kunderna tid vid den anläggning som har kortast väntetid.

Kundmottagare och tekniker avlastas frågor om tidsbokning och priser. Vid varje tidsbokning går man noggrant igenom reparationsbehoven tillsammans med kunden. Detta förkor- tar reparationstiden, bland annat genom att nödvändiga reservdelar kan förbeställas. BiliaKontakt utnyttjas också för att kontakta kunderna efter försäljning och service. De syn- punkter som kunderna lämnar delges Bilias medarbetare för att kundservicen hela tiden skall förbättras.

Inom serviceområdet arbetar Bilia kontinuerligt med att försöka minimera väntetiderna till verkstäderna. Bilia för- söker hela tiden bli bättre på att ta hand om kunderna, bland annat genom utbildningar i kundomhändertagande och åter- koppling av synpunkter från de kundundersökningar som regelbundet genomförs.

Undersökningar över kundtillfredsställelsen sker regel- bundet. Efter varje nybilsleverans och efter en stor andel av servicebesöken får kunderna svara på frågor om hur de upp- levde kontakten med Bilia. Resultaten delges berörd personal inom verkstad och försäljning och följs upp direkt. Kundtill- fredsställelsen ingår från och med 2002 som en faktor vid beräkning av bonus för de anställda i Norden. Bilias mål- medvetna arbete att öka andelen nöjda kunder visar stabila och konstanta förbättringar över åren. För jämförelse mot föregående år, se diagram på sidan 30.

Positiv utveckling i Sverige

Bilia är Sveriges största återförsäljare av Volvo och Renault.

Den svenska marknaden steg 2003 med 3 procent till 261 206 nya bilar (254 589). Bilia levererade totalt 18 606 nya bilar under 2003 (20 365), varav 13 458 Volvo, 3 761 Renault och 1 387 Ford. Drygt hälften av bilarna säljs till företag.

Rörelseresultatet steg med 29 procent till 217 miljoner kronor (168). Lägre kostnader och förbättrade marginaler inom Bilaffären bidrog kraftigt till ökningen. Även Service- affären bidrog till resultatökningen.

Bilia arbetar målmedvetet med att förbättra kundservicen genom ökad täckning och nya servicekoncept. Bland annat

(21)

Här finns Bilia i Norden

Bilia finns representerat i storstadsregionerna i Sverige, Norge och Danmark.

Antal nya personbilar

Leveranser Orderstock

2003 2002 2001 2003 2002 2001

Sverige 18 606 20 365 21 308 2 739 2 596 2 622

Norge 3 389 3 050 4 080 308 288 433

Danmark 1 521 2 551 2 108 138 50 120

Totalt Norden 23 516 25 966 27 496 3 185 2 934 3 175 Under avyttring

Personbilar Europa — — — — — —

Totalt 23 516 25 966 27 496 3 185 2 934 3 175

Nyckeltal Avkastning på

Nettoomsättning, Mkr Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal, % operativt kapital, %

2003 2002 2001 2003 2002 2001 2003 2002 2001 2003 2002 2001

Sverige 8 435 8 231 8 264 217 168 124 2,6 2,0 1,5 35,1 31,7 18,6

Norge 1 795 1 763 1 998 25 4 9 1,4 0,2 0,5 10,8 1,8 2,9

Danmark 706 788 658 0 10 2 0,0 1,3 0,3 0,3 9,8 2,7

Totalt Norden 10 936 10 782 10 920 242 182 135 2,2 1,7 1,2 25,1 19,8 12,1

Under avyttring

Personbilar Europa — — 43 — — 0 — — 0,0 — — —

Totalt 10 936 10 782 10 963 242 182 135 2,2 1,7 1,2 25,1 19,8 11,8

03

01 02

12 000 9 000 6 000 3 000 0

Nettoomsättning, Mkr

Rörelseresultat, Mkr Rörelsemarginal, %

03

01 02

250 200 150 100 50 0

2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0

Rörelseresultat, Mkr

03

01 02

25 20 15 10 5 0

Avkastning på operativt kapital, %

Nettoomsättningen ökade med 1 procent. Nya bilar minskade med 2 pro- cent, begagnade ökade med 8 procent. Service ökade med 1 procent.

Rörelseresultat och marginal ökade utom i Danmark. Förbättringen hänför sig framförallt till Bilaffären.

Avkastning på operativt kapital har ökat beroende på ett förbättrat rörelse- resultat och ökad kapital- omsättningshastighet.

Volvo 78 Renault 16 Ford 4 Land Rover 2

Omsättningsandel per varumärke, %

(22)

Förvaltningsberättelse

invigdes en ny teknikerverkstad vid Globen i Stockholm med plats för sexton servicetekniker.

Försäljningen av nya bilar har minskat under inledningen av 2004, varför Bilia bedömer att den svenska marknaden kan komma att minska något under 2004, från de senaste årens relativt höga nivåer. Branschföreningen BIL Sweden har dock inte dragit ned sin prognos om en försäljning ungefär i nivå med 2003 års försäljning om drygt 260 000 nya bilar.

Resultatökning i Norge

Bilia är Norges största återförsäljare av Volvo, Renault och Land Rover. Den norska marknaden ökade med 1 procent till 89 920 nya bilar (88 721). Bilia levererade under året 3 389 nya personbilar (3 050), vilket var en ökning med 11 procent jämfört med 2002. Av försäljningen var 1 615 Volvo, 1 483 Renault och 291 Land Rover. Företagskunder svarade för ungefär 60 procent av försäljningen.

I Norge har Bilia de senaste åren arbetat med att anpassa kostnadsnivån till en lägre efterfrågan på fordon och att reducera lagret av begagnade bilar. Under 2003 förbättrades rörelseresultatet i Norge till 25 miljoner kronor (4). Förbätt- ringen förklaras av ökad försäljning av bilar, bättre margina- ler och sänkt kostnadsnivå.

Importen av nya och begagnade bilar minskade kraftigt under året dels beroende på att den svenska valutan stärktes mot den norska, dels på att Volvo sänkte bilpriserna i Norge i slutet av 2002.

Den norska marknaden stabiliserades mot mitten av 2003 och förbättrades successivt under andra halvåret. Bilia bedömer att den norska totalmarknaden kommer att växa något under 2004.

Omstrukturering i Danmark

Bilia är Danmarks ledande leverantör av personbilar från Volvo och Renault. Den danska marknaden för nya bilar sjönk med 15 procent till 94 846 stycken (111 583). Efterfrå- gan på nya bilar påverkades negativt av att biltillverkarna successivt höjer bilpriserna i syfte att harmonisera bilpriser- na i Europa. Bilia sålde 1 521 nya bilar, varav 951 Volvo och 570 Renault. Företagskunder svarade för ungefär hälften av försäljningen.

Den danska verksamheten kunde inte kompensera de låga volymerna av nya bilar med anpassning av kostnaderna. Även efterfrågan på servicetjänster minskade delvis beroende på den låga nybilsvolymen. Rörelseresultatet uppgick till 0 mil-

joner kronor (10). Därutöver reserverades 8 miljoner kronor i kostnader för att stänga en anläggning i Köpenhamn.

I Danmark är trenden tydligast mot att kunderna i ökad utsträckning köper bilar i de mindre klasserna. Storbilsklas- sen utgör bara en mindre del av volymen. Nya Volvo S40 som lanseras i början av 2004 är därför viktig för Bilia i Danmark.

Den danska marknaden stabiliserades något mot slutet av 2003 och Bilia räknar med en viss uppgång i totalmarknaden under 2004.

Marknadstrender

Under senare år har kunderna allt mer kommit att fokusera på total kvalitet i förhållande till kostnaderna för att ha bil.

När kunderna väljer bil är därför utbudet av tilläggstjänster såsom finansiering och försäkring i kombination med bra produkter och hög tillgänglighet ofta avgörande. Tillsam- mans med våra leverantörer är Bilia föregångare i utveckling- en av nya, attraktiva avtal för bilägande och bilservice som förenklar för kunderna.

För att upprätthålla tillfredsställande marginaler krävs att återförsäljare, som Bilia, har tillgång till effektiv distribution och nödvändig finansiell styrka för att kunna utveckla tjän- ster som stärker relationen med kunderna och som bidrar till att stärka leverantörernas varumärken. Bilia har den storlek, de finansiella resurserna och den märkeskunskap som krävs för att vara en attraktiv partner till leverantörerna.

Bilia attraktiv samarbetspartner

Biltillverkning är en global industri som kännetecknas av hård konkurrens och allt snabbare modellbyten. I återförsäljar- ledet innebär prispressen att det ställs stora krav på effektiv distribution för att upprätthålla tillfredsställande marginaler.

Leverantörerna vill samarbeta med färre men större återför- säljare, som har den nödvändiga finansiella styrkan att kunna utveckla tjänster som stärker relationen med kunderna och därmed bidrar till att stärka leverantörernas varumärken.

Bilia har den storlek, de finansiella resurserna och den mär- keskunskap som krävs för att fortsätta att vara en attraktiv samarbetspartner till leverantörerna.

Inom EU trädde i oktober 2003, efter en övergångsperiod på ett år, ett gruppundantag för distribution av motorfordon i kraft. Syftet med den nya förordningen är att förbättra kon- kurrensen på samtliga områden inom bilhandeln – försälj- ning, service och reservdelar. I den nya förordningen får bilå- terförsäljarna en i många avseenden friare roll än tidigare.

References

Related documents

För att finansiera omställningen från forskning och utveckling till produktion genomförde Genovis en nyemission om cirka 10 miljoner kronor i mars 2006.. Det har inneburit

Koncernen utvecklar och tillverkar flexibla och pålitliga lösningar för att ansluta industriella produkter till nätverk samt gateways för att koppla ihop olika nätverk.. Den

Per den 1 maj 2007, som ett led i att ytterligare renodla koncernens verksamhet, överfördes delar av moderbolagets personal inom produktutveckling, global marknadsföring och stöd

Nextlink upplevde en mycket stark utveckling för sina professionella produkter under 2006.. Nextlinks plan är att upprätthålla sin strate- giska position i ”high end”

Under 2005 bildades tre nya dotterföretag; två svenska dotterföretag, nextlink IPr AB och nextlink Patent AB, för att äga och förvalta nextlinks patent, samt ett amerikanskt

Skattesatsen i Sverige uppgår för närvarande till 26,3 procent och beräknas på nominellt bokfört resultat med tillägg för ej avdragsgilla poster samt med avdrag för

Bolaget inriktar sig i ett första skede på att utveckla guldprojektet Fäboliden till ett starkt projekt med en tillräckligt stor malmbas för att motivera en lång- siktig

Affärsidé och strategi: Lappland Goldminers affärsidé är att maximera aktieägarnas avkastning genom att utveckla lönsamma guldprojekt till produktion i första hand