Skärpt ansvar för fartygsvrak

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-03-21

Närvarande: F.d. justitieråden Lennart Hamberg och Olle Stenman samt justitierådet Svante O. Johansson.

Skärpt ansvar för fartygsvrak

Enligt en lagrådsremiss den 16 mars 2017 har regeringen (Justitiedepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i sjölagen (1994:1009),

2. lag om ändring i lagen (2017:000) om ändring i sjölagen (1994:1009),

3. lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Mikael Hjort.

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Figure

Updating...

References

Related subjects :