Protokoll SN 2013-01-30 §§ 1-12

16  Download (0)

Full text

(1)

Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35

Beslutande Stefan Westergren (S) ordf

Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan Karlsson (C) Charlotte Svensson dos Santos (KD) Thore Svenson (M) Håkan Svensson (M) Agneta Edvardsson (M)

Ingvar Lund (FP)

Övriga deltagande Fredrik Sanz (S) ej tjg ers Thomas Lenk (C) ej tjg ers Inger Hultén (M) ej tjg ers Inger Olsson (M) ej tjg ers Ingemar Jacobson (FP) ej tjg ers Jane Johansson, socialchef

Ann-Marie Brander Utred/utv ÄO Yvonne Hofling, ekonom

Christel Isaksson, utred/utv OF/IFO

Anneli Laurila, konsult IFO § 1 Lisa Andersson, bist ftj handl § 1 Elisabeth Andersson IFO chef § 1 Jenny Kroon, kurator IFO § 1 Stella Ericson, bist handl. § 1 Lindali Bergenzaun, sekreterare

§ 1-2

§ 1-2

§ 1-2

Justerare Anders Palm-Lundin

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen 2013.02.05 kl 08.00

Under-

skrifter Sekreterare Paragrafer 1-12

Lindali Bergenzaun

Ordförande

Stefan Westergren

Justerare

Anders Palm-Lundin

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Socialnämnden

Sammanträdesdatum 2013.01.30

Datum för anslagets upp-

sättande 2013.02.07

Datum för anslagets

nedtagande 2013.03.01

Förvaringsplats för proto-

kollet Socialförvaltningen

Underskrift

(2)

Innehållsförteckning

Redogörelse delegeringsbeslut……… 2

Redogörelse Kostnad per brukare (KPB)………... 3

Valärenden……… 4

Översiktsplan 2012……… 5

Rapportering om inkomna synpunkter enligt TYCK TILL om Bättre Vara tertial 3:2012……….. 6

Rapportering till Socialstyrelsen enligt kap 16, 6-f-h §§ SoL………... 8

Rapportering till Socialstyrelsen enligt 28 f-g §§ LSS……….. 9

Revidering av socialnämndens delegeringsordning……… 10

Aktuellt från förvaltningen……… 12

Anmälan delegeringsbeslut……… 13

Urval delegeringsbeslut………. 14

Redogörelse från verksamhetsbesök……… 15

(3)

SN § 1

Redogörelse delegeringsbeslut

Beslut

Socialnämnden har tagit del av och godkänner redogörelserna ___________

A12/1734 IFO-chef Elisabeth Andersson A12/1560 Biståndshandläggare Lisa Andersson B12/3570 Kurator IFO Jenny Kron

B12/3821 Handläggare Anneli Laurila

C12/225 Färdtjänsthandläggare Lisa Andersson SN AU § 259/2012 IFO-chef Elisabeth Andersson SN AU § 317 Biståndshandläggare Stella Ericson

___________

(4)

SN § 2

Redogörelse Kostnad per brukare (KPB)

Beslut

Socialnämnden har tagit del av redogörelsen ___________

Bakgrund

Projektet ”Kostnad per brukare” har pågått sedan våren 2010 och syftet är att:

- Få bättre beslutsunderlag till beslutsfattare

- Kartlägga resursfördelning i förhållande till produktion - Få en input till budget och prognoser

- Kvalitetssäkra insatsvolymer och kostnader

- Externa och interna jämförelser på samma grunder

Ekonom Yvonne Hofling och utredare/utvecklare ÄO, Ann-Marie Brander, redogör för jämförelser mellan kommuner inom omsorg och äldre och perso- ner med funktionsnedsättning för åren 2010 och 2011

_________

(5)

SN § 3

Valärenden

Beslut

Socialnämnden beslutar att välja

Håkan Svensson (M) som ersättare i arbetsutskottet

Fredrik Sanz (S) som ersättare i Kommunala pensionärsrådet (KPR)

Mikael Hernborg (S) som ersättare i Kommunala rådet för funktionsnedsatta (KRF)

___________

Med anledning av Gabriela Bosnjakovics avsägelse som ledamot i socialnämn- den tillika ersättare i arbetsutskottet har socialnämnden att utse ny ersättare i arbetsutskottet

Ledamot Thore Svenson föreslår Håkan Svensson som ersättare i arbetsutskot- tet.

Socialnämnden har utsett Anders Palm-Lundin, tidigare ersättare i KPR, som ny ordförande i KPR efter Lina Persson och har nu att välja ny ersättare i detta råd.

Anders Palm-Lundin föreslår Fredrik Sanz som ersättare i KPR

Då Lina Persson har avsagt sig politiska uppdrag däribland som ersättare i KRF föreligger val av ny ersättare i detta råd

Anders Palm-Lundin föreslår Mikael Hernborg som ny ersättare i KRF ___________

(6)

SN § 4

SN AU § 15 Dnr 11/2012.028

Översiktsplan 2012

Beslut

Socialnämnden har tagit del av översiktsplan 2012 och har inget att erinra utö- ver att tillgängligheten för funktionsnedsatta skall beaktas i kommande utveckl- ingsplaner

_________

Bakgrund:

En ny Översiktsplan för Vara kommun har tagits fram av Plan- och byggen- heten. Planen redovisar hur mark och vatten ska användas de kommande åren och vad för utvecklingsplaner som kommunen har.

Bland annat kan man i planen läsa om kommunens framtidsvision t.ex. lands- bygdsutvecklingen både på landsbygd och i tätort och vad som händer bland annat med vindkraft och E20.

Översiktsplanen har varit ute på samråd under tiden 25 januari till 27 april 2012. Planen har nu omarbetats utifrån samrådsförfarandet och är nu utställd under tiden 17 december 2012 till 15 mars 2013

_________

Arbetsutskottets behandling 130123

Arbetsutskottets förslag till beslut:

Socialnämnden har tagit del av översiktsplan 2012 och har inget att erinra utö- ver att tillgängligheten för funktionsnedsatta skall beaktas i kommande utveckl- ingsplaner

_________

(7)

SN § 5

SN AU § 9 Dnr 8/2012.015-019

Rapportering om inkomna synpunkter enligt TYCK TILL om bättre Vara tertial 3, 2012

Beslut

Socialnämnden har tagit del av rapporteringen _________

Bakgrund

Synpunktshanteringen TYCK TILL om bättre Vara är en del i nämndens ar- bete med kvalitetsutveckling. Synpunkter kan lämnas såväl via blanketten TYCK TILL om bättre Vara som via kommunens hemsida.

Rapportering till socialnämnden av inkomna synpunkter sker tertialvis.

Inkomna synpunkter

Under tertial 3, 2012 har 5 synpunkter inkommit via TYCK TILL om bättre Vara. Vidare har synpunkter från anhöriga till en brukare inkommit i brevform.

De synpunkter som inkom via brev från anhöriga till en brukare handlade om flera delar i vården och omsorgen. Utredning genomfördes av berörda resulta- tenhetschefer och utredare/utvecklare äldreomsorg. Svarsbrev med klargö- rande information avseende synpunkterna sändes från nämndens ordförande.

När det gäller inkomna synpunkter via TYCK TILL om bättre Vara handlar två om att personalen kör för fort. Berörda resultatenhetschefer har haft uppe inkomna synpunkter med medarbetarna och påtalat vikten av att hastighetsbe- gränsningen hålls. En av synpunktslämnarna önskade också att bli kontaktad.

Aktuell resultatenhetschef har samtalat med denne.

En synpunkt handlar om tveksamheter till att brukaren verkligen får insatserna som anges i biståndsbeslutet. Berörd resultatenhetschef har haft ett möte med brukaren, anhöriga och kontaktman. Vid mötet tydliggjordes vad som beslu- tats, en genomförandeplan upprättades och man kom överens om att persona- len ska använda en signeringslista efter utförd städning.

Synpunkt har inkommit avseende medarbetares agerande då en boende i seni- orlägenhet, på grund av ett migränanfall, önskat få mat värmd i lägenheten i stället för hjälp att komma till matsalen. Berörd resultatenhetschef har haft kontakt med synpunktslämnaren.

Vad gäller omvandlingen av det särskilda boendet på Vidhemsgården till ett trygghetsboende har en synpunkt inkommit. Synpunktslämnaren hade inga önskemål om att bli kontaktad. Socialchefen har lämnat klargörande svar på hemsidan ”Bättre Vara” där synpunkten lämnades.

forts

(8)

forts SN § 5

Socialchef Jane Johansson föredrager ärendet ____________

Arbetsutskottets behandling 130123

Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden har tagit del av rapporteringen __________

(9)

SN § 6 SN AU § 11

Rapportering till Socialstyrelsen enligt kapitel 16, 6 f–h §§, SoL

Beslut

Socialnämnden noterar information för kvartal 4, 2012.

Socialnämnden tillsänder kommunens revisorer och kommunfullmäktige nämndens beslut.

___________

Bakgrund

16 kapitlet 6 f-h §§ Socialtjänstlagen (SoL) innehåller bestämmelser om att icke verkställda beslut enligt 4 kapitlet 1 § skall rapporteras kvartalsvis från social- nämnden till Socialstyrelsen, kommunens revisorer och kommunfullmäktige.

Beslut som avses är de som icke verkställts inom tre månader från beslutsda- tum samt beslut där verkställigheten av någon anledning avbrutits och inte påbörjats igen inom tre månader från avbrottet. Rapportering skall också göras när beslutet ej kunnat verkställas på grund av att den enskilde tackat nej till erbjuden insats men behovet kvarstår.

Rapport kvartal 4, 2012

För kvartal 4, 2012 finns inga beslut att rapportera.

Socialchef Jane Johansson föredrager ärendet

___________

Arbetsutskottets behandling 130123

Arbetsutskottets förslag till beslut

Socialnämnden noterar information för kvartal 4, 2012.

Socialnämnden tillsänder kommunens revisorer och kommunfullmäktige nämndens beslut.

___________

(10)

SN § 7 SN AU § 12

Rapportering till Socialstyrelsen enligt 28 f-g

§§ LSS

Beslut

Socialnämnden noterar informationen för kvartal 4, 2012.

Socialnämnden tillsänder kommunens revisorer och kommunfullmäktige nämndens beslut.

____________

Bakgrund

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 28 f-g §§ innehåller bestämmelser om att icke verkställda beslut enligt 9 § skall inrapporteras kvar- talsvis från socialnämnden till Socialstyrelsen, kommunens revisorer och kom- munfullmäktige. Beslut som avses är de som icke verkställts inom tre månader från och med beslutsdatum samt beslut där verkställigheten av någon anled- ning avbrutits och inte påbörjats igen inom tre månader från avbrottet. Rap- portering skall också göras när beslutet ej kunnat verkställas på grund av att den enskilde tackat nej till erbjuden insats men behovet kvarstår.

Rapport kvartal 4, 2012

För kvartal 4, 2012 finns inga icke verkställt beslut att rapportera.

Av de tidigare inrapporterade 5 beslut som inte kunnat verkställas inom 3 må- nader har 2 verkställts. Två personer har avsagt sig insatsen.

Vidare finns 1 beslut att rapportera där avbrott i verkställigheten varat längre än 3 månader.

Av de 5 tidigare inrapporterade besluten där avbrott har varat längre än 3 må- nader har 3 verkställts på nytt. Ett ärende har avslutats på grund av den enskil- des dödsfall.

Sammanfattnings kvartal 1, 2 3, 4 2012:1 icke verkställda beslut.

(11)

SN § 8 SN AU § 10

Revidering av Socialnämndens delegerings- ordning

Beslut

Socialnämnden antar delegeringsordning för socialnämnden med föreslagna förändringar.

_________

Bakgrund

Delegeringsordningen behöver kompletteras avseende beslut rörande barn och ensamkommande barn. Dels gäller det beslut om särskilt förordnad vårdnads- havare och dels beslut om bistånd i form av placering på Götgatans hem för vård och boende (HVB).

Nr Delegeringsärende Lagrum Delegat Anmärkning 6.10 Beslut om att hos

domstol ansöka om särskilt förord- nad vårdnadsha- vare.

Rörande ensam- kommande barn.

5 kap 2 § SoF

10 § Lag om god man för ensam- kommande barn (2005:429)

SN

SekC

6.11 Beslut om bistånd rörande ensam- kommande barn i form av placering på Götgatans HVB

4 kap 1 § SoL Socsekr

Detta medför att punkternas nummer förskjuts från och med nuvarande 6.11 som blir 6.12 till och med 6.45 som blir 6.46.

forts

(12)

forts SN § 8

Vad som också behöver tillföras delegeringsordningen är ett förtydligande i punkt 9.19 gällande beslut om att inleda och bevilja vissa insatser enligt social- tjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) utan båda vårdnadshavarnas samtycke.

Nr Delegeringsärende Lagrum Delegat Anmärkning 9.19 Beslut om att in-

leda och bevilja vissa insatser utan båda vårdnads- havarnas samtycke

6 kap 13a § FB 10 kap 5 § SoL

SNAU Behandling i öppna former, 4 kap 1 § SoL Kontaktperson- eller familj, 3 kap 6§ 3 st.

SoL

Insatser enligt 9 § p 4, 5 och 6 LSS

Avslutningsvis ska nuvarande punkter 6.42 och 6.43 gällande beslut om dager- sättning mm till asylsökande tas bort ur delegeringsordningen då de inte längre är aktuella för socialnämnden.

Beredning

Utredare/utvecklare IFO/OF och utredare/utvecklare ÄO.

_____________

(13)

SN § 9

Aktuellt från förvaltningen

Socialchef Jane Johansson informerar

Resultatenhetscheferna Lotta Briné och Christina Malmberg har begärt entle- digande . Två nya chefer har rekryterats, Ingela Nilsson, Levene hemtjänst och Yvonne Svensson, Vedums hemtjänst. Resultatenhetschef Marita J Haraldsson kommer att ta över chefskapet på söder- och Östergård.

Socioekonomisk utbildning är slutförd och rapport har framtagits som kom- mer att presenteras nämnden under våren.

Det råder vikariebrist inom äldreomsorgen. Med anledning av detta pågår re- krytering av ca 10 personal som ska erbjudas tillsvidareanställning.

Resultatenhetscheferna har genomgått utbildning inför verksamhetsutveckling- en i höst.

____________

(14)

SN § 10

Anmälan delegeringsbeslut

Beslut

Delegeringsbesluten anses anmälda _________

A12/1741-1826 Beslut fattade av biståndshandläggare inom äldre- och handikappomsorgen

B12/3303-3626 Beslut fattade av handläggare inom Individ- och familje- omsorg

C12/277-296 Beslut fattade av färdtjänsthandläggare

D12/1900-1980 Beslut fattade av avgiftshandläggare

SN AU §§ 331-339, 345-363

Beslut fattade av socialnämndens arbetsutskott, social- tjänstärenden

_________

(15)

SN § 11

Urval delegeringsbeslut

Beslut

Vid socialnämndens sammanträde 130227 skall beslut SN AU § 334/2012 re- dogöras för av socialnämndens arbetsutskott samt av ärendets handläggare _________

Ledamot Anders Palm-Lundin genomför urval ur arbetsutskottets beslut.

_________

(16)

SN § 12

Redogörelse från verksamhetsbesök

Ledamot Thomas Lenk redogör från genomfört verksamhetsbesök på Sten- kilsgården och dagverksamheterna

Ledamot Håkan Svensson redogör från genomfört verksamhetsbesök hos Kvänums och Vedums hemtjänst

_____________

Figure

Updating...

References

Related subjects :