• No results found

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Barbora Fejfarová Název bakalářské práce: Aplikace statistických metod v podniku Cíl práce:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Barbora Fejfarová Název bakalářské práce: Aplikace statistických metod v podniku Cíl práce:"

Copied!
2
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jméno studenta: Barbora Fejfarová

Název bakalářské práce: Aplikace statistických metod v podniku

Cíl práce: Cílem bakalářské práce je zhodnocení ekonomické situace vybraného podniku za pomoci aplikace metod finanční analýzy a vybraných statistických metod.

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Vladimíra Hovorková Valentová, Ph.D.

Výborně Velmi dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:

Splnění cíle práce X

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu X

Hloubka provedené analýzy X

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce X

Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů X

Schopnost studenta zpracovat získané podklady X Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce X

Formulování vlastních názorů studentem X

III. Hodnocení formy a stylu práce:

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) X

Stylistická úroveň práce X

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací X Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací X

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její citace (uveďte na druhou stranu posudku).

Otázky k obhajobě bakalářské práce:

1. V kapitole 2. 6 je zmíněno, že se v případě vztahu ukazatelů cizí zdroje a EBIT nejedná o klamnou korelaci. Proč je potřeba v tomto případě tuto skutečnost ověřovat?

2. Proč není vhodné provádět předpovědi budoucích hodnot sledovaného ukazatele na základě prodloužení použité trendové funkce na více než 2 roky dopředu?

Práci doporučuji - nedoporučuji* k obhajobě. (*nehodící se škrtněte)

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: výborně minus

Datum: 20. 5. 2016 ………

Podpis vedoucího bakalářské práce

(2)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

Předložená bakalářská práce je rozdělena do dvou částí. První část obsahuje přehled teoretických východisek práce, která jsou zaměřena na dva základní aspekty – finanční analýzu podniku a vybrané statistické metody. Práci s česky psanou i zahraniční literaturou lze hodnotit pozitivně. Ve druhé části nalezneme stručný popis činnosti a charakteristiku podniku, který poskytl vstupní údaje pro finanční analýzu. Tento popis je následován komentářem k vývoji a grafickým znázorněním vývoje vybraných finančních ukazatelů v letech 2003-2014. V dalších kapitolách je pozornost věnována postižení vztahů mezi sledovanými ukazateli, a to pomocí korelační a regresní analýzy, které jsou pak ještě doplněny analýzou trendovou. Zde lze vyzdvihnout zručné propojení různých metod popisu závislosti proměnných, jak mezi sebou, tak i závislosti ukazatele na faktoru času. Celkový pozitivní dojem kazí jen nepřesná formulace závěru celkového F-testu v kapitole 2. 7. Zároveň je zarážející tvrzení na straně 43, kdy se v práci uvádí, že dvě vzdálené hodnoty nejsou odlehlé, ale přesto pak jsou z výpočtu koeficientu korelace vyloučeny, což vede ke zcela jiným závěrům o síle vztahu sledovaných dvou proměnných. V jiné části práce je podobná situace řešena nahrazením koeficientu korelace Spearmanovým koeficientem pořadové korelace. Nevidím důvod, proč zde dané 2 hodnoty vyloučit. Zároveň je potřeba upozornit, že výsledky všech testů by mohly být uvedeny v tabulkách, což by jistě přispělo k větší přehlednosti výstupů, a zároveň by byla žádoucí větší kontrola překlepů a dalších nepřesností – např. u obrázků od čísla 18 neodpovídá návaznost na text práce nebo na str. 28 dole je vysvětlován význam ukazatele x, který se ve vzorcích (43) a (44) vůbec nevyskytuje.

Závěr práce je napsán výstižně a srozumitelně a výstupy, kterých bylo dosaženo, mohou být užitečným nástrojem manažerů analyzovaného podniku. Cíl práce byl splněn.

References

Related documents

V rešeršní části práce autorka zmapovala teoretická východiska v oblasti řízení informačních toků, od definování základních pojmů, představení nástroje diagram

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x.. Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG

Cíl práce: Cílem práce bylo zjištění míry spokojenosti zaměstnanců vybrané společnosti, zpracování výsledků šetření z různých hledisek pomocí statistických metod,

Cíl práce: objasnit problematiku a zachytit trendy rizikového a rozvojového kapitálu, se zaměřením na Business Angels převážně v České republice. Nastínit

Cíl práce: Cílem práce bylo provést deskripci daňové soustavy ČR, zkoumat význam daní z příjmů pro veřejné rozpočty ČR, analyzovat právní úpravy daně z

Také pravidelně docházela na konzultace do vybrané společnosti, která ji poskytla dostatečné množství informací ke zpracování bakalářské práce. Cíl

Cílem bakalářské práce bylo posoudit finanční situaci pomoci zvolených ukazatelů finanční analýzy ve vybrané společnosti a na základě zjištěných výsledků

V teoretické části autorka vymezila pojem finanční výkonnost podniku, charakterizovala podstatu finanční analýzy, a její význam pro finanční řízení podniku.. Dále

21 píšete, cit.: „Dle zákona o účetnictví je účetní závěrka veřejně dostupná v obchodním rejstříku, povinnost jejího zveřejnění mají vymezené účetní jednotky.“

Naopak kladně hodnotím snahu autorky o komparativní analýzu provedenou v rámci odvětví i vyčíslení indexu IN, které poskytují komplexnější pohled na

V praktické části práce jsou hodnoceny jednotlivé faktory rozvoje přímo v Českém Švýcarsku.. Za účelem zjištění spokojenosti návštěvníků byla využita

Druhou část práce tvoří analýza konkrétního podniku a návrhy marketingové komunikace, kdy se studentka se snažila aplikovat teoretickou část BP pro konkrétní

Teoretické východisko bakalářské práce tvoří první dvě kapitoly, kde se bakalantka věnuje jednak problematice bydlení obecně, jednak f inančním produktům využitelným

Předkládaná bakalářská práce splňuje vymezený cíl i zadání; vykazuje minimálně požadovanou odborně terminologickou a celkovou formální i stylistickou

Stěžejní částí bakalářské práce je pak kapitola čtvrtá zaměřená na podrobný popis průběhu dotačního procesu (dotace z OPPI) realizovaného vybranou

V jakém rozsahu a jaké součásti účetní závěrky sestavují účetní jednotky dle jejich velikosti.. Kdo (jaké účetní jednotky), kde a v jakém rozsahu musí

Výše popsaný postup je zcela originální a velmi přínosný, neboť zjištěnými daty ohledně zaměstnanosti v turistickém regionu Český ráj nedisponuje ani

Cíl práce: Cílem práce bylo provést deskripci daňového systému ČR, zkoumat účetnictví jako zdroj evidence a také výpočtu daní, specifikovat vybrané daňové

Cíl práce: Cílem práce je analyzovat, pomocí určitých statistických metod, vývoj časové řady tržeb hotelu, vysvětlit příčiny výkyvů této časové řady a

Výtky by bylo možné uvést k podobě dotazníku, kdy některé z otázek mohou respondenta navést na určitou odpověď, protože správná odpověď není v možných odpovědích

V závěru studentka uvádí shrnutí toho, co v průběhu tvorby bakalářské práce zjistila, ale některé závěry jsou dosti obecné a bylo by nezbytné prostudovat

Zaměstnávání této skupiny pracovníků je na dnešním trhu práce tématem velmi aktuálním, neboť firmy stále častěji vzhledem k nedostatku volné pracovní síly

II.. Finální stav předložené bakalářské práce odpovídá zadanému cíli. Ke zpracování tématu byly využity přiměřené metody v dostačující míře. Bakalářská práce