• No results found

Posudek vedoucí/ho práce na bakalářskou práci

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Posudek vedoucí/ho práce na bakalářskou práci"

Copied!
2
0
0

Full text

(1)

1

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Voroněžská 1329/13, Liberec 460 01 tel.: +(420) 485 352 515 | URL: www.fp.tul.cz

Posudek vedoucí/ho práce na bakalářskou práci

Autorka BP: Veronika Mašková

Studijní obor: Pedagogika volného času

Název práce: Člověk v tísni: evaluace vzdělávacího programu Vedoucí práce: PhDr. Vladimír Píša

Hodnotící kritéria

Spuje bez výhrad Spuje s drobnými výhradami Spuje s výhradami Nespuje

A. obsahová

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce

patřičně rozpracovány. Cíle jsou adekvátně naplňovány. x

Práce splňuje cíle zadání.

x

Studující využívá a kriticky vybírá sekundární a/nebo primární literaturu.

x

Práce má vymezen předmět, je využito odpovídajících metodologických

postupů. x

Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich

diskutováno. x

V práci je využita odborná terminologie a jsou vysvětleny hlavní pojmy.

x

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci

práce a ke stanoveným cílům. x

V průběhu zpracování tématu studující pracoval/a v součinnosti

s vedoucím/vedoucí práce. x

B. formální

Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob citací

v rámci práce, je typograficky jednotná. x

Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný.

x

Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený.

x

C. přínos práce (tvůrčí přístup studujícího, kompilační hodnota,

využití pro praxi) x

(2)

2 Celkové hodnocení práce (max. 1700 znaků):

První část práce přehledně popisuje činnost organizace Člověk v tísni, další se zabývá aktu- ální a diskutovanou problematikou jedinců, resp. dětí a žáků ze sociálně vyloučeného pro- středí, inkluzívním vzděláváním aj., samostatná kapitola je věnována také vzdělávání rom- ských dětí, o které v programu ponejvíce jde. Evaluaci tohoto vzdělávacího programu založi- la autorka na kvalitativním výzkumu, resp. šesti kazuistikách, které dobře ilustrují samotný konkrétní průběh programu u jednotlivých dětí i dosažené výsledky nebo dílčí problémy, vy- trácí se však celková evaluace daného programu, podobně autorka uvádí řadu velmi užiteč- ných doporučení pro jednotlivé rodiny a dobrovolníky i pro celý program, nejsou to však vý- sledky standardní evaluace. Celkově je poměrně obsáhlá práce vesměs popisného a kompi- lačního charakteru a spíše ilustruje než analyzuje danou problematiku - je sympatická osob- ním zaujetím a zkušenostmi z práce s dětmi.

Práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu bakalář: ANO

Práci doporučuji k obhajobě: ANO

Návrh klasifikačního stupně: Velmi dobře

Náměty pro obhajobu (max. 1500 znaků):

Jaké osobnostní předpoklady by měl mít dobrovolník pracující v dotyčném programu?

Datum:

4.1.2011 Podpis:

References

Related documents

Učitelství odborných předmětů Název práce: Vliv sociálního postavení rodiny na školní úspěšnost Vedoucí práce: PhDrA.

Jaké další faktory, které nejsou v práci uvedeny, mají podle Vás vliv na vývoj vztahů ve skupině stu- dentů po ukončení Úvodního soustředění. Datum: 21.12.2011

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

Teoretická část práce, která je proti zvyklostem tohoto druhu klasifikačních prací značně rozsáhlá( 68 stran a delší než část praktická, se zabývá analýzou a

Autor mohl analyzovat profesní a osobnostní předpoklady pracovníka instituce Maják na základě předem formulované obecně pojaté vlastní typologie, což by mu

Přesto se student pokusil o danou analýzu a dokázal formulovat několik zásadních programových okruhů, které byly v rámci diskuse ve spolku Sokol v letech 1918-1928

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

Cílem práce je zjištění možností, které nabízí artefiletika a arteterapie při využití ve volnočasových aktivitách. Práce je rozdělena na teoretickou část, která

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

Ve vztahu k povaze evaluačního výzkumu by pak bylo dobré se podrobněji zamyslet nad vztahem výsledky eva- luace – design programu a navrhnout v něm možné změny.

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracoványX. Cíle jsou

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

Předložená práce se zabývá jedním z hlavních problémů odborné pedagogické diskuse – otázkou pedagogické komunikace, zejména na středních školách

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci práce a ke stanoveným

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci práce a ke stanoveným

Josef Novotný si jako téma své bakalářské práce zvolil „Provnání vybraných výchovných prostředků ve vybrané školské a zájmové organizaci“. Teoretická část práce

Autorka předkládá práci – zajímavou sondu do srovnání výskytu a forem šikany na dvou vy- braných typech školských institucí.. Teoretická část práce je zpracována

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce..

V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci práce a ke stanoveným

Z bakalářské práce Kateřiny Zemanové oceňuji zejména její praktickou část, protože uvedené projekty jsou dobře navržené i zpracované a pro vedoucí dramatických

V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce patřičně rozpracovány.. Cíle jsou

Práce se zabývá málo známými úseky pedagogické práce v dětských domovech (DD), v nichž je problémem také smysluplné trávení volného času. Teoretická část práce je