• No results found

Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

Utfärdad den 26 november 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 15 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska ha följande lydelse.

6 kap.

15 §2 Utöver vad som annars följer av lag eller förordning är hälso- och sjukvårdspersonalen skyldig att lämna ut sådana uppgifter som

1. gäller huruvida någon vistas på en sjukvårdsinrättning om uppgifterna i ett särskilt fall begärs av en domstol, en åklagarmyndighet, Polismyndig- heten, Säkerhetspolisen, Kronofogdemyndigheten eller Skatteverket,

2. begärs av Säkerhetspolisen i ett enskilt fall och behövs i myndighetens verksamhet för personskydd för

a) statschefen, tronföljaren, en annan medlem av kungahuset, en talman, en riksdagsledamot, statsministern, ett statsråd, en statssekreterare eller kabinettssekreteraren,

b) en person vars personskydd Säkerhetspolisen ansvarar för i samband med statsbesök och liknande händelser, eller

c) en person som Säkerhetspolisen i ett enskilt fall har beslutat om personskydd för,

3. behövs för en rättsmedicinsk undersökning,

4. Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga, sociala och medicinska frågor behöver för sin verksamhet,

5. behövs för prövning av ett ärende om att avskilja en studerande från högskoleutbildning eller polisprogrammet, eller

6. behövs för prövning av någons lämplighet att ha körkort, traktorkort eller taxiförarlegitimation enligt taxitrafiklagen (2012:211).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN

Lars Hedengran (Socialdepartementet)

1 Prop. 2019/20:186, bet. 2020/21:JuU3, rskr. 2020/21:57.

2 Senaste lydelse 2014:768.

SFS 2020:1052

Publicerad

den 2 december 2020

References

Related documents

av en person eller en sammanslutning av personer som begår särskilt allvarlig brottslighet eller gör sig skyldig till försök, förberedelse, stämpling eller medverkan till

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN. Lars Hedengran

3 § Med vårdgivare avses i denna lag statlig myndighet, region och kom- mun i fråga om sådan hälso- och sjukvård som myndigheten, regionen eller kommunen har ansvar för samt

avgångsersättning som på annan grund än kollektivavtalsgrundad avgångsbidragsförsäkring utbetalas av staten, kommun eller kommunal- förbund som arbetsgivare eller

Kontrollen omfattar inte domstolens anställda eller nämndemän och inte heller åklagare, advokater, polismän eller ordningsvakter som i tjänsten in- finner sig i berörda

1 § 2 Den som i enlighet med vad som anges i nedanstående tabell har av- lagt högskoleexamen eller har gått igenom utbildning och som, i förekom- mande fall, fullgjort

3 a § 6 Den som samlar in, tillhandahåller eller tar emot pengar eller annan egendom i syfte att egendomen ska användas eller med vetskap om att den är avsedd att användas för

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL. Lars Hedengran