• No results found

INKÖP & UPPHANDLING

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "INKÖP & UPPHANDLING"

Copied!
3
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Aktuellt inom

INKÖP & UPPHANDLING

FYI! Newsletter is available in English, see attached file.

AVTAL OCH UPPHANDLINGAR

Nytt ramavtal för Nätverk/Server/Lagring

KI har slutit nytt ramavtal för 3 st IT-områden:

 Nätverksprodukter

 Serverprodukter

 Lagringsprodukter

Produktområdena omfattar även produktnära tillbehör- och tjänster. Tillbehör och tjänster ska vara direkt kopplat till produkter som avropats.

Avtalet gäller för perioden 2021-03-24 t.o.m. 2023-03-23 med möjlighet till förlängning 2 x 1 år.

Leverantörer

(x = antagen leverantör)

Leverantör Nätverk Server Lagring

Addpro x x

Shibuya x

Wincore x x

Atea x x x

Aranya x

Advania x x x

Proact x

KI´s Avtalskatalog kommer att vara uppdaterad måndag 29/3.

Uppdatering av Wisum pågår och kommer vara färdigställt under kommande vecka.

Saknar du produkt i Wisum går dessa att beställa genom mailkontakt med leverantören eller via Förnyad konkurrensutsättning.

Nytt ramavtal Relocationstjänster

Human Entrance är vår nya leverantör för Relocationtjänster. Det är ett samarbetsavtal som är upphandlat av Stockholms Universitet.

Avtalet finns att hitta i Avtalskatalogen.

Nytt ramavtal Bemanningstjänster

Nytt statligt avtal från Kammarkollegiet för Bemanningstjänster träder i kraft den 3 april för mer info gå på

www.avropa.se

Överlåtelse av ramavtal -

Live cell imaging and analysis system

Datum att komma ihåg Grundutbildning i upphandling den 2021-04-27

(2)

Överlåtelseavtal för ramavtal ”

Live cell imaging and analysis system” är nu beviljat, Sartorius är ny avtalspart efter att de har tagit över affärsverksamheten för IncuCyte-produkter från tidigare

leverantör Essen

BioScience Ltd

. Avtalet löper till 2021-06-30 utan ytterligare förlängningsmöjligheter.

Förberedelse för ny upphandling inom området har påbörjats. Maila inkopupphandling@ki.se

eller

helena.thornstrom@ki.se

om du har input till denna och vill ingå i referensgrupp.

Ny prislista

Ny prislista från IDEXX GmbH ramavtal för hälsokontroll av djur finns i avtalskatalogen.

Vi vill informera om den kommande avvecklingen av några av Agilents produkter.

Avvecklingen beror på brist på efterfrågan och ett behov av att de vill effektivisera deras produktutbud.

Enligt KI:s orderhistorik så kommer i oktober följande produkter att avvecklas:

Product code Product name Discontinuation

date Suggested alternative product code

E043201-8

Polyclonal Goat Anti-Rabbit Immunoglobulins/Biotinylated, Biotinylated,

Immunohistochemistry/Blot/ELISA, 1

mL 31 October

2021 No Agilent

alternative

S237584-2

Dako Target Retrieval Solution, pH 9 (10x), (3-in-1), Concentrate,

Immunohistochemistry , 500 mL 31 October 2021

800421 EnVision FLEX Target Retrieval Solution, High pH (50x), Concentrate, Immunohistochemistry Visualization, 3 x 30 mL

M087629-2

Monoclonal Mouse Anti-Human CD68, Clone PG-M1, Concentrated Antibody,

Culture supernatant, 0.2 mL 31 October 2021

M087601 Monoclonal Mouse Anti-Human CD68, Clone PG-M1, Concentrated Antibody, Culture supernatant, 1 m

M087901-2

Monoclonal Mouse Anti-Proliferating Cell Nuclear Antigen, Clone PC10, Concentrated Antibody, Culture

supernatant, 1 mL 31 October

2021

Agilent products with similar clinical use:

M724001 Monoclonal Mouse Anti-Human Ki- 67 Antigen, Clone MIB- 1, Concentrated Antibody, Culture supernatant, 1 mL / M724029 Monoclonal Mouse Anti-Human Ki- 67 Antigen, Clone MIB- 1

M701929-2

Monoclonal Mouse Anti-Human Cytokeratin 20, Clone Ks20.8, Concentrated Antibody, Ascites Ig

fraction. 31 October

2021

M701901 Monoclonal Mouse Anti-Human Cytokeratin 20, Clone Ks20.8, Concentrated Antibody, Ascites Ig

(3)

Förändring av prisfaktor hos Procurator Sverige

I ett led att göra det enklare för KI som e-handelskund med Procurator Sverige har de för avsikt att ändra den prisenhet som vi i vissa fall har använt oss av.

Det är en prisenhet med faktor ”pris per 1000 st” som de nu ska ta bort och i stället ange priset i den förpackning som vi har som minsta beställningsmängd.

De har inte ändrat i själva priset på artiklar utan endast räknat om från pris per 1000 st till priset för en den förpackning vi minst säljer artikeln i.

Ett exempel: en servett som idag har ett pris 35,50 kr /1000 st och minsta beställningsantal är 300 st kostar idag 10,65 om man räknar om ”1000-priset”.

Från och med måndag 15/3 kommer vi istället ange ett pris för förpackningen, 10,65 per paket = 1 FRP (= 300 st) och man beställer servetten i antal förpackningar.

Detta innebär att många artiklar som tidigare beställdes i antal styck från och med den 15/3 beställs i en ny enhet ofta FRP.

UTBILDNINGSTILLFÄLLE

Grundutbildning i upphandling

Utbildningen hålls som webbseminarium i Zoom. Datum 2021-04-27 Kl 9-12

Presentation av KI:s inköp och upphandlingsenhet

Lagen om offentlig upphandling, LOU

EU-direktiv

Upphandlingsprocesser

Ramavtal

Direktupphandling

KI´s avtalskatalog

Case

Du anmäler dig via denna länk eller på medarbetarportalen.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflbmriLDPYQcT4fTJyKw_ia2hkGt_YbN9gvU2S7- igJrk3tw/viewform

Snart är det påsk så vi önskar er alla en riktigt Glad påsk!

References

Related documents

Detta innebär att vi på KI kommer att beställa alla våra upphandlade produkter som Instrument, Reagents and Kits och Consumables från Merck Life Science AB i stället för

Från och med 2021-12-23 till 2022-01-10 kommer punch-out och prislistor för Sigma-Aldrich Sweden AB och Merck Chemicals and Life Science AB vara nedstängda och. beställningar under

Kem-En-Tec erbjuder nu Abcam-produkter för Abcam-priser inom KI:s ramavtal för Laboratory Reagents and Kits.. Du kan beställa produkterna direkt på Abcams webbsida www.abcam.com

Kom ihåg att det finns ett centralt beslut (taget 2020-11-27) som gäller tillsvidare om att beställare på KI kan göra avsteg från ramavtal när så krävs gällande

Fastighetsavdelningen tillsammans med enheten för inköp- och upphandling har sedan årsskiftet inlett ett gemensamt projekt för att se över hur KI kan förbättra och hantera

De kommer att göra på samma sätt också för nästa omgång dvs, kunderna kontaktas för att få ta ställning till priset.. Saveen

I den förberedande fasen ska en förstudie genomföras för att identifiera vilka grundförutsättningar som finns för att kunna ta beslut om det är aktuellt med en upphandling eller

Policyn ska ge vägledning till hur förtroendevalda och anställda ska agera så att det säkerställs att kommunen och dess helägda bolags inköp och upphandlingar görs i enlighet

I enlighet med Agenda 2030 ska kommunen vid inköp och upphandling arbeta för förändring mot ett hållbart samhälle, vilket syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga

Revisionsfråga 3: Finns en ändamålsenlig avtalshantering, samt rutiner för att säkerställa att avtal finns för väsentliga inköpsområden.. Revisionsfrågan är

kommissionen definieras miljöanpassad upphandling som ”en process, där upphandlade myndigheter eftersträvar att upphandla varor, tjänster, och entreprenader med en

För upphandlingar över tröskelvärdet, för kommuner gäller för närvarande 2 197 545 4 kronor, kan den upphandlande myndigheten välja mellan de förfaranden som följer

The layers often contain several neurons, in figure 1 an example Artificial Neural Network (ANN) with three neurons in the input layer, two hidden layers with four neurons each,

I uppföljningen av internkontrollplanen för 2017 som behandlades vid tek- niska nämndens sammanträde den 12 mars 2018, § 20, beslutade nämnden att förvaltningen skulle följa

Direktupphandling får bara användas när varan eller tjänsten som ska inhandlas är så sällan förekommande att den samlade inköpssumman för hela kommunen under ett år

Vi rekommenderar att den interna kontrollen fördjupas gällande kontroller och stickprov och att inköpsenheten diskuterar systematiska utbildningsinsatser inom upphandlings- området

Vi bedömer att det delvis finns tillräcklig intern kontroll genom det arbete som sker ge- nom internkontrollplanen, men att implementeringen vad avser riktlinjer och doku- mentation

Karlskrona kommunkoncern ska använda sin inköpsvolym för att påverka produktionen av varor, tjänster och entreprenader i en mer hållbar riktning. Karlskrona kommunkoncerns

För att främja hållbar utveckling ska kommunen i arbetet med upphandling och inköp, så långt det är möjligt, ställa relevanta sociala- (till exempel krav

Vidare rekommenderar vi bolagen att säkerställa att det finns rutiner för systematiskt uppföljningsarbete så som exempelvis regelbundna stickprov gällande pris, kvalitet

Syftet är att säkerställa att inköp och upphandling utförs affärsmässigt, i enlighet med gällande lagstiftning och kommunens riktlinjer samt att de utförs med en god

Upphandling och inköp används som ett strategiskt verktyg för att nå miljömål och att ställa etiska krav såsom djurskyddskrav vid till exempel upphandling av livsmedel

Från pappersfaktura till e-faktura Vid ökning av andelen e-fakturor till 70%, antagande om 2 min tidsbesparing vid kontering och kostnad om 3,6 kr per skannad faktura.